„Santaka“ / Gimnazistai mokosi iš savo mokytojų vadovėlių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-09 22:18

Dalinkitės:  


Arū­nas Ser­nec­kas (centre) sa­vo ko­le­goms is­to­ri­kams Ge­niai ir Juo­zui Jur­ky­nams pa­do­va­no­jo nau­jau­sių jų pa­čių pa­reng­tų va­do­vė­lių.

Autorės nuotr.


Gimnazistai mokosi iš savo mokytojų vadovėlių

Birutė NENĖNIENĖ

Nuo šių moks­lo me­tų rug­sė­jo 1 d. Lie­tu­vos mo­kyk­lų ne­ly­gi­nė­se kla­sė­se – pir­mo­se, tre­čio­se, penk­to­se, sep­tin­to­se ir de­vin­to­se – dir­ba­ma pa­gal nau­jas ug­dy­mo pro­gra­mas. Prieš rug­sė­jį mo­ky­to­jus pa­sie­kė de­vin­ta­jai kla­sei skir­tas is­to­ri­jos va­do­vė­lis, ku­rį pa­ra­šė ky­bar­tie­čiai pe­da­go­gai Ge­nia ir Juo­zas Jur­ky­nai.

„Šviesos“ lei­dyk­la se­ri­jos „Tė­vy­nė­je ir pasaulyje“ is­to­ri­jos va­do­vė­lius yra iš­lei­du­si sep­tin­tai, aš­tun­tai, de­vin­tai ir de­šim­tai kla­sėms. Pa­sak lei­dė­jų, po­pu­lia­riau­sias is­to­ri­jos va­do­vė­lis, ku­rį mo­kyk­los daž­niau­siai už­si­sa­ko de­vin­tai kla­sei, yra pa­reng­tas mū­sų ra­jo­no is­to­ri­jos mo­ky­to­jų eks­per­tų Ge­nios ir Juo­zo Jur­ky­nų. Iš ky­bar­tie­čių va­do­vė­lio šie­met mo­ko­si ir jų mo­ki­niai – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai.

Ant­rus me­tus „Šviesos“ lei­dyk­lo­je dir­ban­tis vil­ka­viš­kie­tis Arū­nas Ser­nec­kas, at­vy­kęs į Ky­bar­tus, au­to­riams įtei­kė dar da­žais kve­pian­čius va­do­vė­lius ir pra­ty­bų są­siu­vi­nius. Bu­vęs ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas nė­ra šių pro­jek­tų va­do­vas, ta­čiau at­si­ra­dus ga­li­my­bei siū­lo ir ska­ti­na ra­jo­no mo­ky­to­jus reng­ti va­do­vė­lius.

G. ir J. Jur­ky­nai šio­je sri­ty­je nė­ra nau­jo­kai, su „Šviesos“ lei­dyk­la bend­rau­ja nuo 1991 me­tų. Bend­ra­dar­biau­da­mi su ki­tais au­to­riais jie yra pa­ra­šę ke­tu­ris va­do­vė­lius, pa­ren­gę tris mo­ky­mo prie­mo­nes.

Pir­mą is­to­ri­jos va­do­vė­lį de­vin­tai kla­sei „Nau­jų­jų am­žių istorija“ ky­bar­tie­čiai pa­ren­gė kar­tu su Al­bi­nu Vi­soc­kiu ir iš­lei­do 1993 me­tais. Dar po­rą me­tų anks­čiau G. ir J. Jur­ky­nai de­vin­to­kams bu­vo pa­ren­gę šio lai­ko­tar­pio už­duo­čių kons­pek­tą.

2001 m. mokytojai su bend­raau­to­riais pa­ren­gė vadovėlį „Lie­tu­va ir pasaulis“, 2003 m. – pra­ty­bų są­siu­vi­nį „Ar mo­ki istoriją“, skir­tą mo­ki­niams, be­si­ren­gian­tiems bran­dos eg­za­mi­nams. 2004 m., prieš Lie­tu­vai įsto­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą ir NA­TO, mo­ky­to­jai pa­ren­gė in­for­ma­ci­nį pro­pa­gan­di­nį lei­di­nį „Lie­tu­vos ke­lias į Eu­ro­pos Są­jun­gą ir NATO“, skir­tą stu­den­tams ir moks­lei­viams.

G. ir J. Jur­ky­nai tu­ri su­rin­kę me­džia­gą dvy­lik­tos kla­sės is­to­ri­jos va­do­vė­liui, ta­čiau dėl įvai­rių prie­žas­čių jo lei­dy­ba už­stri­go, to­dėl rei­kės kai ką pa­tai­sy­ti, kad tik­tų pa­gal nau­ją ug­dy­mo pro­gra­mą.

Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos di­rek­to­rius S. Span­ge­vi­čius pa­si­džiau­gė mo­ky­to­jų darbš­tu­mu ir kū­ry­biš­ku­mu. G. ir J. Jur­ky­nai kiek­vie­nais me­tais mo­ki­nius pa­ruošia is­to­ri­jos olim­pia­doms, ska­ti­na da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me ra­ši­nio kon­kur­se „Lais­vės ko­vų ir ne­tek­čių istorija“. Jų kon­sul­tuo­ti mo­ki­niai tre­jus me­tus pa­gre­čiui lai­mė­jo pri­zi­nes vie­tas.

Va­do­vė­lių ra­šy­mo, vai­kų ren­gi­mo kon­kur­sams ne­ga­li­ma pa­ly­gin­ti su ga­my­ba ar ku­ria nors ki­ta veik­la, už ku­rią at­ly­gi­na­ma pa­gal tam tik­rus įkai­nius. Anot A. Ser­nec­ko, šiems žmo­nėms įdė­tą triū­są at­per­ka emo­ci­nis pa­si­ten­ki­ni­mas sa­vo dar­bo re­zul­ta­tais, pra­smin­ga veik­la ug­dant vai­kus.

„Ne vis­ką, ką ir kaip au­to­rius su­ma­no bei su­ra­šo, lei­dyk­la ga­li su­dė­ti į va­do­vė­lį, nes ri­bo­ja pi­ni­gai, va­do­vė­lio svo­ris, kai­na, hi­gie­nos nor­mos“, – mo­ky­to­ja Ge­nia kal­bė­jo apie tai, kaip ten­ka at­si­sa­ky­ti bran­gių iliust­ra­ci­jų, ieš­ko­ti įvai­rių kon­tak­tų.

Kaip vaiz­di­nę prie­mo­nę pir­ma­jam sa­vo va­do­vė­liui Jur­ky­nai ry­žo­si pa­siū­ly­ti pa­što ženk­lus iš as­me­ni­nių rin­ki­nių. Paaug­liams tai la­bai pa­ti­ko, kny­gos au­to­riai už šias iliust­ra­ci­jas bu­vo tei­gia­mai įver­tin­ti vie­no­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je.

Va­do­vė­lis „Lie­tu­va pa­sau­ly­je. Nau­jų­jų am­žių is­to­ri­ja nuo XVIII a. ant­ros pu­sės iki XX a. pradžios“ de­vin­tai kla­sei prieš ke­le­rius me­tus bu­vo iš­vers­tas į len­kų ir ru­sų kal­bas, taip pat – iš­spaus­din­tas Brai­lio raš­tu, iš jo mo­ko­si silp­na­re­giai ir ak­lie­ji. Au­to­riai už pa­sta­rą­jį lei­di­mą ho­no­ra­ro at­si­sa­kė.

Pa­si­su­kus kal­bai apie pi­ni­gus, G. ir J. Jur­ky­nai ne­tvir­ti­no, jog va­do­vė­lius ra­šo dėl gar­bės ar lab­da­rai. Sti­mu­lo su­tei­kia svar­būs niuan­sai. Su­kau­pus di­de­lę pa­tir­tį, no­ri­si ja pa­si­da­ly­ti su ki­tais. Be to, ma­lo­nu pa­pil­dy­ti šei­mos biu­dže­tą, gau­tas at­ly­gis la­bai pra­ver­tė duk­ros moks­lams fi­nan­suo­ti.

Jur­ky­nai kal­bi­no ir drą­si­no ki­tus mo­ky­to­jus ra­šy­ti va­do­vė­lius, ta­čiau iš ky­bar­tie­čių ry­žo­si tik vie­na lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Čer­naus­kie­nė.

Ko­kios sa­vy­bės rei­ka­lin­gos žmo­gui, kad jis ga­lė­tų ra­šy­ti va­do­vė­lį? Be di­de­lės pa­tir­ties, Jur­ky­nai įvar­di­jo dar ir kruopš­tu­mą bei pa­siau­ko­ji­mą. O kū­ry­biš­ku­mas? „Kai da­ly­vau­da­mi se­mi­na­ruo­se iš­siaiš­ki­na­me stan­dar­tus, api­brė­žia­me va­do­vė­lio kon­cep­ci­ją, sė­da­me ir ra­šo­me. Bet jei žmo­gus neį­val­dęs plunks­nos, jo sti­lius sun­kus – var­giai ką padarys“, – sa­kė is­to­ri­jos mo­ky­to­jai G. ir J. Jur­ky­nai.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas