„Santaka“ / Verslo dienai paminėti skyrė padėkos renginį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-19 00:02

Dalinkitės:  


Padėkos verslui dienos renginys sulaukė ne tik vietinių verslininkų, bet ir valdžios dėmesio.

Autorės nuotr.


Verslo dienai paminėti skyrė padėkos renginį

Kiek­vie­nais me­tais ant­rą­jį lapk­ri­čio penk­ta­die­nį šven­čia­ma Vers­lo die­na. Vil­ka­viš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro (TVIC) ko­lek­ty­vas, no­rė­da­mas vers­lo įmo­nių va­do­vams ir jų dar­buo­to­jams, par­tne­riams, val­džios at­sto­vams at­si­dė­ko­ti už nuo­šir­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą, Vers­lo die­ną pa­va­di­no Pa­dė­kos vers­lui die­na ir lapk­ri­čio 12 d. su­kvie­tė vi­sus į kon­fe­ren­ci­ją „Vers­lo plėt­ros per­spek­ty­vos Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“.

Kon­fe­ren­ci­jos pra­džią pa­ly­dė­jo Vil­ka­viš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los ko­lek­ty­vo kank­lių me­lo­di­ja, dai­na. Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas ir trum­pai ap­žvel­gė šian­die­nos si­tua­ci­ją, iš­sa­kė val­džios nuo­mo­nę apie pa­gal­bą smul­kiajam ir vi­du­ti­niam vers­lui.

Cent­ro veik­lo­je ne­ma­žas dė­me­sys ski­ria­mas jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mui. Šiais me­tais suor­ga­ni­zuo­tas jau tre­čias to­kio po­bū­džio kon­kur­sas. Su jau­ni­mui skir­to kon­kur­so „Sėk­min­go vers­lo pa­ma­tas“ nu­ga­lė­to­jų dar­bais su­pa­žin­di­no Vil­ka­viš­kio TVIC tu­riz­mo ir vers­lo va­dy­bi­nin­kė Jur­ga Gri­ga­liū­nai­tė. Du dar­bų au­to­riai bu­vo ap­do­va­no­ti dip­lo­mais ir pi­ni­gi­niais pri­zais. Tai – Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los 9a kla­sės moks­lei­vis Ka­zi­mie­ras And­riu­kai­tis, pa­ren­gęs straips­nį apie ūki­nin­ką Val­dą Mas­ke­liū­ną, ir Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los 10a kla­sės moks­lei­vė Ag­nė Lu­ko­še­vi­čiū­tė, pa­ruošu­si straips­nį apie UAB „Lug­vi­ta“ di­rek­to­rių Gy­tį Lu­ko­še­vi­čių.

Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai bu­vo su­pa­žin­din­ti su Vil­ka­viš­kio kraš­to vie­tos veik­los gru­pės stra­te­gi­ja, tiks­lais, prie­mo­nė­mis, re­mia­mo­mis veik­lo­mis. Vers­li­nin­kai, ūki­nin­kai, kai­mo gy­ven­to­jai, vyk­dan­tys veik­lą kai­mo vie­to­vė­se ar­ba ke­ti­nan­tys ją pra­dė­ti, ga­li ak­ty­viai pri­si­jung­ti ren­giant vie­tos pro­jek­tus. Ga­li­mi pro­jek­tai pa­gal prie­mo­nes – vers­lu­mo ir ama­tų plėt­ros ska­ti­ni­mas, veik­lų sri­tys – pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los, mik­roį­mo­nių kū­ri­mas ir plėt­ra, kai­mo tu­riz­mo pa­slau­gų, ama­tų plėt­ra.

Sunk­me­čiu la­bai svar­bus vers­lo fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių iš­plė­ti­mas, to­dėl į kon­fe­ren­ci­ją pa­si­kvie­tė­me UAB „In­ves­ti­ci­jų ir vers­lo ga­ran­ti­jos“ rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kę As­tą Slap­šie­nę, AB Šiau­lių ban­ko, ku­ris tei­kia ma­žuo­sius kre­di­tus, ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­ją, vers­lo ir maž­me­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės Vil­niaus re­gio­no va­do­vą Vik­to­rą Bud­rai­tį, AB Šiau­lių ban­ko Ma­ri­jam­po­lės KAS vir­ši­nin­kę Jur­gi­tą Čer­kaus­kie­nę, Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo Vil­ka­viš­kio KAS at­sto­ves.

DnB NORD ban­ko, lai­mė­ju­sio „At­vi­ro kre­di­tų fon­do“ prie­mo­nių at­ran­ką, Ma­ri­jam­po­lės sky­riaus va­do­vas Val­di­man­tas Ta­mo­šiū­nas ir Ma­ri­jam­po­lės KAS Vers­lo klien­tų gru­pės va­do­vė Bi­ru­tė Gen­če­raus­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie ban­ko pa­ra­mą įmo­nių gy­vy­bin­gu­mui už­tik­rin­ti, tei­kia­mus kre­di­tus, pa­sko­lų rū­šis.

Su Vil­ka­viš­kio dar­bo bir­žos tei­kia­ma fi­nan­si­ne pa­ra­ma stei­giant dar­bo vie­tas kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius su­pa­žin­di­no Užim­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Auš­ra Blauz­džiū­nie­nė. Vil­ka­viš­kio dar­bo bir­žos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Re­da Be­sas­pa­rie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie rei­ka­la­vi­mus ren­giant vie­ti­nių užim­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tus, apie ESF fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus „Laikinieji dar­bai“ ir kt.

Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius su­do­mi­no Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų, Eu­ro­pos vers­lo ir ino­va­ci­jų tink­lo (En­terp­ri­se Eu­ro­pe Net­work) pro­jek­to va­do­vės Dai­vos Vyš­niaus­kie­nės pra­ne­ši­mas. Tink­lo tiks­las – ska­tin­ti ir rem­ti Eu­ro­pos įmo­nių kon­ku­ren­cin­gu­mą. Šis tink­las vei­kia dau­giau kaip 40 ša­lių, jį su­da­ro apie 600 vers­lo ir ino­va­ci­jų cent­rų vi­so­je Eu­ro­po­je. Tarp­tau­ti­nis įmo­nių bend­ra­dar­bia­vi­mas per šį tink­lą vyk­do­mas įvai­riais as­pek­tais: vei­kia tarp­tau­ti­nė ES vers­lo par­tne­rių paieš­kos duo­me­nų ba­zė, or­ga­ni­zuo­ja­mi vers­lo kon­tak­tų ren­gi­niai: vers­lo mi­si­jos, kon­tak­tų mu­gės ir kt. Tai pa­dė­tų mū­sų ra­jo­no vers­li­nin­kams su­si­ras­ti nau­jų kon­tak­tų eks­por­to plėt­rai.

Pra­ne­ši­mą skai­čiu­si Ma­ri­jam­po­lės Eu­ro­pos in­for­ma­ci­jos cent­ro – „Eu­ro­pe Di­rect“ va­do­vė Vai­da Bur­bie­nė pa­ska­ti­no vi­sais su di­rek­ty­vo­mis su­si­ju­siais klau­si­mais kreip­tis į „Eu­ro­pe Di­rect“ cent­rą ar­ba tie­sio­giai į skam­bu­čių cent­rą Briu­se­ly­je. „Eu­ro­pe Di­rect“ yra vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je vei­kian­tis in­for­ma­ci­jos sklai­dos tink­las, suar­ti­nan­tis pa­pras­tus pi­lie­čius ir Eu­ro­pos Są­jun­gą.

Kon­fe­ren­ci­jos pa­bai­go­je vy­ko koo­pe­ra­ty­vo „Mar­gės ūkis“ va­do­vės Zi­tos Ast­raus­kie­nės ga­mi­na­mų sū­rių de­gus­ta­ci­ja. Ra­ga­vo­me de­ser­ti­nį, bal­tą, kep­tą, rū­ky­tą, skir­tin­gais prie­sko­niais pa­gar­din­tus sū­rius. Bu­vo sun­ku iš­skir­ti vie­ną ar nu­sta­ty­ti, ku­ris ska­niau­sias. Džiu­gu, kad de­gus­ta­ci­ja su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo, su­lauk­ta pa­siū­ly­mų dėl sū­rių rea­li­za­ci­jos, to­dėl ti­ki­mės, jog ir VTVIC bent šiek tiek pri­si­dės prie šio koo­pe­ra­ty­vo plėt­ros, ska­ti­nant pro­duk­ci­jos par­da­vi­mą.Dai­va RIK­LIE­NĖ

VšĮ Vil­ka­viš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas