„Santaka“ / Vizito pas akių ligų specialistą ilgam atidėlioti nevertėtų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-11 04:37

Dalinkitės:  


Gy­dy­to­ja Liu­ci­ja Ru­dins­kie­nė bei jos pacientas Juozas Mačiulaitis džiau­gė­si of­tal­mo­lo­gi­jos pa­žan­ga, bet ap­gai­les­ta­vo, kad li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­nia­me sky­riu­je dir­ban­tys oku­lis­tai vis dar tu­ri ten­kin­tis ke­lių de­šimt­me­čių se­nu­mo me­di­ci­nos įran­ga.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Vizito pas akių ligų specialistą ilgam atidėlioti nevertėtų

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nors prie akių li­gų spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tų du­rų pa­cien­tų nie­ka­da ne­trūks­ta, vis dėl­to oku­lis­tams ten­ka daž­nai pa­ra­gin­ti žmo­nes lai­ku kreip­tis pa­gal­bos. Nuo akių li­gų ne­mirš­ta­ma, tad li­go­niai vi­zi­tą pas gy­dy­to­ją vis ati­dė­lio­ja. Tuo­met, kai re­gė­ji­mas su­si­lpnė­ja iki mi­ni­mu­mo, daž­niau­siai pa­gal­bos ne­be­bū­na – žmo­gus apan­ka.Nuo ka­ta­rak­tos apan­ka­ma

Il­ga­me­tė gy­dy­to­ja of­tal­mo­lo­gė Liu­ci­ja Ru­dins­kie­nė pa­cien­tų pa­pras­tai ne­gąs­di­na – dėl akių li­gos ne­te­ku­sių re­gė­ji­mo šiuo me­tu ra­jo­ne tė­ra ke­lio­li­ka žmo­nių. Daž­niau­siai to­kios baig­ties su­lau­kia vy­rai, ku­rie at­sai­niau ver­ti­na sa­vo svei­ka­tos būk­lę: ne­sku­ba lai­ku iš­si­ra­šy­ti vais­tų ar pa­mirš­ta su­si­la­šin­ti pa­skir­tuo­sius. Ne­re­tai jie įsi­vaiz­duo­ja, kad akių švie­sa – Die­vo duo­ta, tad jos nie­kas ir nea­tims, o svar­biau yra rū­pin­tis vi­daus or­ga­nų ne­ga­la­vi­mais.

Ak­lu­mas žmo­nes ga­li iš­tik­ti dėl pro­gre­suo­jan­čios ka­ta­rak­tos (akies lę­šiu­ko pa­drums­tė­ji­mo). Tai la­bai daž­na akių li­ga. Nuo jos daž­niau­siai ken­čia vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, nes lę­šiu­kas pra­de­da drums­tė­ti dėl me­džia­gų apy­kai­tos su­lė­tė­ji­mo. Ta­čiau ka­ta­rak­ta ga­li bū­ti įgim­ta ar iš­si­vys­ty­ti jau­niems žmo­nėms dėl ki­tų akies li­gų arba trau­mų, įvai­rių su­si­rgi­mų ar kenks­min­go ap­lin­kos po­vei­kio.

Pag­rin­di­nis ka­ta­rak­tos simp­to­mas – pa­ma­žu blo­gė­jan­tis re­gė­ji­mas abiem ar vie­na aki­mi. Žmo­gus pa­ste­bi, kad daik­tai ta­po ne­ryš­kūs, ma­to lyg pro rū­ką ar ma­ti­nį stik­lą, aky­se dve­ji­na­si, pa­si­da­ro sun­ku vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį tam­siu pa­ros me­tu, sun­kiau ma­ty­ti sau­lė­tą die­ną, ne­be­tin­ka anks­čiau ne­šio­ti aki­niai. Li­gai pro­gre­suo­jant, re­gė­ji­mas vis blo­gė­ja, kol ga­liau­siai žmo­gus pra­de­da skir­ti tik švie­są nuo tam­sos. Il­gai ne­si­gy­dant, ga­li pa­di­dė­ti akis­pū­dis, su­ser­ga­ma glau­ko­ma.Glau­ko­ma sė­li­na lė­tai

Ši li­ga taip pat bū­din­ga vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ta­čiau ga­li bū­ti įgim­ta ir iš­si­vys­ty­ti jau­niems žmo­nėms dėl ki­tų li­gų. Glau­ko­ma pa­si­reiš­kia pa­di­dė­ju­siu spau­di­mu akies vi­du­je, siau­rė­jan­čiu akip­lo­čiu. Ima at­ro­fuo­tis re­gos ner­vas ir silp­nė­ja re­gė­ji­mas. Glau­ko­mos su­kel­ti pa­ki­ti­mai yra ne­grįž­ta­mi. Li­gos ei­ga daž­niau­siai bū­na lė­ta, to­dėl žmo­nės ne­pa­jun­ta anks­ty­vų­jų simp­to­mų. Ka­dan­gi akies ne­skau­da, į gy­dy­to­ją kreip­tis ne­sku­ba­ma.

Kar­tais li­go­niai pa­jun­ta bu­ką skaus­mą ar sve­tim­kū­nį aky­je, pa­di­dė­ja aša­ro­ji­mas, at­si­ran­da akių nuo­var­gis, ga­li užei­ti ir praei­ti ma­ty­mo už­te­mi­mai, apie švie­sos šal­ti­nį ima ro­dy­tis ra­ti­lai, vė­liau ga­li iš­si­plės­ti akių krau­ja­gys­lės. Il­gai ne­diag­no­zuo­ta ir vė­lai pra­dė­ta gy­dy­ti glau­ko­ma pro­gre­suo­ja ir su­ke­lia ak­lu­mą.

Ka­dan­gi ser­gant šia li­ga daž­niau­siai ne­jun­ta­ma skaus­mo, o re­gė­ji­mas il­gai iš­lie­ka ge­ras, tik pro­fi­lak­tiš­kai tik­ri­nant akių spau­di­mą at­si­tik­ti­nai ap­tin­ka­ma glau­ko­ma. Nuo 40 me­tų rei­kia kar­tą per me­tus pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti akis­pū­dį, o jei šei­mo­je bu­vo ser­gan­čių­jų glau­ko­ma, tai rei­kė­tų at­lik­ti jau nuo 30–35 me­tų.Kai ran­kos „per trum­pos“

Nuo 40–45 me­tų pa­si­reiš­kia ir pres­bio­pi­ja, va­di­na­ma se­nat­vi­ne to­lia­re­gys­te. Mi­nė­ta­me am­žiu­je stan­dė­ja akies rau­me­nys, lę­šiu­kas ne­be­ga­li pa­kan­ka­mai iš­si­gaub­ti. Žmo­gus vis daž­niau pa­ste­bi, kad rai­des ar smul­kes­nius daik­tus ge­riau ma­to ta­da, kai ati­trau­kia to­liau nuo sa­vęs. Ta­čiau kuo to­liau, tuo at­stu­mas di­dė­ja ir ran­kos tam­pa „per trum­pos“.

Pap­ras­tai žmo­nės dar ge­na į ša­lį min­tį, kad tai – or­ga­niz­mo se­nė­ji­mo po­žy­mis, ir sten­gia­si iš­veng­ti aki­nių, ta­čiau gy­dy­to­ja ma­no, jog taip da­ry­ti be­pras­miš­ka. Nors toks ven­gi­mas es­mės ne­kei­čia – re­gė­ji­mas nuo to ne­pras­tė­ja, bet ne­ma­tan­tis žmo­gus vargs­ta: daž­nai nuo įtam­pos skau­da akis, gal­vą, py­ki­na. Aki­nius da­bar ga­li­ma iš­si­rink­ti tik­rai puoš­nius ir sti­lin­gus, ku­rie iš­vaiz­dos ne­su­ga­dins. O sa­vo am­žiaus nuo ap­lin­ki­nių ne­pas­lėp­si­te – vi­si ir taip pa­ste­bės, kad jūs ne­pri­ma­to­te. Tie­sa, aki­nius teks keis­ti kas 3–5 me­tus, ir tik vy­res­niems nei 60 me­tų žmo­nėms li­gos pro­gre­sa­vi­mas su­sto­ja, o aki­nių stik­lų stip­ru­mo ko­re­guo­ti ne­be­rei­kia. Jei žmo­gus tu­ri ir ki­tą li­gą – trum­pa­re­gys­tę, su­lau­kus vy­res­nio am­žiaus rei­kia įsi­gy­ti dve­jus aki­nius: vie­nus – žiū­rė­ti į to­lį, ki­tus – į ar­ti esan­čius daik­tus.Se­nat­vės ne­sus­tab­dy­si

Vy­res­nia­me am­žiu­je pa­si­reiš­kia ir dau­giau akių li­gų. Ma­ku­los (gel­to­no­sios dė­mės) de­ge­ne­ra­ci­ja daž­niau­siai išsivysto vy­res­niems nei 60 me­tų žmo­nėms, nors re­tais at­ve­jais ga­li vys­ty­tis ir jau­niems. Vi­sa­da pa­žei­džia­mos abi akys, tik pro­ce­sas ga­li bū­ti ne­vie­no­das. Aky­je at­si­ran­da smul­kių, ap­va­lių, švie­siai gels­vų ži­di­nė­lių, ku­rie di­dė­ja, dėl to su­trin­ka cent­ri­nis re­gė­ji­mas. Li­gos pra­džio­je žmo­gus ma­to ne­tai­syk­lin­gus vaiz­dus, iš­krai­py­tas li­ni­jas, ob­jek­tai ga­li at­ro­dy­ti di­des­ni ar­ba ma­žes­ni, vė­liau re­gė­ji­mo lau­ko cent­re ga­li at­si­ras­ti tam­si dė­mė, ma­ty­mas pa­ma­žu blo­gė­ja.

Sau­sų akių sind­ro­mas daž­niau­siai pa­si­reiš­kia mo­te­rims me­no­pau­zės lai­ko­tar­piu. Akys grei­tai pa­vargs­ta, pa­raus­ta, jun­ta­mas dir­gi­ni­mas, tar­si bū­tų įkri­tę smė­lio, pa­blo­gė­ja ma­ty­mas. Jei sau­sų akių sind­ro­mo simp­to­mai pra­de­da var­gin­ti ir blo­gi­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, rei­kia pra­dė­ti drė­kin­ti akis – la­šin­ti dirb­ti­nes aša­ras.

Gy­dy­to­ja L. Ru­dins­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad iš­veng­ti se­nat­vi­nių akių li­gų, kaip ir pa­čios se­nat­vės, neį­ma­no­ma. Tik jų pro­gre­sa­vi­mą ga­li­ma pri­stab­dy­ti, su­švel­nin­ti simp­to­mus, tad la­bai svar­bu li­gą pa­ste­bė­ti kuo anks­čiau.Kom­piu­te­riai – akių rykš­tė

Daug di­des­ne rykš­te me­di­kė lai­ko trum­pa­re­gys­tę. Mat ši li­ga išsivysto jau­niems žmo­nėms ir vai­kams. Trum­pa­re­giai to­liau esan­čius daik­tus ma­to ne­ryš­kiai, o iš ar­ti – kuo pui­kiau­siai. Ši li­ga taip pat pa­vel­di­ma, to­dėl trum­pa­re­giai tė­vai la­bai aky­lai tu­rė­tų ste­bė­ti sa­vo vai­kus ir juos sau­go­ti nuo kenks­min­gų veiks­nių.

Gy­dy­to­ja nea­be­jo­ja, kad la­biau­siai vai­kų re­gai ken­kia nuo­la­ti­nis sė­dė­ji­mas prie kom­piu­te­rių, te­le­vi­zo­riaus, žai­di­mas mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, taip pat ne­tin­ka­mas dar­bo vie­tos ap­švie­ti­mas, skai­ty­mas gu­lint.

– Sa­vo jau­nų­jų pa­cien­tų vi­suo­met klau­siu, kiek lai­ko pra­lei­džia prie kom­piu­te­rio, – pa­sa­ko­jo oku­lis­tė. – Daž­niau­siai ma­no spė­ji­mai pa­si­tvir­ti­na, to­dėl tė­vams pa­ta­riu „do­zuo­ti“ prie kom­piu­te­rio pra­lei­džia­mą lai­ką iki 40 mi­nu­čių per die­ną. Sup­ran­tu, jog tai am­žiaus pro­ble­ma, to­dėl su ja la­bai sun­ku ko­vo­ti, bet tė­vai ga­lė­tų pa­si­steng­ti vai­kus bent sa­vait­ga­liais iš­si­ves­ti į to­kią ap­lin­ką, kur akys pail­sė­tų, pvz.: į miš­ką, spor­to aikš­te­lę, kie­mą.

Gy­dy­to­ja tei­gė ne­tu­rin­ti sta­tis­ti­nių duo­me­nų, nes da­bar pa­cien­tai „iš­si­bars­tę“ po įvai­rias gy­dy­mo įstai­gas, bet pa­ste­bė­jo, kad trum­pa­re­gių dau­gė­ja ir trum­pa­re­gys­tė jau­nė­ja. Vai­kų trum­pa­re­gys­tė pro­gre­suo­ja la­bai grei­tai, to­dėl ją bū­ti­na diag­no­zuo­ti kuo anks­čiau. Jei pa­ste­bė­jo­te, kad vai­kas žvelg­da­mas į to­lį pri­si­mer­kia, no­rė­da­mas įžiū­rė­ti priei­na ar­čiau te­le­vi­zo­riaus ir pan., bū­ti­nai ves­ki­te vai­ką pas oku­lis­tą. Il­gai ne­gy­do­mos akys pra­de­da „tin­gi­niau­ti“ ir at­sta­ty­ti re­gą vė­liau bū­na sun­ku.Lę­šiai pa­sle­pia trū­ku­mus

Kuo anks­čiau pra­si­de­da trum­pa­re­gys­tė, tuo la­biau ji pro­gre­suo­ja, ypač paaug­lys­tė­je, nes au­ga ir di­dė­ja akies obuo­lys. Daž­niau­siai li­ga nu­sto­ja pro­gre­suo­ti vi­siš­kai su­bren­dus (18–20 me­tų). Jei trum­pa­re­gys­tė pro­gre­suo­ja la­bai grei­tai, ga­li iš­si­vys­ty­ti pa­ki­ti­mai akių dug­ne. Ta­da net su aki­niais žmo­gus ma­to blo­gai.

Trum­pa­re­gys­tė nė­ra pa­gy­do­ma. Re­gė­ji­mą pa­ge­ri­na aki­niai su mi­nu­si­nė­mis diopt­ri­jo­mis ar kon­tak­ti­niai lę­šiai. Jei žmo­gus ne­ga­li ar ne­no­ri ne­šio­ti kon­tak­ti­nių lę­šių, jei jam ne­pa­tin­ka ar truk­do aki­niai, yra ga­li­my­bė re­gė­ji­mą pa­ko­re­guo­ti ek­si­me­ri­niu la­ze­riu.

Anks­čiau su­si­dur­da­vu­si su dau­gy­be kon­tak­ti­nių lę­šių su­kel­tų komp­li­ka­ci­jų, nau­jo­sios kar­tos lę­šius gy­dy­to­ja L. Ru­dins­kie­nė ver­ti­na tei­gia­mai. Da­bar­ti­niai pa­ga­min­ti iš orą ir van­de­nį pra­lei­džian­čių, akies neer­zi­nan­čių me­džia­gų, pri­tai­ky­ti įvai­raus ly­gio re­gos su­tri­ki­mams. Me­di­kė ne­prieš­ta­rau­ja net tuo­met, kai tė­vai pra­šo lę­šius re­ko­men­duo­ti vai­kams. Tik vi­suo­met įspė­ja, kad ma­ža­me­čiai pa­tys jų ne­su­ge­bės įsi­dė­ti. Bet paaug­lių am­žiaus su­lau­ku­sios pa­ne­lės ir vai­ki­nai juos jau ga­lė­tų ne­šio­ti. Aki­nius ne­šio­jan­tys vai­kai ar jau­nuo­liai daž­nai „komp­lek­suo­ja“ dėl to, kad jų trū­ku­mus – re­gos su­tri­ki­mus – ma­to ap­lin­ki­niai. Lę­šiai šios „pa­slap­ties“ neiš­duo­da.

Tos pa­čios prie­mo­nės tin­ka ir to­lia­re­gys­tės ko­rek­ci­jai. To­lia­re­gys­tė, skir­tin­gai nei trum­pa­re­gys­tė, ne­prog­re­suo­ja.

La­bai svar­bu re­gu­lia­riai tik­rin­ti vai­kų re­gą du kar­tus per me­tus, ra­cio­na­liai mai­tin­tis, lai­ky­tis die­nos re­ži­mo, veng­ti stre­so. Bet svar­biau­sia, pa­ju­tus bet ko­kį re­gė­ji­mo su­tri­ki­mą, lai­ku kreip­tis į oku­lis­tą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas