„Santaka“ / Profesinio rengimo centro skyrius dirba įprastu ritmu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-09 22:30

Dalinkitės:  


Prieš užsiėmimus į vedėjo Gražvydo Šliauterio (dešinėje) kabinetą užsuko naujasis profesijos mokytojas Vytautas Jančiukynas. Šiais mokslo metais skyriuje pradėjo dirbti trys jauni specialistai.

Autorės nuotr.


Profesinio rengimo centro skyrius dirba įprastu ritmu

Birutė NENĖNIENĖ

Šie­met Vil­ka­viš­kio mies­te vy­ku­sio­je Rug­sė­jo 1-osios šven­tė­je da­ly­va­vo vi­sos mies­to mo­kyk­los, ta­čiau žmo­nės pa­si­ge­do at­sto­vų iš „pro­fe­si­nės mokyklos“ – taip se­nu įpro­čiu kar­tais pa­va­di­na­mas Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­rius.

– Gy­vuo­ja­me kaip gy­va­vę, nie­kur iš Vil­ka­viš­kio ne­pra­puo­lė­me. Moks­lo me­tų pra­džią šven­tė­me sa­vo ko­lek­ty­ve. Dėl mo­ki­nių komp­lek­ta­vi­mo di­des­nių bė­dų ne­tu­rė­jo­me. Su­for­ma­vo­me vi­sas pla­nuo­tas gru­pes. Prieš moks­lo me­tus Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras mi­nė­jo, jog res­pub­li­ko­je mo­ki­nių su­ma­žė­jo 24 tūks­tan­čiais, ra­jo­ne, kiek ži­nau, – apie du šim­tus. Ši­tas po­ky­tis bu­vo jau­čia­mas ir mums for­muo­jant de­šim­tą kla­sę. Anks­tes­niais me­tais lie­pos mė­ne­sį bū­da­vo aiš­ku, ko­kie bus de­šim­to­kai, o šie­met mo­ki­nius dar ren­ka­me, – sa­kė už­kal­bin­tas sky­riaus ve­dė­jas Graž­vy­das ŠLIAU­TE­RIS, ku­ris su­ti­ko pla­čiau pa­si­da­ly­ti min­ti­mis apie sa­vo va­do­vau­ja­mos švie­ti­mo įstai­gos dar­bą.

– Kaip švie­ti­mo po­ky­čius jau­čia jū­sų mo­ky­to­jai?

– Kei­tė­si pir­mo ir ant­ro kur­sų mo­ky­mo pla­nai, šiek tiek ma­žė­ja krū­viai mo­ky­to­jams. Bet žmo­nės pri­si­tai­ko prie siū­lo­mų są­ly­gų ir yra nu­si­tei­kę dirb­ti, nes su­pran­ta, kad vi­si iš­gy­ve­na sunk­me­tį.

– Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ras tu­ri ir gim­na­zi­jos kla­ses. Kaip joms se­ka­si?

– Taip, 11–12 klasės yra gim­na­zi­jos kla­sės. Mo­ko­ma­si pa­gal ak­re­di­tuo­tą vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą. Mo­ky­mo­si sėk­mė pri­klau­so nuo pa­čių vai­kų. Juk ir bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se, ir gim­na­zi­jo­se yra vi­so­kių ge­bė­ji­mų, skir­tin­gų mo­ty­va­ci­jų mo­ki­nių.

Mes ana­li­za­vo­me praė­ju­sių moks­lo me­tų bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, ly­gi­no­me sa­vo ir ki­tų ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tų įver­ti­ni­mus. Iš kai ku­rių da­ly­kų mū­sų sky­riaus mo­ki­nių gau­ti ba­lai ati­tin­ka ra­jo­no vi­dur­kį, kai ku­rių – šiek tiek aukš­tes­ni, kai ku­rių – že­mes­ni. Pas­te­bė­jo­me ir tai, jog vi­du­ri­nių mo­kyk­lų abi­tu­rien­tai mo­kyk­li­nius eg­za­mi­nus lai­ko ne ką ge­riau nei mū­sų sky­riaus abi­tu­rien­tai. Ži­no­ma, tai tin­ka kal­bant apie ga­lu­ti­nius mo­kyk­li­nių eg­za­mi­nų vi­dur­kius.

– Vi­suo­me­nė­je ga­jus mąstymo ste­reo­ti­pas: jei pra­stai mo­ky­sie­si vi­du­ri­nė­je, nie­kur ki­tur ne­tik­si – tik į „pro­fkę“... Ko­kie mo­ki­niai šį­met pas jus atė­jo? Kaip se­ka­si juos ug­dy­ti?

– Šiais me­tais ne­ma­žai atė­jo mo­ki­nių, ku­rių pa­žy­mių vi­dur­kiai yra aukš­tes­ni nei aš­tuo­ne­tas ar sep­ty­ne­tas. Su­si­for­ma­vo la­bai stip­ri tech­ni­kos prie­žiū­ros vers­lo dar­buo­to­jų gru­pė. Pas­te­bi­me, kad kiek­vie­nais me­tais atei­na vis stip­res­nių, la­biau mo­ty­vuo­tų vai­kų. Mū­sų sky­riu­je mo­ki­niams su­da­ry­tos ge­ros mo­ky­mo­si są­ly­gos, yra ga­li­my­bės ga­my­bi­nę pra­kti­ką at­lik­ti ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Kiek­vie­nais me­tais Ma­ri­jam­po­lės PRC, o kar­tu – ir Vil­ka­viš­kio sky­riaus mo­ki­niai iš­vyks­ta į už­sie­nį. Praė­ju­siais me­tais jie bu­vo iš­vy­kę į Če­ki­ją, Nor­ve­gi­ją.

Pag­rin­di­nė kliū­tis, ga­lin­ti su­truk­dy­ti at­lik­ti pra­kti­ką už­sie­ny­je, yra silp­nas už­sie­nio kal­bos mo­kė­ji­mas. Ten rei­kia mo­ki­nių, ku­rie ga­lė­tų su­si­kal­bė­ti, nes gi­li­na­mos pro­fe­si­nės ži­nios, bū­na pla­ti ir įvai­ri kul­tū­ri­nė pro­gra­ma. Į už­sie­nį iš­vyks­ta tie mo­ki­niai, ku­rie ati­tin­ka ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų kri­te­ri­jus. Iš praktikos moksleiviai grįž­ta la­bai pa­ten­kin­ti.

– Tai gal už­sie­nio kal­bų mo­ky­mui ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys?

– Šio­je sri­ty­je pa­grin­di­nė pro­ble­ma yra tai, su ko­kiu ži­nių ba­ga­žu mo­ki­niai atei­na pas mus, le­mia ir jų mo­ty­va­ci­ja mo­ky­tis. Da­lis jau­nuo­lių tu­ri už­sie­nio kal­bos pa­grin­dus ir ge­ba su­si­kal­bė­ti. Mū­sų mo­ky­to­jai spe­cia­lis­tai su­tei­kia ži­nių, be to, už­sie­nio kal­bos mo­ky­mas kiek įma­no­ma orien­tuo­ja­mas į konk­re­čią spe­cia­ly­bę, kad moks­lei­viai ga­lė­tų su­pras­ti pro­fe­si­nes są­vo­kas ir su­si­kal­bė­ti. Bet dar kar­tą pa­brė­žiu, jog vis­kas pri­klau­so nuo pa­ties mo­ki­nio, kiek jis no­ri ir ga­li priim­ti pa­gal­bą.

– Ko­kiais praė­ju­sių moks­lo me­tų re­zul­ta­tais no­rė­tu­mė­te pa­si­džiaug­ti?

– Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, taip ir šiais tu­rė­jo­me mo­ki­nių, ku­rie bai­gę mū­sų sky­rių įsto­jo į ko­le­gi­jas. Ang­lų kal­bos bran­dos eg­za­mi­ną iš­lai­kė vi­si, įver­ti­ni­mais neat­si­li­ko­me nuo ra­jo­no ir res­pub­li­kos vi­dur­kio. Vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną pa­si­rin­ku­si mer­gi­na ga­vo 60 ba­lų įver­ti­ni­mą – toks re­zul­ta­tas ne­pa­da­ry­tų gė­dos bet ku­riai mo­kyk­lai. Sun­kiai se­kė­si su fi­zi­ka, ku­rią šie­met pir­mą­kart pa­si­rin­ko daug mo­ki­nių. – Da­bar mo­kyk­los mo­ki­nių kon­tin­gen­tas jau su­for­muo­tas. Ką da­ro­te, kai per moks­lo me­tus at­si­ran­da no­rin­čių­jų pas jus mo­ky­tis?

– Bū­na, kad atei­na. Tuo at­ve­ju ne­tu­rin­čius pa­grin­di­nio iš­si­la­vi­ni­mo vai­ki­nus prii­ma­me į tech­ni­kos šalt­kal­vių-re­mon­ti­nin­kų ant­rą kur­są.

Į šios spe­cia­ly­bės ant­rą kur­są atei­na tie, ku­riems bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­je la­bai sun­ku mo­ky­tis mo­ko­mų­jų da­ly­kų. Jie pas mus mo­ko­si tik spe­cia­ly­bės. Bai­gu­sie­ji gau­na kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mą – do­ku­men­tą, jog yra įgi­ję šalt­kal­vio-re­mon­ti­nin­ko spe­cia­ly­bę. Ta­čiau į šį kur­są pa­pras­tai prii­ma­me mo­ky­tis iki rug­sė­jo 10 die­nos.

Ki­tų spe­cia­ly­bių gru­pės yra su­for­muo­tos iš tris­de­šim­ties mo­ki­nių. Ta­čiau priim­da­mi į šiuo me­tu po­pu­lia­rias tech­ni­kos priežiūros vers­lo dar­buo­to­jo, ap­dai­li­nin­ko (sta­ty­bi­nin­ko) mo­ky­mo pro­gra­mas kar­tais vir­ši­ja­me šį skai­čių. Šie­met, kaip ir per­nai, mo­ky­tis pa­gal šias pro­gra­mas pa­te­ko ne vi­si no­rė­ju­sie­ji. O vi­rė­jų ir kon­di­te­rių gru­pė­je pir­mo­mis moks­lo me­tų die­no­mis dar tu­rė­jo­me vie­ną ki­tą vie­tą.

– Ko­kie rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi prii­ma­miems jau­nuo­liams?

– Kaip jau mi­nė­jau, į tech­ni­kos prie­žiū­ros vers­lo dar­buo­to­jo ir į ap­dai­li­nin­ko (sta­ty­bi­nin­ko) spe­cia­ly­bes pa­ten­ka ne vi­si no­rin­tie­ji. Ypa­tin­gų rei­ka­la­vi­mų ne­ga­li­me kel­ti, bet man­da­ti­nės ko­mi­si­jos įver­ti­na mo­ty­va­ci­ją, at­si­žvel­gia­ma ir į pa­žy­mių vi­dur­kį. La­bai svar­bi gy­dy­to­jų pa­žy­ma dėl tin­ka­mu­mo mo­ky­tis ir dirb­ti pa­si­rink­tos spe­cia­ly­bės dar­bus. Sten­gia­mės į šias mo­ky­mo­si pro­gra­mas priim­ti tuos moks­lei­vius, ku­rie su­ge­bė­tų ir no­rė­tų baig­ti pa­si­rink­tą pro­gra­mą. Be­je, pa­sta­rai­siais me­tais iš mi­nė­tų spe­cia­ly­bių nu­by­ra ma­žiau­siai mo­ki­nių.

– Jau tre­ti moks­lo me­tai ei­na­te Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas. Ar ne­si­jau­čia­te esąs „ša­lia“ ra­jo­no mo­kyk­lų gy­ve­ni­mo, švie­ti­mo pro­ble­mų?

– Ma­no nuo­mo­ne, pliu­sas yra tai, kad į šią vie­tą atė­jau iš bend­ro­jo la­vi­ni­mo sis­te­mos. Iš­li­ko kon­tak­tai su mo­kyk­lo­mis. Bend­rau­ja­me ne tik per at­vi­rų du­rų die­nas. Vi­sa­da vasario–kovo mė­ne­siais bū­na mū­sų ug­dy­mo pro­gra­mų pri­sta­ty­mas. Aiš­ku, la­biau orien­tuo­ja­mės į pa­grin­di­nes mo­kyk­las, su­si­tin­ka­me su ten be­si­mo­kan­čiais mo­ki­niais.

Nors mū­sų mo­kyk­la ir pri­klau­so Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­rui, bet ne­no­riu, kad ra­jo­no gy­ve­ni­me lik­tu­me „už bor­to“. Vi­sa­da sten­giuo­si da­ly­vau­ti mo­kyk­lų va­do­vų pa­si­ta­ri­muo­se, kad ži­no­čiau, jaus­čiau švie­ti­mo at­mos­fe­rą, pro­ble­mas.

– Į bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las mo­ki­niai at­ve­ža­mi. Kaip jū­sų auk­lė­ti­niai pa­sie­kia mo­kyk­lą? Ar te­bė­ra ga­li­my­bė gy­ven­ti bend­ra­bu­ty­je?

– Į mū­sų mo­kyk­lą va­ži­nė­jan­tiems moks­lei­viams ke­lio­nės ne­kai­nuo­ja, nes sky­rius iš­duo­da spe­cia­lius bi­lie­tus. Ta­čiau yra at­vyks­tan­čių­jų iš ga­na to­li ir jiems su­si­sie­ki­mas la­bai komp­li­kuo­tas. Tu­ri­me ke­lis mo­ki­nius iš Ša­kių ra­jo­no, Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės.

Šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį bend­ra­bu­tį ofi­cia­liai per­da­vė­me ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei. Ta­čiau su­ta­rė­me, jog mū­sų moks­lei­viams bus su­tei­kia­mas gy­ve­na­ma­sis plo­tas pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį. Kiek to plo­to mums rei­kia, tiek Sa­vi­val­dy­bė ir su­tei­kia. Šiuo me­tu bend­ra­bu­ty­je gy­ve­na dvy­li­ka mo­ki­nių.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas