„Santaka“ / Išrinkti kandidatai į ES regionų komitetą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-11 04:18

Dalinkitės:  


Da­bar­ti­nis Eu­ro­pos Są­jun­gos Re­gio­nų ko­mi­te­to na­rys Ai­das Vaiš­no­ra (kai­rė­je) pri­sta­tė Re­gio­nų ko­mi­te­to veik­lą kan­di­da­tei į tik­ruo­sius na­rius, ap­skri­ties vir­ši­nin­kei Bi­ru­tei Ka­že­mė­kai­tei ir jos pavaduotojui Evaldui Ulevičiui.

Autorės nuotr.


Išrinkti kandidatai į ES regionų komitetą

Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ap­svars­ty­ti de­vy­ni klau­si­mai. Be­ne dau­giau­sia dis­ku­si­jų su­kė­lė pir­ma­sis klau­si­mas dėl Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no at­sto­vų kan­di­da­tū­rų tei­ki­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gos Re­gio­nų ko­mi­te­tą.

Ats­to­vai į Ko­mi­te­tą de­le­guo­ja­mi va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­sto­vų de­le­ga­vi­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gos Re­gio­nų ko­mi­te­tą nuo­sta­tais. Nuos­ta­tuo­se api­brėž­ta, kad Re­gio­nų plėt­ros ta­ry­bos tei­kia Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai tris kar­tus di­des­nį kan­di­da­tū­rų skai­čių, ne­gu yra nu­ma­ty­ta at­sto­vų vie­tų ati­tin­ka­muo­se re­gio­nuo­se, bei nu­ro­do, ku­rie kan­di­da­tai ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mi tik­rai­siais at­sto­vais. Kan­di­da­tai tei­kia­mi at­si­žvel­gus į per pa­sku­ti­nius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus po­li­ti­nių par­ti­jų gau­tų rin­kė­jų bal­sų skai­čių ir, esant ga­li­my­bei, už­tik­ri­na­ma, kad tei­kia­mi kan­di­da­tai at­sto­vau­tų ne ma­žiau kaip trims skir­tin­goms po­li­ti­nėms par­ti­joms, iš­sky­rus ma­žiau­siai gy­ven­to­jų tu­rin­tį ir ant­rą ma­žiau­siai gy­ven­to­jų tu­rin­tį re­gio­nus, ku­riuo­se kan­di­da­tai tu­ri at­sto­vau­ti ne ma­žiau kaip dviem po­li­ti­nėms par­ti­joms. Tei­kia­mi kan­di­da­tai ga­li bū­ti tik tų po­li­ti­nių par­ti­jų, ku­rios per pa­sku­ti­nius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių rin­ki­mus ga­vo dau­giau­siai, bet ne ma­žiau kaip 1/18 vi­sų rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų, at­sto­vai.

Re­mian­tis mi­nė­tais nuo­sta­tais, Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba tu­rė­jo de­le­guo­ti 6 kan­di­da­tus, at­sto­vau­jan­čius šioms par­ti­joms: Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai, par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gai, Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­gai, Dar­bo par­ti­jai, Nau­ja­jai są­jun­gai (so­cial­li­be­ra­lams).

Rei­ka­la­vi­mai at­sto­vams Re­gio­nų ko­mi­te­te yra šie: tie­sio­gi­nis ar­ba iš­ves­ti­nis rin­kė­jų man­da­tas, at­sto­vau­ja­ma­me re­gio­ne esan­čio sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tas (prio­ri­te­tas tei­kia­mas re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos na­riams) ir (ar­ba) re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­ko man­da­tas. Taip pat bū­ti­na mo­kė­ti ang­lų, pran­cū­zų ar­ba vo­kie­čių kal­bą.

Ins­ti­tu­ci­jos, at­sto­vau­ja­mos Re­gio­no plėt­ros ta­ry­bo­je, de­le­ga­vo šiuos kan­di­da­tus: Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė – Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės me­rą Jo­ną Šče­po­nį (Nau­jo­ji są­jun­ga (so­cial­li­be­ra­lai), Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė – Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Vy­tą Apu­tį (Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga), Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė – Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Si­gi­tą Va­lan­čių (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Ze­no­ną Ul­kę (Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­ga), Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Al­gir­dą Ba­gu­šins­ką (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja – Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kę, Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kę Bi­ru­tę Ka­že­mė­kai­tę (Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai).

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs da­bar­ti­nis ES Re­gio­nų ko­mi­te­to na­rys Ai­das Vaiš­no­ra pri­sta­tė Re­gio­nų ko­mi­te­to veik­lą. Re­gio­nų ko­mi­te­tas įsteig­tas 1994 m. pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­tį. Tai pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja, su­da­ry­ta iš Eu­ro­pos re­gio­nų ir vie­tos val­džios at­sto­vų. Su ko­mi­te­tu pri­va­lo­ma kon­sul­tuo­tis prii­mant ES spren­di­mus re­gio­ni­nės po­li­ti­kos, ap­lin­kos, švie­ti­mo ir trans­por­to sri­ty­se, t. y. to­se, ku­rios su­si­ju­sios su vie­tos ir re­gio­nų val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ko­mi­te­tą su­da­ro 344 na­riai. Kiek­vie­nos vals­ty­bės na­rės at­sto­vų skai­čius pro­por­cin­gas jos gy­ven­to­jų skai­čiui. Lie­tu­va tu­ri 9 na­rius. Na­rius pa­siū­lo ES vals­ty­bių vy­riau­sy­bės, ES Ta­ry­ba juos pa­ski­ria ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai, ku­riai pa­si­bai­gus jie ga­li bū­ti pa­skir­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai. Re­gio­nų ko­mi­te­to už­da­vi­nys – reikš­ti vie­tos ir re­gio­nų val­džios ins­ti­tu­ci­jų po­žiū­rį į ES tei­sės ak­tus. Tai da­ro­ma skel­biant nuo­mo­nes apie Ko­mi­si­jos siū­lo­mus tei­sės ak­tus. Re­gio­nų ko­mi­te­tas kas­met ren­gia pen­kis ple­na­ri­nius po­sė­džius, per ku­riuos pa­tvir­ti­na sa­vo bend­rą­ją po­li­ti­ką ir nuo­mo­nes. Ko­mi­te­to na­riai pri­klau­so spe­cia­li­zuo­toms ko­mi­si­joms, ku­rioms pa­ve­da­ma pa­reng­ti ple­na­ri­nius po­sė­džius. Iš vi­so yra še­šios ko­mi­si­jos: Te­ri­to­ri­nės san­glau­dos po­li­ti­kos ko­mi­si­ja (CO­TER), Eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos ko­mi­si­ja (ECOS), Dar­nios plėt­ros ko­mi­si­ja (DE­VE), Kul­tū­ros ir švie­ti­mo ko­mi­si­ja (EDUC), Kons­ti­tu­ci­nių rei­ka­lų ir Eu­ro­pos val­dy­mo ko­mi­si­ja (CONST), Išo­rės san­ty­kių ko­mi­si­ja (RE­LEX).

A. Vaiš­no­ra dir­bo Kons­ti­tu­ci­nių rei­ka­lų ir Eu­ro­pos val­dy­mo ko­mi­si­jo­je, o pa­kai­ti­niu na­riu bu­vęs ša­kie­tis Z. Ul­kė, į Briu­se­lį vyk­da­vęs ta­da, kai ne­ga­lė­da­vo A. Vaiš­no­ra, dir­bo Išo­rės san­ty­kių ko­mi­si­jo­je.

Po­sė­džio me­tu grei­čiau­siai bu­vo su­si­tar­ta dėl dvie­jų tik­rų­jų at­sto­vų kan­di­da­tū­rų: B. Ka­že­mė­kai­tės ir A. Ba­gu­šins­ko. Bal­suo­jant dėl tre­čios kan­di­da­tū­ros dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko Z. Ul­kė, ap­len­kęs S. Va­lan­čių.

Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba nu­spren­dė į ES Re­gio­nų ko­mi­te­tą tik­rai­siais at­sto­vais teik­ti Bi­ru­tę Ka­že­mė­kai­tę, Al­gir­dą Ba­gu­šins­ką, Ze­no­ną Ul­kę, o pa­kai­ti­niais at­sto­vais – Si­gi­tą Va­lan­čių, Vy­tą Apu­tį ir Jo­ną Šče­po­nį.

Taip pat nu­tar­ta kan­di­da­tus, ku­rie bus įtrauk­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos de­le­ga­ci­jos Re­gio­nų ko­mi­te­te su­dė­tį, įpa­rei­go­ti apie sa­vo ir de­le­ga­ci­jos veik­lą kar­tą per me­tus raš­tu in­for­muo­ti Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­bą.

Re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba po­sė­dy­je iša­na­li­za­vo ir pri­ta­rė vi­siems tos die­nos po­sė­dy­je svars­ty­tiems re­gio­no pro­jek­ti­niams pa­siū­ly­mams.Vir­gi­ni­ja SA­MUO­LIE­NĖ
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas