„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-13 08:45

Dalinkitės:  


Atodangos

Ministerijos val­di­nin­kų „ne­re­ko­men­da­ci­jos“

Ma­no vai­kai lan­ko tą pa­čią, šios sa­vai­tės tre­čia­die­nį ži­niask­lai­dos iš­gar­sin­tą, mo­kyk­lą – Šiuo­lai­ki­nės mo­kyk­los cent­rą, ku­rio di­rek­to­rius Vy­tis Bui­vy­da­vi­čius elekt­ro­ni­niais laiš­kais pra­ne­šė vi­sų ten be­si­mo­kan­čių vai­kų tė­vams (ne ži­niask­lai­dai) apie tai, kad vie­nai su­ne­ga­la­vu­siai mo­kyk­los auk­lė­ti­nei me­di­kai nu­sta­tė už­kra­tą va­di­na­mo­jo kiau­lių gri­po A(H1N1)v vi­ru­su. Kol bū­da­mas ko­man­di­ruo­tė­je apie laiš­ką su­ži­no­jau ir aš, karš­ta ži­nia „ka­bė­jo“ ko­ne vi­so­se in­ter­ne­to sve­tai­nė­se. Ta­čiau keis­čiau­sia reak­ci­ja man pa­si­ro­dė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kų, ku­rie pir­miau­siai at­krei­pė dė­me­sį į mo­kyk­los di­rek­to­riaus siū­ly­mą ar­ti­miau­sią sa­vai­tę vai­kams ne­lan­ky­ti mo­kyk­los. Val­di­nin­kai (ma­tyt, bū­da­mi tik­ri, kad re­ko­men­da­ci­jas ir ne­re­ko­men­da­ci­jas šio­je ša­ly­je tu­ri tei­sę skelb­ti iš­skir­ti­nai tik jie) šia pro­ga ne­su­gal­vo­jo nie­ko dau­giau, kaip tik pri­min­ti, jog „Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) ne­re­ko­men­duo­ja mo­kyk­loms, esant vie­nam pa­tvir­tin­tam gri­po at­ve­jui tarp mo­ki­nių ar mo­ky­to­jų, lai­ki­nai ri­bo­ti ug­dy­mo veiklą”.

Tai­gi, ko tik­rai ne­re­ko­men­duo­ja mi­nis­te­ri­jų ka­bi­ne­tuo­se gri­po pan­de­mi­jos ak­tua­li­jas ap­ta­rian­tys val­di­nin­kai, ta­po aiš­ku iš ži­niask­lai­dos. Kur kas sun­kiau bu­vo su­ži­no­ti, ką mū­sų val­džia re­ko­men­duo­ja.

Pir­ma­die­nį svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Al­gis Čap­li­kas LTV „Pas­ku­ti­nio klausimo“ ete­ry­je kar­tu su ša­li­nin­kais bei opo­nen­tais svars­tė: de­rė­jo ar ne­de­rė­jo vals­ty­bės ly­giu už­si­sa­ky­ti nau­jai su­kur­tą vak­ci­ną nuo „kiau­lių gripo“ („ji netobula“, „rei­kia­mai neišbandyta“, „ne­gau­sius pi­ni­gus pa­nau­do­jo­me racionaliau“), o gal pa­pil­dy­ti an­ti­vi­ru­si­nių vais­tų at­sar­gas, ku­rių kai­na vais­ti­nė­se dėl pa­są­mo­ni­nės pa­ni­kos pa­ki­lo li­to ir eu­ro san­ty­kiu. Tą lai­dą mū­sų vy­res­nio­ji duk­tė žiū­rė­jo per 39 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros mig­lą. Ta­čiau net mes, li­go­nės tė­vai, klau­sy­da­mie­si pre­le­gen­tų ne­la­bai su­pra­to­me, kaip tu­rė­tu­me elg­tis, ko­kios pa­gal­bos ieš­ko­ti ar tie­siog im­ti kriuk­sė­ti prie te­le­vi­zo­riaus iš ne­vil­ties...

Tie­są sa­kant, po po­ros die­nų iš mo­kyk­los va­do­vy­bės gau­tas pra­ne­ši­mas apie nu­sta­ty­tą su­si­rgi­mą A(H1N1)v vi­ru­su pa­ska­ti­no ne­del­siant su­si­siek­ti su mū­sų vai­kų gy­dy­to­ja po­lik­li­ni­ko­je. Ta­čiau bu­vo jau vė­ly­va tre­čia­die­nio po­pie­tė, to­dėl ana­me lai­do ga­le iš­gir­do­me siū­ly­mą at­vyk­ti ket­vir­ta­die­nį, 7 va­lan­dą ry­to, nes „da­bar nie­kas jo­kių ty­ri­mų nesiims“.

Tai­gi jau ket­vir­ta­die­nį iš ry­to su ser­gan­čiu vai­ku į tak­si ir – pir­myn. Ar daug iš to pe­šė­me? Ne ypač. Pa­rau­du­sio­mis nuo pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis pa­tir­to dar­bo krū­vio aki­mis gy­dy­to­ja vis dėl­to įžiū­rė­jo aki­vaiz­dų ne­ga­la­vi­mą, pa­tvir­ti­no aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros fak­tą, nu­ra­mi­no, kad plau­čiai „negargaliuoja“. Ta­čiau „jo­kių ty­ri­mų ne­rei­kia, nes nė­ra pra­smės, ne­bent iš­tik­tų komplikacijos“. Gy­dy­mas – sa­vai­tę lo­vos re­ži­mas, ko­va su aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra ir kuo dau­giau skys­čių li­go­niui. Ka­dan­gi nė­ra aiš­kių svei­ka­tos val­di­nin­kų inst­ruk­ci­jų bei re­ko­men­da­ci­jų, ko­kiu trans­por­tu – tak­si ar tro­lei­bu­su – ge­riau vež­ti karš­čiuo­jan­tį li­go­nį, ke­lio­nei iš po­lik­li­ni­kos į na­mus at­gal vis dėl­to pa­si­rin­ko­me tak­si, su­mo­kė­da­mi dar vie­ną de­šim­tį li­tų.

Po ke­lių va­lan­dų in­ter­ne­te jau bu­vo ga­li­ma ras­ti ofi­cia­lų SAM pra­ne­ši­mą apie tai, kad Lie­tu­vo­je nuo ket­vir­ta­die­nio pa­cien­tai, ku­rie įta­ria­mi su­si­rgę pan­de­mi­niu, ar­ba va­di­na­muo­ju kiau­lių, gri­pu A(H1N1)v, ne­be­bus ti­ria­mi dėl šios li­gos. Va­di­na­si, ma­žu­mė­lę kant­ry­bės – ir bū­tu­me su­tau­pę dvi­de­šimt li­tų, su­mo­kė­tų už tak­si pa­slau­gas. Dėl to na­miš­kiams ne­tvir­tu bal­su mė­gi­nau dės­ty­ti pa­skai­tą apie tai, kad šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, no­rė­da­mas apie in­for­ma­ci­jos iš­ta­kų at­si­dur­ti pir­mas, tu­ri su­mo­kė­ti pi­ni­gų. Kad ir 20 Lt.

Bū­da­mas, re­gis, dar svei­ko pro­to, a prio­ri vis dėl­to su­pran­tu, jog nuo li­gų ap­sau­go­ti ne­pa­jė­gi nė vie­na mi­nis­te­ri­ja. Ka­dan­gi SAM ne­re­ko­men­da­vo „esant pa­vie­niams su­si­rgi­mo atvejams“ lai­ki­nai ri­bo­ti švie­ti­mo įstai­gų veik­los, vis dėl­to ky­la tei­sė­tas klau­si­mas: kas nu­spręs, ar vie­no­je konk­re­čio­je mo­kyk­lo­je, api­brėž­to­je te­ri­to­ri­jo­je, erd­vė­je, mies­te, re­gio­ne su­si­rgi­mai te­bė­ra pa­vie­niai, ar jau ma­si­niai? Jei­gu pan­de­mi­nių ty­ri­mų „ne­sant komplikacijų“ at­si­sa­ky­ta, po­lik­li­ni­kų ir šei­mos gy­dy­to­jai na­muo­se li­go­nių ne­be­vi­zi­tuo­ja, o te­le­fo­nu kvie­čia­mos grei­to­sios pa­gal­bos ope­ra­to­rius, iš­gir­dęs apie aukš­tą tem­pe­ra­tū­rą tu­rin­tį li­go­nį, pir­miau­siai tei­rau­ja­si, „ar jau bu­vo traukulių“. Iš­gir­dęs nei­gia­mą at­sa­ky­mą in­for­muo­ja, jog „dar ne vis­kas taip blo­gai, kad rei­kė­tų greitosios“. Tie­sa, te­ko gir­dė­ti apie sa­vi­val­dy­bių į mo­kyk­las „nu­leis­tą pa­rė­dy­mą“ pra­neš­ti ser­gan­čių mo­ki­nių skai­čių. Ma­tyt, val­di­nin­kai vi­suo­me­nės svei­ka­tą sau­go­ti ren­gia­si pa­si­tel­kę švie­ti­mo įstai­go­se su­rink­tą sta­tis­ti­ką.

Su­vis grįž­tant į šios te­mos pra­džią ky­la klau­si­mas: ku­riems ne­la­bie­siems rei­ka­lin­ga vie­na bran­giau­siai šio­je ša­ly­je kai­nuo­jan­čių svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma su vi­so­mis jos re­ko­men­da­ci­jo­mis ir kler­kų nuo­ro­do­mis į pa­sau­lio pra­kti­ką, jei­gu mū­sų vai­kų mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­siū­ly­mas ži­niask­lai­dos aud­rą su­kė­lu­sia­me laiš­ke tė­vams yra pro­tin­giau­sia, ką per pa­sku­ti­nes sep­ty­nias die­nas šia te­ma te­ko gir­dė­ti?..Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas