„Santaka“ / Konfliktus pasienyje visą parą gesina policija

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-20 08:58

Dalinkitės:  


Kudirkos Naumiesčio bei J. Basanavičiaus gatvėse gyvenančius kybartiečius, jomis vaikščiojančius pėsčiuosius bei dviratininkus vėl dusina automobilių išmetamosios dujos.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Konfliktus pasienyje visą parą gesina policija

Eglė KVIESULAITIENĖ

Jau tre­čią kar­tą šią sa­vai­tę ra­šy­ti apie pa­sie­ny­je gy­ve­nan­čių ky­bar­tie­čių pro­ble­mas, su­si­ju­sias su nau­ją­ja tvar­ka, ver­čia re­dak­ci­jo­je ne­ty­lan­tys skam­bu­čiai. Vie­ni žmo­nės pra­šo sku­biau su­grą­žin­ti se­ną­ją tvar­ką, ki­ti džiau­gia­si pa­ga­liau įsi­vy­ra­vu­sia „ly­gy­be“.

Pir­miau­sia ži­niask­lai­do­je pa­skel­bu­si, kad nuo lapk­ri­čio 15 d. kei­čia­si vy­ki­mo per sie­ną tvar­ka, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pa­ga­liau at­siun­tė ofi­cia­lų raš­tą ir į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę. Mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis krei­pė­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, pra­šy­da­mas ne­del­siant už­tik­rin­ti per Ky­bar­tus vyks­tan­čių au­to­mo­bi­lių eis­mo re­gu­lia­vi­mą ir vie­šą­ją tvar­ką, kad dėl ga­li­mo trans­por­to srau­to pa­di­dė­ji­mo mies­to gy­ven­to­jai ne­pa­tir­tų ne­pa­to­gu­mų.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas dar iki tol bu­vo krei­pę­sis į Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, kad pa­rei­gū­nai im­tų­si vi­sų prie­mo­nių tvar­kai už­tik­rin­ti. Jau ir taip dėl eta­tų ma­ži­ni­mo su­si­lpnė­ju­sio­mis pa­jė­go­mis bei su ap­kar­py­to­mis lė­šo­mis dir­ban­ti Vil­ka­viš­kio ra­jo­no PK da­bar die­ną nak­tį tu­ri už­tik­rin­ti tvar­ką pa­sie­ny­je. Sup­ran­ta­ma, pa­pil­do­mų pa­jė­gų nie­kas ne­sky­rė.

Penk­ta­die­nį prie sie­nos tvar­ką da­riu­sios Ky­bar­tų nuo­va­dos pa­rei­gū­nės aiš­ki­no, kad si­tua­ci­ja pri­me­na chao­są. Anks­čiau tvar­ką pasie­nyje pri­žiū­rė­jęs ir leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius į ei­lę ri­kia­vęs UAB „Vil­de­ga“ kont­ro­lie­rius da­bar jo­kios ga­lios ne­tu­ri, tad šią funk­ci­ją tu­ri vyk­dy­ti po­li­ci­ja. Kai tik pa­rei­gū­nės pa­si­trau­kia, „gud­res­ni“ ban­do ap­lenk­ti ei­lę ir įsmuk­ti į kont­ro­lės punk­to te­ri­to­ri­ją. Ky­la konf­lik­tų, juos ten­ka ge­sin­ti. Pa­rei­gū­nės aiš­ki­no, jog ry­te šiaip taip iš tri­mis ei­lė­mis gat­vė­je su­sto­ju­sių au­to­mo­bi­lių pa­vy­ko su­for­muo­ti vie­ną ei­lę. Nak­ti­mis tvar­ką pa­sie­ny­je kont­ro­liuo­ja pa­tru­lių eki­pa­žai.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Gy­lys kal­bė­jo, kad pa­rei­gū­nai at­si­dū­rė ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tua­ci­jo­je. Gat­vė­se, kur ri­kiuo­ja­si au­to­mo­bi­lių ei­lės, yra drau­džian­tys sto­vė­ti ženk­lai. Pa­rei­gū­nai pri­va­lė­tų baus­ti ten sto­vin­čius vai­ruo­to­jus, ta­čiau tai lyg ir reikš­tų, kad jie nu­krei­pia ma­ši­nas į ap­mo­kes­ti­na­mą sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Tai prieš­ta­rau­tų nau­ja­jai tvar­kai.

– Vie­ni vai­ruo­to­jai skam­bi­na ir skun­džia, kad ma­ši­nos sto­vi drau­džia­mo­je vie­to­je, ki­ti rei­ka­lau­ja nu­ro­dy­ti, kur to­kiu at­ve­ju jiems sto­vė­ti, – ne­pa­vy­dė­ti­ną si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo R. Gy­lys.

Penk­ta­die­nio prieš­pie­tę per­va­žiuo­ti sie­ną su Ru­si­ja lau­kė apie 60 vil­ki­kų ir maž­daug tiek pat leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių. Leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai – pi­ges­nių pre­kių bei de­ga­lų į Ru­si­ją vyks­tan­tys mū­sų ša­lies pi­lie­čiai – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos įves­tą nau­ją va­žia­vi­mo tvar­ką per sie­ną, kai au­to­mo­bi­liai ne­bep­ri­va­lo už­suk­ti į „ter­mi­na­lą“, pui­kiai ži­no. Tad vi­si iki vie­no ri­kiuo­ja­si Ky­bar­tų gat­vė­se. Nuo sie­nos tįs­tan­ti ei­lė ve­da Ku­dir­kos Nau­mies­čio gat­ve ko­ne iki via­du­ko.

Vil­ki­kai kol kas ri­kiuo­ja­si „ter­mi­na­le“. Jie net ne­ke­ti­na kreip­ti dė­me­sio į nau­ją­ją tvar­ką, nes sto­vė­ti ter­mi­na­le, o ne gat­vė­je pa­pras­čiau­siai pa­to­giau.

Kal­bin­ti vil­ki­kų vai­ruo­to­jai sa­kė, kad sto­vint gy­vo­je ei­lė­je rei­kia nuo­lat bu­dė­ti, ne­ga­li­ma il­sė­tis, „tam­po­mas“ au­to­mo­bi­lis iš­de­gi­na ne­ma­žai de­ga­lų. Be to, su­ka­si au­to­mo­bi­lio ta­chog­ra­fas, ku­ris už­fik­suo­ja, jog vai­ruo­to­jas nu­sta­ty­to lai­ko ne­siil­sė­jo. Už tai ga­li tek­ti su­mo­kė­ti di­džiu­lę bau­dą.

Pak­laus­ti, ar ne­gąs­di­na ne­ma­ža „ter­mi­na­lo“ pa­slau­gų kai­na, vil­ki­kų vai­ruo­to­jai tei­gė, kad jų tai ne­lie­čia, – mo­kes­čius mo­ka fir­mų sa­vi­nin­kai. Tad šių dar­buo­to­jai jo­kiu bū­du ne­no­rė­tų, jog tau­py­da­mas darb­da­vys liep­tų sto­vė­ti „gy­vo­je“ ei­lė­je. Vai­ruo­to­jai sa­kė, kad ei­lės pa­pras­tai ten­ka lauk­ti vi­są pa­rą, nes Ru­si­jos pu­sės mui­ti­nin­kai kiek­vie­ną vil­ki­ką tik­ri­na 20–30 mi­nu­čių.

Kal­bin­ti ei­lė­je sto­vė­ję leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai reiš­kė įvai­rią nuo­mo­nę. Vie­ni džiau­gė­si, kad pa­ga­liau su­tau­po 8 li­tus, ku­riuos tek­da­vo su­mo­kė­ti „ter­mi­na­le“. Jie bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad „gy­vo­je“ ei­lė­je sie­ną pa­vyks kirs­ti grei­čiau, nei jos lau­kiant „ter­mi­na­le“.

– Da­bar mes vi­si sto­vi­me bend­ro­je ei­lė­je – ir neį­ga­lių­jų pa­žy­mė­ji­mus tu­rin­tys, ir svei­kie­ji, – aiš­ki­no ma­ri­jam­po­lie­tis, į Ka­li­ning­ra­do sri­tį va­ži­nė­jan­tis jau ne pir­mas mė­nuo.

– Nie­kas čia ne­pai­so pa­žy­mė­ji­mų ir be ei­lės va­žiuo­ti ne­lei­džia, to­dėl ti­kiuo­si sie­ną kirs­ti už ko­kių 5 va­lan­dų.

Se­niau, kai sto­vė­da­vau „ter­mi­na­le“, neį­ga­lie­ji vyk­da­vo be ei­lės, o mes lauk­da­vo­me be­pro­tiš­kai il­gai. Bend­ro­je ei­lė­je da­bar sto­vin­tys neį­ga­lie­ji net „pyp­te­lė­ti“ bi­jo apie sa­vo pa­žy­mė­ji­mus – ži­no, kaip iki šiol ki­ti vai­ruo­to­jai dėl jų ken­tė­da­vo ir kaip yra įpy­kę. Vie­nas čia ban­dė pa­žy­mė­ji­mą kai­šio­ti, tai ki­lo muš­ty­nės.

Į po­kal­bį įsi­ter­pęs ki­tas ei­lė­je lau­kian­tis vai­ruo­to­jas bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad sto­vė­ti gat­vė­je ne­pa­tin­ka nė vie­nam, – daug ge­riau ter­mi­na­le, tik kai­nos per di­de­lės. Jei rei­kė­tų mo­kė­ti apie 3 li­tus, su­tik­tų kiek­vie­nas.

– Mo­kė­čiau kad ir tuos 8 li­tus, kaip ir bu­vo nu­sta­ty­ta, tik kad kas tvar­ką pa­da­ry­tų ir neį­ga­liuo­sius į bend­rą ei­lę su­sta­ty­tų, – aiš­ki­no dar­bo ne­te­kęs ir da­bar į Ru­si­ją nuo­lat va­ži­nė­jan­tis vil­ka­viš­kie­tis. – Tie in­va­li­dai – svei­kes­ni už mus, jei per die­ną po 10 kar­tų su­ge­ba sie­ną kirs­ti. Be to, ir pa­žy­mė­ji­mų nie­kas ne­tik­ri­na, ar jie tik­ri. Pri­si­da­rę jų kas ant­ras, vyks­tan­tis per sie­ną.

Po ke­lias va­lan­das ei­lė­se pra­lau­kian­tys vy­rai ir mo­te­rys ne­ri­ma­vo, kur rei­kės at­lik­ti gam­ti­nius rei­ka­lus. Jie ne­slė­pė, kad nak­tį bū­na pa­pras­čiau, nes gre­ta – ky­bar­tie­čių dar­žai, me­džiai, krū­mai.

Po ke­le­rius me­tus šiuo „vers­lu“ už­sii­man­tys žmo­nės pri­si­mi­nė, kaip anks­tes­niais lai­kais, kai dar ne­bu­vo „ter­mi­na­lo“, vil­ki­kų vai­ruo­to­jai gam­ti­nių rei­ka­lų lįs­da­vo at­lik­ti tie­siai po ma­ši­na.

Nau­ją­ją tvar­ką nu­sta­čiu­si Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja tu­ri vil­čių su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją iš­spręs­ti pe­rim­da­ma ter­mi­na­lą į jai pri­klau­san­čių ins­ti­tu­ci­jų ran­kas ir įsteig­da­ma ne­mo­ka­mą sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Bet kol kas rei­ka­lai ne­pa­ju­dė­jo iš mir­ties taš­ko.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas