„Santaka“ / Vairuotojų „nuodėmes“ fiksuoja greičio matuokliai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:03

Dalinkitės:  


Kelių policijos poskyrio viršininkui Arūnui Kučinskui skiriant nuobaudos dydį pažeidėjui tenka pasverti visas sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Vairuotojų „nuodėmes“ fiksuoja greičio matuokliai

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vil­ka­viš­kie­tis skun­dė­si ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, ku­rie lu­pa pi­ni­gus ne­ži­nia už ką. Vy­ras pa­sa­ko­jo nė ne­ma­tęs, ka­da pa­rei­gū­nai už­fik­sa­vo, jog jo au­to­mo­bi­lis vir­ši­jo leis­ti­ną grei­tį. Apie tai su­ži­no­jo tik iš­kvies­tas į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Vilkaviškietis svars­tė, kad pa­rei­gū­nai gal­būt sto­vė­jo ant dvi­ra­čių ta­ke­lio, esan­čio ša­lia į Ky­bar­tus ve­dan­čio ke­lio, jei jų ne­bu­vo ma­ty­ti. Ke­lių po­li­ci­nin­kams prie­kaiš­tau­ti ban­dęs vairuotojas pa­si­pik­ti­no, kai jam bu­vo skir­ta ne mi­ni­ma­li už šį pa­žei­di­mą nu­ma­ty­ta bau­da, nors jis šie­met dar nė kar­to ne­bu­vo pra­si­žen­gęs.

Su vai­ruo­to­jo pre­ten­zi­jo­mis su­pa­žin­di­no­me Vil­ka­viš­kio ra­jo­no PK Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ką Arū­ną KU­ČINS­KĄ ir pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją:

– Kiek­vie­ną mė­ne­sį iš Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bos gau­na­me nuo ke­lias­de­šim­ties iki šim­to pro­to­ko­lų, ku­riuo­se sta­cio­na­riais ar mo­bi­liais grei­čio ma­tuok­liais įvai­rio­se ša­lies vie­to­se už­fik­suo­ti mū­sų ra­jo­no vai­ruo­to­jų pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai. Kar­tais pro­to­ko­lai at­siun­čia­mi net praė­jus po­rai mė­ne­sių ar dar dau­giau lai­ko nuo pa­žei­di­mo. Pa­vyz­džiui, šian­dien ga­vau pro­to­ko­lų, ku­riuo­se už­fik­suo­ti rugp­jū­čio mė­ne­sio pa­žei­di­mai. Sta­cio­na­rių ar mo­bi­lių grei­čio ma­tuok­lių (au­to­mo­bi­lių, ku­riuo­se įmon­tuo­ta spe­cia­li įran­ga) ap­do­ro­ta in­for­ma­ci­ja pa­ten­ka tie­siai į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to eis­mo prie­žiū­ros tar­ny­bą, ku­ri pa­gal au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos nu­me­rius at­ren­ka, į ku­rio ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą siųs­ti pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus. Tai kiek už­trun­ka.

Mi­nė­ti grei­čio ma­tuok­liai fik­suo­ja pa­žei­di­mo lai­ką ir vie­tą, ki­tus rei­ka­lin­gus duo­me­nis, nu­fo­tog­ra­fuo­ja grei­tį vir­ši­ju­sį au­to­mo­bi­lį, jo vals­ty­bi­nį nu­me­rį, vai­ruo­to­ją. Mes gau­na­me pro­to­ko­lą su vi­sais duo­me­ni­mis, tad be­lie­ka iš­kvies­ti pa­žei­dė­ją ir jį nu­baus­ti. Vai­ruo­to­jai, su­ži­no­ję, jog jų pa­žei­di­mą už­fik­sa­vo ma­tuok­lis, rea­guo­ja įvai­riai. Vie­ni ban­do gin­čy­tis ir įro­di­nė­ti, jog nuo­trau­ko­je – vi­sai ki­tas žmo­gus, ki­ti tvir­ti­na ne­va­žia­vę ar au­to­mo­bi­lį ne­ži­nia kam sko­li­nę. Vi­suo­met įspė­ja­me, kad įsta­ty­mas nu­ma­to at­sa­ko­my­bę ne tik pa­žei­dė­jui, bet ir au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui, jei šis ne­ga­li nu­ro­dy­ti, kas su jo ma­ši­na pa­da­rė pa­žei­di­mą.

Jū­sų mi­nė­tu at­ve­ju pa­žei­di­mas bu­vo už­fik­suo­tas mo­bi­liu grei­čio ma­tuok­liu. To­kį tu­ri kiek­vie­nos ap­skri­ties VPK. Mū­sų ra­jo­no ke­liuo­se daž­niau­siai dir­ba Ma­ri­jam­po­lės AVPK pa­rei­gū­nai su mo­bi­liu grei­čio ma­tuok­liu. Ka­dan­gi au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me su­mon­tuo­ta grei­tį fik­suo­jan­ti apa­ra­tū­ra, yra be ski­ria­mų­jų po­li­ci­jos ženk­lų, vai­ruo­to­jai daž­nai jo ne­pas­te­bi. Šis ma­tuok­lis pa­žei­di­mą fik­suo­ja iš 30 met­rų at­stu­mo. Ka­dan­gi daž­niau­sia eis­mo įvy­kių prie­žas­tis – sau­gaus grei­čio ne­si­lai­ky­mas, pa­rei­gū­nai šiems pa­žei­di­mams kont­ro­liuo­ti ski­ria ypa­tin­gą dė­me­sį, to­dėl ir sta­cio­na­rių bei mo­bi­lių grei­čio ma­tuok­lių ša­lies ke­liuo­se nuo­lat dau­gė­ja.

Vai­ruo­to­jai daž­nai klai­din­gai ma­no, kad pa­rei­gū­nai vi­suo­met ski­ria mi­ni­ma­lią bau­dą, jei per me­tus ne­bu­vo pa­žei­sti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mai. Ta­čiau taip nė­ra. Bau­da vi­suo­met ski­ria­ma įsta­ty­me nu­ma­ty­tos san­kci­jos ri­bo­se, bet vi­suo­met at­si­žvel­gia­ma į sun­ki­nan­čias ir leng­vi­nan­čias ap­lin­ky­bes. Jei jų nė­ra, ski­ria­mas san­kci­jos vi­dur­kis.

Vie­na iš leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių – nuo­šir­dus gai­lė­ji­ma­sis. Tai ži­nan­tys vai­ruo­to­jai šį sa­ki­nį pa­pras­tai sten­gia­si įra­šy­ti pro­to­ko­le kuo di­des­nė­mis rai­dė­mis. Ta­čiau kar­tais vai­ruo­to­jo el­ge­sys aki­vaiz­džiai pa­ro­do, kad jis vi­siš­kai ne­si­gai­li, o išė­jęs iš pa­rei­gū­no ka­bi­ne­to vėl pa­žei­di­nės eis­mo tai­syk­les. Tuo­met pro­to­ko­le įra­šy­tas žo­dis „gai­liuo­si“ nie­ko ne­reiš­kia. Bet po­li­ci­jos pa­rei­gū­no spren­di­mas nė­ra ga­lu­ti­nis ir ne­gin­či­ja­mas. Ne­su­tin­kan­tis su bau­da vai­ruo­to­jas vi­suo­met tu­ri ga­li­my­bę nuo­bau­dą ap­skųs­ti Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vis daž­niau gau­na nuo­trau­kų, ku­rio­se KET pa­žei­di­mus fik­suo­ja ne tik spe­cia­lūs ma­tuok­liai, bet ir ak­ty­vūs ra­jo­no gy­ven­to­jai. No­ri­me įspė­ti, kad siųs­da­mi to­kias nuo­trau­kas žmo­nės tu­rė­tų pa­ra­šy­ti da­tą ir lai­ką, ka­da už­fik­sa­vo pa­žei­di­mą, bei vie­tą, kur jis įvyk­dy­tas.

Džiau­gia­mės, kad žmo­nės ak­ty­viai sten­gia­si pa­dė­ti pa­rei­gū­nams, bet kar­tais pa­si­tai­ko ir ne­su­sip­ra­ti­mų, ypač ta­da, kai fo­tog­ra­fuo­jan­tie­ji pa­žei­dė­jus neiš­ma­no Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. Ne­se­niai ga­vo­me nuo­trau­ką su neį­ga­lių­jų vie­to­je sto­vin­čiu au­to­mo­bi­liu. Pas­ta­ra­sis ne­bu­vo pa­ženk­lin­tas ski­ria­mai­siais neį­ga­lio­jo vai­ruo­to­jo ženk­lais. Ta­čiau KET nu­ma­to, kad neį­ga­lių­jų vai­ruo­ja­mi au­to­mo­bi­liai ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ti ski­ria­muo­ju ženk­lu, – pa­kan­ka ma­to­mo­je vie­to­je pa­dė­ti spe­cia­lią apie tai in­for­muo­jan­čią kor­te­lę. Neį­ga­lių­jų sto­vė­ji­mo vie­to­je nu­fo­tog­ra­fa­vęs au­to­mo­bi­lį žmo­gus ne­ži­no­jo šio KET rei­ka­la­vi­mo, o mes be rei­ka­lo kvie­tė­me į ko­mi­sa­ria­tą neį­ga­lų vai­ruo­to­ją, truk­dė­me jo lai­ką, te­ko ap­gai­les­tau­ti dėl ne­su­sip­ra­ti­mo ir žmo­gaus at­si­pra­šy­ti. To­dėl la­bai pra­šo­me pa­žei­di­mus fik­suo­jan­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų įsi­gi­lin­ti į Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas