„Santaka“ / Vairuotojų „nuodėmes“ fiksuoja greičio matuokliai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:03

Dalinkitės:  


Kelių policijos poskyrio viršininkui Arūnui Kučinskui skiriant nuobaudos dydį pažeidėjui tenka pasverti visas sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Vairuotojų „nuodėmes“ fiksuoja greičio matuokliai

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vil­ka­viš­kie­tis skun­dė­si ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, ku­rie lu­pa pi­ni­gus ne­ži­nia už ką. Vy­ras pa­sa­ko­jo nė ne­ma­tęs, ka­da pa­rei­gū­nai už­fik­sa­vo, jog jo au­to­mo­bi­lis vir­ši­jo leis­ti­ną grei­tį. Apie tai su­ži­no­jo tik iš­kvies­tas į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Vilkaviškietis svars­tė, kad pa­rei­gū­nai gal­būt sto­vė­jo ant dvi­ra­čių ta­ke­lio, esan­čio ša­lia į Ky­bar­tus ve­dan­čio ke­lio, jei jų ne­bu­vo ma­ty­ti. Ke­lių po­li­ci­nin­kams prie­kaiš­tau­ti ban­dęs vairuotojas pa­si­pik­ti­no, kai jam bu­vo skir­ta ne mi­ni­ma­li už šį pa­žei­di­mą nu­ma­ty­ta bau­da, nors jis šie­met dar nė kar­to ne­bu­vo pra­si­žen­gęs.

Su vai­ruo­to­jo pre­ten­zi­jo­mis su­pa­žin­di­no­me Vil­ka­viš­kio ra­jo­no PK Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ką Arū­ną KU­ČINS­KĄ ir pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją:

– Kiek­vie­ną mė­ne­sį iš Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos gau­na­me nuo ke­lias­de­šim­ties iki šim­to pro­to­ko­lų, ku­riuo­se sta­cio­na­riais ar mo­bi­liais grei­čio ma­tuok­liais įvai­rio­se ša­lies vie­to­se už­fik­suo­ti mū­sų ra­jo­no vai­ruo­to­jų pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai. Kar­tais pro­to­ko­lai at­siun­čia­mi net praė­jus po­rai mė­ne­sių ar dar dau­giau lai­ko nuo pa­žei­di­mo. Pa­vyz­džiui, šian­dien ga­vau pro­to­ko­lų, ku­riuo­se už­fik­suo­ti rugp­jū­čio mė­ne­sio pa­žei­di­mai. Sta­cio­na­rių ar mo­bi­lių grei­čio ma­tuok­lių (au­to­mo­bi­lių, ku­riuo­se įmon­tuo­ta spe­cia­li įran­ga) ap­do­ro­ta in­for­ma­ci­ja pa­ten­ka tie­siai į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bą, ku­ri pa­gal au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos nu­me­rius at­ren­ka, į ku­rio ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą siųs­ti pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus. Tai kiek už­trun­ka.

Mi­nė­ti grei­čio ma­tuok­liai fik­suo­ja pa­žei­di­mo lai­ką ir vie­tą, ki­tus rei­ka­lin­gus duo­me­nis, nu­fo­tog­ra­fuo­ja grei­tį vir­ši­ju­sį au­to­mo­bi­lį, jo vals­ty­bi­nį nu­me­rį, vai­ruo­to­ją. Mes gau­na­me pro­to­ko­lą su vi­sais duo­me­ni­mis, tad be­lie­ka iš­kvies­ti pa­žei­dė­ją ir jį nu­baus­ti. Vai­ruo­to­jai, su­ži­no­ję, jog jų pa­žei­di­mą už­fik­sa­vo ma­tuok­lis, rea­guo­ja įvai­riai. Vie­ni ban­do gin­čy­tis ir įro­di­nė­ti, jog nuo­trau­ko­je – vi­sai ki­tas žmo­gus, ki­ti tvir­ti­na ne­va­žia­vę ar au­to­mo­bi­lį ne­ži­nia kam sko­li­nę. Vi­suo­met įspė­ja­me, kad įsta­ty­mas nu­ma­to at­sa­ko­my­bę ne tik pa­žei­dė­jui, bet ir au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui, jei šis ne­ga­li nu­ro­dy­ti, kas su jo ma­ši­na pa­da­rė pa­žei­di­mą.

Jū­sų mi­nė­tu at­ve­ju pa­žei­di­mas bu­vo už­fik­suo­tas mo­bi­liu grei­čio ma­tuok­liu. To­kį tu­ri kiek­vie­nos ap­skri­ties VPK. Mū­sų ra­jo­no ke­liuo­se daž­niau­siai dir­ba Ma­ri­jam­po­lės AVPK pa­rei­gū­nai su mo­bi­liu grei­čio ma­tuok­liu. Ka­dan­gi au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me su­mon­tuo­ta grei­tį fik­suo­jan­ti apa­ra­tū­ra, yra be ski­ria­mų­jų po­li­ci­jos ženk­lų, vai­ruo­to­jai daž­nai jo ne­pas­te­bi. Šis ma­tuok­lis pa­žei­di­mą fik­suo­ja iš 30 met­rų at­stu­mo. Ka­dan­gi daž­niau­sia eis­mo įvy­kių prie­žas­tis – sau­gaus grei­čio ne­si­lai­ky­mas, pa­rei­gū­nai šiems pa­žei­di­mams kont­ro­liuo­ti ski­ria ypa­tin­gą dė­me­sį, to­dėl ir sta­cio­na­rių bei mo­bi­lių grei­čio ma­tuok­lių ša­lies ke­liuo­se nuo­lat dau­gė­ja.

Vai­ruo­to­jai daž­nai klai­din­gai ma­no, kad pa­rei­gū­nai vi­suo­met ski­ria mi­ni­ma­lią bau­dą, jei per me­tus ne­bu­vo pa­žei­sti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mai. Ta­čiau taip nė­ra. Bau­da vi­suo­met ski­ria­ma įsta­ty­me nu­ma­ty­tos san­kci­jos ri­bo­se, bet vi­suo­met at­si­žvel­gia­ma į sun­ki­nan­čias ir leng­vi­nan­čias ap­lin­ky­bes. Jei jų nė­ra, ski­ria­mas san­kci­jos vi­dur­kis.

Vie­na iš leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių – nuo­šir­dus gai­lė­ji­ma­sis. Tai ži­nan­tys vai­ruo­to­jai šį sa­ki­nį pa­pras­tai sten­gia­si įra­šy­ti pro­to­ko­le kuo di­des­nė­mis rai­dė­mis. Ta­čiau kar­tais vai­ruo­to­jo el­ge­sys aki­vaiz­džiai pa­ro­do, kad jis vi­siš­kai ne­si­gai­li, o išė­jęs iš pa­rei­gū­no ka­bi­ne­to vėl pa­žei­di­nės eis­mo tai­syk­les. Tuo­met pro­to­ko­le įra­šy­tas žo­dis „gai­liuo­si“ nie­ko ne­reiš­kia. Bet po­li­ci­jos pa­rei­gū­no spren­di­mas nė­ra ga­lu­ti­nis ir ne­gin­či­ja­mas. Ne­su­tin­kan­tis su bau­da vai­ruo­to­jas vi­suo­met tu­ri ga­li­my­bę nuo­bau­dą ap­skųs­ti Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vis daž­niau gau­na nuo­trau­kų, ku­rio­se KET pa­žei­di­mus fik­suo­ja ne tik spe­cia­lūs ma­tuok­liai, bet ir ak­ty­vūs ra­jo­no gy­ven­to­jai. No­ri­me įspė­ti, kad siųs­da­mi to­kias nuo­trau­kas žmo­nės tu­rė­tų pa­ra­šy­ti da­tą ir lai­ką, ka­da už­fik­sa­vo pa­žei­di­mą, bei vie­tą, kur jis įvyk­dy­tas.

Džiau­gia­mės, kad žmo­nės ak­ty­viai sten­gia­si pa­dė­ti pa­rei­gū­nams, bet kar­tais pa­si­tai­ko ir ne­su­sip­ra­ti­mų, ypač ta­da, kai fo­tog­ra­fuo­jan­tie­ji pa­žei­dė­jus neiš­ma­no Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. Ne­se­niai ga­vo­me nuo­trau­ką su neį­ga­lių­jų vie­to­je sto­vin­čiu au­to­mo­bi­liu. Pas­ta­ra­sis ne­bu­vo pa­ženk­lin­tas ski­ria­mai­siais neį­ga­lio­jo vai­ruo­to­jo ženk­lais. Ta­čiau KET nu­ma­to, kad neį­ga­lių­jų vai­ruo­ja­mi au­to­mo­bi­liai ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ti ski­ria­muo­ju ženk­lu, – pa­kan­ka ma­to­mo­je vie­to­je pa­dė­ti spe­cia­lią apie tai in­for­muo­jan­čią kor­te­lę. Neį­ga­lių­jų sto­vė­ji­mo vie­to­je nu­fo­tog­ra­fa­vęs au­to­mo­bi­lį žmo­gus ne­ži­no­jo šio KET rei­ka­la­vi­mo, o mes be rei­ka­lo kvie­tė­me į ko­mi­sa­ria­tą neį­ga­lų vai­ruo­to­ją, truk­dė­me jo lai­ką, te­ko ap­gai­les­tau­ti dėl ne­su­sip­ra­ti­mo ir žmo­gaus at­si­pra­šy­ti. To­dėl la­bai pra­šo­me pa­žei­di­mus fik­suo­jan­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų įsi­gi­lin­ti į Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas