„Santaka“ / Derybos dėl žemės nutrūko – kelio nebus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-11 04:09

Dalinkitės:  


Už šios asfaltuotos Vartelių–Burniškių kelio atkarpos Lenkijos pasienyje tęsiasi žvyrkelis, kuriam asfaltuoti bus panaudoti atlikę europiniai pinigai.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.


Derybos dėl žemės nutrūko – kelio nebus

Dangyra APANAVIČIENĖ

Šią sa­vai­tę vy­ku­sios ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės de­ry­bos su že­mių sa­vi­nin­kais bai­gė­si ne­sėk­min­gai. Su­ma­nę pa­si­pel­ny­ti iš vals­ty­bės pa­sie­ny­je esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kai pra­ra­do ga­li­my­bę par­duo­ti da­lį sa­vo že­mių ir tu­rė­ti į jas ke­lią.Rei­kė­jo iš­pirk­ti že­mę

Kaip jau ne kar­tą esa­me ra­šę, pa­gal Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties kai­my­nys­tės pro­gra­mą iki sie­nos su Len­ki­ja bu­vo nu­ma­ty­ta mū­sų ra­jo­no pa­sie­ny­je nu­ties­ti pen­kis ke­lius. Du iš jų – Varteliai–Burniškiai (Viš­ty­čio sen.) ir Vygreliai–Sūduva (Gra­žiš­kių sen.) iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų jau nu­ties­ti.

Ke­lio Janauka–Stankūnai ir dvi­ra­čių ta­ko Varteliai–Bolcė tie­si­mo idė­ja bu­vo at­mes­ta dar pro­jek­tų ren­gi­mo me­tu, nes te­ko lai­ky­tis rei­ka­la­vi­mo su­ma­žin­ti ke­lių skai­čių, ri­bo­jant žmo­nių ju­dė­ji­mą per Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­ją.

Ra­jo­ni­nės reikš­mės žvyr­ke­lis Duoniškiai–Vilkupiai (Gra­žiš­kių sen.) pa­gal pa­tvir­tin­tą pro­jek­tą tu­rė­jo bū­ti tiesiamas. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja tam pa­sky­rė ir lė­šas – 591 tūkst. li­tų. Ta­čiau šio ke­lio įren­gi­mo dar­bai už­stri­go, nes Sa­vi­val­dy­bės de­ry­bi­nė gru­pė ne­ra­do bend­ros kal­bos su že­mių sa­vi­nin­kais. Mat nu­ma­to­mas ke­lias tu­rė­jo ei­ti per pri­va­čias val­das, ir Sa­vi­val­dy­bė iš jų sa­vi­nin­kų tu­rė­jo iš­pirk­ti že­mės skly­pų da­lis, ku­rios jau bu­vo su­for­muo­tos.Už­sip­ra­šė per daug

Per pir­mą­jį de­ry­bų gru­pės na­rių su­si­ti­ki­mą su ke­tu­riais pen­kių skly­pų sa­vi­nin­kais ran­ko­mis dėl pir­ki­nio su­kirs­ta ne­bu­vo. Tą­kart že­mių sa­vi­nin­kai už­si­pra­šė po 2000 li­tų už arą. Sa­vi­val­dy­bė to­kios di­de­lės kai­nos mo­kė­ti ne­su­ti­ko.

Ant­ro­sios de­ry­bos vy­ko praei­tą pir­ma­die­nį. Ras­ti komp­ro­mi­so ne­pa­vy­ko ir šį­kart, nes sa­vi­nin­kai už sa­vo že­mes už­si­pra­šė dar dau­giau – jau net po 4000 li­tų už arą. Iš biu­dže­to tam bū­tų te­kę at­sei­kė­ti be­veik 350 tūkst. li­tų.

Nusp­ren­dę, kad to­kio­mis su­mo­mis Sa­vi­val­dy­bė švais­ty­tis ne­ga­li, ra­jo­no va­do­vai nu­ta­rė šio ke­lio ap­skri­tai at­si­sa­ky­ti, o skir­tas lė­šas pa­nau­do­ti jau esa­miems pa­sie­nio ke­liams už­baig­ti.

– Aš ne­ga­liu su­pras­ti to­kio žmo­nių no­ro pa­si­pel­ny­ti iš vals­ty­bės ir taip su­žlug­dy­ti pro­jek­tą. Juk par­da­vę že­mes jų sa­vi­nin­kai ne tik bū­tų ga­vę pi­ni­gų, bet, nu­tie­sus ke­lią, ir tu­rė­ję ge­rą pri­va­žia­vi­mą prie sa­vo skly­pų. La­bai lie­tu­viš­ka iš to­kių rei­ka­lų „da­ry­ti biz­nį“, – po pa­sku­ti­nių de­ry­bų me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas kal­bė­jo aiš­kiai su­si­ner­vi­nęs.

Ra­jo­no va­do­vas sa­kė, kad tai ne pir­mas at­ve­jas, kai rei­kia iš­pirk­ti pri­va­čią že­mę, ta­čiau lig šiol pro­ble­mų dėl to ne­bu­vo. Žmo­nių pa­pra­šy­ta kai­na pa­pras­tai tilp­da­vo, anot me­ro, „pro­to ri­bo­se“, ir jiems bū­da­vo su­mo­kė­ta.

Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, pa­gal tą pa­čią bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mą tie­siant ke­lius Len­ki­jos pu­sė­je kai ku­rie ūki­nin­kai ne­tgi do­va­no­jo vals­ty­bės reik­mėms da­lį sa­vo že­mių, kad tik iki jų skly­pų bū­tų įruoš­tas ge­ras pri­va­žia­vi­mas.Ga­lė­jo paim­ti ir be de­ry­bų

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo Min­dau­go Len­ko, ne­su­si­ta­rus dėl kai­nos, bu­vo ga­li­ma ruoš­ti do­ku­men­tus ir prieš sa­vi­nin­kų va­lią paim­ti rei­kia­mą že­mę vi­suo­me­nės po­rei­kiams. Tai yra api­brėž­ta įsta­ty­mo.

– To­kiu at­ve­ju žmo­nėms už že­mę bū­tų su­mo­kė­ta rin­kos kai­na, ku­ri, be­je, yra ge­ro­kai ma­žes­nė. Ta­čiau ši pro­ce­dū­ra užim­tų per daug lai­ko ir ga­lop skir­tų lė­šų ne­spė­tu­me šiais me­tais pa­nau­do­ti, – kal­bė­jo M. Len­kas.

To­dėl ir bu­vo nu­spręs­ta dau­giau su Duoniškių–Vilkupių žvyr­ke­liu „ne­žais­ti“, o gau­tą pi­ni­gų su­mą „su­dė­ti“ į ne­baig­tą as­fal­tuo­ti Vartelių–Burniškių ke­lią.

– Vi­sai li­ku­siai 2,2 km at­kar­pai išas­fal­tuo­ti tų pi­ni­gų tik­rai neuž­teks, to­dėl Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai re­ko­men­da­vus as­fal­tą pa­klo­si­me bent jau per gy­ven­vie­tes vin­giuo­jan­čio mi­nė­to ke­lio vie­to­se. To­kiu bū­du gy­ve­ni­mo są­ly­gos pa­ge­rės Var­te­lių, Pa­var­te­lių ir Pa­kal­nių kai­mų gy­ven­to­jams, – si­tua­ci­ją aiš­ki­no M. Len­kas.

Pri­min­si­me, kad šių kai­mų žmo­nės raš­tą su sa­vo pa­ra­šais va­sa­rą įtei­kė dvi­ra­čiu po Viš­ty­čio apy­lin­kes va­ži­nė­ju­siam Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui And­riui Ku­bi­liui, pra­šy­da­mi pa­dė­ti iš­si­va­duo­ti iš dul­kių de­be­sų, ku­riuo­se šil­tuo­ju me­tų pe­rio­du skęs­ta gy­ven­vie­tės.At­ku­ria­mi prieš­ka­rio ke­liai

Pro­jek­tą „Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio zo­nos ke­lių inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra“ ren­gė „Ne­mu­no“ eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ras. Šio pro­jek­to ini­cia­to­riaus, biu­ro di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ska­ma­ro­čiaus su­ma­ny­mas bu­vo at­kur­ti pa­sie­ny­je vi­sus prieš­ka­ri­nius ke­lius. Po vie­ną ki­tą ke­lią iki Len­ki­jos sie­nos už mi­nė­to pro­jek­to lė­šas yra nu­tie­su­sios vi­sos pa­sie­ny­je esan­čios sa­vi­val­dy­bės.

Mū­sų ra­jo­no val­džia šiuo me­tu lin­ku­si lai­ky­tis nuo­mo­nės, jog pen­kių ke­lių į Len­ki­ją bū­tų gal net ir per daug, nes kai ku­rie iš jų vin­giuo­tų vos už po­ros ki­lo­met­rų vie­nas nuo ki­to. Tai­gi ma­no­ma, kad ge­riau tu­rė­ti ma­žiau, bet ge­rų ke­lių.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas