„Santaka“ / Kitokia mokykla, kitokia mokyklos biblioteka

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-07 22:39

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė Ele­na Ba­ce­vi­čie­nė pa­si­ry­žu­si to­liau įgy­ven­din­ti nau­jo­ves.

Kitokia mokykla, kitokia mokyklos biblioteka

Apie ki­to­kią Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bu­vo ne kar­tą kal­bė­ta, vi­rė dis­ku­si­jos, bu­vo ne­pa­ten­kin­tų ir be­si­džiau­gian­čių, nu­si­vy­lu­sių ir ryž­tin­gų, abe­jo­jan­čių ir ti­kin­čių, sie­kian­čių ir sva­jo­jan­čių... Ki­to­kiai mo­kyk­lai rei­kė­jo ir ki­to­kios bib­lio­te­kos.

MO­BIS... Trum­pi­nys, ra­šo­mas di­džio­sio­mis rai­dė­mis, reiš­kia mo­kyk­lų bib­lio­te­kų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą.

Daug ką su­de­ri­nus ir su­tiks­li­nus, nuo 2004 me­tų Lie­tu­vos mo­kyk­lų bib­lio­te­ko­se bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti MO­BIS pro­gra­ma.

Tais me­tais mū­sų mo­kyk­lo­je ne­bu­vo tiek kom­piu­te­rių, kad vie­nas bū­tų skir­tas bib­lio­te­kai, o ir per Švie­ti­mo sky­rių tam tiks­lui gau­tie­ji mū­sų mo­kyk­los ne­pa­sie­kė.

Per di­de­lius var­gus mo­kyk­los di­rek­to­riaus A. Ži­ke­vi­čiaus dė­ka pa­ga­liau ga­vo­me kom­piu­te­rį. Pa­ruo­šus jį nau­do­ti, 2006 m. spa­lio mė­ne­sį bib­lio­te­ko­je bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti MO­BIS pro­gra­ma.

Ka­ta­lo­gas – rak­tas į bib­lio­te­ką, elekt­ro­ni­nis ka­ta­lo­gas – mo­der­nes­nis rak­tas į mo­der­nes­nę bib­lio­te­ką.

Nuo to lai­ko iš­ti­sus me­tus bu­vo re­ka­ta­lo­guo­ja­mos kny­gos, at­ren­ka­mos mo­ra­liai pa­se­nu­sios ir su­si­dė­vė­ju­sios, tvar­ko­mos nau­jos są­skai­tos, ve­da­ma nau­ja in­ven­to­ri­nė kny­ga, nau­jai gau­tos li­te­ra­tū­ros pa­gal są­skai­tas ap­skai­ta.

Da­bar bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, kad bib­lio­te­ka pa­si­ruo­šu­si ap­tar­nau­ti skai­ty­to­jus. Ta­čiau kad MO­BIS pro­gra­ma bū­tų įdieg­ta iki ga­lo, bū­ti­nai rei­ka­lin­gas kvi­tų spaus­din­tu­vas.

Ko­kie šios pro­gra­mos trū­ku­mai ir pri­va­lu­mai?

Bu­vau la­bai nu­si­mi­nu­si, ženg­da­ma pir­muo­sius žings­nius. Iš­kil­da­vo be­ga­lė klau­si­mų, o dėl paaiš­ki­ni­mų ne­tu­rė­jau į ką kreip­tis. Vie­šo­ji bib­lio­te­ka dir­ba su LI­BIS pro­gra­ma – pa­na­šia, bet šiek tiek ki­to­kia, nors ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai yra to­kie pa­tys. Ma­no klau­si­mai, kar­tais nai­vūs ir vai­kiš­ki, jos dar­buo­to­jus ste­bi­no. Čia – kaip vai­kams su nau­ju žais­lu: kol pa­tys ne­pa­var­to ir neap­žiū­ri iš vi­sų pu­sių, tol ir ne­ga­li su­pras­ti, kas yra vi­du­je. Da­bar ir aš ga­liu šyp­so­tis.

La­bai pa­gel­bė­jo lan­ky­tų kur­sų va­do­vė, su ku­ria su­si­ra­ši­nė­jau elekt­ro­ni­niu pa­štu. Praė­jus gal pu­sei me­tų, o gal me­tams, jau ga­lė­jau kal­bė­ti apie MO­BIS pro­gra­mos pri­va­lu­mus.

MO­BIS bu­vo su­kur­ta tam, kad pa­leng­vin­tų bib­lio­te­ki­nin­ko dar­bą. Ji pa­grei­ti­na dar­bą, su­ran­dant bib­lio­te­ko­je tu­ri­mus spau­di­nius, pa­spar­ti­na jų iš­da­vi­mą skai­ty­to­jams.

Pa­vyz­džiui, šim­tui kny­gų su­tvar­ky­ti anks­čiau rei­kė­da­vo ran­ka už­pil­dy­ti 200 ka­ta­lo­gi­nių kor­te­lių, o jei­gu bū­da­vo ša­ki­nė li­te­ra­tū­ra, rei­kė­da­vo pa­pil­do­mos kor­te­lės sis­te­mi­niam ka­ta­lo­gui. Vi­sas šias kor­te­les pa­gal abė­cė­lę rei­kė­da­vo įterp­ti į ka­ta­lo­gų dė­žu­tes.

Elekt­ro­ni­niai bib­liog­ra­fi­niai ap­ra­šai vi­siš­kai ati­tin­ka iki šiol nau­do­tus ap­ra­šus. Ta­čiau, skir­tin­gai nei anks­tes­nie­ji, jie tu­ri šiuos pri­va­lu­mus: bet ku­riuo mo­men­tu ga­li­ma grei­čiau juos pa­pil­dy­ti ar­ba pa­tai­sy­ti, pa­pras­ta su­kur­ti ke­lių įra­šų są­sa­ją. Grei­tes­nė bib­liog­ra­fi­nio įra­šo paieš­ka: ati­tin­ka­ma­me MO­BIS pro­gra­mos lan­ge­ly­je rei­kia pa­ra­šy­ti tiks­lų pir­mą lei­di­nio pa­va­di­ni­mo žo­dį. Ga­li­ma paieš­ka pa­gal au­to­rių, kai lan­ge­ly­je įra­šo­ma tiks­li ori­gi­na­li au­to­riaus pa­var­dė, ku­rią įsi­min­ti da­bar nė­ra la­bai pa­pras­ta, pvz.: McCart­hy, Van­der­bilt, O‘Brien ir t. t. (ši paieš­ka sun­kes­nė). Ga­li­ma spau­di­nio ieš­ko­ti pa­gal rub­ri­ką ar­ba reikš­mi­nius žo­džius. Reikš­mė įra­šo­ma ran­ka ar­ba pa­si­ren­ka­ma iš są­ra­šo, ku­ris su­for­muo­ja­mas iš ka­ta­lo­ge sau­go­mų bib­liog­ra­fi­nių įra­šų duo­me­nų.

Fon­do bib­lio­te­ko­je yra di­de­lis va­do­vė­lių fon­das. Va­do­vė­liams tvar­ky­ti yra skir­ta at­ski­ra MO­BIS pro­gra­mos da­lis „Va­do­vė­liai“. Čia ga­li­ma at­lik­ti jų paieš­ką, tvar­ky­ti ir kur­ti už­sa­ky­mus, tvar­ky­ti ir spaus­din­ti są­skai­tas, dirb­ti su va­do­vė­lių ga­vi­mo in­for­ma­ci­ja, spaus­din­ti bend­rą­ją bei pa­pil­do­mą ap­skai­tą ir va­do­vė­lių fon­do ap­skai­tos kor­te­lę.

Tvar­kant va­do­vė­lius su MO­BIS pro­gra­ma, mums rei­kia su­sie­ti du bib­lio­te­kos kom­piu­te­rius. Ti­ki­mės, kad tai ga­lė­si­me pa­da­ry­ti ne­to­li­mo­je atei­ty­je.

Be va­do­vė­lių fon­do tvar­ky­mo, ki­ta svar­bi mū­sų bib­lio­te­kos veik­los sri­tis – skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mas. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio esu pa­si­ry­žu­si ženg­ti ir šį žings­nį. Kaip sek­sis, pa­ro­dys atei­tis.Ele­na BA­CE­VI­ČIE­NĖ

Vilkaviškio „Auš­ros“ gimnazijos bib­lio­te­ki­nin­kė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Per miestą tekančią upę tenka šienauti dalgiais
* Skęstančiuosius gelbstintis vilkaviškietis apie savo gyvybę negalvoja
* Fotografijų parodoje skleidžiasi užslėptas krašto gamtos grožis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „humusas“ kaip valgio pavadinimas?
Vartosenoje jau paplitęs junginys avinžirnių užtepas, tačiau galimas ir adaptuotas variantas hùmusas.
Tai – tiršta pasta arba užtepas iš avinžirnių, sezamų sėklų, alyvuogių aliejaus ir česnakų, paplitęs Viduriniuosiuose Rytuose.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas