„Santaka“ / Vilkaviškio šauliai – aktyvūs ir iniciatyvūs žmonės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-11 04:40

Dalinkitės:  


Šau­lio prie­sai­ką priė­mė nau­ji na­riai – Ni­jo­lė Biels­ku­vie­nė ir Al­gi­man­tas Še­ro­nas.

Ro­mo EI­DU­KE­VI­ČIAUS nuo­tr.


Vilkaviškio šauliai – aktyvūs ir iniciatyvūs žmonės

Įvy­ko Vil­ka­viš­kio Pet­ro Ka­ru­žos šau­lių 6-osios kuo­pos me­ti­nis ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas. Ja­me da­ly­va­vo Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties šau­lių 4-osios rink­ti­nės va­das Rai­mun­das Mer­tin­kai­tis.

Su­si­rin­ki­mo me­tu bu­vo pa­teik­tos kuo­pos va­do bei iž­di­nin­ko me­ti­nės ata­skai­tos, ap­svars­ty­tos Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Sta­tu­to pa­tai­sos, iš­rink­ti de­le­ga­tai į neei­li­nį rink­ti­nės su­va­žia­vi­mą.

Kuo­pos va­das Ro­mual­das Ra­ma­naus­kas ata­skai­ti­nia­me pra­ne­ši­me apžvelgė ak­ty­vią šau­lių veik­lą 2009 me­tais. Me­tų pra­džio­je kuo­po­je bu­vo 109 šau­liai, tarp jų – 34 ne ri­kiuo­tės šau­liai, 2 ri­kiuo­tės, 73 jau­nie­ji šau­liai. Dvi jau­no­sios šau­lės bai­gė inst­ruk­to­rių kur­sus Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je. Šiais me­tais kuo­pos šau­liai ak­ty­viai da­ly­va­vo Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ir Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nų ren­gi­niuo­se, šau­dy­mo iš pneu­ma­ti­nio pis­to­le­to pra­ty­bo­se, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos 90-me­čio mi­nė­ji­me Pae­že­rių dva­re, per rin­ki­mus bu­dė­jo rin­ki­mų apy­lin­kė­se, da­ly­va­vo Ge­du­lo ir vil­ties die­nos ren­gi­ny­je, par­ti­za­nų pa­ger­bi­me Tri­lau­ky­je, Vals­ty­bės die­nos šven­tė­je, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos są­skry­dy­je Ario­ga­lo­je, Lie­tu­vos šau­lių są­skry­dy­je Tau­ra­gė­je, sau­gaus eis­mo ak­ci­jo­je. Tarp šau­lių yra daug po­li­ci­jos rė­mė­jų.

LŠS 90-ies me­tų ju­bi­lie­jų pa­mi­nė­jo­me Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­ju­je, kur bu­vo pa­reng­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Šau­liams – 90“. Su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi pa­svei­kin­ti šven­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių šau­lių bu­vo at­vy­kę daug gar­bių sve­čių, kuo­pos bi­čiu­lių, pa­sie­nio tar­ny­bų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bei ko­le­gų iš ki­tų kuo­pų. Ju­bi­lie­jų pa­mi­nė­jo­me dai­no­mis ir pri­si­mi­ni­mais.

Šau­lių są­jun­ga pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu. Ši su­tar­tis įpa­rei­go­ja po­li­ci­ją ir šau­lius dar glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti sau­gant vie­šą­ją tvar­ką ir už­tik­ri­nant vi­suo­me­nės sau­gu­mą. Mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos ak­ty­vis­tų pa­ra­mą pa­rei­gū­nai jau­čia ir per įvai­rius ren­gi­nius. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, jog šau­liai ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai bend­ra­dar­biaus ne tik už­tik­rin­da­mi vie­šą­ją tvar­ką, bet ir or­ga­ni­zuo­da­mi bend­rus mo­ky­mus, spor­to ir kul­tū­ros ren­gi­nius, kei­sis li­te­ra­tū­ra, vie­ni ki­tus su­pa­žin­dins su tech­ni­kos nau­jo­vė­mis ir drau­ge rū­pin­sis, kaip užim­ti vai­kus, kad šie ne­bū­tų įtrauk­ti į nu­si­kals­ta­mą veik­lą.

Tri­lau­kio kai­me bu­vo pa­šven­tin­tas pa­mink­las, įam­ži­nęs Tau­ro apy­gar­dos Vy­tau­to rink­ti­nės Kęs­tu­čio tė­vo­ni­jos par­ti­za­nų žū­ties vie­tą. Į iš­kil­mes at­vy­ko daug žmo­nių, ku­riems bran­gus par­ti­za­nų at­mi­ni­mas, da­ly­va­vo žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji, gau­siai su­si­rin­ko jau­ni­mas. Pri­si­min­tos skau­džios tau­tos is­to­ri­jos die­nos, kvies­ta su­si­mąs­ty­ti, kaip yra svar­bu ži­no­ti bei su­pras­ti sa­vo tau­tos praei­tį ir sa­vo­jo gy­ve­ni­mo pa­grin­dus kur­ti va­do­vau­jan­tis lais­vės ko­vo­to­jų pa­vyz­džiais.

Šau­liai gra­žiai įsi­trau­kė į pro­jek­tą „Jur­gi­nės“. Nuo­lat įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja šau­lių vo­ka­li­nis an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas Al­gi­man­to Še­ro­no. Pa­sak kuo­pos va­do, šau­lių veik­los pla­nas vi­siš­kai įvyk­dy­tas. R. Ra­ma­naus­kas pa­lin­kė­jo šau­liams iš­tver­mės to­li­mes­nė­je jų veik­lo­je.

Rink­ti­nės va­das Rai­mun­das Mer­tin­kai­tis pra­ne­šė, kad Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos sta­tu­to pa­tai­sų svars­ty­mas vyks spa­lio 3 die­ną. Rink­ti­nės neei­li­nis su­va­žia­vi­mas vyks lapk­ri­čio 15 die­ną Ma­ri­jam­po­lė­je, da­ly­vaus są­jun­gos va­das Juo­zas Šir­vins­kas, mū­sų iš­rink­ti de­le­ga­tai: kuo­pos va­das Ro­mual­das Ra­ma­naus­kas, bū­rio va­das Juo­zas Ba­čins­kas, bū­rio va­do pa­va­duo­to­ja Vi­da Au­gus­tai­tie­nė, šau­lys Vy­tau­tas An­ta­nas Stra­ka­lai­tis, jau­nų­jų šau­lių bū­rio va­das Ed­ga­ras Dir­žius, jau­nie­ji šau­liai Ro­ma Ei­du­ke­vi­čiū­tė, To­ma Ei­du­ke­vi­čiū­tė, Po­vi­las Ali­šaus­kas.

Dėl fi­nan­si­nių pro­ble­mų šie­met su­ma­žė­jo są­jun­gos biu­dže­tas. Bu­vo pa­siū­ly­ta priim­ti dau­giau na­rių, ypač – jau­nų­jų šau­lių, ku­rie mo­kė­tų na­rio mo­kes­tį ir pre­nu­me­ruo­tų „Tri­mi­to“ žur­na­lą.

Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad į šau­lių gre­tas sto­ja ini­cia­ty­vūs žmo­nės. Su­si­rin­ki­mo die­ną šau­lio prie­sai­ką priė­mė Ni­jo­lė Biels­ku­vie­nė ir an­samb­lio va­do­vas Al­gi­man­tas Še­ro­nas. Jie pa­si­ža­dė­jo gar­bin­gai at­lik­ti pa­rei­gą Tė­vy­nei.

Vil­ka­viš­kio Pet­ro Ka­ru­žos 6-osios kuo­pos šau­liai vi­sa­da tu­ri ge­rų su­ma­ny­mų. Jiems įgy­ven­din­ti rei­kė­tų tik dau­giau lė­šų.Juo­zas BA­ČINS­KAS

Vil­ka­viš­kio Pet­ro Ka­ru­žos šau­lių 6-osios kuo­pos bū­rio va­das


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas