„Santaka“ / Gimnazistai mokosi iš savo mokytojų vadovėlių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-09 22:18

Dalinkitės:  


Arū­nas Ser­nec­kas (centre) sa­vo ko­le­goms is­to­ri­kams Ge­niai ir Juo­zui Jur­ky­nams pa­do­va­no­jo nau­jau­sių jų pa­čių pa­reng­tų va­do­vė­lių.

Autorės nuotr.


Gimnazistai mokosi iš savo mokytojų vadovėlių

Birutė NENĖNIENĖ

Nuo šių moks­lo me­tų rug­sė­jo 1 d. Lie­tu­vos mo­kyk­lų ne­ly­gi­nė­se kla­sė­se – pir­mo­se, tre­čio­se, penk­to­se, sep­tin­to­se ir de­vin­to­se – dir­ba­ma pa­gal nau­jas ug­dy­mo pro­gra­mas. Prieš rug­sė­jį mo­ky­to­jus pa­sie­kė de­vin­ta­jai kla­sei skir­tas is­to­ri­jos va­do­vė­lis, ku­rį pa­ra­šė ky­bar­tie­čiai pe­da­go­gai Ge­nia ir Juo­zas Jur­ky­nai.

„Šviesos“ lei­dyk­la se­ri­jos „Tė­vy­nė­je ir pasaulyje“ is­to­ri­jos va­do­vė­lius yra iš­lei­du­si sep­tin­tai, aš­tun­tai, de­vin­tai ir de­šim­tai kla­sėms. Pa­sak lei­dė­jų, po­pu­lia­riau­sias is­to­ri­jos va­do­vė­lis, ku­rį mo­kyk­los daž­niau­siai už­si­sa­ko de­vin­tai kla­sei, yra pa­reng­tas mū­sų ra­jo­no is­to­ri­jos mo­ky­to­jų eks­per­tų Ge­nios ir Juo­zo Jur­ky­nų. Iš ky­bar­tie­čių va­do­vė­lio šie­met mo­ko­si ir jų mo­ki­niai – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai.

Ant­rus me­tus „Šviesos“ lei­dyk­lo­je dir­ban­tis vil­ka­viš­kie­tis Arū­nas Ser­nec­kas, at­vy­kęs į Ky­bar­tus, au­to­riams įtei­kė dar da­žais kve­pian­čius va­do­vė­lius ir pra­ty­bų są­siu­vi­nius. Bu­vęs ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas nė­ra šių pro­jek­tų va­do­vas, ta­čiau at­si­ra­dus ga­li­my­bei siū­lo ir ska­ti­na ra­jo­no mo­ky­to­jus reng­ti va­do­vė­lius.

G. ir J. Jur­ky­nai šio­je sri­ty­je nė­ra nau­jo­kai, su „Šviesos“ lei­dyk­la bend­rau­ja nuo 1991 me­tų. Bend­ra­dar­biau­da­mi su ki­tais au­to­riais jie yra pa­ra­šę ke­tu­ris va­do­vė­lius, pa­ren­gę tris mo­ky­mo prie­mo­nes.

Pir­mą is­to­ri­jos va­do­vė­lį de­vin­tai kla­sei „Nau­jų­jų am­žių istorija“ ky­bar­tie­čiai pa­ren­gė kar­tu su Al­bi­nu Vi­soc­kiu ir iš­lei­do 1993 me­tais. Dar po­rą me­tų anks­čiau G. ir J. Jur­ky­nai de­vin­to­kams bu­vo pa­ren­gę šio lai­ko­tar­pio už­duo­čių kons­pek­tą.

2001 m. mokytojai su bend­raau­to­riais pa­ren­gė vadovėlį „Lie­tu­va ir pasaulis“, 2003 m. – pra­ty­bų są­siu­vi­nį „Ar mo­ki istoriją“, skir­tą mo­ki­niams, be­si­ren­gian­tiems bran­dos eg­za­mi­nams. 2004 m., prieš Lie­tu­vai įsto­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą ir NA­TO, mo­ky­to­jai pa­ren­gė in­for­ma­ci­nį pro­pa­gan­di­nį lei­di­nį „Lie­tu­vos ke­lias į Eu­ro­pos Są­jun­gą ir NATO“, skir­tą stu­den­tams ir moks­lei­viams.

G. ir J. Jur­ky­nai tu­ri su­rin­kę me­džia­gą dvy­lik­tos kla­sės is­to­ri­jos va­do­vė­liui, ta­čiau dėl įvai­rių prie­žas­čių jo lei­dy­ba už­stri­go, to­dėl rei­kės kai ką pa­tai­sy­ti, kad tik­tų pa­gal nau­ją ug­dy­mo pro­gra­mą.

Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos di­rek­to­rius S. Span­ge­vi­čius pa­si­džiau­gė mo­ky­to­jų darbš­tu­mu ir kū­ry­biš­ku­mu. G. ir J. Jur­ky­nai kiek­vie­nais me­tais mo­ki­nius pa­ruošia is­to­ri­jos olim­pia­doms, ska­ti­na da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me ra­ši­nio kon­kur­se „Lais­vės ko­vų ir ne­tek­čių istorija“. Jų kon­sul­tuo­ti mo­ki­niai tre­jus me­tus pa­gre­čiui lai­mė­jo pri­zi­nes vie­tas.

Va­do­vė­lių ra­šy­mo, vai­kų ren­gi­mo kon­kur­sams ne­ga­li­ma pa­ly­gin­ti su ga­my­ba ar ku­ria nors ki­ta veik­la, už ku­rią at­ly­gi­na­ma pa­gal tam tik­rus įkai­nius. Anot A. Ser­nec­ko, šiems žmo­nėms įdė­tą triū­są at­per­ka emo­ci­nis pa­si­ten­ki­ni­mas sa­vo dar­bo re­zul­ta­tais, pra­smin­ga veik­la ug­dant vai­kus.

„Ne vis­ką, ką ir kaip au­to­rius su­ma­no bei su­ra­šo, lei­dyk­la ga­li su­dė­ti į va­do­vė­lį, nes ri­bo­ja pi­ni­gai, va­do­vė­lio svo­ris, kai­na, hi­gie­nos nor­mos“, – mo­ky­to­ja Ge­nia kal­bė­jo apie tai, kaip ten­ka at­si­sa­ky­ti bran­gių iliust­ra­ci­jų, ieš­ko­ti įvai­rių kon­tak­tų.

Kaip vaiz­di­nę prie­mo­nę pir­ma­jam sa­vo va­do­vė­liui Jur­ky­nai ry­žo­si pa­siū­ly­ti pa­što ženk­lus iš as­me­ni­nių rin­ki­nių. Paaug­liams tai la­bai pa­ti­ko, kny­gos au­to­riai už šias iliust­ra­ci­jas bu­vo tei­gia­mai įver­tin­ti vie­no­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je.

Va­do­vė­lis „Lie­tu­va pa­sau­ly­je. Nau­jų­jų am­žių is­to­ri­ja nuo XVIII a. ant­ros pu­sės iki XX a. pradžios“ de­vin­tai kla­sei prieš ke­le­rius me­tus bu­vo iš­vers­tas į len­kų ir ru­sų kal­bas, taip pat – iš­spaus­din­tas Brai­lio raš­tu, iš jo mo­ko­si silp­na­re­giai ir ak­lie­ji. Au­to­riai už pa­sta­rą­jį lei­di­mą ho­no­ra­ro at­si­sa­kė.

Pa­si­su­kus kal­bai apie pi­ni­gus, G. ir J. Jur­ky­nai ne­tvir­ti­no, jog va­do­vė­lius ra­šo dėl gar­bės ar lab­da­rai. Sti­mu­lo su­tei­kia svar­būs niuan­sai. Su­kau­pus di­de­lę pa­tir­tį, no­ri­si ja pa­si­da­ly­ti su ki­tais. Be to, ma­lo­nu pa­pil­dy­ti šei­mos biu­dže­tą, gau­tas at­ly­gis la­bai pra­ver­tė duk­ros moks­lams fi­nan­suo­ti.

Jur­ky­nai kal­bi­no ir drą­si­no ki­tus mo­ky­to­jus ra­šy­ti va­do­vė­lius, ta­čiau iš ky­bar­tie­čių ry­žo­si tik vie­na lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Čer­naus­kie­nė.

Ko­kios sa­vy­bės rei­ka­lin­gos žmo­gui, kad jis ga­lė­tų ra­šy­ti va­do­vė­lį? Be di­de­lės pa­tir­ties, Jur­ky­nai įvar­di­jo dar ir kruopš­tu­mą bei pa­siau­ko­ji­mą. O kū­ry­biš­ku­mas? „Kai da­ly­vau­da­mi se­mi­na­ruo­se iš­siaiš­ki­na­me stan­dar­tus, api­brė­žia­me va­do­vė­lio kon­cep­ci­ją, sė­da­me ir ra­šo­me. Bet jei žmo­gus neį­val­dęs plunks­nos, jo sti­lius sun­kus – var­giai ką padarys“, – sa­kė is­to­ri­jos mo­ky­to­jai G. ir J. Jur­ky­nai.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas