„Santaka“ / Pilviškių seniūnijoje ruošiamasi paminėti svarbų istorinį įvykį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-07 22:46

Dalinkitės:  


Is­to­ri­nio įvy­kio vie­to­je LPKTS Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo pir­mi­nin­kas V. Agur­kis (dešinėje) ir Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas ap­ta­rė or­ga­ni­za­ci­nius ren­gi­nio klau­si­mus.

Autorės nuotr.


Pilviškių seniūnijoje ruošiamasi paminėti svarbų istorinį įvykį

Birutė NENĖNIENĖ

Rug­sė­jo 11 die­ną Pil­viš­kių se­niū­ni­jo­je vyks pa­trio­ti­nis-pi­lie­ti­nis ren­gi­nys, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­las. Šios są­jun­gos fi­lia­lo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir LPKTS ap­skri­ties koor­di­na­to­rius bei Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Rai­bi­kis re­dak­ci­jai pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo apie šio ren­gi­nio pro­gra­mą.Res­pub­li­ki­nio ly­gio

12 val. Pil­viš­kių baž­ny­čio­je bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. Prieš tai mies­te­lio gy­ven­to­jus į ren­gi­nį pa­kvies Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pu­čia­mų­jų or­kest­ras – gro­da­mas eis nuo Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jos sta­dio­no iki baž­ny­čios.

„Pak­vies­tos da­ly­vau­ti vi­sos ap­skri­ties mo­kyk­los, jų pa­pra­šy­ta, kad at­siųs­tų po gru­pę mo­ki­nių ir mo­ky­to­ją. Da­ly­vaus daug gar­bių sve­čių: Sei­mo, Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, sa­vi­val­dy­bių me­rai, šau­liai, par­ti­za­nai. Šis edu­ka­ci­nės pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mos „Var­dan Lie­tu­vos“ res­pub­li­ki­nis ren­gi­nys – tai gy­vo­ji is­to­ri­jos pa­mo­ka jau­ni­mui. Jis bus fil­muo­ja­mas, įra­šo­mos kal­bė­ju­sių­jų min­tys. Po to DVD dis­ke­liai bus per­duo­ti mo­kyk­loms, kad ga­lė­tų me­džia­gą pa­nau­do­ti pa­mo­ko­se“, – paaiš­ki­no V. Rai­bi­kis.

Tai ren­gi­nys, skir­tas 1947 m. sau­sio 15–16 die­no­mis Nad­raus­vės ir Juo­du­pių kai­me įvy­ku­siam Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų ir jų at­sto­vų pir­ma­jam su­va­žia­vi­mui at­min­ti.Ne­pap­ras­tai reikš­min­ga

Is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se mi­ni­mi, o do­ku­men­tų rin­ki­ny­je „Lie­tu­vos par­ti­za­nų Tau­ro apy­gar­da. 1945–1952 m.“ yra iš­spaus­din­ti šio Lie­tu­vos ko­vo­to­jų už lais­vę su­va­žia­vi­mo pro­to­ko­lai, re­zo­liu­ci­ja. Ka­dan­gi jis vy­ko vi­siš­kai slap­tai, nė­ra mi­ni­ma vie­to­vė, kai ku­riuo­se teks­tuo­se tik nu­ro­do­ma, jog tai vy­ko Su­val­ki­jo­je.

Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų su­va­žia­vi­mas tu­rė­jo vyk­ti 1947 m. sau­sio 18 d. prie Kau­no. Ta­čiau ge­rą mė­ne­sį prieš tai šio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo su­telk­ta daug sek­lių bei po­ra pul­kų ka­riuo­me­nės, nes MGB tu­rė­jo tiks­lą su­nai­kin­ti vi­są par­ti­za­nų va­do­vy­bę ir šiam smū­giui kruopš­čiai ruo­šė­si. Išaiš­kė­jus šiai pro­vo­ka­ci­jai ir at­sklei­dus stam­biau­sio MGB agen­to J. Mar­ku­lio-Ere­lio iš­da­vys­tę, vi­sos Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų su­va­žia­vi­mo da­ta ir vie­ta bu­vo pa­keis­tos. Pa­si­rink­ta Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų vei­ki­mo te­ri­to­ri­ja, nu­ma­ty­ta vie­ta ne­to­li Pil­viš­kių. Par­ti­za­nai čia sėk­min­gai po­sė­džia­vo sau­sio 15–16 die­no­mis, priė­mė svar­bius do­ku­men­tus, ku­rie bu­vo la­bai reikš­min­gi to­li­mes­nia­me lais­vės ko­vų eta­pe.

„Šie­met mi­ni­me Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­tį, šiuos me­tus Sei­mas pa­skel­bė Lie­tu­vos lais­vės ko­vų są­jū­džio me­tais, to­dėl ir mū­sų ren­gi­niai skir­ti tai pro­gai“, – sa­kė V. Rai­bi­kis.Pa­dė­jo se­niū­ni­ja

Nad­raus­vės ir Juo­du­pių kai­mų pa­va­di­ni­mai ran­da­mi tik smul­kia­me že­mė­la­py­je. Gy­ven­to­jų čia jau ne­li­kę, tik per ūki­nin­kų lau­kus į Še­šu­pę nu­vin­gu­riuo­ja alks­niais ir kark­lais ap­žė­lu­sios Raus­vės upe­lės va­ga. Jos sro­vė vis tik ne­nup­luk­dė į už­marš­tį to, kas vie­na­me ir ki­ta­me jos kran­te įvy­ko prieš dau­giau kaip še­šias­de­šimt me­tų.

„So­dy­bos, ku­rio­se vy­ko su­va­žia­vi­mas, bu­vo vie­no­je ir ki­to­je upe­lio pu­sė­je, ta­čiau jos neišliko”, – mos­te­lė­jo į tą pu­sę Pil­viš­kių se­niū­nas Vy­tau­tas Ju­dic­kas.

Kal­ba apie šios vie­tos įam­ži­ni­mą tarp Tau­ro par­ti­za­nų apy­gar­dos at­sto­vų ir se­niū­ni­jos už­si­mez­gė praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Ka­dan­gi tai ga­na ato­ki vie­to­vė, nuspręsta, jog ge­riau­sia bū­tų pa­mink­lą pa­sta­ty­ti prie lau­ko ke­lio.

Ant pil­ka­pio už­kel­tas pa­pras­tas lau­ko rie­du­lys su įra­šu apie šio­je vie­to­je vy­ku­sį svar­bų is­to­ri­nį įvy­kį. Prie pa­mink­lo ta­ke­lis nu­klo­tas ir­gi iš ak­me­nų. Su­ras­ti šią vie­tą nė­ra sun­ku: nuo Pae­že­rių pu­sės, pra­va­žia­vus A. Kriš­čiu­kai­čio-Aiš­bės tė­viš­kę, ke­lias per lau­kus pa­su­ka į kai­rę.

Pa­mink­lo pa­sta­ty­mu, te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mu rū­pi­no­si se­niū­ni­ja. Se­niū­nas pa­siun­tė dar­bi­nin­kus ir vaiz­das nuo­ša­lio­je vie­to­vė­je pa­si­kei­tė: pa­nai­kin­tas su­ve­šė­jęs kem­sy­nas, už­pil­ta že­mių, priė­ji­mas prie pa­mink­lo ir jo pa­pė­dė iš­grįs­ta iš lau­kų su­rink­tais ak­me­ni­mis. Praė­ju­sį penk­ta­die­nį į šią vie­tą at­vy­kęs LPKTS Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo pir­mi­nin­kas Ve­čes­la­vas Agur­kis su­si­pa­ži­no su ren­gi­nio sce­na­ri­ju­mi, su se­niū­nu su­si­de­ri­no, kaip pa­puoš ap­lin­ką, ap­ta­rė ki­tus or­ga­ni­za­ci­nius da­ly­kus. Šią sa­vai­tę ši pli­ka te­ri­to­ri­ja bus ap­so­din­ta spyg­liuo­čių krū­me­liais, gė­lė­mis, pa­ruoš­tos vie­tos programos da­ly­viams ir žiū­ro­vams.Nė­ra abe­jin­gi

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai pla­nuo­ja su­lauk­ti dau­giau nei tūks­tan­čio žmo­nių. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vų pa­si­ta­ri­me pa­gar­si­no or­ga­ni­za­to­rių kvie­ti­mą, jį iš­siun­tė vi­soms mo­kyk­loms.

Pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ž. Ži­lins­kie­nės, ku­ruo­jan­čios pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo sri­tį, mo­kyk­los ne­tu­rė­tų lik­ti abe­jin­gos. Ti­ki­ma­si, kad ren­gi­ny­je po dau­giau ar ma­žiau at­sto­vų da­ly­vaus.

Daug švie­ti­mo įstai­gų – mo­kyk­lų, dar­že­lių – kiek­vie­nais me­tais da­ly­vau­ja pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­jek­tuo­se, ku­riuos re­mia Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, jų įgy­ven­di­ni­mui da­lį lė­šų ski­ria ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Lė­šos pa­skirs­to­mos pa­gal kon­kur­sų te­mas. Šie­met dau­giau­sia pro­jek­tų bu­vo pa­reng­ta sie­kiant įpras­min­ti reikš­min­gus vals­ty­bės ir tau­tos įvy­kius.

Mo­ky­to­jų va­do­vau­ja­mi moks­lei­viai ren­ka is­to­ri­nę me­džia­gą, vyks­ta eks­pe­di­ci­jos, is­to­ri­jos pa­mo­kos ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je bei ki­ti nu­ma­ty­ti ren­gi­niai.

Ma­no­ma, kad daug ką su­do­mins ir šį penk­ta­die­nį įvyk­sian­ti ne­tra­di­ci­nė is­to­ri­jos pa­mo­ka, ku­rio­je at­si­ve­ria ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti ir iš­girs­ti is­to­ri­jos liu­di­nin­kus bei jos met­raš­ti­nin­kus.


Rug­sė­jo 11 d. vyks edu­ka­ci­nės pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mos „Var­dan Lie­tu­vos” ren­gi­nys, skir­tas 1947 m. sau­sio 15 – 16 d. Nad­raus­vės ir Juo­du­pių kai­muo­se (Vil­ka­viš­kio r., Pil­viš­kių sen.) įvy­ku­siam Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų ir at­sto­vų pir­mam su­va­žia­vi­mui at­min­ti.

12 val. – šv. Mišios Pil­viš­kių Šven­čiau­sios Tre­jy­bės pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je už ko­vo­se, trem­ty­se, la­ge­riuo­se žu­vu­sius par­ti­za­nus.

13.30 val. – pa­mink­lo ati­den­gi­mas ir šven­ti­ni­mas Juo­du­pių kai­me, da­ly­vių kalbos, mo­ki­nių, ka­riš­kių, pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ro, jung­ti­nio cho­rų ko­lek­ty­vo pro­gra­ma, ka­riš­kiai at­liks Šlo­vės sal­ves žu­vu­sių­jų už Lie­tu­vos lais­vę ­gar­bei.

Su­siei­si­me prie bend­ro vai­šių sta­lo, pa­si­vai­šin­si­me ka­rei­viš­ka ko­še. Ren­gi­ny­je kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Jos Eks­ce­len­ci­ja Da­lia Gry­baus­kai­tė, Eu­ro­pos Par­la­men­to, Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do­vai, bu­vę par­ti­za­nai, ry­ši­nin­kai, po­li­ti­niai ka­li­niai, trem­ti­niai, Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­jos stu­den­tai, dės­ty­to­jai, ki­ti gar­būs sve­čiai.Ve­čes­la­vas AGUR­KIS

LPKTS Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo pir­mi­nin­kas

Užsk. 9508


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas