„Santaka“ / Derybos dėl žemės nutrūko – kelio nebus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-11 04:09

Dalinkitės:  


Už šios asfaltuotos Vartelių–Burniškių kelio atkarpos Lenkijos pasienyje tęsiasi žvyrkelis, kuriam asfaltuoti bus panaudoti atlikę europiniai pinigai.

Eglės MIČIULIENĖS nuotr.


Derybos dėl žemės nutrūko – kelio nebus

Dangyra APANAVIČIENĖ

Šią sa­vai­tę vy­ku­sios ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės de­ry­bos su že­mių sa­vi­nin­kais bai­gė­si ne­sėk­min­gai. Su­ma­nę pa­si­pel­ny­ti iš vals­ty­bės pa­sie­ny­je esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kai pra­ra­do ga­li­my­bę par­duo­ti da­lį sa­vo že­mių ir tu­rė­ti į jas ke­lią.Rei­kė­jo iš­pirk­ti že­mę

Kaip jau ne kar­tą esa­me ra­šę, pa­gal Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties kai­my­nys­tės pro­gra­mą iki sie­nos su Len­ki­ja bu­vo nu­ma­ty­ta mū­sų ra­jo­no pa­sie­ny­je nu­ties­ti pen­kis ke­lius. Du iš jų – Varteliai–Burniškiai (Viš­ty­čio sen.) ir Vygreliai–Sūduva (Gra­žiš­kių sen.) iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų jau nu­ties­ti.

Ke­lio Janauka–Stankūnai ir dvi­ra­čių ta­ko Varteliai–Bolcė tie­si­mo idė­ja bu­vo at­mes­ta dar pro­jek­tų ren­gi­mo me­tu, nes te­ko lai­ky­tis rei­ka­la­vi­mo su­ma­žin­ti ke­lių skai­čių, ri­bo­jant žmo­nių ju­dė­ji­mą per Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­ją.

Ra­jo­ni­nės reikš­mės žvyr­ke­lis Duoniškiai–Vilkupiai (Gra­žiš­kių sen.) pa­gal pa­tvir­tin­tą pro­jek­tą tu­rė­jo bū­ti tiesiamas. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja tam pa­sky­rė ir lė­šas – 591 tūkst. li­tų. Ta­čiau šio ke­lio įren­gi­mo dar­bai už­stri­go, nes Sa­vi­val­dy­bės de­ry­bi­nė gru­pė ne­ra­do bend­ros kal­bos su že­mių sa­vi­nin­kais. Mat nu­ma­to­mas ke­lias tu­rė­jo ei­ti per pri­va­čias val­das, ir Sa­vi­val­dy­bė iš jų sa­vi­nin­kų tu­rė­jo iš­pirk­ti že­mės skly­pų da­lis, ku­rios jau bu­vo su­for­muo­tos.Už­sip­ra­šė per daug

Per pir­mą­jį de­ry­bų gru­pės na­rių su­si­ti­ki­mą su ke­tu­riais pen­kių skly­pų sa­vi­nin­kais ran­ko­mis dėl pir­ki­nio su­kirs­ta ne­bu­vo. Tą­kart že­mių sa­vi­nin­kai už­si­pra­šė po 2000 li­tų už arą. Sa­vi­val­dy­bė to­kios di­de­lės kai­nos mo­kė­ti ne­su­ti­ko.

Ant­ro­sios de­ry­bos vy­ko praei­tą pir­ma­die­nį. Ras­ti komp­ro­mi­so ne­pa­vy­ko ir šį­kart, nes sa­vi­nin­kai už sa­vo že­mes už­si­pra­šė dar dau­giau – jau net po 4000 li­tų už arą. Iš biu­dže­to tam bū­tų te­kę at­sei­kė­ti be­veik 350 tūkst. li­tų.

Nusp­ren­dę, kad to­kio­mis su­mo­mis Sa­vi­val­dy­bė švais­ty­tis ne­ga­li, ra­jo­no va­do­vai nu­ta­rė šio ke­lio ap­skri­tai at­si­sa­ky­ti, o skir­tas lė­šas pa­nau­do­ti jau esa­miems pa­sie­nio ke­liams už­baig­ti.

– Aš ne­ga­liu su­pras­ti to­kio žmo­nių no­ro pa­si­pel­ny­ti iš vals­ty­bės ir taip su­žlug­dy­ti pro­jek­tą. Juk par­da­vę že­mes jų sa­vi­nin­kai ne tik bū­tų ga­vę pi­ni­gų, bet, nu­tie­sus ke­lią, ir tu­rė­ję ge­rą pri­va­žia­vi­mą prie sa­vo skly­pų. La­bai lie­tu­viš­ka iš to­kių rei­ka­lų „da­ry­ti biz­nį“, – po pa­sku­ti­nių de­ry­bų me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas kal­bė­jo aiš­kiai su­si­ner­vi­nęs.

Ra­jo­no va­do­vas sa­kė, kad tai ne pir­mas at­ve­jas, kai rei­kia iš­pirk­ti pri­va­čią že­mę, ta­čiau lig šiol pro­ble­mų dėl to ne­bu­vo. Žmo­nių pa­pra­šy­ta kai­na pa­pras­tai tilp­da­vo, anot me­ro, „pro­to ri­bo­se“, ir jiems bū­da­vo su­mo­kė­ta.

Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, pa­gal tą pa­čią bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mą tie­siant ke­lius Len­ki­jos pu­sė­je kai ku­rie ūki­nin­kai ne­tgi do­va­no­jo vals­ty­bės reik­mėms da­lį sa­vo že­mių, kad tik iki jų skly­pų bū­tų įruoš­tas ge­ras pri­va­žia­vi­mas.Ga­lė­jo paim­ti ir be de­ry­bų

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo Min­dau­go Len­ko, ne­su­si­ta­rus dėl kai­nos, bu­vo ga­li­ma ruoš­ti do­ku­men­tus ir prieš sa­vi­nin­kų va­lią paim­ti rei­kia­mą že­mę vi­suo­me­nės po­rei­kiams. Tai yra api­brėž­ta įsta­ty­mo.

– To­kiu at­ve­ju žmo­nėms už že­mę bū­tų su­mo­kė­ta rin­kos kai­na, ku­ri, be­je, yra ge­ro­kai ma­žes­nė. Ta­čiau ši pro­ce­dū­ra užim­tų per daug lai­ko ir ga­lop skir­tų lė­šų ne­spė­tu­me šiais me­tais pa­nau­do­ti, – kal­bė­jo M. Len­kas.

To­dėl ir bu­vo nu­spręs­ta dau­giau su Duoniškių–Vilkupių žvyr­ke­liu „ne­žais­ti“, o gau­tą pi­ni­gų su­mą „su­dė­ti“ į ne­baig­tą as­fal­tuo­ti Vartelių–Burniškių ke­lią.

– Vi­sai li­ku­siai 2,2 km at­kar­pai išas­fal­tuo­ti tų pi­ni­gų tik­rai neuž­teks, to­dėl Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai re­ko­men­da­vus as­fal­tą pa­klo­si­me bent jau per gy­ven­vie­tes vin­giuo­jan­čio mi­nė­to ke­lio vie­to­se. To­kiu bū­du gy­ve­ni­mo są­ly­gos pa­ge­rės Var­te­lių, Pa­var­te­lių ir Pa­kal­nių kai­mų gy­ven­to­jams, – si­tua­ci­ją aiš­ki­no M. Len­kas.

Pri­min­si­me, kad šių kai­mų žmo­nės raš­tą su sa­vo pa­ra­šais va­sa­rą įtei­kė dvi­ra­čiu po Viš­ty­čio apy­lin­kes va­ži­nė­ju­siam Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui And­riui Ku­bi­liui, pra­šy­da­mi pa­dė­ti iš­si­va­duo­ti iš dul­kių de­be­sų, ku­riuo­se šil­tuo­ju me­tų pe­rio­du skęs­ta gy­ven­vie­tės.At­ku­ria­mi prieš­ka­rio ke­liai

Pro­jek­tą „Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio zo­nos ke­lių inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra“ ren­gė „Ne­mu­no“ eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ras. Šio pro­jek­to ini­cia­to­riaus, biu­ro di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ska­ma­ro­čiaus su­ma­ny­mas bu­vo at­kur­ti pa­sie­ny­je vi­sus prieš­ka­ri­nius ke­lius. Po vie­ną ki­tą ke­lią iki Len­ki­jos sie­nos už mi­nė­to pro­jek­to lė­šas yra nu­tie­su­sios vi­sos pa­sie­ny­je esan­čios sa­vi­val­dy­bės.

Mū­sų ra­jo­no val­džia šiuo me­tu lin­ku­si lai­ky­tis nuo­mo­nės, jog pen­kių ke­lių į Len­ki­ją bū­tų gal net ir per daug, nes kai ku­rie iš jų vin­giuo­tų vos už po­ros ki­lo­met­rų vie­nas nuo ki­to. Tai­gi ma­no­ma, kad ge­riau tu­rė­ti ma­žiau, bet ge­rų ke­lių.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas