„Santaka“ / Susisiekimo ministerija norėtų perimti Kybartų „terminalą“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-18 23:57

Dalinkitės:  


Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Ro­lan­das Bra­žins­kas UAB „Vil­de­ga“ va­do­vui Ar­vy­dui Gra­žu­liui, ra­jo­no me­rui Al­gir­dui Ba­gu­šins­kui ir gausiai susirinkusiems žurnalistams įro­di­nė­jo, kad aš­tuo­ne­rius me­tus ga­lio­ju­si tvar­ka bu­vo ne­tei­sė­ta.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Susisiekimo ministerija norėtų perimti Kybartų „terminalą“

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tre­čia­die­nį Ky­bar­tuo­se lan­kė­si su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras Arū­nas Šta­ras bei mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Ro­lan­das Bra­žins­kas. Aukš­ti pa­rei­gū­nai at­vy­ko įsi­ti­kin­ti, ar tik­rai at­šau­kus se­ną­ją vy­ki­mo per Ru­si­jos sie­ną tvar­ką ga­li bū­ti pa­žeis­tas ky­bar­tie­čių vie­ša­sis in­te­re­sas.

At­vyk­ti į Ky­bar­tus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai nu­spren­dė iš­kart po to, kai Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą gin­da­ma vie­šą­jį in­te­re­są. Ra­jo­no va­do­vų įsi­ti­ki­ni­mu, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis ga­lė­jo vir­šy­ti įga­lio­ji­mus, vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­da­mas 2001 me­tais su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­be su­de­rin­tos sau­gaus eis­mo Ky­bar­tų mies­te ge­ri­ni­mo prie­mo­nių sche­mos ga­lio­ji­mą. Po šiuo do­ku­men­tu bu­vo pa­si­ra­šę ke­tu­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų – Sa­vi­val­dy­bės, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Mui­ti­nės bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos – at­sto­vai bei UAB „Vil­de­ga“ va­do­vas Ar­vy­das Gra­žu­lis.

Ga­vęs skun­dą, kad pri­va­ti bend­ro­vė Ky­bar­tuo­se pel­no­si iš vyks­tan­čių­jų per Lie­tu­vos ir Ru­si­jos sie­ną, o mo­kes­čio rei­ka­lau­ja net tuo­met, kai ei­lės pa­sie­ny­je nė­ra, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras iš­siaiš­ki­no si­tua­ci­ją ir priė­mė spren­di­mą. E. Ma­siu­lis ži­niask­lai­dai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad nuo lapk­ri­čio 15 die­nos per sie­ną va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės ne­bus nu­krei­pia­mos į UAB „Vil­de­ga“ eksp­loa­tuo­ja­mą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, va­di­na­mą ter­mi­na­lu. Tai reikš­tų, kad vil­ki­kų bei leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ei­lės tu­rė­tų ri­kiuo­tis Ky­bar­tų gat­vė­se.

Pri­si­min­da­mi, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis ky­bar­tie­čiai su­si­dū­rė iki tol, kol bu­vo įkur­tas „ter­mi­na­las“ ir prie sie­nos ri­kia­vo­si vil­ki­kų ei­lės, ra­jo­no va­do­vai ne­ke­ti­no vėl grįž­ti į tuos lai­kus ir iš nau­jo spręs­ti jau kar­tą iš­spręs­tą pro­ble­mą. Tuo tar­pu Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja lai­kė­si po­zi­ci­jos, kad tarp­tau­ti­nia­me ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je jo­kių rink­lia­vų bū­ti ne­ga­li.

Į su­si­ti­ki­mą su aukš­tais Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nais at­vy­ko ir ra­jo­no va­do­vai bei ak­ty­vūs Ky­bar­tų bend­ruo­me­nės na­riai. Vi­si no­rė­jo iš­girs­ti mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ją, kaip ke­ti­na­ma spręs­ti pro­ble­mą, nes ar­tė­ja Ka­lė­dos, kai dar la­biau pa­di­dės per sie­ną vyks­tan­čių au­to­mo­bi­lių srau­tai.

Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras A. Šta­ras pa­ti­ki­no, jog ky­bar­tie­čiai ne­liks mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo įkai­tais. Mi­nis­te­ri­ja jau krei­pė­si į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją, kad per Ky­bar­tų-Čer­ny­ševs­ko­jės punk­tą bū­tų pa­di­din­tas pra­lai­du­mas, dėl to ei­lės pa­sie­ny­je su­ma­žė­tų ar jų iš­vis ne­lik­tų. Su­si­ti­ki­mo su Ru­si­jos pa­rei­gū­nais me­tu ap­tar­tos šios ga­li­my­bės. Vi­ce­mi­nist­ras įsi­ti­ki­nęs, jog Ru­si­jos pa­sie­nio bei mui­ti­nės pa­rei­gū­nai pro­ce­dū­ras at­liks grei­čiau, mat mo­der­niai įreng­tas nau­jas punk­tas lei­džia pa­di­din­ti pra­lai­du­mo ga­li­my­bes.

Ta­čiau aki­vaiz­du, kad di­des­nis pra­lai­du­mas pro­ble­mą spręs tik iš da­lies: ei­lės gal ir su­ma­žės, bet vi­siš­kai neiš­nyks. Tad ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas rei­ka­la­vo tie­siai ky­bar­tie­čiams į akis at­sa­ky­ti, ar mi­nis­te­ri­ja ga­ran­tuo­ja sau­gu­mą ir vie­šą­ją tvar­ką. Mi­nist­ro pa­ta­rė­jas R. Bra­žins­kas pa­ti­ki­no, jog tarp­tau­ti­ne ma­gist­ra­le rū­pin­sis Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. De­ja, vie­šo­sios tvar­kos pro­ble­mas tu­rės spręs­ti Sa­vi­val­dy­bė.

Mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai tvir­ti­no, kad aš­tuo­ne­rius me­tus eg­zis­ta­vu­si tvar­ka aki­vaiz­džiai „pra­si­len­kia“ su įsta­ty­mu ir ke­lis kar­tus dvip­ras­miš­kai da­vė su­pras­ti, jog Sa­vi­val­dy­bė ar ra­jo­no va­do­vai gal­būt tu­ri įsi­pa­rei­go­ji­mų pri­va­čiai bend­ro­vei.

Vi­ce­mi­nist­ras ka­te­go­riš­kai tei­gė, kad nė vie­no au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas nuo lapk­ri­čio 15 d. ne­pri­va­lo už­suk­ti į UAB „Vil­de­ga“ sto­vė­ji­mo aikš­te­lę ir už tai mo­kė­ti pi­ni­gus (leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams ši pa­slau­ga kai­nuo­ja 8 Lt, sunk­ve­ži­mių – 43 Lt).

Į su­si­ti­ki­mą su­si­rin­kę ky­bar­tie­čiai sam­pro­ta­vo, jog sto­vė­ji­mo aikš­te­lė vers­li­nin­kui už­dir­ba mi­li­jo­ni­nes su­mas, tran­zi­to pi­ni­gai kap­si į vals­ty­bės ki­še­nę, o Ky­bar­tų mies­te­lis skurs­ta, ge­ria dul­kes ir iš­me­ta­mų­jų du­jų kva­pą.

Žmo­nės klau­sė vi­ce­mi­nist­ro, kur din­go in­ves­ti­ci­jos, ža­dė­tos Ky­bar­tų ap­va­žia­vi­mui įreng­ti. Nors žmo­nės ir apie tai ra­šę res­pub­li­ki­nių lei­di­nių žur­na­lis­tai tvir­ti­no ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją su nu­ma­ty­tais ter­mi­nais ma­tę mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­čios Ke­lių di­rek­ci­jos in­ter­ne­ti­nia­me tink­la­la­py­je, aukš­ti pa­rei­gū­nai pa­nei­gė, kad ka­da nors bu­vo ke­tin­ta ap­link Ky­bar­tus ties­ti ap­link­ke­lį.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai sa­kė ma­tą dar vie­ną išei­tį: vals­ty­bė ga­lė­tų pe­rim­ti „ter­mi­na­lą“ ir jį iš­lai­ky­ti iš biu­dže­to lė­šų, neim­da­ma jo­kių mo­kes­čių. Toks spren­di­mas, ko ge­ro, bū­tų ra­cio­na­liau­sias, tik neaiš­ku, per kiek lai­ko mi­nis­te­ri­ja su­ge­bė­tų įgy­ven­din­ti pla­ną. Ne­ga­li­ma už­mirš­ti ir to, kad aikš­te­lė iš­nuo­mo­ta UAB „Vil­de­ga“, o su­tar­ties nu­trau­ki­mas tu­rė­tų tei­si­nes pa­sek­mes.

Kol po­li­ti­kai pro­ku­ra­tū­ro­je aiš­kin­sis, ku­rie tei­ses­ni, Ky­bar­tų žmo­nėms teks vėl kęs­ti ne­pa­to­gu­mus ir svars­ty­ti, ko­dėl ne­bu­vo ga­li­ma pir­miau nu­ma­ty­ti pro­ble­mos spren­di­mo bū­dus, o tik po to nai­kin­ti vei­ku­sią sis­te­mą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas