„Santaka“ / Skoliozė – netaisyklingos laikysenos pasekmė

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:11

Dalinkitės:  


Skoliozė – netaisyklingos laikysenos pasekmė

Stu­bu­ro de­for­ma­ci­jos ir iš­kry­pi­mai – daž­na vai­kų bei paaug­lių li­ga. Ne­tai­syk­lin­ga lai­ky­se­na nu­sta­to­ma be­veik kas ant­ram vai­kui, o sko­lio­ze ser­ga apie vie­nas pro­cen­tas vi­sų mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų. Apie 20 pro­c. at­ve­jų sko­lio­zė yra pa­vel­di­ma. Pap­ras­tai ir sko­lio­ze ser­gan­čių vai­kų tė­vai tu­ri įgim­tų stu­bu­ro sis­te­mos pa­žei­di­mų. Vis dėl­to net 80 pro­c. li­gos at­ve­jų prie­žas­tys ne­ži­no­mos.Svar­bu – lai­ky­se­na

Tai­syk­lin­ga lai­ky­se­na nė­ra įgim­ta. Ji, kaip ir vi­si mū­sų įgū­džiai bei įpro­čiai, for­muo­ja­si žmo­gui au­gant, tu­ri svar­bią reikš­mę ne tik iš­vaiz­dai, bet ir da­ro di­de­lę įta­ką vi­daus or­ga­nų veik­lai, bend­rai sa­vi­jau­tai. Žmo­nių, ku­rių lai­ky­se­na tai­syk­lin­ga, vi­daus or­ga­nų pa­dė­tis krū­ti­nės ląs­to­je ir pil­vo ert­mė­je taip pat yra tai­syk­lin­ga.

Jei no­ri­me bū­ti svei­ki ir jud­rūs, iš­lik­ti il­gai dar­bin­gi, tuo rū­pin­tis tu­ri­me pra­dė­ti jau vai­kys­tė­je. Tė­vai ir pe­da­go­gai tu­rė­tų nuo­lat ste­bė­ti vai­kų lai­ky­se­ną, kol stu­bu­ras ir kremz­lės dar ne­su­kau­lė­ję, tad leng­vai pa­žei­džia­mi. Šis gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pis la­bai svar­bus sie­kiant, kad atei­ty­je ne­var­gin­tų nu­ga­ros skaus­mai.

Stu­bu­ras grei­čiau­siai au­ga ir leng­viau­siai pa­žei­džia­mas apie 4–6 bei 12–14 mer­gai­čių me­tus ir apie 6–8 bei 14–16 ber­niu­kų gy­ve­ni­mo me­tus. Ta­da la­bai grei­tai au­ga kau­lai, o rau­me­nys ir raiš­čiai – lė­čiau, to­dėl vai­kams sun­ku il­ges­nį lai­ką iš­lai­ky­ti įtemp­tus rau­me­nis.Ste­bė­ki­te stu­bu­rą

Ne­re­tai tė­vai bū­na su­krės­ti, kai gy­dy­to­jas, ap­žiū­rė­jęs vai­ką, pa­sa­ko, kad jis ser­ga sko­lio­ze. Ta­čiau stu­bu­ro sko­lio­zė at­si­ran­da ne stai­ga, o vys­to­si iš lė­to.

Sko­lio­zė – tai stu­bu­ro iš­lin­ki­mas į šo­ną. Vis­kas pra­si­de­da nuo ne­tai­syk­lin­gos lai­ky­se­nos su­si­for­ma­vi­mo. Lai­kui bė­gant ir ne­ko­re­guo­jant ydin­gos lai­ky­se­nos stu­bu­ras iš­kryps­ta, iš­si­vys­to sko­lio­zė.

Lai­ky­se­nos su­tri­ki­mus ga­li diag­no­zuo­ti tė­vai ir pe­da­go­gai, ati­džiai ap­žiū­rė­ję nu­reng­tą vai­ką. Tir­da­mi pa­sta­ty­ki­te vai­ką nu­ga­ra prieš sa­ve. Po to įver­tin­ki­te gal­vos pa­dė­tį. Jei lai­ky­se­na ne­tai­syk­lin­ga, gal­va bus tru­pu­tį pa­lenk­ta į šo­ną nuo vi­du­ri­nės kū­no ašies. Pe­čiai, men­tės ir klu­bai bus ne vie­na­me ly­gy­je. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į raukš­les po sėd­me­ni­mis. Jos tu­ri bū­ti vie­no­do gy­lio ir si­met­riš­kos.

Ko­re­guo­jant ne­tai­syk­lin­gą vai­ko lai­ky­se­ną gy­dy­to­jas yra tik pa­ta­rė­jas. Įro­dy­ta, kad tik ak­ty­viai da­ly­vau­jant tė­vams (nes vai­kas la­biau­siai jais ti­ki) ga­li­ma sėk­min­gai ko­re­guo­ti ne­tai­syk­lin­gą lai­ky­se­ną.Pra­dė­ti nuo kū­di­kys­tės

Nuo pat pir­mų­jų gy­ve­ni­mo die­nų yra la­bai svar­bus kū­di­kio re­ži­mas. Ne­ga­li­ma spar­tin­ti to­kių pa­grin­di­nių fi­zio­lo­gi­nių pa­dė­čių, kaip sė­dė­ji­mas ir sto­vė­ji­mas. Kol vai­kas su­ge­ba tik gu­lė­ti ir pa­ts sa­vo pa­stan­go­mis neat­si­sė­da, ne­ga­li­ma jo so­din­ti, ap­rams­tant pa­gal­vė­mis!

Drau­džia­ma sta­ty­ti vai­ką, kol jis pa­ts neat­sis­to­ja. Kai vai­kas tu­rės pa­kan­ka­mai jė­gų, jis, lai­ky­da­ma­sis už at­ra­mos, at­si­stos pa­ts. Kol mažylis ne­mo­ka sė­dė­ti, ne­ga­li­ma jo ne­šio­ti ne­šiok­lė­se ver­ti­ka­lio­je pa­dė­ty­je. Net kai vai­kas pra­de­da pa­ts sė­dė­ti, ne­šiok­lė­je re­ko­men­duo­ja­ma ne­šio­ti trum­pai – ne il­giau nei va­lan­dą. Vaikš­ty­nes pa­tar­ti­na nau­do­ti ir­gi trum­pai ir tik tuo­met, kai jis jau tvir­tai sė­di.

Vai­kui paau­gus la­bai svar­bu lai­ky­tis dar­bo ir poil­sio re­ži­mo. Įvai­rūs ne­šu­liai tu­ri bū­ti ne per sun­kūs, o kup­ri­nės – ne­šio­ja­mos ant abie­jų pe­čių. Kup­ri­nės svo­ris tu­ri su­da­ry­ti iki 10 pro­c. vai­ko kū­no svo­rio.

Lai­ky­se­nai ypač ken­kia, kai prie sta­lo ra­šant ar skai­tant sė­di­ma ne­tai­syk­lin­gai. Sta­las ar suo­las tu­ri bū­ti 2–3 cm aukš­tes­nis, nei sė­dint nu­lei­džia­ma ran­kos al­kū­nė. Jei­gu ko­jos ne­sie­kia grin­dų, ga­li­ma pa­dė­ti suo­liu­ką. Sė­dint ko­jas per klu­bus ir ke­lio są­na­rius rei­kia su­lenk­ti sta­čiu kam­pu. Tarp lie­mens ir sta­lo tu­ri bū­ti 2–3 cm tar­pas (maž­daug tiek, kad tilp­tų ran­kos plaš­ta­ka), o kny­gos ir są­siu­vi­niai pa­dė­ti ant sta­lo 30–35 cm at­stu­mu nuo akių. Apa­ti­nis są­siu­vi­nio kraš­tas pri­va­lo bū­ti ties krū­ti­nės vi­du­riu. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma sė­dė­ti pa­ki­šus vie­ną ko­ją po sė­dy­ne, su­kum­pus, per­si­krei­pus ar su­si­len­kus.Lai­ku gy­dy­ti

No­rint pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų, rei­kia 2 kar­tus per me­tus ir ak­ty­vaus au­gi­mo me­tu kreip­tis į pe­diat­rą ar šei­mos gy­dy­to­ją, ku­rie diag­no­za­vę ydin­gą lai­ky­se­ną nu­kreips pas fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­ją.

Esant rim­tes­niems stu­bu­ro for­ma­vi­mo­si su­tri­ki­mams, vai­kas tu­rė­tų bū­ti nu­krei­pia­mas gy­dy­to­jo or­to­pe­do kon­sul­ta­ci­jai. Lai­ku ne­pra­dė­jus ko­re­guo­ti ne­tai­syk­lin­gos lai­ky­se­nos, ga­li iš­si­vys­ty­ti šo­ni­nis stu­bu­ro iš­kry­pi­mas (sko­lio­zė), tai vė­liau nu­le­mia krau­jo apy­ta­kos, kvė­pa­vi­mo, virš­ki­ni­mo ir es­te­ti­nės iš­vaiz­dos pro­ble­mas. Tre­čio laips­nio sko­lio­zei gy­dy­ti pri­rei­kia ne­tgi stu­bu­ro ope­ra­ci­jos.

Ne­tai­syk­lin­gai lai­ky­se­nai ko­re­guo­ti ski­ria­mas prie­mo­nių komp­lek­sas: gy­do­mo­ji mankš­ta, ma­sa­žas, gy­do­ma­sis plau­ki­mas, esant bū­ti­ny­bei – or­to­pe­di­nės prie­mo­nės (rek­li­na­to­rius). Ne­tai­syk­lin­gos lai­ky­se­nos ko­rek­ci­ja trun­ka įvai­riai: mer­gai­tėms – iki 16–17 me­tų, ber­niu­kams – iki 17–18 me­tų am­žiaus. Vis dėl­to ne vi­siems pa­vyks­ta lai­ky­se­ną nor­ma­li­zuo­ti.Si­gi­ta SA­MU­ŠIE­NĖ

Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės

gy­dy­to­ja rea­bi­li­to­lo­gė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas