„Santaka“ / Savadarbiu laivu kybartietis ketina pasiekti 30 m gylį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!




Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55



Svečių knyga

Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-13 08:36

Dalinkitės:  


Gintauto Pyrago pagaminto povandeninio aparato galimybėmis susidomėjo ir Klaipėdos mokslininkai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Savadarbiu laivu kybartietis ketina pasiekti 30 m gylį

Eglė MIČIULIENĖ

Ką pa­gal­vo­tu­mė­te iš­gir­dę, kad žmo­gus na­muo­se ga­mi­na­si po­van­de­ni­nį lai­vą? To­kia ži­nia apie ky­bar­tie­tį Gin­tau­tą Py­ra­gą re­dak­ci­jos dar­buo­to­jus ge­ro­kai nu­ste­bi­no. Ta­čiau pa­ts G. Py­ra­gas jo­kio ste­buk­lo čia ne­ma­to, o sa­vo įren­gi­nio ga­my­bą aiš­ki­na pa­pras­tai.



Rė­mė­si fi­zi­kos dės­niais

Vos įva­žia­vę į kie­mą iš­vy­do­me sto­vint tai, kas mus ir do­mi­no, – ne­di­de­lį po­van­de­ni­nį lai­vą, tiks­liau – ba­tis­ka­fą.

Jį su­konst­ra­vęs Gin­tau­tas Py­ra­gas sa­kė, jog trūks­ta tik kai ku­rių de­ta­lių, ir įren­gi­nį bū­tų ga­li­ma nar­din­ti į van­de­nį.

– Vis­kas čia la­bai pa­pras­ta. Jei pri­lei­si­me bu­te­lį van­dens – jis nu­skęs, jei van­de­nį iš­pil­si­me – iš­kils. Toks ir šio lai­vo val­dy­mo prin­ci­pas: į ba­lio­nus, su­mon­tuo­tus po įren­gi­niu, pri­lei­dus van­dens ba­tis­ka­fas nu­grims, van­de­nį iš­stū­mus oru – iš­kils į pa­vir­šių. Čia tik fi­zi­ka. Man rei­kė­jo ap­skai­čiuo­ti tū­rį ir svo­rį, – aiš­ki­no Gin­tau­tas.

G. Py­ra­gas sa­kė, jog ga­min­da­mas ba­tis­ka­fą dau­giau rė­mė­si sa­vo ži­nio­mis. Vy­ras tu­ri dar ta­ry­bi­nių lai­kų kny­ge­lę apie ka­ri­nius po­van­de­ni­nius lai­vus, ta­čiau iš jos ma­žai kuo ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti.

Nar­din­ti ba­tis­ka­fą Gintautas pla­na­vo dar šį ru­de­nį, ta­čiau ne­spė­jo pa­da­ry­ti kai ku­rių dar­bų, tad pla­nai nu­kel­ti iki pa­va­sa­rio.



Padarė iš tal­pyk­los

Kai bu­vo ar­do­mi ir į metalo laužą vežami bu­vu­sios Ky­bar­tų gelž­be­to­ni­nių konst­ruk­ci­jų ga­myk­los įren­gi­niai, G. Py­ra­gas iš ten par­si­ga­be­no 1300 cm³ suspausto oro tal­pyk­lą. Nors ji bu­vo par­vež­ta lai­ky­ti van­de­niui, ta­čiau Gin­tau­tui vė­liau ki­lo min­tis, jog tai ga­li bū­ti pui­kus ma­žo po­van­de­ni­nio lai­vo kor­pu­sas.

Po kurio laiko to­kią pat tal­pyk­lą vyras par­si­ve­žė iš drau­go. Iš jos šį pa­va­sa­rį ir bu­vo pra­dė­tas da­ry­ti po­van­de­ni­nis įren­gi­nys.

Ba­kams, ku­rie rei­ka­lin­gi lai­vui nu­gramz­din­ti bei iš­kil­ti, konst­ruk­to­rius pa­nau­do­jo au­to­mo­bi­lių du­jų ba­lio­nus: juos su­vi­ri­no po du, kad bū­tų di­des­nės tal­pos (da­bar jie abu yra po 120 lit­rų tū­rio). Vie­na ba­kų pu­sė skir­ta su­pil­ti van­de­niui, ki­to­je su­dė­ti aku­mu­lia­to­riai.

Ba­tis­ka­fo vi­du­je įtai­sy­ti kra­nai, lei­džian­tys įren­gi­niui nu­grimz­ti ir pa­kil­ti, iš­ve­džio­ta elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja.

Pa­sak šei­mi­nin­ko, vi­są apa­ra­to kor­pu­są ne­bu­vo taip su­dė­tin­ga pa­ruoš­ti, kaip įreng­ti jo vi­dų. „Tos smulk­me­nos, įran­ga uži­ma la­bai daug lai­ko. O to­bu­lin­ti jas ga­li­ma ir de­šimt metų“, – sa­kė vy­ras.

Įren­gi­nio išo­rė­je bus pri­tai­sy­ti pro­žek­to­riai, o vė­liau – ir po­van­de­ni­nis fo­toa­pa­ra­tas, ku­ris bus val­do­mas iš ba­tis­ka­fo vi­daus.



Svers pu­sant­ros to­nos

Kaip aiš­ki­no G. Py­ra­gas, jo pa­ga­min­tas apa­ra­tas, nu­grimz­dęs į no­ri­mą gy­lį, plauks stu­mia­mas dvie­jų elektros va­rik­lių. Jais bus re­gu­liuo­ja­ma ir plau­ki­mo kryp­tis. Da­bar ba­tis­ka­fui dar trūks­ta 400 kg svo­rio. Da­lį jo su­da­rys vi­daus įran­ga, ta­čiau iš išo­rės dar rei­kės pri­tai­sy­ti apie 300 kg me­ta­lo. Svo­ris bus pri­tvir­tin­tas taip, kad ava­ri­niu at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti nu­mes­tas.

Lai­vo vi­du­je bus įtai­sy­tas maž­daug 100 kg „vaikš­čio­jan­tis“ svar­muo, kad po van­de­niu ba­tis­ka­fas bū­tų sta­bi­les­nis ir ne­si­krai­py­tų.

Vi­sas svo­rio cent­ras su­kon­cent­ruo­tas lai­vo apa­čio­je: apa­čia maž­daug pu­se to­nos sun­kes­nė už vir­šų. Tai ne­leis apa­ra­tui apsiversti ir siū­buo­ti į šo­nus. Baig­tas ba­tis­ka­fas svers apie 1,5 to­nos. Gin­tau­tas ma­no, kad po van­de­niu ova­lios for­mos lai­vas ga­lės iš­vys­ty­ti 2–3 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį.

Ky­bar­tie­tis net nea­be­jo­ja, kad su jo lai­vu bus ga­li­ma drą­siai leis­tis į 30 met­rų gy­lį:

– Gi­liau kol kas ne­ri­zi­kuo­čiau, nes la­bai gi­liai sle­gia di­de­lė jė­ga. De­šim­ties met­rų gy­ly­je ba­tis­ka­fo stiklą slėgs maž­daug dviejų to­nų jė­ga. To­dėl jo stik­las yra 7 cm sto­rio.



Įk­vė­pė vo­kie­čio kū­ri­nys

Lie­tu­vo­je ky­bar­tie­čio ba­tis­ka­fas bū­tų ant­ras toks sa­va­dar­bis įren­gi­nys, skir­tas plau­kio­ti po van­de­niu.

Šį pa­va­sa­rį sa­vo po­van­de­ni­nį lai­vą vi­suo­me­nei pri­sta­tė Kre­tin­go­je gy­ve­nan­tis gy­dy­to­jas Jo­nas Vel­žys. Jo lai­vas ki­to­kios konst­ruk­ci­jos (per­da­ry­tas iš ki­to­kio lai­ve­lio), pa­ne­ria iki 10 met­rų, o stik­lai – siau­res­ni, to­dėl ma­to­mu­mas – ge­ro­kai ma­žes­nis. Šį lai­vą kre­tin­giš­kis po tru­pu­tį kū­rė ir to­bu­li­no net ke­lias­de­šimt me­tų.

Ta­čiau Gintautą įkvė­pė ne lie­tu­vio kū­ri­nys, apie ku­rį ky­bar­tie­tis iš­gir­do jau pa­ts ga­min­da­mas ba­tis­ka­fą, o vie­no vo­kie­čio su­konst­ruo­tas po­van­de­ni­nis lai­vas. Tas žmo­gus taip pat bu­vo na­ras, bet dėl nar­dy­mo su­si­rgo krau­jo li­ga ir ne­be­ga­lė­jo val­dy­ti ko­jų. Ta­čiau no­ras bū­ti po van­de­niu dėl to neišb­lė­so. Šis vy­ras su­gal­vo­jo bū­dą, kaip, net tu­rė­da­mas ne­ga­lią, ga­lė­tų bū­ti po van­de­niu. Jis su­kū­rė ne­di­de­lį po­van­de­ni­nį lai­vą.

G. Py­ra­gas, kaip ir mi­nė­tas vo­kie­tis, jau daug me­tų yra na­ras. Dar nuo ta­ry­bi­nių lai­kų nar­do su spe­cia­lia ap­ran­ga, suspausto oro ba­lio­nais.

Gi­liau­siai vy­riš­kis yra pa­nė­ręs į 20 met­rų gy­lį.



Pa­vo­jų ke­lia tink­lai

Daug kam ky­la klau­si­mas, kur sa­vo iš­ra­di­mą vy­ras nar­dins.

Ar­ti­miau­sias ir pa­to­giau­sias tam bū­tų Viš­ty­čio eže­ras, ja­me ga­li­ma ras­ti ir no­ri­mą 30 met­rų gy­lį. Ta­čiau no­rint plau­kio­ti pa­sie­nio van­de­ny­se ga­li kil­ti pro­ble­mų dėl lei­di­mo.

Yra dar vie­nas gi­les­nis eže­rė­lis Viš­ty­čio se­niū­ni­jo­je, o jei ne – ky­bar­tie­tis vyks į ki­tą ra­jo­ną.

G. Py­ra­gas tvir­ti­no, jog ner­ti su jo iš­ra­di­mu tik­rai nė­ra pa­vo­jin­ga.

– Pa­vo­jus ga­li kil­ti ne­bent ba­tis­ka­fui įsi­py­nus į tink­lus. O šiaip grės­mė kil­tų tik dėl to, kad ga­li­ma už­dus­ti ap­si­nuo­di­jus iš­kvėp­tu ang­lies dvi­de­gi­niu. Bet yra prie­tai­sų, ku­rie ro­do de­guo­nies kie­kį ore. Yra ir pa­vo­jin­gą ang­lies dvi­de­gi­nį ab­sor­buo­jan­tys mil­te­liai, ku­riuos nau­do­ja na­rai. Tie­sa, tie mil­te­liai ga­na bran­gūs, to­dėl pra­džio­je gal­vo­ju orą trauk­ti komp­re­so­riu­mi iš lau­ko, – pa­sa­ko­jo vy­ras.



Do­mė­jo­si moks­li­nin­kai

At­ro­do, kad Ky­bar­tuo­se gy­ve­na iš­ra­din­gi žmo­nės.

Prieš po­rą me­tų „Santakoje“ ra­šė­me apie ky­bar­tie­tį, ku­ris pa­ts pa­si­ga­mi­no lėk­tu­vą ir su juo sėk­min­gai su­ko ra­tus Su­val­ki­jos pa­dan­gė­je.

Da­bar pa­ma­tė­me „na­mų gamybos“ po­van­de­ni­nį lai­vą, ku­ris, kiek mums ži­no­ma, – kol kas tik ant­ras Lie­tu­vo­je.

– Tik­riau­siai to­kių žmo­nių yra daug, tik­tai jiems nė­ra są­ly­gų. Be to, ir gy­ve­ni­mas da­bar toks, kad rei­kia žiū­rė­ti, kaip iš­gy­ven­ti, o ne leis­ti lai­ką pa­na­šiems da­ly­kams, – sa­kė G. Py­ra­gas.

Ky­bar­tie­čio lai­vą ap­žiū­rė­ti jau bu­vo at­vy­kę Klai­pė­dos moks­li­nin­kai, na­rai, be­si­do­min­tys jū­ros dug­nu ir ieš­kan­tys pa­sken­du­sių lai­vų.






Komentarai:







Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Sporto aikštelė įrengta ir prie „Ąžuolo“ progimnazijos
* Mainų programos naudingos jaunimui
* Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimo grupė dirbo Kybartuose
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.



Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas