„Santaka“ / Pasienio problemos – ne pasieniečių reikalas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-14 22:19

Dalinkitės:  


Su­si­ti­ki­mo su VSAT va­do­vu lau­ku­siems (iš kai­rės) Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jui Al­gir­dui Nei­ber­kai, me­ro pa­dė­jė­jui Al­gi­man­tui Mac­ke­vi­čiui, ra­jo­no me­rui Al­gir­dui Ba­gu­šins­kui, UAB „Vil­de­ga“ di­rek­to­riui Ar­vy­dui Gra­žu­liui, Ky­bar­tų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Mil­dai Vai­čai­tie­nei ir se­niū­nui Aud­riui Bal­bie­riui te­ko pa­si­tar­ti tik tar­pu­sa­vy­je.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Pasienio problemos – ne pasieniečių reikalas

Eglė KVIESULAITIENĖ

Aukš­čiau­siu ly­giu ban­dę spręs­ti Ky­bar­tų pa­sie­nio po­sto su­ke­lia­mas pro­ble­mas ra­jo­no va­do­vai li­ko it mu­sę kan­dę – iš anks­to su­de­ri­nęs vi­zi­to lai­ką Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos va­das į su­si­ti­ki­mą neat­vy­ko.

Ne kar­tą „San­ta­ko­je“ ra­šė­me apie tai, ko­kias pro­ble­mas ky­bar­tie­čiams ke­lia per mies­te­lį nu­si­drie­ku­sios au­to­mo­bi­lių ei­lės. Pas­ta­ruo­ju me­tu di­džiau­sia rakš­tis – leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, be­si­ri­kiuo­jan­tys Ku­dir­kos Nau­mies­čio ir Drau­gys­tės gat­vė­se. Šių gat­vių gy­ven­to­jai jau pa­var­go ra­šy­ti skun­dus į įvai­rias ins­ti­tu­ci­jas dėl kiau­rą pa­rą burz­gian­čių ir il­sė­tis truk­dan­čių au­to­mo­bi­lių, dėl „vie­šai­siais tua­le­tais“ pa­vers­tų jų so­dų, dar­žų ir pa­ke­lių, dėl šiukš­li­ni­mo. Va­sa­rą pa­kai­ti­nus sau­lu­tei mi­nė­to­mis gat­vė­mis žmo­nės vaikš­čio­jo su­rau­kę no­sis, o ką kal­bė­ti apie bjau­riau­siais kva­pais pra­smir­du­sius gy­ven­to­jų so­dus ir dar­žus, ku­riuo­se au­gi­na­mos dar­žo­vės, uo­gos.

Anks­čiau ky­bar­tie­čius kan­ki­nu­sių vil­ki­kų ei­lių pro­ble­mą pa­vy­ko iš­spręs­ti įren­gus au­to­mo­bi­lių lai­ki­no sto­vė­ji­mo ir ap­tar­na­vi­mo aikš­te­lę, va­di­na­mą ter­mi­na­lu. Jo­je ei­lės lau­kia ir vil­ki­kai, ir leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Ei­lės tvar­ką re­gu­liuo­ja ter­mi­na­lo dar­buo­to­jai. Vi­si lau­kian­tie­ji ei­lė­je gau­na ta­lo­nė­lį ir ži­no sa­vo ei­lės nu­me­rį. Kai pa­sie­nie­čiai duo­da ži­nią, kad ga­li priim­ti leng­vą­jį ar sun­kias­vo­rį au­to­mo­bi­lį, iš ter­mi­na­lo pa­ju­da ma­ši­nos. Ter­mi­na­lo pa­slau­gos – mo­ka­mos, mat aikš­te­lė­je įreng­tos spe­cia­lios pa­skir­ties pa­tal­pos: il­gai ei­lė­se lau­kian­tys vai­ruo­to­jai ga­li nu­si­praus­ti, pa­val­gy­ti, nau­do­tis tua­le­tu.

Ta­čiau pro­ble­ma vėl paašt­rė­jo, kai pra­si­dė­jus sunk­me­čiui ko­mer­ci­niais tiks­lais į kai­my­ni­nę ša­lį ma­siš­kai pra­dė­jo trauk­ti leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, o ypač – neį­ga­lu­mo pa­žy­mė­ji­mus tu­rin­tys as­me­nys. Mat jiems įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka sie­ną ga­li­ma kirs­ti be ei­lės. Tad iš tų „be ei­lės“ Ky­bar­tų gat­vė­se vėl nu­tį­so ei­lės. Pas­ta­rų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai griež­tai at­si­sa­ko už­suk­ti į ter­mi­na­lą, nes jiems ne­va nė­ra ko lauk­ti ei­lė­je ir mo­kė­ti pi­ni­gus. To­kių be ei­lės vyks­tan­čių ma­ši­nų per die­ną su­si­da­ro po ke­lias de­šim­tis, o per mė­ne­sį – apie 2 tūks­tan­čius (iš vi­so per mė­ne­sį sie­ną ker­ta apie 10 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių).

Ra­jo­no va­do­vai jau ne kar­tą ta­rė­si, kaip iš­spręs­ti opią pro­ble­mą. Jie ma­to tik vie­ną išei­tį: vi­si be išim­ties tu­rė­tų už­suk­ti į ter­mi­na­lą ir ten lauk­ti at­ski­ro­je „be ei­lės“ vyks­tan­čių ei­lė­je. Iš to­kių vai­ruo­to­jų mo­kes­tis už sto­vė­ji­mą ter­mi­na­le ne­bū­tų ima­mas. Ta­čiau net ir to­kio­mis są­ly­go­mis vyks­tan­čių­jų per sie­ną už­va­žiuo­ti į ter­mi­na­lą nie­kas ne­pri­ver­čia – jie ri­kiuo­ja­si gat­vė­je. Mat čia ei­lės nie­kas ne­kont­ro­liuo­ja. Gat­vė­je vei­kia sa­vi „įsta­ty­mai“.

Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad „su­va­ry­ti“ vai­ruo­to­jus į ter­mi­na­lą – vi­sai pa­pras­ta. Te­rei­kia per sie­ną ne­pra­leis­ti tų, ku­rie ne­tu­ri ter­mi­na­le iš­duo­da­mo ta­lo­nė­lio. Ta­čiau pa­sie­nie­čiai ka­te­go­riš­kai at­si­sa­ko tik­rin­ti ta­lo­nė­lius, nes jiems tai da­ry­ti ne­prik­lau­so.

Daug kar­tų įvai­raus ly­gio pa­si­ta­ri­mus kvie­tęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas bend­ros kal­bos su pa­sie­nio tar­ny­bo­mis ne­ran­da. Va­sa­ros pra­džio­je me­ras į pa­si­ta­ri­mą bu­vo su­kvie­tęs VSAT Laz­di­jų rink­ti­nės bei Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės va­do­vus ir pra­šė pa­dė­ti iš­spręs­ti pro­ble­mą, ta­čiau iš­gir­do tą pa­tį at­sa­ky­mą: pa­sie­nie­čiams ei­lė­mis rū­pin­tis ne­prik­lau­so. Jų dar­bas – tik­rin­ti, ar sie­ną ker­tan­tis as­muo, trans­por­to prie­mo­nė tu­ri rei­kia­mus do­ku­men­tus bei tei­sę kirs­ti Lie­tu­vos ir Ru­si­jos sie­ną, o ne rei­ka­lau­ti iš žmo­nių, kad šie už­suk­tų į pri­va­čios bend­ro­vės ad­mi­nist­ruo­ja­mą sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

Tą­kart pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai nu­spren­dė, jog ei­lių pro­ble­ma gat­vė­se iš­si­spręs­tų tik pa­kei­tus įsta­ty­mus. Nu­tar­ta kreip­tis į Sei­mą, kad bū­tų ini­ci­juo­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas ir per sie­ną be ei­lės bū­tų leis­ta vyk­ti tik ju­dė­ji­mo ar ki­tą sun­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems in­va­li­dams. Da­bar ko­mer­ci­niais tiks­lais per sie­ną vyks­tan­tys žmo­nės nau­do­ja­si vals­ty­bės su­teik­to­mis leng­va­to­mis ir sa­vo ša­lį nu­skriau­džia dvi­gu­bai.

Ta­čiau ži­nant, ko­kiu tem­pu prii­ma­mi įsta­ty­mai, ga­li­ma lauk­ti, kad Ky­bar­tų gat­vės per tiek lai­ko taps są­var­ty­nu. Tad ra­jo­no va­do­vai pa­ban­dė dar kar­tą kreip­tis pa­gal­bos į pa­sie­nie­čius, šį­kart – aukš­čiau­siu ly­giu. Į pa­si­ta­ri­mą bu­vo pa­kvies­tas pa­ts VSAT va­do­vas Sau­lius Stri­pei­ka. Pa­de­da­mas Sei­mo na­rio A. But­ke­vi­čiaus, me­ras „pri­de­ri­no“ pa­si­ta­ri­mo lai­ką, kad šis tik­tų aukš­tam pa­rei­gū­nui. Ta­čiau iš va­ka­ro me­rui bu­vo pra­neš­ta, kad S. Stri­pei­ka neat­vyks, nes spręs­ti mi­nė­tą pa­sie­nio pro­ble­mą yra ne VSAT, o Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­ja.

Ra­jo­no va­do­vo A. Ba­gu­šins­ko ka­bi­ne­te su­si­rin­kę Ky­bar­tų se­niū­ni­jos, bend­ruo­me­nės at­sto­vai, Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jas, ki­ti as­me­nys dar kar­tą „pa­si­ta­rė“ tik tar­pu­sa­vy­je.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs ter­mi­na­lą ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės „Vil­de­ga“ di­rek­to­rius Ar­vy­das Gra­žu­lis sa­kė nie­kaip ne­ga­lįs su­pras­ti to­kio pa­sie­nie­čių ne­no­ro bend­ra­dar­biau­ti ir įžiū­rįs tik vie­ną prie­žas­tį, ko­dėl pa­sie­nie­čiai taip prie­ši­na­si no­ri­mai įves­ti tvar­kai. Jis neat­me­ta ga­li­my­bės, kad pa­sie­nie­čiai iš to­kios ne­tvar­kos tu­ri nau­dos. Mat bend­ro­vės va­do­vas tu­rįs duo­me­nų, kad be ei­lės sie­ną ker­ta ne vien in­va­li­dai, bet ir pa­sie­nie­čiams ge­rai pa­žįs­ta­mi, kaž­ko­kia nuo­la­ti­ne veik­la už sie­nos už­sii­man­tys as­me­nys. A. Gra­žu­lis net tu­ri su­da­ręs nuo­lat sie­ną ker­tan­čių au­to­mo­bi­lių są­ra­šus, ku­riuos bu­vo pa­tei­kęs ati­tin­ka­moms tar­ny­boms. Jų iš­va­dų vers­li­nin­kas ne­ži­no, at­sa­ky­mų ne­su­lau­kė.

Pa­si­ta­ri­me priim­ta re­zo­liu­ci­ja dar kar­tą kreip­tis pa­gal­bos į Vy­riau­sy­bę, ku­ri pa­dė­tų spręs­ti su­si­da­riu­sią pro­ble­mą ar pa­teik­tų ki­tą jos spren­di­mo bū­dą. Nors ra­jo­no va­do­vams nuo­lat ten­ka iš­klau­sy­ti kal­ti­ni­mų, ne­va jie pro­te­guo­ja pel­no sie­kian­čią pri­va­čią bend­ro­vę, pa­sie­nio „įkai­tais“ ta­pu­siems ky­bar­tie­čiams nie­kas kol kas ge­res­nio pro­ble­mos spren­di­mo bū­do ne­pa­siū­lė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujajam VMVT viršininkui Vilkaviškis nėra svetimas
* Rusų šeima namais vadina Vilkaviškį
* Nedidukuose Patilčiuose – didžiulio dvaro atminimas ir varnų karalystė
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „susibendrauti“?
Taip, laisvuosiuose stiliuose žodžiai subendrauti, susibendrauti gali būti pavartoti reikšme „susidraugauti“. Pvz.: Jie susipažino ir netrukus susibendravo.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas