„Santaka“ / Išrinkti kandidatai į ES regionų komitetą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-11 04:18

Dalinkitės:  


Da­bar­ti­nis Eu­ro­pos Są­jun­gos Re­gio­nų ko­mi­te­to na­rys Ai­das Vaiš­no­ra (kai­rė­je) pri­sta­tė Re­gio­nų ko­mi­te­to veik­lą kan­di­da­tei į tik­ruo­sius na­rius, ap­skri­ties vir­ši­nin­kei Bi­ru­tei Ka­že­mė­kai­tei ir jos pavaduotojui Evaldui Ulevičiui.

Autorės nuotr.


Išrinkti kandidatai į ES regionų komitetą

Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ap­svars­ty­ti de­vy­ni klau­si­mai. Be­ne dau­giau­sia dis­ku­si­jų su­kė­lė pir­ma­sis klau­si­mas dėl Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no at­sto­vų kan­di­da­tū­rų tei­ki­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gos Re­gio­nų ko­mi­te­tą.

Ats­to­vai į Ko­mi­te­tą de­le­guo­ja­mi va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­sto­vų de­le­ga­vi­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gos Re­gio­nų ko­mi­te­tą nuo­sta­tais. Nuos­ta­tuo­se api­brėž­ta, kad Re­gio­nų plėt­ros ta­ry­bos tei­kia Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai tris kar­tus di­des­nį kan­di­da­tū­rų skai­čių, ne­gu yra nu­ma­ty­ta at­sto­vų vie­tų ati­tin­ka­muo­se re­gio­nuo­se, bei nu­ro­do, ku­rie kan­di­da­tai ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mi tik­rai­siais at­sto­vais. Kan­di­da­tai tei­kia­mi at­si­žvel­gus į per pa­sku­ti­nius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus po­li­ti­nių par­ti­jų gau­tų rin­kė­jų bal­sų skai­čių ir, esant ga­li­my­bei, už­tik­ri­na­ma, kad tei­kia­mi kan­di­da­tai at­sto­vau­tų ne ma­žiau kaip trims skir­tin­goms po­li­ti­nėms par­ti­joms, iš­sky­rus ma­žiau­siai gy­ven­to­jų tu­rin­tį ir ant­rą ma­žiau­siai gy­ven­to­jų tu­rin­tį re­gio­nus, ku­riuo­se kan­di­da­tai tu­ri at­sto­vau­ti ne ma­žiau kaip dviem po­li­ti­nėms par­ti­joms. Tei­kia­mi kan­di­da­tai ga­li bū­ti tik tų po­li­ti­nių par­ti­jų, ku­rios per pa­sku­ti­nius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių rin­ki­mus ga­vo dau­giau­siai, bet ne ma­žiau kaip 1/18 vi­sų rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų bal­sų, at­sto­vai.

Re­mian­tis mi­nė­tais nuo­sta­tais, Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba tu­rė­jo de­le­guo­ti 6 kan­di­da­tus, at­sto­vau­jan­čius šioms par­ti­joms: Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai, par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gai, Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­gai, Dar­bo par­ti­jai, Nau­ja­jai są­jun­gai (so­cial­li­be­ra­lams).

Rei­ka­la­vi­mai at­sto­vams Re­gio­nų ko­mi­te­te yra šie: tie­sio­gi­nis ar­ba iš­ves­ti­nis rin­kė­jų man­da­tas, at­sto­vau­ja­ma­me re­gio­ne esan­čio sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tas (prio­ri­te­tas tei­kia­mas re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos na­riams) ir (ar­ba) re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­ko man­da­tas. Taip pat bū­ti­na mo­kė­ti ang­lų, pran­cū­zų ar­ba vo­kie­čių kal­bą.

Ins­ti­tu­ci­jos, at­sto­vau­ja­mos Re­gio­no plėt­ros ta­ry­bo­je, de­le­ga­vo šiuos kan­di­da­tus: Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė – Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės me­rą Jo­ną Šče­po­nį (Nau­jo­ji są­jun­ga (so­cial­li­be­ra­lai), Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė – Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Vy­tą Apu­tį (Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga), Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė – Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Si­gi­tą Va­lan­čių (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį Ze­no­ną Ul­kę (Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­ga), Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Al­gir­dą Ba­gu­šins­ką (Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja), Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja – Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kę, Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kę Bi­ru­tę Ka­že­mė­kai­tę (Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai).

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs da­bar­ti­nis ES Re­gio­nų ko­mi­te­to na­rys Ai­das Vaiš­no­ra pri­sta­tė Re­gio­nų ko­mi­te­to veik­lą. Re­gio­nų ko­mi­te­tas įsteig­tas 1994 m. pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­tį. Tai pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja, su­da­ry­ta iš Eu­ro­pos re­gio­nų ir vie­tos val­džios at­sto­vų. Su ko­mi­te­tu pri­va­lo­ma kon­sul­tuo­tis prii­mant ES spren­di­mus re­gio­ni­nės po­li­ti­kos, ap­lin­kos, švie­ti­mo ir trans­por­to sri­ty­se, t. y. to­se, ku­rios su­si­ju­sios su vie­tos ir re­gio­nų val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ko­mi­te­tą su­da­ro 344 na­riai. Kiek­vie­nos vals­ty­bės na­rės at­sto­vų skai­čius pro­por­cin­gas jos gy­ven­to­jų skai­čiui. Lie­tu­va tu­ri 9 na­rius. Na­rius pa­siū­lo ES vals­ty­bių vy­riau­sy­bės, ES Ta­ry­ba juos pa­ski­ria ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai, ku­riai pa­si­bai­gus jie ga­li bū­ti pa­skir­ti dar vie­nai ka­den­ci­jai. Re­gio­nų ko­mi­te­to už­da­vi­nys – reikš­ti vie­tos ir re­gio­nų val­džios ins­ti­tu­ci­jų po­žiū­rį į ES tei­sės ak­tus. Tai da­ro­ma skel­biant nuo­mo­nes apie Ko­mi­si­jos siū­lo­mus tei­sės ak­tus. Re­gio­nų ko­mi­te­tas kas­met ren­gia pen­kis ple­na­ri­nius po­sė­džius, per ku­riuos pa­tvir­ti­na sa­vo bend­rą­ją po­li­ti­ką ir nuo­mo­nes. Ko­mi­te­to na­riai pri­klau­so spe­cia­li­zuo­toms ko­mi­si­joms, ku­rioms pa­ve­da­ma pa­reng­ti ple­na­ri­nius po­sė­džius. Iš vi­so yra še­šios ko­mi­si­jos: Te­ri­to­ri­nės san­glau­dos po­li­ti­kos ko­mi­si­ja (CO­TER), Eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos ko­mi­si­ja (ECOS), Dar­nios plėt­ros ko­mi­si­ja (DE­VE), Kul­tū­ros ir švie­ti­mo ko­mi­si­ja (EDUC), Kons­ti­tu­ci­nių rei­ka­lų ir Eu­ro­pos val­dy­mo ko­mi­si­ja (CONST), Išo­rės san­ty­kių ko­mi­si­ja (RE­LEX).

A. Vaiš­no­ra dir­bo Kons­ti­tu­ci­nių rei­ka­lų ir Eu­ro­pos val­dy­mo ko­mi­si­jo­je, o pa­kai­ti­niu na­riu bu­vęs ša­kie­tis Z. Ul­kė, į Briu­se­lį vyk­da­vęs ta­da, kai ne­ga­lė­da­vo A. Vaiš­no­ra, dir­bo Išo­rės san­ty­kių ko­mi­si­jo­je.

Po­sė­džio me­tu grei­čiau­siai bu­vo su­si­tar­ta dėl dvie­jų tik­rų­jų at­sto­vų kan­di­da­tū­rų: B. Ka­že­mė­kai­tės ir A. Ba­gu­šins­ko. Bal­suo­jant dėl tre­čios kan­di­da­tū­ros dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko Z. Ul­kė, ap­len­kęs S. Va­lan­čių.

Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba nu­spren­dė į ES Re­gio­nų ko­mi­te­tą tik­rai­siais at­sto­vais teik­ti Bi­ru­tę Ka­že­mė­kai­tę, Al­gir­dą Ba­gu­šins­ką, Ze­no­ną Ul­kę, o pa­kai­ti­niais at­sto­vais – Si­gi­tą Va­lan­čių, Vy­tą Apu­tį ir Jo­ną Šče­po­nį.

Taip pat nu­tar­ta kan­di­da­tus, ku­rie bus įtrauk­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos de­le­ga­ci­jos Re­gio­nų ko­mi­te­te su­dė­tį, įpa­rei­go­ti apie sa­vo ir de­le­ga­ci­jos veik­lą kar­tą per me­tus raš­tu in­for­muo­ti Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no plėt­ros ta­ry­bą.

Re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba po­sė­dy­je iša­na­li­za­vo ir pri­ta­rė vi­siems tos die­nos po­sė­dy­je svars­ty­tiems re­gio­no pro­jek­ti­niams pa­siū­ly­mams.Vir­gi­ni­ja SA­MUO­LIE­NĖ
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas