„Santaka“ / Dažniausiai užduodami klausimai apie pandeminį gripą A(H1N1)v

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-20 09:12

Dalinkitės:  


Dažniausiai užduodami klausimai apie pandeminį gripą A(H1N1)v

Kas yra gri­po A(H1N1)v vi­ru­sas? Gri­po A(H1N1)v vi­ru­sas – tai nau­jas gri­po vi­ru­so po­ti­pis, su­ke­lian­tis žmo­nių su­si­rgi­mus. Jo su­dė­ty­je yra kiau­lių, paukš­čių ir žmo­nių gri­po vi­ru­so ge­nų seg­men­tų. To­kios su­dė­ties gri­po vi­ru­sas dar nie­ka­da anks­čiau ne­bu­vo nu­sta­ty­tas.Kuo ski­ria­si pan­de­mi­nis A(H1N1)v gri­pas nuo kiau­lių gri­po?

Kiau­lių gri­pas – ūmi kiau­lių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­ga, su­kel­ta A ti­po gri­po vi­ru­so. Kiau­lių mir­tin­gu­mas nuo šio gri­po yra ma­žas, kiau­lės pa­pras­tai pa­sveiks­ta per 7–10 die­nų. Kiau­lių kil­mės gri­po vi­ru­sas su­ke­lia in­fek­ci­ją lau­ki­niams ir na­mi­niams paukš­čiams, ark­liams ir žmo­nėms. Tarp rū­šių vi­ru­sas per­duo­da­mas re­tai. Iki šiol iš kiau­lių bu­vo iš­skir­ti 3 gri­po A vi­ru­so po­ti­piai: H1N1, H1N2 ir H3N2.

Žmo­nių su­si­rgi­mai kiau­lių gri­pu nu­sta­to­mi epi­zo­diš­kai nuo XX a. šeš­to­jo de­šimt­me­čio. Daž­niau­siai juo sir­go žmo­nės, tu­rin­tys tie­sio­gi­nį kon­tak­tą su kiau­lė­mis (pvz., dir­ban­tys kiau­lių fer­mo­se ir pan.). Iš vi­so nuo 1958 m. Eu­ro­po­je už­re­gist­ruo­ta 17 to­kių at­ve­jų.

Pa­žy­mė­ti­na, kad kiau­lių gri­pas ne­per­duo­da­mas žmo­gaus žmo­gui. O gri­pu A(H1N1)v ser­gan­tis žmo­gus už­kre­čia ki­tus žmo­nes.Ko­kie gri­po A(H1N1)v simp­to­mai?

Simp­to­mai pa­na­šūs į įpras­to se­zo­ni­nio gri­po su­ke­lia­mus simp­to­mus: karš­čia­vi­mas, ko­su­lys ar slo­ga, gerk­lės skaus­mas, ga­li­mi rau­me­nų ir gal­vos skaus­mai, šaltk­rė­tis, nuo­var­gis, vė­mi­mas ar vi­du­ria­vi­mas (šie simp­to­mai nė­ra įpras­ti ser­gant se­zo­ni­niu gri­pu, ta­čiau pa­si­reiš­kia da­liai ser­gan­čių­jų pan­de­mi­niu gri­pu). Re­tais at­ve­jais ser­gant gri­pu ga­li iš­si­vys­ty­ti sun­kios komp­li­ka­ci­jos, net jei ne­ser­ga­ma jo­kio­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis. Pan­de­mi­niu gri­pu A(H1N1)v už­si­kre­čia­ma taip pat kaip ir se­zo­ni­niu gri­pu: oro la­še­li­niu ke­liu, kai ser­gan­tis žmo­gus ko­si ar čiau­di, ne­tie­sio­giai per ap­lin­kos daik­tus ar per ne­šva­rias ran­kas.Kaip il­gai ser­gan­tis žmo­gus ga­li už­krės­ti ki­tus?

Pan­de­mi­nio gri­po A(H1N1)v in­ku­ba­ci­nis pe­rio­das (lai­ko­tar­pis nuo už­si­krė­ti­mo iki su­si­rgi­mo) trun­ka nuo vie­nos iki sep­ty­nių die­nų. Ser­gan­tis suau­gęs žmo­gus ga­li už­krės­ti ki­tus apie pen­kias die­nas nuo su­si­rgi­mo pra­džios. Vai­kams už­kre­čia­mu­mo lai­ko­tar­pis, ma­no­ma, trun­ka 7 die­nas. Ta­čiau po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gu ser­gan­ty­sis lai­ko­mas tol, kol jam pa­si­reiš­kia gri­po simp­to­mai.

Gri­po A(H1N1)v, kaip pan­de­mi­nio gri­po vi­ru­so, pli­ti­mą le­mia tai, kad di­džio­ji da­lis žmo­nių ne­tu­ri jo­kio imu­ni­te­to šiam vi­ru­sui (ki­taip nei se­zo­ni­niam gri­pui, ku­riam kiek­vie­nais me­tais tam tik­ra da­lis žmo­nių įgy­ja imu­ni­te­tą).

Gri­po pan­de­mi­jos me­tu di­džio­ji da­lis ser­gan­čių­jų ser­ga leng­vo­mis for­mo­mis, da­lis žmo­nių ga­li net ir ne­tu­rė­ti jo­kių gri­po simp­to­mų. Ta­čiau ne­di­de­lei ser­gan­čių­jų da­liai iš­si­vys­to sun­kios gri­po for­mos ir komp­li­ka­ci­jos, ga­li­mi mir­ties at­ve­jai.Ar yra vak­ci­nų, ku­rio­mis ga­li­ma skie­py­tis nuo gri­po A(H1N1)v?

Pan­de­mi­nio gri­po A(H1N1)v vak­ci­nos jau re­gist­ruo­tos ke­lio­se ša­ly­se: Aust­ra­li­jo­je, Ki­ni­jo­je, JAV. Eu­ro­pos Są­jun­go­je po tei­gia­mo Me­di­ci­ni­nių pro­duk­tų, skir­tų nau­do­ti žmo­nėms, ko­mi­te­to moks­li­nio įver­ti­ni­mo Eu­ro­pos vais­tų ver­ti­ni­mo agen­tū­ro­je (EMEA) už­re­gist­ruo­tos trys pan­de­mi­nio gri­po vak­ci­nos: „Focetria®“ (ga­min­to­jas „No­var­tis“), „Pandemrix®“ (ga­min­to­jas „Gla­xoS­mithK­li­ne“) ir „Celvapan®“ (ga­min­to­jas „Bax­ter“).Ar se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­na ap­sau­go nuo pan­de­mi­nio gri­po A(H1N1)v?

Nors esa­ma kai ku­rių pa­na­šu­mų tarp se­zo­ni­nio gri­po A(H1N1), ku­rio an­ti­ge­nų yra se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­nos su­dė­ty­je, ir pan­de­mi­nio gri­po vi­ru­sų, ta­čiau se­zo­ni­nio gri­po vak­ci­na neap­sau­go nuo pan­de­mi­nio gri­po A(H1N1)v.Ar gri­pas A(H1N1) iš­gy­do­mas?

Iki šiol di­džio­ji da­lis su­si­rgi­mų gri­pu A(H1N1)v pa­si­reiš­kė leng­vo­mis kli­ni­ki­nė­mis for­mo­mis, kai pa­sveiks­ta­ma sa­vai­me. Gri­pas A(H1N1)v ga­li bū­ti gy­do­mas an­ti­vi­ru­si­niais vais­tais (neu­ra­mi­ni­da­zės in­hi­bi­to­riais), ku­rie pa­leng­vi­na simp­to­mus ir su­trum­pi­na li­gos truk­mę. An­ti­vi­ru­si­niai vais­tai yra svar­būs gy­dant sun­kias li­gos for­mas.Ar vi­ru­sas ga­li bū­ti at­spa­rus an­ti­vi­ru­si­niam gy­dy­mui?

Ke­lio­se ša­ly­se bu­vo už­re­gist­ruo­ta at­ve­jų, kai pan­de­mi­nio gri­po A(H1N1)v vi­ru­sas bu­vo at­spa­rus an­ti­vi­ru­si­niam gy­dy­mui. Ta­čiau iki šiol tai bu­vo tik pa­vie­niai at­ve­jai ir ma­no­ma, kad šio vi­ru­so po­ti­pio žmo­gus žmo­gui ne­per­duo­da.Ką tu­rė­tu­me da­ry­ti, kad neuž­sik­rės­tu­me?

Sie­kiant ap­si­sau­go­ti nuo už­si­krė­ti­mo ūmio­mis kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­nė­mis li­go­mis, tarp jų – ir gri­pu, yra re­ko­men­duo­ja­mos kas­die­nės įpras­ti­nės prie­mo­nės. Daž­nai plau­ki­te ran­kas su mui­lu ir van­de­niu (ne­sku­bė­ki­te, tai tu­rė­tų truk­ti ne trum­piau kaip dvi­de­šimt se­kun­džių) ar­ba va­ly­ki­te jas, ypač nu­si­ko­sė­ję ar nu­si­čiau­dė­ję, su de­zin­fe­ka­vi­mo prie­mo­nė­mis, ku­rių su­dė­ty­je yra al­ko­ho­lio.

Sten­ki­tės iš­sau­go­ti ge­rą bend­rą svei­ka­tos būk­lę, ge­rai iš­si­mie­go­ki­te, bū­ki­te fi­ziš­kai ak­ty­vūs, rū­pin­ki­tės psi­chi­ne svei­ka­ta, val­dy­ki­te stre­są, ger­ki­te daug skys­čių ir val­gy­ki­te vi­sa­ver­tį mais­tą.

Sten­ki­tės ne­lies­ti pa­vir­šių, ku­rie ga­li bū­ti už­terš­ti gri­po vi­ru­su. Ven­ki­te lies­ti ran­ko­mis akis, no­sį ar bur­ną, nes vi­ru­sai daž­nai plin­ta, kai žmo­gus pa­lie­čia ką nors, kas už­terš­ta mik­ro­bais, o po to lie­čia sa­vo akis, no­sį ar bur­ną. Ven­ki­te kon­tak­tų su ser­gan­čiais žmo­nė­mis ir ma­si­nių žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tų.Ko­kios as­me­nų gru­pės tu­ri di­des­nę ri­zi­ką su­si­rgti sun­kio­mis gri­po for­mo­mis?

Ma­ža da­lis iš už­si­krė­tu­sių­jų pan­de­mi­niu gri­pu sir­go sun­kio­mis li­gos for­mo­mis, tam tik­ra jų da­lis bu­vo gy­do­mi li­go­ni­nė­se, kai ku­rie iš jų mi­rė, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kad me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba bu­vo su­teik­ta.

Dau­giau­siai tai bu­vo žmo­nės, pri­klau­san­tys ri­zi­kos gru­pėms: ser­gan­tys dia­be­tu, šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos li­go­mis, lė­ti­nė­mis kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis, tu­rin­tys di­de­lį nu­tu­ki­mo laips­nį, nėš­čios mo­te­rys, ma­ži vai­kai (ypač iki 2 me­tų am­žiaus).

Pa­žy­mė­ti­na, kad re­tais at­ve­jais sun­kio­mis li­gos for­mo­mis sir­go ar net mi­rė anks­čiau bu­vę vi­siš­kai svei­ki žmo­nės. To­kių at­ve­jų už­re­gist­ruo­ta ir Eu­ro­po­je.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas