„Santaka“ / Alio! Redakcija klauso...

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-11 04:30

Dalinkitės:  


Alio! Redakcija klauso...

Se­niū­nas pa­ža­dė­jo laip­tus su­tvar­ky­ti iki žie­mos

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si laik­raš­čio skai­ty­to­ja iš Vil­ka­viš­kio. Ji sa­kė daž­nai vaikš­tan­ti ta­ku, jun­gian­čiu Vys­ku­po A. Ka­ro­so ir Vy­tau­to gat­ves (ties Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu), ir no­rin­ti iš­sa­ky­ti kai ku­rias pa­sta­bas.

Mo­te­ris pa­si­džiau­gė, kad se­niū­ni­ja su­tvar­kė vie­ną ta­ko at­kar­pą iki pės­čių­jų til­to per Šei­me­nos upe­lį, ir vy­lė­si, jog ka­da nors gal­būt bus su­tvar­ky­tas ir li­kęs ta­ko ga­las.

Ta­čiau žur­na­lis­tų ji pra­šė at­kreip­ti mies­to šei­mi­nin­kų dė­me­sį į se­nus be­to­ni­nius laip­tus, ku­riais bai­gia­si mi­nė­tas ta­kas ir ku­riais rei­kia užlipti išeinant į Vy­tau­to gat­vę.

– Se­nes­niam, sun­kiai vaikš­čio­jan­čiam žmo­gui už­kop­ti į kiek aukš­čiau esan­čią Vy­tau­to gat­vę la­bai sun­ku, nes laip­tai jau vi­siš­kai su­di­lę, nu­tru­pė­ję ir jais lip­ti pa­vo­jin­ga, nes ga­li­ma nu­slys­ti, – kal­bė­jo vil­ka­viš­kie­tė. – Da­bar dar li­pant ga­li­ma kaž­kaip pri­si­tai­ky­ti, pa­si­sau­go­ti, bet žie­mą, ka­da tie laip­tai ap­le­dė­ja, jais kop­ti vi­siš­kai neį­ma­no­ma.

Ap­lan­kę mi­nė­tą vie­tą, įsi­ti­ki­no­me, kad nu­si­skun­di­mas tik­rai pa­grįs­tas: laip­tai, ku­riais žmo­nės nau­do­jo­si ke­le­tą de­šimt­me­čių, iš tie­sų vi­siš­kai su­si­dė­vė­ję ir sa­vo am­žių jau at­gy­ve­nę.

Tą pri­pa­ži­no ir Vil­ka­viš­kio mies­to se­niū­nas Al­gis KI­SE­LIŪ­NAS. Jis tvir­ti­no, jog ne­ver­ta tų laip­tų lo­py­ti tik pa­be­to­nuo­jant jų nu­tru­pė­ju­sius kam­pus ir kraš­tus.

„Ge­riau jau in­ves­tuo­ti dau­giau, bet taip su­tvar­ky­ti laip­tus, kad jie vėl il­gai lai­ky­tų. Ma­nau, jog at­ve­ši­me ir se­nų­jų vie­to­je su­mon­tuo­si­me jau ga­ta­vus ir tvir­tus laip­tus“, – sa­kė se­niū­nas, ža­dė­da­mas šį dar­bą at­lik­ti iki žie­mos.

Taip pat A. Ki­se­liū­nas mi­nė­jo, kad kar­tu bus su­tvar­ky­ta ir li­ku­si ta­ko at­kar­pa bei ne­pa­to­gus už­li­pi­mas ant til­te­lio.

Vaikš­tan­čių ap­ra­šy­tu ta­ku praei­vių akis kliū­va ir už ki­tų griu­vė­sių – mū­ri­nio apar­dy­to ne­di­de­lio pa­sta­to, pri­me­nan­čio lau­ko tua­le­tą. Tai se­niai ne­nau­do­ja­ma, jau iš­mon­tuo­ta bu­vu­si siurb­li­nė, ku­ri, ma­to­si, šiuo me­tu ir at­lie­ka tua­le­to pa­skir­tį.

„Šį nie­kie­no sta­ti­nį nu­griau­si­me, bet tai jau už­truks il­giau, nes pir­miau­siai rei­kia ofi­cia­liai su­tvar­ky­ti nu­grio­vi­mo for­ma­lu­mus ir tik po to im­tis konk­re­taus dar­bo“, – paaiš­ki­no se­niū­nas.


Ir kri­zės metu mūsų gyvenimas nestovi vietoje

Mū­sų skai­ty­to­jų dė­me­sio su­lau­kė trys trum­pos 101-aja­me „San­ta­kos“ nu­me­ry­je iš­spaus­din­tos ži­nu­tės: „Kri­zė II“, „Iš­vy­ka“ ir „Su­kak­tis“. Pa­tei­kia­me te­le­fo­nu iš­sa­ky­tas min­tis:

– Ra­jo­no me­rui A. Ba­gu­šins­kui iš at­ly­gi­ni­mo kri­zė „nu­kir­po“ apie 1000 li­tų, jo pa­va­duo­to­jui J. Meš­kaus­kui – apie 800 li­tų. Mums, pa­pras­tiems žmo­nėms, tai nie­ko ne­sa­ko, nes laik­raš­ty­je ne­pa­ra­šy­ta, ko­kios bus jų al­gos po „nu­rė­ži­mo“. Gal šiems va­do­vams dar ne taip ma­žai ir lie­ka? O gal jiems (taip pat – ir ki­tiems) bus mo­ka­mi ko­kie nors prie­dai, rep­re­zen­ta­ci­nių ar kan­ce­lia­ri­nių iš­lai­dų pi­ni­gai, ku­rie kaip al­ga neį­var­di­ja­mi? – klau­sė laik­raš­čio skai­ty­to­ja iš Vil­ka­viš­kio.

Iš­gir­dęs klau­si­mą, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das BA­GU­ŠINS­KAS tvir­ti­no, kad apie ko­kius nors prie­dus šiuo me­tu ne­ga­li bū­ti ir kal­bos, o dėl gau­na­mų pi­ni­gų at­sa­kė štai ką:

– Ne­ga­liu da­bar tiks­liai at­sa­ky­ti, kiek gau­siu nu­rėž­tos al­gos. Kai ap­skai­čiuos už rug­sė­jo mė­ne­sį at­ly­gi­ni­mą, ta­da ir ma­ty­siu. Ma­nau, kad tu­rė­tų lik­ti per tris tūks­tan­čius li­tų. Šiaip mū­sų at­ly­gi­ni­mai yra vie­ši, vi­sur skel­bia­mi, tad ga­li bet kas pa­si­skam­bin­ti ir pa­si­tei­rau­ti. Me­rų at­ly­gi­ni­mai nė­ra di­de­li, to­dėl anks­čiau, kai vi­siems jie bu­vo ma­ži­na­mi, mums neap­kar­pė. Da­bar atė­jo ei­lė ir sa­vi­val­dy­bių va­do­vų al­goms.

Pa­si­tiks­lin­ti bū­si­mų at­ly­gi­ni­mų dy­džius A. Ba­gu­šins­kas pa­siū­lė bu­hal­te­ri­jo­je. Čia ir su­ži­no­jo­me, kad po ap­kar­py­mo me­ras „į ran­kas“ gaus 3800 li­tų, o vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas – 3200 li­tų.

Sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų at­ly­gi­ni­mai svy­ruo­ja nuo 2700 iki 2900 li­tų „į ran­kas“.

– Jei­gu da­bar Lie­tu­vo­je rink­tu­me daž­niau­siai kar­to­ja­mą žo­dį, ga­li­ma nea­be­jo­ti, kad tai bū­tų „kri­zė“. Tik ne to­kia ji, ma­tyt, jau bai­si. Gy­ve­ni­mas te­ka lyg nie­kur nie­ko. Bent toks įspū­dis su­si­da­ro, per­skai­čius laik­raš­ty­je apie val­džios vy­rų ke­lio­nes į už­sie­nį. Me­ras, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, vie­nas se­niū­nas ir Ta­ry­bos na­rys vie­šė­jo „Gur­jevs­ko die­nų“ ren­gi­niuo­se Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, Kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rius iš­va­žia­vo į kraš­tie­tės ba­le­ri­nos gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mą Olan­di­jo­je. Tai ko­kia čia kri­zė? – klau­sė ki­tas laik­raš­čio skai­ty­to­jas ir tei­gė, kad jei­gu jau „ta krizė iš tie­sų siaus­tų, tai tu­pė­tu­me už­si­da­rę ir dre­bė­tu­me dėl kiek­vie­no li­to“.

At­sa­ky­da­mas į rep­li­ką dėl ke­lio­nių me­ras A. Ba­gu­šins­kas sa­kė, jog net ir sunk­me­čio lai­ko­tar­piu ne­ga­li­ma nuo vi­sų rei­ka­lų ir žmo­nių at­si­ri­bo­ti, už­si­da­ry­ti ir sė­dė­ti už­si­sklen­dus tarp ke­tu­rių sie­nų.

– Gy­ve­na­me Eu­ro­po­je, o ne Ta­ry­bų Są­jun­go­je, kai ne­leis­da­vo nie­kur pa­ju­dė­ti. Tai ir tu­ri­me žiū­rė­ti, kaip mes at­ro­do­me bend­ra­me kon­teks­te. Sa­vi­val­dy­bė tu­ri įvai­rių įsi­pa­rei­go­ji­mų, su­si­ta­ri­mų, da­ly­vau­ja se­niau pa­si­ra­šy­tuo­se bend­ruo­se pro­jek­tuo­se, pa­gal kai ku­riuos iš jų gau­na fi­nan­si­nę Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mą. Tai­gi bend­ra­vi­mas, da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se ir ren­gi­niuo­se yra neiš­ven­gia­mi. Leng­viau­sia, ži­no­ma, nie­ko ne­da­ry­ti – už­si­da­ry­ti ir sė­dė­ti ran­kas su­dė­jus. Bet ar tai išei­tis? Juk net ir per kri­zę gy­ve­ni­mas ne­sus­to­ja, – kal­bė­jo me­ras.

Kal­bant apie Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­riaus An­ta­no Ži­lins­ko iš­vy­ką į Olan­di­ją ga­li­me tik pri­dur­ti, kad šią ke­lio­nę fi­nan­sa­vo Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tės am­ba­sa­da. Apie tai kiek anks­čiau esa­me ra­šę ir „San­ta­kos“ laik­raš­ty­je.

Pri­min­si­me, kad am­ba­sa­da sky­rė 15 tūkst. li­tų šiai kelionei ir parodai iš Ams­ter­da­mo į Vil­ka­viš­kį par­vež­ti. Paroda skir­ta mū­sų kraš­tie­tės – gar­sios ba­le­ri­nos S. Gas­kel 105-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­žy­mė­ti.


Pensininkams nė­ra taip ge­rai gyventi

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vil­ka­viš­kie­tė Ire­na Bag­do­nie­nė pik­ti­no­si rug­sė­jo 3 die­nos „San­ta­ko­je“, ra­ši­ny­je „Pen­si­nin­kai gy­ve­na dar vi­sai ne­blo­gai“, pa­reikš­to­mis ki­tos vil­ka­viš­kie­tės min­ti­mis apie tai, kad ši ne­sun­kiai ver­čia­si gau­da­ma 870 li­tų pen­si­ją.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, te­gul mi­nė­ta vil­ka­viš­kie­tė neaiš­ki­na, kad gau­da­ma 870 li­tų pen­si­jos pa­ti pra­gy­ve­na ir dar ga­li pa­rem­ti be­si­mo­kan­čius anū­kus.

I. Bag­do­nie­nė svars­tė, kad nors ta mo­te­ris ir gy­ven­tų nuo­sa­va­me na­me, iš­lai­dų vis vien bū­tų. Juk rei­kia na­mą pri­žiū­rė­ti, pirk­ti ku­rą, mo­kė­ti už elekt­rą, o kur dar mais­tas, vais­tai!

Jos ma­ny­mu, to­kie ne­są­mo­nin­gi pa­si­sa­ky­mai „nuei­na iki val­džios vir­šū­nių“ ir ta­da į bet ko­kius rei­ka­la­vi­mus at­sa­ko­ma: „Ko tie pen­si­nin­kai no­ri, juk jie ge­rai gy­ve­na!?“

„Sup­ran­tu, be­pi­gu tiems, ku­rie prie pa­grin­di­nės pen­si­jos gau­na dar vi­so­kių prie­dų, leng­va­tų. Pa­vyz­džiui, ma­no pen­si­ja yra 700 li­tų, tai vos ga­lą su ga­lu su­du­riu. O to­kio am­žiaus su­lau­kus dar vi­so­kios li­gos už­puo­la – rei­kia mo­kė­ti už vais­tus, pro­ce­dū­ras. Vais­tai juk ne vi­si kom­pen­suo­ja­mi, kiek­vie­ną mė­ne­sį tu­riu jiems ma­žiau­siai po pu­sant­ro šim­to li­tų iš­leis­ti“, – kal­bė­jo apie sa­vo pa­dė­tį pa­šne­ko­vė.

Ji sa­kė, jog anos mo­ters min­tis ap­ta­ri­nė­jo su ke­lio­mis kai­my­nė­mis, kar­tu ban­dė pa­skai­čiuo­ti bū­ti­niau­sias iš­lai­das. Joms nie­kaip „ne­su­si­ve­dė ga­lai“ ir mo­te­rys li­ko ne­sup­ra­tu­sios, kaip ga­li­ma džiaug­tis to­kio dy­džio pen­si­jo­mis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas