„Santaka“ / Rajono mokyklose vaikams negali pritrūkti vadovėlių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-19 00:09

Dalinkitės:  


Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ri­ta Vaš­čė­gie­nė sa­kė, jog va­do­vė­lių mo­kyk­los už­si­sa­ko pa­kan­ka­mai.

Autorės nuotr.


Rajono mokyklose vaikams negali pritrūkti vadovėlių

Birutė NENĖNIENĖ

Iš­siaiš­ki­na­ma kal­ban­tis

„Ar nor­ma­lu, kad lapk­ri­čio vi­du­ry­je moks­lei­viams mo­kyk­lo­je trūks­ta va­do­vė­lių, kad du vai­kai nau­do­ja­si ant suo­lo pa­dė­tu vie­nu va­do­vė­liu?“ – to­kį tė­vų klau­si­mą pe­rad­re­sa­vo­me ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tei Ri­tai Vaš­čė­gie­nei, ku­ruo­jan­čiai mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mo va­do­vė­liais sri­tį.

Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, jog taip ne­ga­li bū­ti. Jei Švie­ti­mo sky­rių pa­sie­kia pa­na­šus sig­na­las, tuoj pat aiš­ki­na­ma­si ir pro­ble­ma iš­spren­džia­ma. Tie­sa, ne­se­niai Švie­ti­mo sky­rių bu­vo pa­sie­kę sig­na­lai, jog bio­lo­gi­jos va­do­vė­lių trū­ko kai ku­rio­se Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los kla­sė­se. Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nio ma­ma tei­ra­vo­si apie pra­ty­bų są­siu­vi­nių rei­ka­lin­gu­mą.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, šiek tiek pro­ble­mų ga­lė­jo iš­kil­ti Vil­ka­viš­kio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, nes kai pa­va­sa­rį va­do­vė­liai bu­vo už­sa­ko­mi, ši mo­kyk­la dar neeg­zis­ta­vo.

Reor­ga­ni­za­vus Vil­ka­viš­kio mies­to vi­du­ri­nes mo­kyk­las, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nė mo­kyk­la ne­paė­mė iš Vil­ka­viš­kio „Aušros“ gim­na­zi­jos kai ku­rių va­do­vė­lių že­mes­nėms kla­sėms. Bu­vo mo­ty­vuo­ja­ma tuo, jog jų mo­kyk­la dir­ba pa­gal ki­tų au­to­rių va­do­vė­lius, o tu­ri­mų va­do­vė­lių vi­siš­kai pa­kan­ka. Ta­čiau išaiš­kė­jus, jog sep­tin­tai kla­sei trūks­ta bio­lo­gi­jos va­do­vė­lių, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nė mo­kyk­la jų įsi­gi­jo pati.Lai­ko­ma­si tvar­kos

Pa­gal Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tą ap­rū­pi­ni­mo va­do­vė­liais tvar­ką, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta nu­si­sta­ty­ti dar ir ati­tin­ka­mą sa­vo tvar­ką. Rem­da­ma­si šiais do­ku­men­tais, kiek­vie­na mo­kyk­la taip pat nu­si­sta­to sa­vas tvar­kas, kaip bus vyk­do­mi va­do­vė­lių pir­ki­mai, kam bus tei­kia­ma pir­me­ny­bė.

Anks­tes­niuo­se mi­nis­te­ri­jos do­ku­men­tuo­se bu­vo nuo­ro­da, jog lei­dyk­lo­se už­sa­ko­mų va­do­vė­lių są­ra­šus švie­ti­mo įstai­gos pa­ren­gia pri­ta­rus mo­kyk­los ta­ry­bai. Nau­jau­sia­me do­ku­men­te šios nuo­sta­tos ne­li­ko. Tai, ko­kius va­do­vė­lius pa­si­rink­ti, vie­no­se mo­kyk­lo­se spren­džia va­do­vas, ki­to­se – me­to­di­kos gru­pės, dar ki­to­se at­si­klau­sia­ma tė­vų ar mo­ki­nių.

„Es­mė yra to­kia, kad pi­ni­gų va­do­vė­liams vi­siš­kai už­ten­ka. Anks­čiau bu­vo griež­tai nu­sta­ty­tos lė­šos, ga­li­mos at­ski­rai iš­leis­ti va­do­vė­liams ir mo­ky­mo prie­mo­nėms. Šie­met kiek­vie­na mo­kyk­la ga­li jo­mis dis­po­nuo­ti sa­vo nuo­žiū­ra, pa­gal po­rei­kį. 2009 me­tais iš mo­ki­nio krep­še­lio va­do­vė­liams ir mo­ky­mo prie­mo­nėms įsi­gy­ti ski­ria­ma 71,88 Lt. Kiek­vie­nas mo­ki­nys tu­ri gau­ti at­ski­rą vadovėlį“, – aiš­ki­no R. Vaš­čė­gie­nė.Nė­ra api­brėž­to lai­ko

Bū­si­miems moks­lo me­tams va­do­vė­lius mo­kyk­los pra­de­da už­sa­ky­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. Šie­met švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras pa­tvir­ti­no nau­ją do­ku­men­tą – bend­ro­jo la­vi­ni­mo da­ly­kų ga­lio­jan­čių va­do­vė­lių kiek­vie­nai kla­sei są­ra­šą. Iki šiol va­do­vė­lius bu­vo ga­li­ma rink­tis iš dvie­jų są­ra­šų. Prie kai ku­rių va­do­vė­lių nau­ja­ja­me są­ra­še pa­žy­mė­ta pa­sta­ba, jog jais fon­dų pa­pil­dy­ti ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Taip yra to­dėl, kad gal­būt jau pa­reng­tas at­nau­jin­tas va­do­vė­lis ar pan. R. Vaš­čė­gie­nė pa­brė­žė, jog mo­kyk­loms ne­leis­ti­na nau­do­tis ne­ga­lio­jan­čiais va­do­vė­liais.

Nuo šių me­tų va­do­vė­liai už­si­sa­ko­mi ne iki griež­tai api­brėž­to lai­ko, bet iš­ti­sus me­tus. Są­ra­šas nuo­lat pa­pil­do­mas, in­for­ma­ci­ja apie tai pa­tei­kia­ma Švie­ti­mo ap­rū­pi­ni­mo cent­ro in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je.Net pa­gi­ria­mi

Lė­šų tau­py­mo su­me­ti­mais mo­kyk­loms tam tik­rais at­ve­jais re­ko­men­duo­ja­ma keis­tis tu­ri­mais lais­vais va­do­vė­liais. Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė R. Vaš­čė­gie­nė, ga­vu­si pa­gei­da­vi­mų iš vie­nų mo­kyk­lų bib­lio­te­ki­nin­kių, pa­lai­ko ry­šį su ki­to­mis ir ko­re­guo­ja šį lai­ki­nų mai­nų or­ga­ni­za­vi­mą. Spe­cia­lis­tė paaiš­ki­no, jog toks kei­ti­ma­sis va­do­vė­liais vyks­ta tik tais at­ve­jais, kai mo­kyk­la ne­tu­ri už ką pirk­ti nau­jų.

„Jei va­do­vas pro­tin­gai pa­skirs­to lė­šas, tai va­do­vė­lių ne­ga­li pri­trūk­ti. Mū­sų ra­jo­nas res­pub­li­ko­je bu­vo net pa­gir­tas dėl to, kad vi­sa­da iš­nau­do­ja va­do­vė­liams skir­tas lė­šas, kad Sa­vi­val­dy­bė jų ne­pers­kirs­to ki­toms reik­mėms. Kiek­vie­nų me­tų pa­bai­go­je iš mo­kyk­lų pa­tei­kia­mų ata­skai­tų ma­to­me, kas yra nu­pirk­ta, Švie­ti­mo sky­rius at­lie­ka iš­sa­mias ana­li­zes, mo­kyk­loms pa­reiš­kia pa­sta­bas. Net kri­zės at­ve­ju va­do­vė­liams ir mo­ky­mo prie­mo­nėms skir­to fon­do lė­šos nesumažintos“, – pa­si­džiau­gė R. Vaš­čė­gie­nė.No­ri nau­jo­vių

Mo­kyk­li­nių va­do­vė­lių pa­siū­la yra di­džiu­lė ir šis pro­ce­sas neat­sie­ja­mas nuo ko­mer­ci­jos. Įvai­riuo­se se­mi­na­ruo­se, kny­gų pri­sta­ty­muo­se mo­ky­to­jai iš­girs­ta vi­so­kių pa­siū­ly­mų.

„Jei va­do­vė­lių už­sa­ky­mo pro­ce­se da­ly­vau­ja da­ly­kų me­to­di­kos gru­pių pir­mi­nin­kai, mo­ky­to­jai, va­do­vai, tai už­sa­ky­mai nau­jiems lei­di­niams įsi­gy­ti pa­ren­gia­mi la­bai kruopš­čiai, at­sa­kin­gai“, – pa­brė­žė R. Vaš­čė­gie­nė.

Tau­pu­mo su­me­ti­mais iš lei­dyk­lų va­do­vė­liai pir­miau­siai at­ve­ža­mi į Švie­ti­mo sky­riaus san­dė­lį, iš ku­rio mo­kyk­los kny­gas pa­sii­ma pa­čios. Šis pro­ce­sas tę­sia­si iš­ti­sus me­tus.Svar­būs sraig­te­liai

Įp­ras­ta, jog mo­kyk­lo­se va­do­vė­lius tvar­ko bib­lio­te­ki­nin­kės. Ta­čiau pa­gal pa­vyz­di­nį mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­ko pa­rei­gy­bės ap­ra­šą tai nė­ra pri­va­lo­ma.

Var­gu ar ku­rio­je mo­kyk­lo­je at­si­žvel­gia­ma į „aptakų“ inst­ruk­ci­jos siū­ly­mą skir­ti bib­lio­te­ki­nin­kui prie­dą, nors šie spe­cia­lis­tai at­lie­ka di­džiu­lį dar­bą.

Bib­lio­te­ki­nin­kės ge­ra­no­riš­kai tar­pi­nin­kau­ja sko­li­nan­tis va­do­vė­lius, kei­čia­si ki­ta in­for­ma­ci­ja, ke­lia sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją, bend­rau­ja ra­jo­no me­to­di­kos bū­re­lio už­siė­mi­muo­se, sa­vo dar­be die­gia nau­jo­ves.Spren­džia eks­per­tai

Anot R. Vaš­čė­gie­nės, ne­nus­pė­ja­mas da­ly­kas, kaip il­gai ga­li bū­ti nau­do­ja­mas vie­nas va­do­vė­lis. Vi­sų pir­ma jis pri­va­lo ati­tik­ti vi­sas ug­dy­mui ke­lia­mas nor­mas, rei­ka­la­vi­mus. Ne­re­tai pa­si­pi­la įvai­rios lei­dyk­lų pa­sta­bos dėl va­do­vė­liuo­se pa­teik­tų fak­tų, in­terp­re­ta­ci­jų. Ta­čiau šių mo­ky­mo prie­mo­nių tin­ka­mu­mą nu­sta­to tik eks­per­tų ko­mi­si­ja.

Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, kad jei tė­vams iš­ky­la neaiš­ku­mų dėl va­do­vė­lių trū­ku­mo, vi­sų pir­ma jiems reikia kreip­tis į kla­sės ar mo­kyk­los va­do­vą, ir klau­si­mas bus iš­spręs­tas. Tė­vai vai­kams tu­ri nu­pirk­ti tik pra­ty­bų są­siu­vi­nius.Daug ne­sup­ra­ti­mo

Įvai­rių da­ly­kų pra­ty­bų są­siu­vi­niai, kaip ir va­do­vė­liai, iš lei­dyk­lų ke­liau­ja iš­ti­sus me­tus.

Vil­ka­viš­kio kny­gy­no di­rek­to­rė Al­ver­da Sau­lie­nė sa­kė, jog ir pir­kė­jų srau­tas ne­nut­rūks­ta, nes yra pra­ty­bų są­siu­vi­nių ant­ros, tre­čios da­lys. Ta­čiau pre­ky­bi­nin­kės daž­nai iš­girs­ta nai­vių rei­ka­la­vi­mų. Tar­ki­me, tė­vai pra­šo pra­ty­bų są­siu­vi­nių šeš­tai „b“ kla­sei ar­ba de­vin­to­kė ne­ga­li pa­sa­ky­ti, pa­gal ko­kį au­to­rių mo­ko­si už­sie­nio kal­bos.

„Es­mė yra ta, kad pra­ty­bų są­siu­vi­niai bran­gūs ir pa­gal ga­lio­jan­čias tai­syk­les kny­gų ne­ga­li­me pa­keis­ti. To­dėl ir pra­šo­me tė­vų bei mo­ki­nių vi­sų pir­ma su mo­ky­to­ju iš­siaiš­kin­ti, ko­kių pa­pil­do­mų prie­mo­nių jiems rei­kia, o tik ta­da pirkti“, – kal­bė­jo kny­gy­no di­rek­to­rė apie daž­nai gir­di­mus ne­pag­rįs­tus kal­ti­ni­mus, ku­rie ky­la vien dėl bend­ra­vi­mo ir ge­ra­no­riš­ku­mo sto­kos.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas