„Santaka“ / Geros valios žmonės kviečiami jungtis prie gerumo akcijos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-17 00:02

Dalinkitės:  


Geros valios žmonės kviečiami jungtis prie gerumo akcijos

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) ta­ry­bos po­sė­dy­je dar pa­va­sa­rį bu­vo pri­sta­ty­tas pro­jek­tas „Ki­no ge­ru­mo odi­sė­ja 2009“. Šio pro­jek­to tiks­las – pa­gel­bė­ti on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. Pro­jek­to glo­bė­ja su­ti­ko bū­ti LSA, o Ge­ru­mo odi­sė­jos sto­te­lių am­ba­sa­do­riais tap­ti pa­kvies­ti vi­sų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rai.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė taip pat nu­spren­dė pri­si­dė­ti prie šios gra­žios ir kil­nios ak­ci­jos.

Iki Ka­lė­dų truk­sian­tis pro­jek­tas – tai re­ži­sie­riaus ir pro­diu­se­rio Arū­no Ma­te­lio kū­ry­bi­nės gru­pės „No­mi­num“ pro­jek­tas, skir­tas Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti. Svar­biau­sias jo tiks­las – tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą pel­niu­sio do­ku­men­ti­nio fil­mo „Prieš par­skren­dant į že­mę“ lab­da­rin­gi de­monst­ra­vi­mai tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­ny­je, sie­kiant ge­rais dar­bais pa­gel­bė­ti ar tie­siog pra­džiu­gin­ti vai­kus, ser­gan­čius on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Tai – tar­si LNK „Ge­ru­mo die­nos“ tę­si­nys, de­di­kuo­ja­mas so­li­da­ru­mui su ser­gan­čiai­siais, bi­čiu­lys­tei, su­pra­ti­mui, bend­rys­tės jaus­mui. Ame­ri­kos re­ži­sie­rių gil­di­ja A. Ma­te­lį yra ap­do­va­no­ju­si už iš­skir­ti­nius re­ži­sū­ros pa­sie­ki­mus.

Idė­ja šiuo pro­jek­tu at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į on­ko­lo­gi­nę li­gą gi­mė po dau­gy­bės spon­ta­niš­kų ge­ru­mo ak­ci­jų, ku­rias jau anks­čiau šis fil­mas įkvė­pė įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se. Kaip tei­gia gru­pės „No­mi­num“ na­riai, di­džiau­sias jų no­ras, „kad Lie­tu­va ša­lies tūks­tant­me­čio pro­ga su­spin­dė­tų ne tik šou ele­men­tais, bet ir gi­lia dva­sia, at­jau­ta bei tvir­to­mis am­ži­no­mis žmo­giš­ko­mis ver­ty­bė­mis. No­ri­me at­skleis­ti sau ir pa­sau­liui to­kį Lie­tu­vos vei­dą, ko­kiu ver­ta di­džiuo­tis. No­ri­me dek­la­ruo­ti, kad mes ge­ba­me au­ko­ti ki­tiems, už­jaus­ti ir su­pras­ti, kad tai ir yra mū­sų kraš­to, mū­sų vals­ty­bės ski­ria­ma­sis bruo­žas ir mū­sų iden­ti­te­tas“.

Ki­no ge­ru­mo ak­ci­jos jau vy­ko Ja­po­ni­jo­je, Ta­li­ne, Veng­ri­jo­je, JAV, kai ku­rio­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Ren­gi­niai dar pla­nuo­ja­mi ir kitose šalyse. Vi­sos odi­sė­jos sto­te­lės ženk­li­na­mos oran­ži­niu so­li­da­ru­mo su ser­gan­čiai­siais kas­pi­nu bend­rai ku­ria­ma­me pa­sau­lio ge­ru­mo že­mė­la­py­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.ge­ra­da­ry­ti­ge­ra.lt.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, kar­tu su Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jais pri­si­dė­da­ma prie šių ini­cia­ty­vų, taip pat ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti ge­ru­mo ak­ci­ją. Jos glo­bė­jas ir am­ba­sa­do­rius – me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas. Mū­sų ren­gi­nio tiks­las – ne tik pa­kvies­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus pa­žiū­rė­ti fil­mą, ku­ris pa­lie­tė ir dar vis te­be­jau­di­na pa­sau­lio žiū­ro­vų šir­dis bei už­kre­čia ge­riems dar­bams, bet ir pa­ska­tin­ti jų lab­da­rin­gus veiks­mus. Šis pro­jek­tas vyk­do­mas vien tik sa­va­no­rių pa­stan­go­mis. Kvie­čia­me vi­sus: moks­lei­vius, mo­ky­to­jus, įmo­nes, įstai­gas, or­ga­ni­za­ci­jas, gy­ven­to­jus – ne­lik­ti abe­jin­gus ir iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams.

Stu­di­ja „No­mi­num“ Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­do­va­no­jo fil­mą su są­ly­ga, kad jis bus pa­ro­dy­tas gru­pei žmo­nių, taip ini­ci­juo­jant juos pa­da­ry­ti ką nors ge­ra dėl ser­gan­čių vai­kų. Au­ko­mis ga­li bū­ti Jū­sų min­tys, mal­dos ar ta­len­tai: nu­pieš­ti ar pa­ra­šy­ti at­vi­ru­kai, pa­veiks­lai, laiš­kai, su­kur­tos dai­ne­lės ar fil­mu­kai su nuo­šir­džiais ir šil­tais lin­kė­ji­mais pa­sveik­ti, pa­ga­min­ti žais­lai ar su­ve­ny­rai, nu­megz­tos ke­pu­rai­tės, pa­siū­tos ska­re­lės ar įgy­ven­din­ta bent vie­na ma­žo­jo li­go­nio sva­jo­nė.

Pro­jek­tas yra ga­na spon­ta­niš­kas, žmo­nėms pa­lie­ka­ma lais­vė pa­tiems su­gal­vo­ti, kuo jie ga­lė­tų pra­džiu­gin­ti ser­gan­čius vai­kus. Tu­rin­tie­ji ga­li­my­bių ga­li teik­ti ir pi­ni­gi­nę pa­ra­mą. Lė­šos bus prii­ma­mos ren­gi­nio me­tu, pi­ni­gus taip pat ga­li­ma per­ves­ti stu­di­jos „No­mi­num“ pro­jek­to par­tne­riui – Lie­tu­vos vai­kų, ser­gan­čių on­ko­he­ma­to­lo­gi­nė­mis li­go­mis, tė­vų ir glo­bė­jų drau­gi­jai „Pa­guo­da“ (įmo­nės ko­das – 9159406, ad­re­sas – San­ta­riš­kių g. 4, Vil­nius, ban­kas – AB „Han­sa ban­kas“, są­skai­ta li­tais – LT 987300010002446960, bū­ti­na nu­ro­dy­ti tiks­li­nę pa­skir­tį – Vai­kų on­ko­he­ma­to­lo­gi­niam sky­riui pa­gal pro­jek­tą „Ge­ra Da­ry­ti Ge­ra“).

Tai­gi ma­lo­niai kvie­si­me vi­sus ge­ros va­lios žmo­nes į dvie­jų da­lių lab­da­ros ren­gi­nį, ku­rio me­tus bus ren­ka­mos au­kos ir ne­mo­ka­mai de­monst­ruo­ja­mas fil­mas „Prieš par­skren­dant į že­mę“.

Ak­ci­ja vyks gruo­džio 6 die­ną Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros rū­muo­se, jos pra­džia – 14 val.

Pa­puoš­ki­me oran­ži­niu kas­pi­nu Vil­ka­viš­kį pa­sau­lio ge­ru­mo že­mė­la­py­je.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas