„Santaka“ / Pilviškių seniūnijoje ruošiamasi paminėti svarbų istorinį įvykį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-07 22:46

Dalinkitės:  


Is­to­ri­nio įvy­kio vie­to­je LPKTS Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo pir­mi­nin­kas V. Agur­kis (dešinėje) ir Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas ap­ta­rė or­ga­ni­za­ci­nius ren­gi­nio klau­si­mus.

Autorės nuotr.


Pilviškių seniūnijoje ruošiamasi paminėti svarbų istorinį įvykį

Birutė NENĖNIENĖ

Rug­sė­jo 11 die­ną Pil­viš­kių se­niū­ni­jo­je vyks pa­trio­ti­nis-pi­lie­ti­nis ren­gi­nys, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­las. Šios są­jun­gos fi­lia­lo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir LPKTS ap­skri­ties koor­di­na­to­rius bei Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Rai­bi­kis re­dak­ci­jai pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo apie šio ren­gi­nio pro­gra­mą.Res­pub­li­ki­nio ly­gio

12 val. Pil­viš­kių baž­ny­čio­je bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. Prieš tai mies­te­lio gy­ven­to­jus į ren­gi­nį pa­kvies Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pu­čia­mų­jų or­kest­ras – gro­da­mas eis nuo Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jos sta­dio­no iki baž­ny­čios.

„Pak­vies­tos da­ly­vau­ti vi­sos ap­skri­ties mo­kyk­los, jų pa­pra­šy­ta, kad at­siųs­tų po gru­pę mo­ki­nių ir mo­ky­to­ją. Da­ly­vaus daug gar­bių sve­čių: Sei­mo, Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, sa­vi­val­dy­bių me­rai, šau­liai, par­ti­za­nai. Šis edu­ka­ci­nės pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mos „Var­dan Lie­tu­vos“ res­pub­li­ki­nis ren­gi­nys – tai gy­vo­ji is­to­ri­jos pa­mo­ka jau­ni­mui. Jis bus fil­muo­ja­mas, įra­šo­mos kal­bė­ju­sių­jų min­tys. Po to DVD dis­ke­liai bus per­duo­ti mo­kyk­loms, kad ga­lė­tų me­džia­gą pa­nau­do­ti pa­mo­ko­se“, – paaiš­ki­no V. Rai­bi­kis.

Tai ren­gi­nys, skir­tas 1947 m. sau­sio 15–16 die­no­mis Nad­raus­vės ir Juo­du­pių kai­me įvy­ku­siam Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų ir jų at­sto­vų pir­ma­jam su­va­žia­vi­mui at­min­ti.Ne­pap­ras­tai reikš­min­ga

Is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se mi­ni­mi, o do­ku­men­tų rin­ki­ny­je „Lie­tu­vos par­ti­za­nų Tau­ro apy­gar­da. 1945–1952 m.“ yra iš­spaus­din­ti šio Lie­tu­vos ko­vo­to­jų už lais­vę su­va­žia­vi­mo pro­to­ko­lai, re­zo­liu­ci­ja. Ka­dan­gi jis vy­ko vi­siš­kai slap­tai, nė­ra mi­ni­ma vie­to­vė, kai ku­riuo­se teks­tuo­se tik nu­ro­do­ma, jog tai vy­ko Su­val­ki­jo­je.

Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų su­va­žia­vi­mas tu­rė­jo vyk­ti 1947 m. sau­sio 18 d. prie Kau­no. Ta­čiau ge­rą mė­ne­sį prieš tai šio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo su­telk­ta daug sek­lių bei po­ra pul­kų ka­riuo­me­nės, nes MGB tu­rė­jo tiks­lą su­nai­kin­ti vi­są par­ti­za­nų va­do­vy­bę ir šiam smū­giui kruopš­čiai ruo­šė­si. Išaiš­kė­jus šiai pro­vo­ka­ci­jai ir at­sklei­dus stam­biau­sio MGB agen­to J. Mar­ku­lio-Ere­lio iš­da­vys­tę, vi­sos Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų su­va­žia­vi­mo da­ta ir vie­ta bu­vo pa­keis­tos. Pa­si­rink­ta Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų vei­ki­mo te­ri­to­ri­ja, nu­ma­ty­ta vie­ta ne­to­li Pil­viš­kių. Par­ti­za­nai čia sėk­min­gai po­sė­džia­vo sau­sio 15–16 die­no­mis, priė­mė svar­bius do­ku­men­tus, ku­rie bu­vo la­bai reikš­min­gi to­li­mes­nia­me lais­vės ko­vų eta­pe.

„Šie­met mi­ni­me Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­tį, šiuos me­tus Sei­mas pa­skel­bė Lie­tu­vos lais­vės ko­vų są­jū­džio me­tais, to­dėl ir mū­sų ren­gi­niai skir­ti tai pro­gai“, – sa­kė V. Rai­bi­kis.Pa­dė­jo se­niū­ni­ja

Nad­raus­vės ir Juo­du­pių kai­mų pa­va­di­ni­mai ran­da­mi tik smul­kia­me že­mė­la­py­je. Gy­ven­to­jų čia jau ne­li­kę, tik per ūki­nin­kų lau­kus į Še­šu­pę nu­vin­gu­riuo­ja alks­niais ir kark­lais ap­žė­lu­sios Raus­vės upe­lės va­ga. Jos sro­vė vis tik ne­nup­luk­dė į už­marš­tį to, kas vie­na­me ir ki­ta­me jos kran­te įvy­ko prieš dau­giau kaip še­šias­de­šimt me­tų.

„So­dy­bos, ku­rio­se vy­ko su­va­žia­vi­mas, bu­vo vie­no­je ir ki­to­je upe­lio pu­sė­je, ta­čiau jos neišliko”, – mos­te­lė­jo į tą pu­sę Pil­viš­kių se­niū­nas Vy­tau­tas Ju­dic­kas.

Kal­ba apie šios vie­tos įam­ži­ni­mą tarp Tau­ro par­ti­za­nų apy­gar­dos at­sto­vų ir se­niū­ni­jos už­si­mez­gė praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Ka­dan­gi tai ga­na ato­ki vie­to­vė, nuspręsta, jog ge­riau­sia bū­tų pa­mink­lą pa­sta­ty­ti prie lau­ko ke­lio.

Ant pil­ka­pio už­kel­tas pa­pras­tas lau­ko rie­du­lys su įra­šu apie šio­je vie­to­je vy­ku­sį svar­bų is­to­ri­nį įvy­kį. Prie pa­mink­lo ta­ke­lis nu­klo­tas ir­gi iš ak­me­nų. Su­ras­ti šią vie­tą nė­ra sun­ku: nuo Pae­že­rių pu­sės, pra­va­žia­vus A. Kriš­čiu­kai­čio-Aiš­bės tė­viš­kę, ke­lias per lau­kus pa­su­ka į kai­rę.

Pa­mink­lo pa­sta­ty­mu, te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mu rū­pi­no­si se­niū­ni­ja. Se­niū­nas pa­siun­tė dar­bi­nin­kus ir vaiz­das nuo­ša­lio­je vie­to­vė­je pa­si­kei­tė: pa­nai­kin­tas su­ve­šė­jęs kem­sy­nas, už­pil­ta že­mių, priė­ji­mas prie pa­mink­lo ir jo pa­pė­dė iš­grįs­ta iš lau­kų su­rink­tais ak­me­ni­mis. Praė­ju­sį penk­ta­die­nį į šią vie­tą at­vy­kęs LPKTS Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo pir­mi­nin­kas Ve­čes­la­vas Agur­kis su­si­pa­ži­no su ren­gi­nio sce­na­ri­ju­mi, su se­niū­nu su­si­de­ri­no, kaip pa­puoš ap­lin­ką, ap­ta­rė ki­tus or­ga­ni­za­ci­nius da­ly­kus. Šią sa­vai­tę ši pli­ka te­ri­to­ri­ja bus ap­so­din­ta spyg­liuo­čių krū­me­liais, gė­lė­mis, pa­ruoš­tos vie­tos programos da­ly­viams ir žiū­ro­vams.Nė­ra abe­jin­gi

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai pla­nuo­ja su­lauk­ti dau­giau nei tūks­tan­čio žmo­nių. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vų pa­si­ta­ri­me pa­gar­si­no or­ga­ni­za­to­rių kvie­ti­mą, jį iš­siun­tė vi­soms mo­kyk­loms.

Pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Ž. Ži­lins­kie­nės, ku­ruo­jan­čios pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo sri­tį, mo­kyk­los ne­tu­rė­tų lik­ti abe­jin­gos. Ti­ki­ma­si, kad ren­gi­ny­je po dau­giau ar ma­žiau at­sto­vų da­ly­vaus.

Daug švie­ti­mo įstai­gų – mo­kyk­lų, dar­že­lių – kiek­vie­nais me­tais da­ly­vau­ja pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­jek­tuo­se, ku­riuos re­mia Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, jų įgy­ven­di­ni­mui da­lį lė­šų ski­ria ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Lė­šos pa­skirs­to­mos pa­gal kon­kur­sų te­mas. Šie­met dau­giau­sia pro­jek­tų bu­vo pa­reng­ta sie­kiant įpras­min­ti reikš­min­gus vals­ty­bės ir tau­tos įvy­kius.

Mo­ky­to­jų va­do­vau­ja­mi moks­lei­viai ren­ka is­to­ri­nę me­džia­gą, vyks­ta eks­pe­di­ci­jos, is­to­ri­jos pa­mo­kos ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je bei ki­ti nu­ma­ty­ti ren­gi­niai.

Ma­no­ma, kad daug ką su­do­mins ir šį penk­ta­die­nį įvyk­sian­ti ne­tra­di­ci­nė is­to­ri­jos pa­mo­ka, ku­rio­je at­si­ve­ria ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti ir iš­girs­ti is­to­ri­jos liu­di­nin­kus bei jos met­raš­ti­nin­kus.


Rug­sė­jo 11 d. vyks edu­ka­ci­nės pi­lie­ti­nio ir tau­ti­nio ug­dy­mo pro­gra­mos „Var­dan Lie­tu­vos” ren­gi­nys, skir­tas 1947 m. sau­sio 15 – 16 d. Nad­raus­vės ir Juo­du­pių kai­muo­se (Vil­ka­viš­kio r., Pil­viš­kių sen.) įvy­ku­siam Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dų ir at­sto­vų pir­mam su­va­žia­vi­mui at­min­ti.

12 val. – šv. Mišios Pil­viš­kių Šven­čiau­sios Tre­jy­bės pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je už ko­vo­se, trem­ty­se, la­ge­riuo­se žu­vu­sius par­ti­za­nus.

13.30 val. – pa­mink­lo ati­den­gi­mas ir šven­ti­ni­mas Juo­du­pių kai­me, da­ly­vių kalbos, mo­ki­nių, ka­riš­kių, pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ro, jung­ti­nio cho­rų ko­lek­ty­vo pro­gra­ma, ka­riš­kiai at­liks Šlo­vės sal­ves žu­vu­sių­jų už Lie­tu­vos lais­vę ­gar­bei.

Su­siei­si­me prie bend­ro vai­šių sta­lo, pa­si­vai­šin­si­me ka­rei­viš­ka ko­še. Ren­gi­ny­je kvie­čia­mi da­ly­vau­ti Jos Eks­ce­len­ci­ja Da­lia Gry­baus­kai­tė, Eu­ro­pos Par­la­men­to, Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do­vai, bu­vę par­ti­za­nai, ry­ši­nin­kai, po­li­ti­niai ka­li­niai, trem­ti­niai, Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­jos stu­den­tai, dės­ty­to­jai, ki­ti gar­būs sve­čiai.Ve­čes­la­vas AGUR­KIS

LPKTS Ma­ri­jam­po­lės fi­lia­lo pir­mi­nin­kas

Užsk. 9508


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas