„Santaka“ / Nauja dantų protezavimo tvarka – prieinamesnės paslaugos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-19 00:39

Dalinkitės:  


Nauja dantų protezavimo tvarka – prieinamesnės paslaugos

Nuo rug­sė­jo 20 die­nos įsi­ga­lio­ju­si nau­ja dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų tei­ki­mo ir iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (to­liau – PSDF) biu­dže­to tvar­ka pa­cien­tams ke­lia klau­si­mų, jie pra­šo paaiš­ki­ni­mų. Tad apie es­mi­nes jos nuo­sta­tas – pla­čiau.Iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos

Nors kas­met bu­vo ge­ri­na­mas šių pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mas, o gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai su­teik­da­vo vis dau­giau pa­slau­gų, kas­met di­dė­jo ir ei­lės šioms pa­slau­goms gau­ti. To­dėl svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ir pa­reng­ta nau­jo­ji tvar­ka, tu­rin­ti pa­ge­rin­ti šių pa­slau­gų priei­na­mu­mą.

Kaip ir anks­čiau, se­nat­vės pen­si­nin­kams (mo­te­rims nuo 60 me­tų, vy­rams nuo 62,5 me­tų), neį­ga­lie­siems, vai­kams (iki 18 m.) už su­teik­tas dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas bus kom­pen­suo­ja­ma iš PSDF biu­dže­to.

Dan­tų pro­te­za­vi­mo iš­lai­dos bus kom­pen­suo­ja­mos pa­cien­tui, o ne pa­slau­gų tei­kė­jui, to­dėl pa­cien­tams di­dė­ja pro­te­za­vi­mo įstai­gų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė: gau­nan­tys pa­slau­gas pa­gal sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų są­ra­šo ei­lę ga­lės pa­si­rink­ti bet ku­rią dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­čią įstai­gą, tu­rin­čią su­tar­tį su li­go­nių ka­sa. As­me­nys, įra­šy­ti į mi­nė­tą są­ra­šą, bet nu­spren­dę ne­lauk­ti, kol ateis jų ei­lė, ir ga­lin­tys už pa­slau­gas su­si­mo­kė­ti pa­tys, ga­lės pa­si­rink­ti ir ne­tu­rin­čią su­tar­ties su TLK įstai­gą (ji ga­li bū­ti net ir ne Lie­tu­vo­je). Jie vė­liau nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tei­kę li­go­nių ka­sai są­skai­tą gau­tų kom­pen­sa­ci­ją.

Nau­jo­ji tvar­ka reg­la­men­tuo­ja, ko­kia iš­lai­dų da­lis bus kom­pen­suo­ta iš PSDF biu­dže­to. Nu­ma­ty­ti kom­pen­sa­ci­jos dy­džiai – iki 1300 ir iki 4000 ba­lų. Ka­dan­gi šiuo me­tu ba­lo ver­tė ly­gi 0,89 Lt, už dan­tų pro­te­za­vi­mą ati­tin­ka­mai bus mo­ka­ma iki 1157 ar­ba iki 3560 li­tų.

Di­des­nio­ji kom­pen­sa­ci­ja už dan­tų pro­te­za­vi­mą nu­ma­ty­ta vai­kams bei suau­gu­sie­siems, ku­riems bū­ti­na su­dė­tin­ges­nio gy­dy­mo tech­no­lo­gi­ja (spren­džia tre­ti­nio ly­gio odon­to­lo­gų kon­si­liu­mas).Kam ir kaip pa­teik­ti pra­šy­mą

Pab­rėž­ti­na, kad kei­čia­si pra­šy­mų dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų, kom­pen­suo­ja­mų iš PSDF biu­dže­to, pa­da­vi­mo vie­ta. Anks­čiau pra­šy­mai bu­vo prii­ma­mi dan­tų pro­te­za­vi­mo įstai­go­se, o da­bar pa­gei­dau­jan­tie­ji gau­ti to­kias pa­slau­gas tu­ri kreip­tis į pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, prie ku­rios yra pri­si­ra­šę, gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą (jei kreip­sis į ki­tos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą, už su­teik­tą kon­sul­ta­ci­ją tu­rės su­si­mo­kė­ti). Nus­ta­tęs, kad as­muo ati­tin­ka in­di­ka­ci­jas, gy­dy­to­jas odon­to­lo­gas pa­tei­kia jam me­di­ci­ni­nių do­ku­men­tų iš­va­dą (for­ma 027/a).

Pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gai, prie ku­rios as­muo pri­si­ra­šęs, rei­kia pa­teik­ti šiuos do­ku­men­tus: pra­šy­mą įra­šy­ti į as­me­nų, ku­rie lau­kia dan­tų pro­te­za­vi­mo, są­ra­šus, as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, tei­sę gau­ti dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas įro­dan­tį do­ku­men­tą, gy­dy­to­jo odon­to­lo­go iš­va­dą dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo rei­kia­mu­mo (for­ma 027/a).

Tos gy­dy­mo įstai­gos as­me­nų pra­šy­mus re­gist­ruos ir pa­teiks te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai, ku­ri pa­gal pra­šy­mų už­pil­dy­mo da­tą įtrauks į dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų lau­kian­čių­jų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų są­ra­šą. Jis yra tęs­ti­nis ir su­da­ro­mas pa­gal vie­nin­te­lį kri­te­ri­jų – pra­šy­mo da­tą.Protezuojama su­lau­kus ei­lės

Kaip ir anks­čiau, te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos lau­kian­tiems dan­tų pro­te­za­vi­mo siųs pra­ne­ši­mą, ku­ria­me nu­ro­dys gy­ven­to­jo ei­lės nu­me­rį, vė­liau (ki­tu pra­ne­ši­mu) pra­neš apie ga­li­my­bę gau­ti dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas bei gy­dy­mo įstai­gų, ku­rio­se jis ga­li pa­si­nau­do­ti šia pa­slau­ga, są­ra­šą. Li­go­nių ka­sų ko­mi­si­ja kiek­vie­ną me­tų ket­vir­tį, at­si­žvelg­da­ma į sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams tais me­tais ski­ria­mas PSDF biu­dže­to lė­šas, spręs, ko­kiam skai­čiui į są­ra­šą įra­šy­tų as­me­nų bus ski­ria­mos lė­šos dan­tų pro­te­za­vi­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti.

Ga­vęs pra­ne­ši­mą, kad jau ga­li pro­te­zuo­tis dan­tis, as­muo tu­ri ne vė­liau kaip per tris mė­ne­sius nuo pra­ne­ši­mo iš­siun­ti­mo da­tos kreip­tis į vie­ną iš te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tų as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, su ku­rio­mis TLK yra su­da­riu­si su­tar­tis dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų tei­ki­mo, ant­raip jis bus iš­brau­kia­mas iš TLK są­ra­šo ir pra­ras tei­sę gau­ti iš PSDF biu­dže­to kom­pen­suo­ja­mas dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas. As­me­niui su­ne­ga­la­vus ar dėl ki­tų svar­bių prie­žas­čių pa­slau­gų tei­ki­mas ga­li bū­ti ati­dė­tas vė­les­niam lai­kui – to­kiu at­ve­ju rei­kia kreip­tis į TLK ir pa­teik­ti pra­šy­mą dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo ati­dė­ji­mo.

Ga­vęs li­go­nių ka­sos pra­ne­ši­mą apie įra­šy­mą į ei­lę pa­cien­tas ga­li ir ne­lauk­ti, kol bus pa­kvies­tas pro­te­zuo­ti dan­tis, o šias pa­slau­gas ap­mo­kė­jęs sa­vo lė­šo­mis su­si­tvar­ky­ti dan­tis anks­čiau. Vė­liau as­muo ga­lės pa­teik­ti te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai pra­šy­mą (taip pat ki­tus rei­kia­mus do­ku­men­tus) kom­pen­suo­ti šias iš­lai­das. Pa­cien­tų pra­šy­mai re­gist­ruo­ja­mi, o atė­jus pa­cien­to ei­lei bus su­mo­kė­ta nu­sta­ty­to dy­džio kom­pen­sa­ci­ja (lė­šos per­ve­da­mos į nu­ro­dy­tą pa­cien­to as­me­ni­nę ban­ko są­skai­tą).

Pri­me­na­me, kad krei­pian­tis dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų, bū­ti­na iš­gy­dy­ti tu­ri­mus dan­tis. Tiems as­me­nims, ku­riems pa­gal dan­tų at­spau­dus iki šių me­tų rug­sė­jo 30 d. pra­dė­ti ga­min­ti dan­tų pro­te­zai, iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos pa­gal iki šiol ga­lio­jan­čią tvar­ką.Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos prie

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos

in­for­ma­ci­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas