„Santaka“ / Vietoj šiukšlyno – miško ir riedulių parkas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-13 08:19

Dalinkitės:  


Pajevoniečių į žemę susodintos „rykštelės“ po daugelio metų pavirs vešliais medžiais.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Vietoj šiukšlyno – miško ir riedulių parkas

Eglė MIČIULIENĖ

Tik­rai ge­ra gir­dė­ti, ypač šiais lai­kais, kai apie atei­tį žmo­nės kal­ba su vil­ti­mi ir gra­žio­mis vi­zi­jo­mis, kai dėl vi­sų ne­gan­dų ne­kal­ti­na blo­gos eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos ir su en­tu­ziaz­mu ima­si dar­bų vien dėl to, kad gy­ve­ni­mas bū­tų gra­žes­nis. Ne tik sau – ir ki­tiems.So­di­no me­de­lius

Šį ket­vir­ta­die­nį Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jo­je vy­ko tal­ka.

To­je vie­to­je, kur dar per­nai bu­vo di­džiu­lis są­var­ty­nas, žmo­nės so­di­no me­de­lius.

Į tal­ką nuo anks­ty­vo ry­to su­si­rin­ko Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viai su mo­ky­to­jais ir di­rek­to­riu­mi bei bend­ruo­me­nių at­sto­vai: be­si­ku­rian­tis pa­sau­lio pa­je­vo­nie­čių klu­bas „Saulėratis“, Pa­je­vo­nio kai­mo bend­ruo­me­nė „Ja­vo­nio versmė“, Būd­vie­čių bend­ruo­me­nė „Zanyla“, Ka­ralk­rės­lio ir Kark­lu­pė­nų kai­mų žmo­nės.

Bu­vu­sio są­var­ty­no te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri užė­mė maž­daug tris hek­ta­rus, žmo­nės pa­so­di­no dau­giau nei pu­sę tūks­tan­čio me­džių so­di­nu­kų.Bu­vu­si al­ka­vie­tė

Vie­nas iš di­des­nių ra­jo­ne Pa­je­vo­nio są­var­ty­nas lik­vi­duo­tas per­nai ru­de­nį. Tam iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos bu­vo skir­ta be­veik 22 tūks­tan­čiai li­tų.

– Re­kul­ti­va­vę są­var­ty­ną ne­no­rė­jo­me, kad iš­kil­tų nau­ji šiukš­lių kal­nai, tad su­gal­vo­jo­me pa­so­din­ti miš­ko par­ką. Ta­čiau gvil­den­da­mi šią min­tį nuė­jo­me dar to­liau. Čia – la­bai gra­ži vie­ta, miš­kai. Nuo kal­no at­si­ve­ria nuo­sta­būs vaiz­dai, gied­rą die­ną ga­li­ma ma­ty­ti gal de­šim­ties ki­lo­met­rų at­stu­mu. Gre­ta te­ka Je­vo­nio upe­lis, šio­je at­kar­po­je va­di­na­mas šven­to Jo­no upe, yra gra­ži dau­ba. Ma­no­ma, kad ant ši­to kal­no ži­lo­je se­no­vė­je bu­vo al­ka­vie­tė – mū­sų pro­tė­viai čia mel­dė­si die­vams, bend­ra­vo gam­tos prie­globs­ty­je ir kū­rė sa­vo gy­ve­ni­mą tarp me­džių, ak­mens ir van­dens.

Tai­gi idė­ją mes iš­plė­to­jo­me ir nu­ta­rė­me ši­to­je vie­to­je, be­veik de­šim­ties hek­ta­rų te­ri­to­ri­jo­je, kur­ti kal­vo­to­sios Sū­du­vos miš­ko ir rie­du­lių par­ką, – pa­sa­ko­jo Pa­je­vo­nio se­niū­nas Ge­di­mi­nas Bi­si­kirs­kas.Tap­tų trau­kos cent­ru

Pa­sak se­niū­no, į par­ko kū­ri­mo pro­ce­są la­bai ge­ra­no­riš­kai įsi­trau­kė Pa­je­vo­nio gi­ri­nin­ki­ja, vi­sos kai­mų bend­ruo­me­nės, mo­kyk­la, VšĮ „Su­val­ki­jos kraš­tot­var­ka“.

Bu­vo su­for­muo­ta bū­si­mo­jo par­ko sche­ma. Nu­ma­ty­tas ta­kų tink­las, at­vi­ros erd­vės, plo­tai rie­du­lių kom­po­zi­ci­joms įruoš­ti.

Ne­to­lie­se, prie bu­vu­sio bei­ca­vi­mo punk­to, planuojama įreng­ti ne­di­de­lį pa­žin­ti­nį-in­for­ma­ci­nį cent­rą, kur tu­ris­tai ga­lė­tų iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su Pa­je­vo­nio is­to­ri­ja, pa­ma­ty­ti da­bar­ti­nius ir is­to­ri­nius že­mė­la­pius, dau­giau su­ži­no­ti, kaip gy­ve­no mū­sų pro­tė­viai.

Nu­ma­ty­ta, kad ta­kai iš par­ko ves­tų iki pat mo­kyk­los ir mies­te­lio cent­ro, pi­lia­kal­nio ir poil­sia­vie­tės.

– Ži­no­ma, vi­sas pro­ce­sas il­gas, ga­li už­truk­ti ne vie­nus me­tus. O jo tiks­las – kad žmo­nės pa­žin­tų vie­nas ki­tą per gam­tą, kad pa­bū­tų, kaip mū­sų pro­tė­viai, ša­lia van­dens, me­džio, ak­mens ir ug­nies. Ant­ras tiks­las – pa­da­ry­ti šią kal­vo­tą, gra­žią te­ri­to­ri­ją trau­kos cent­ru, – min­ti­mis da­li­jo­si G. Bi­si­kirs­kas.Me­de­liai – įvai­rūs

Tal­kos me­tu bu­vo pa­so­din­ta per 100 eg­lai­čių, apie 150 ber­že­lių, ne­ma­žai lie­pai­čių, ąžuo­liu­kų, kle­vų. Vi­sus šiuos me­de­lius se­niū­ni­ja ga­vo iš Pa­je­vo­nio gi­ri­nin­ki­jos. Kark­lu­pė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai at­si­ve­žė kaš­to­nų – pa­va­sa­riais par­ką jie pa­gy­vins sa­vo di­džiu­liais žie­dais.

Šie­met žel­di­nių dar už 5800 li­tų pa­je­vo­nie­čiai įsi­gi­jo ir iš se­niū­ni­jos bei Sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų. Se­niū­ni­ja pir­ko dau­giau de­ko­ra­ty­vių au­ga­lų: rau­do­nų­jų ąžuo­lų bei rau­do­nų­jų kle­vų so­di­nu­kų, puoš­nių krū­mų, ro­do­dend­rų, ro­žių ke­rų. Gė­lės, krū­mai bei di­džio­ji da­lis me­de­lių jau pa­so­din­ti mies­te­lio cent­re, mat par­ko te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo pro­jek­tas bu­vo su­jung­tas su mies­te­lio cent­re ren­gia­mo skve­ro „Pa­je­vo­nys – že­mės vidurys“ pro­jek­tu.

Li­ku­sie­ji me­de­liai su­so­din­ti par­ke.Se­mia­si pa­tir­ties sve­tur

Da­bar, kai di­džio­ji da­lis bū­si­mo­jo par­ko jau ap­so­din­ta, to­liau lau­kia ta­kų for­ma­vi­mo ir rie­du­lių aikš­te­lių ruo­ši­mas.

– Su­sit­var­kė­me vikš­ri­nį trak­to­rių, kuriuo naudojamės kartu su Pajevonio vidurine mokykla, ir dar šie­met, jei oras leis, ban­dy­si­me formuoti ta­kus. No­ri­si, kad pa­va­sa­rį vis­ką ga­lė­tu­me už­sė­ti smė­lė­tai dir­vai tin­kan­čia žo­ly­te, – kal­bė­jo se­niū­nas.

G. Bi­si­kirs­kas pa­sa­ko­jo, jog gra­ži­nant se­niū­ni­ją ke­ti­na­ma da­ly­vau­ti įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, jau ieš­ko­ma kon­tak­tų Len­ki­jo­je. Vi­sai ne­se­niai šio­je ša­ly­je vy­ko mo­ky­mai dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pa­nau­do­ji­mo bend­ra­dar­biau­jant vals­ty­bėms, į jį bu­vo iš­vy­kęs mū­sų ra­jo­no at­sto­vas Vy­tau­tas Le­ke­šius, ku­ris pa­da­rė ir bū­si­mo­jo par­ko ap­žel­di­ni­mo sche­mą.

Pir­ma­die­nį de­vy­ni žmo­nės iš Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jos va­žiuos pa­si­sem­ti pa­tir­ties į Mo­sė­dį.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas