„Santaka“ / Rajono mokyklose vaikams negali pritrūkti vadovėlių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-19 00:09

Dalinkitės:  


Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ri­ta Vaš­čė­gie­nė sa­kė, jog va­do­vė­lių mo­kyk­los už­si­sa­ko pa­kan­ka­mai.

Autorės nuotr.


Rajono mokyklose vaikams negali pritrūkti vadovėlių

Birutė NENĖNIENĖ

Iš­siaiš­ki­na­ma kal­ban­tis

„Ar nor­ma­lu, kad lapk­ri­čio vi­du­ry­je moks­lei­viams mo­kyk­lo­je trūks­ta va­do­vė­lių, kad du vai­kai nau­do­ja­si ant suo­lo pa­dė­tu vie­nu va­do­vė­liu?“ – to­kį tė­vų klau­si­mą pe­rad­re­sa­vo­me ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tei Ri­tai Vaš­čė­gie­nei, ku­ruo­jan­čiai mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mo va­do­vė­liais sri­tį.

Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, jog taip ne­ga­li bū­ti. Jei Švie­ti­mo sky­rių pa­sie­kia pa­na­šus sig­na­las, tuoj pat aiš­ki­na­ma­si ir pro­ble­ma iš­spren­džia­ma. Tie­sa, ne­se­niai Švie­ti­mo sky­rių bu­vo pa­sie­kę sig­na­lai, jog bio­lo­gi­jos va­do­vė­lių trū­ko kai ku­rio­se Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los kla­sė­se. Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nio ma­ma tei­ra­vo­si apie pra­ty­bų są­siu­vi­nių rei­ka­lin­gu­mą.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, šiek tiek pro­ble­mų ga­lė­jo iš­kil­ti Vil­ka­viš­kio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, nes kai pa­va­sa­rį va­do­vė­liai bu­vo už­sa­ko­mi, ši mo­kyk­la dar neeg­zis­ta­vo.

Reor­ga­ni­za­vus Vil­ka­viš­kio mies­to vi­du­ri­nes mo­kyk­las, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nė mo­kyk­la ne­paė­mė iš Vil­ka­viš­kio „Aušros“ gim­na­zi­jos kai ku­rių va­do­vė­lių že­mes­nėms kla­sėms. Bu­vo mo­ty­vuo­ja­ma tuo, jog jų mo­kyk­la dir­ba pa­gal ki­tų au­to­rių va­do­vė­lius, o tu­ri­mų va­do­vė­lių vi­siš­kai pa­kan­ka. Ta­čiau išaiš­kė­jus, jog sep­tin­tai kla­sei trūks­ta bio­lo­gi­jos va­do­vė­lių, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nė mo­kyk­la jų įsi­gi­jo pati.Lai­ko­ma­si tvar­kos

Pa­gal Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tą ap­rū­pi­ni­mo va­do­vė­liais tvar­ką, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta nu­si­sta­ty­ti dar ir ati­tin­ka­mą sa­vo tvar­ką. Rem­da­ma­si šiais do­ku­men­tais, kiek­vie­na mo­kyk­la taip pat nu­si­sta­to sa­vas tvar­kas, kaip bus vyk­do­mi va­do­vė­lių pir­ki­mai, kam bus tei­kia­ma pir­me­ny­bė.

Anks­tes­niuo­se mi­nis­te­ri­jos do­ku­men­tuo­se bu­vo nuo­ro­da, jog lei­dyk­lo­se už­sa­ko­mų va­do­vė­lių są­ra­šus švie­ti­mo įstai­gos pa­ren­gia pri­ta­rus mo­kyk­los ta­ry­bai. Nau­jau­sia­me do­ku­men­te šios nuo­sta­tos ne­li­ko. Tai, ko­kius va­do­vė­lius pa­si­rink­ti, vie­no­se mo­kyk­lo­se spren­džia va­do­vas, ki­to­se – me­to­di­kos gru­pės, dar ki­to­se at­si­klau­sia­ma tė­vų ar mo­ki­nių.

„Es­mė yra to­kia, kad pi­ni­gų va­do­vė­liams vi­siš­kai už­ten­ka. Anks­čiau bu­vo griež­tai nu­sta­ty­tos lė­šos, ga­li­mos at­ski­rai iš­leis­ti va­do­vė­liams ir mo­ky­mo prie­mo­nėms. Šie­met kiek­vie­na mo­kyk­la ga­li jo­mis dis­po­nuo­ti sa­vo nuo­žiū­ra, pa­gal po­rei­kį. 2009 me­tais iš mo­ki­nio krep­še­lio va­do­vė­liams ir mo­ky­mo prie­mo­nėms įsi­gy­ti ski­ria­ma 71,88 Lt. Kiek­vie­nas mo­ki­nys tu­ri gau­ti at­ski­rą vadovėlį“, – aiš­ki­no R. Vaš­čė­gie­nė.Nė­ra api­brėž­to lai­ko

Bū­si­miems moks­lo me­tams va­do­vė­lius mo­kyk­los pra­de­da už­sa­ky­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. Šie­met švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras pa­tvir­ti­no nau­ją do­ku­men­tą – bend­ro­jo la­vi­ni­mo da­ly­kų ga­lio­jan­čių va­do­vė­lių kiek­vie­nai kla­sei są­ra­šą. Iki šiol va­do­vė­lius bu­vo ga­li­ma rink­tis iš dvie­jų są­ra­šų. Prie kai ku­rių va­do­vė­lių nau­ja­ja­me są­ra­še pa­žy­mė­ta pa­sta­ba, jog jais fon­dų pa­pil­dy­ti ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Taip yra to­dėl, kad gal­būt jau pa­reng­tas at­nau­jin­tas va­do­vė­lis ar pan. R. Vaš­čė­gie­nė pa­brė­žė, jog mo­kyk­loms ne­leis­ti­na nau­do­tis ne­ga­lio­jan­čiais va­do­vė­liais.

Nuo šių me­tų va­do­vė­liai už­si­sa­ko­mi ne iki griež­tai api­brėž­to lai­ko, bet iš­ti­sus me­tus. Są­ra­šas nuo­lat pa­pil­do­mas, in­for­ma­ci­ja apie tai pa­tei­kia­ma Švie­ti­mo ap­rū­pi­ni­mo cent­ro in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je.Net pa­gi­ria­mi

Lė­šų tau­py­mo su­me­ti­mais mo­kyk­loms tam tik­rais at­ve­jais re­ko­men­duo­ja­ma keis­tis tu­ri­mais lais­vais va­do­vė­liais. Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė R. Vaš­čė­gie­nė, ga­vu­si pa­gei­da­vi­mų iš vie­nų mo­kyk­lų bib­lio­te­ki­nin­kių, pa­lai­ko ry­šį su ki­to­mis ir ko­re­guo­ja šį lai­ki­nų mai­nų or­ga­ni­za­vi­mą. Spe­cia­lis­tė paaiš­ki­no, jog toks kei­ti­ma­sis va­do­vė­liais vyks­ta tik tais at­ve­jais, kai mo­kyk­la ne­tu­ri už ką pirk­ti nau­jų.

„Jei va­do­vas pro­tin­gai pa­skirs­to lė­šas, tai va­do­vė­lių ne­ga­li pri­trūk­ti. Mū­sų ra­jo­nas res­pub­li­ko­je bu­vo net pa­gir­tas dėl to, kad vi­sa­da iš­nau­do­ja va­do­vė­liams skir­tas lė­šas, kad Sa­vi­val­dy­bė jų ne­pers­kirs­to ki­toms reik­mėms. Kiek­vie­nų me­tų pa­bai­go­je iš mo­kyk­lų pa­tei­kia­mų ata­skai­tų ma­to­me, kas yra nu­pirk­ta, Švie­ti­mo sky­rius at­lie­ka iš­sa­mias ana­li­zes, mo­kyk­loms pa­reiš­kia pa­sta­bas. Net kri­zės at­ve­ju va­do­vė­liams ir mo­ky­mo prie­mo­nėms skir­to fon­do lė­šos nesumažintos“, – pa­si­džiau­gė R. Vaš­čė­gie­nė.No­ri nau­jo­vių

Mo­kyk­li­nių va­do­vė­lių pa­siū­la yra di­džiu­lė ir šis pro­ce­sas neat­sie­ja­mas nuo ko­mer­ci­jos. Įvai­riuo­se se­mi­na­ruo­se, kny­gų pri­sta­ty­muo­se mo­ky­to­jai iš­girs­ta vi­so­kių pa­siū­ly­mų.

„Jei va­do­vė­lių už­sa­ky­mo pro­ce­se da­ly­vau­ja da­ly­kų me­to­di­kos gru­pių pir­mi­nin­kai, mo­ky­to­jai, va­do­vai, tai už­sa­ky­mai nau­jiems lei­di­niams įsi­gy­ti pa­ren­gia­mi la­bai kruopš­čiai, at­sa­kin­gai“, – pa­brė­žė R. Vaš­čė­gie­nė.

Tau­pu­mo su­me­ti­mais iš lei­dyk­lų va­do­vė­liai pir­miau­siai at­ve­ža­mi į Švie­ti­mo sky­riaus san­dė­lį, iš ku­rio mo­kyk­los kny­gas pa­sii­ma pa­čios. Šis pro­ce­sas tę­sia­si iš­ti­sus me­tus.Svar­būs sraig­te­liai

Įp­ras­ta, jog mo­kyk­lo­se va­do­vė­lius tvar­ko bib­lio­te­ki­nin­kės. Ta­čiau pa­gal pa­vyz­di­nį mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­ko pa­rei­gy­bės ap­ra­šą tai nė­ra pri­va­lo­ma.

Var­gu ar ku­rio­je mo­kyk­lo­je at­si­žvel­gia­ma į „aptakų“ inst­ruk­ci­jos siū­ly­mą skir­ti bib­lio­te­ki­nin­kui prie­dą, nors šie spe­cia­lis­tai at­lie­ka di­džiu­lį dar­bą.

Bib­lio­te­ki­nin­kės ge­ra­no­riš­kai tar­pi­nin­kau­ja sko­li­nan­tis va­do­vė­lius, kei­čia­si ki­ta in­for­ma­ci­ja, ke­lia sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją, bend­rau­ja ra­jo­no me­to­di­kos bū­re­lio už­siė­mi­muo­se, sa­vo dar­be die­gia nau­jo­ves.Spren­džia eks­per­tai

Anot R. Vaš­čė­gie­nės, ne­nus­pė­ja­mas da­ly­kas, kaip il­gai ga­li bū­ti nau­do­ja­mas vie­nas va­do­vė­lis. Vi­sų pir­ma jis pri­va­lo ati­tik­ti vi­sas ug­dy­mui ke­lia­mas nor­mas, rei­ka­la­vi­mus. Ne­re­tai pa­si­pi­la įvai­rios lei­dyk­lų pa­sta­bos dėl va­do­vė­liuo­se pa­teik­tų fak­tų, in­terp­re­ta­ci­jų. Ta­čiau šių mo­ky­mo prie­mo­nių tin­ka­mu­mą nu­sta­to tik eks­per­tų ko­mi­si­ja.

Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, kad jei tė­vams iš­ky­la neaiš­ku­mų dėl va­do­vė­lių trū­ku­mo, vi­sų pir­ma jiems reikia kreip­tis į kla­sės ar mo­kyk­los va­do­vą, ir klau­si­mas bus iš­spręs­tas. Tė­vai vai­kams tu­ri nu­pirk­ti tik pra­ty­bų są­siu­vi­nius.Daug ne­sup­ra­ti­mo

Įvai­rių da­ly­kų pra­ty­bų są­siu­vi­niai, kaip ir va­do­vė­liai, iš lei­dyk­lų ke­liau­ja iš­ti­sus me­tus.

Vil­ka­viš­kio kny­gy­no di­rek­to­rė Al­ver­da Sau­lie­nė sa­kė, jog ir pir­kė­jų srau­tas ne­nut­rūks­ta, nes yra pra­ty­bų są­siu­vi­nių ant­ros, tre­čios da­lys. Ta­čiau pre­ky­bi­nin­kės daž­nai iš­girs­ta nai­vių rei­ka­la­vi­mų. Tar­ki­me, tė­vai pra­šo pra­ty­bų są­siu­vi­nių šeš­tai „b“ kla­sei ar­ba de­vin­to­kė ne­ga­li pa­sa­ky­ti, pa­gal ko­kį au­to­rių mo­ko­si už­sie­nio kal­bos.

„Es­mė yra ta, kad pra­ty­bų są­siu­vi­niai bran­gūs ir pa­gal ga­lio­jan­čias tai­syk­les kny­gų ne­ga­li­me pa­keis­ti. To­dėl ir pra­šo­me tė­vų bei mo­ki­nių vi­sų pir­ma su mo­ky­to­ju iš­siaiš­kin­ti, ko­kių pa­pil­do­mų prie­mo­nių jiems rei­kia, o tik ta­da pirkti“, – kal­bė­jo kny­gy­no di­rek­to­rė apie daž­nai gir­di­mus ne­pag­rįs­tus kal­ti­ni­mus, ku­rie ky­la vien dėl bend­ra­vi­mo ir ge­ra­no­riš­ku­mo sto­kos.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas