„Santaka“ / Avarijos kaltininkas už grotų praleis 10 metų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-07 22:16

Dalinkitės:  


Konvojaus pareigūnų iš areštinės atvesdintas ir grotuotame užtvare nuosprendžio klausęsis Rimas Muraškovas nesutriko išgirdęs, jog jam skirta griežčiausia bausmė.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Avarijos kaltininkas už grotų praleis 10 metų

Eglė KVIESULAITIENĖ

Va­kar teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį tra­giš­ką ava­ri­ją, ku­rio­je žu­vo sep­ty­ni žmo­nės, su­kė­lu­siam Ri­mui Mu­raš­ko­vui. Jis nu­teis­tas mak­si­ma­lia už to­kį nu­si­kal­ti­mą įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta baus­me – 10 me­tų lais­vės atė­mi­mo, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Teis­mas iš da­lies pa­ten­ki­no ir nu­ken­tė­ju­sių­jų ci­vi­li­nius ieš­ki­nius – iš vi­so 1 mln. 420 tūkst. li­tų.Nuosp­ren­dį ža­dė­jo skųs­ti

Ne­nuos­ta­bu, kad ar­ti­mų­jų ne­te­ku­siems Ane­lei, Ge­di­mi­nui ir Re­na­tui Sa­ba­liaus­kams, So­na­tai Dir­sie­nei, Anas­ta­zi­jai Ma­sai­tie­nei bei Vil­mai Bruo­žie­nei nuo­spren­dis at­ro­dė per švel­nus. Aša­rų bei emo­ci­jų teis­mo po­sė­džių me­tu ne­ga­lė­ju­siems su­lai­ky­ti žu­vu­sių­jų tė­vams, bro­liams, se­se­rims at­ro­dė ne­sup­ran­ta­ma, kad po ke­le­rių me­tų ava­ri­jos kal­ti­nin­kas vėl mė­gau­sis gy­ve­ni­mu lais­vė­je, o jų ar­ti­mi žmo­nės, taip my­lė­ję gy­ve­ni­mą ir kū­rę atei­ties pla­nus, nie­ka­da jų ne­beį­gy­ven­dins.

Po­sė­džių me­tu baus­mės iki gy­vos gal­vos rei­ka­la­vę ir pra­keiks­mus už gro­tų sa­lė­je sė­dė­ju­siam R. Mu­raš­ko­vui svai­dę žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji nuo­spren­džio klau­sė ty­liai. Dau­ge­lis jų su­pra­to, kad skir­ta baus­mė – griež­čiau­sia, ko­kią už šį nu­si­kal­ti­mą nu­ma­to ša­lies įsta­ty­mai. Ta­čiau žur­na­lis­tų kal­bin­tas Ge­di­mi­nas Sa­ba­liaus­kas ne­ga­lė­jo su­si­tai­ky­ti su, jo ma­ny­mu, per men­ka baus­me ir ža­dė­jo nuo­spren­dį skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui. O ket­ve­rių me­tų duk­re­lės ne­te­ku­si So­na­ta Dir­sie­nė ne­ga­lė­jo su­pras­ti, ko­dėl įsta­ty­mas toks gai­les­tin­gas sep­ty­nių žmo­nių žu­di­kui. Ji pa­ti ža­dė­jo vyk­ti į Sei­mą ir rei­ka­lau­ti, kad baus­mės mir­tį ke­liuo­se sė­jan­tiems ne­blai­viems vai­ruo­to­jams bū­tų su­griež­tin­tos.

Kad ir kaip svars­ty­tu­me, ko ge­ro, nė­ra to­kios baus­mės, ku­ri bū­tų adek­va­ti ne­tek­čiai.Ieškiniai – beveik pusantro milijono litų

Teis­mas iš da­lies pa­ten­ki­no ir ci­vi­li­nius ieš­ki­nius dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Ge­di­mi­nui Sa­ba­liaus­kui, drau­ge su žmo­na Ane­le ne­te­ku­siems sū­naus, duk­ters, tri­jų anū­kių ir žen­to, teis­mas pri­tei­sė 600 tūks­tan­čių li­tų. Anas­ta­zi­jai Ma­sai­tie­nei, per ava­ri­ją pra­ra­du­siai sū­nų, dvi anū­kes ir mar­čią, nu­teis­ta­sis tu­rės su­mo­kė­ti 400 tūkst. li­tų. Vil­ma Bruo­žie­nė, ne­te­ku­si duk­ters, tu­rė­tų gau­ti 200 tūkst. li­tų. Tiek pat teis­mas pri­tei­sė ir Re­na­tui Sa­ba­liaus­kui, pra­ra­du­siam duk­re­lę, bro­lį, se­se­rį ir dvi duk­te­rė­čias. Dar 20 tūkst. li­tų (tiek, kiek ir bu­vo nu­ro­dęs ieš­ki­ny­je) teis­mas pri­tei­sė au­to­mo­bi­lį „Jeep Grand Che­ro­kee“ lem­tin­gą nak­tį vai­ra­vu­siam ir įvai­rių su­ža­lo­ji­mų pa­ty­ru­siam Al­vy­dui Šmulkš­čiui. Nors bend­ras ieš­ki­nys ge­ro­kai su­ma­žė­jo (nu­ken­tė­ju­sie­ji ieš­ki­niuo­se rei­ka­la­vo 4 mln. 520 tūkst. li­tų), ko ge­ro, re­tas ti­ki, kad R. Mu­raš­ko­vas pa­jėgs su­mo­kė­ti bent de­šim­ta­da­lį pri­teis­tų pi­ni­gų.

Nors neį­ma­no­ma su­vok­ti, ko­kį ne­tek­ties skaus­mą iš­gy­ve­na žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji, šiur­pu pa­gal­vo­ti ir apie tai, ką tu­ri jaus­ti žmo­gus, ku­rio są­ži­nę sle­gia sep­ty­nios gy­vy­bės. Tris die­nas vy­ku­sia­me teis­mo pro­ce­se ven­gęs pa­kel­ti akis į aša­ras brau­kian­čius sa­vo au­kų ar­ti­muo­sius, klau­sy­da­mas jo var­du sklin­dan­čių pra­keiks­mų, R. Mu­raš­ko­vas net ne­ban­dė tei­sin­tis – kal­tę vi­siš­kai pri­pa­ži­no, o jam su­teik­to pa­sku­ti­nio žo­džio me­tu ban­dė iš­le­men­ti at­si­pra­šy­mo žo­džius. Sup­ran­ta­ma, šie žo­džiai nie­ko ne­ga­lė­jo pa­keis­ti. Au­kų ar­ti­mie­ji tik dar emo­cin­giau rei­ka­la­vo griež­čiau­sios baus­mės ir lin­kė­jo pa­čiam pa­siim­ti vir­vę.Va­ži­nė­jo gir­ti

Per tris by­los nag­ri­nė­ji­mo die­nas bu­vo iš­klau­sy­ti ir nu­ken­tė­ju­sie­ji, ir liu­di­nin­kai.

Pap­ra­šy­tas duo­ti pa­ro­dy­mus, Ri­mas Mu­raš­ko­vas teis­me ne­no­rė­jo pri­si­min­ti klai­kios va­sa­rio 21-osios nak­ties. Teig­da­mas, kad jo gal­vo­je da­bar vis­kas su­si­mai­šę, pra­šė va­do­vau­tis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu duo­tais pa­ro­dy­mais.

Jau ki­tą die­ną po ava­ri­jos ap­klaus­tas R. Mu­raš­ko­vas ne­slėp­da­mas pa­sa­ko­jo, kad lem­tin­gą­ją die­ną ger­ti pra­dė­jo dar Bab­tuo­se (Kau­no r.) su pusb­ro­liu. Vy­ras tei­gė iš­gė­ręs pus­lit­rį alaus ir 250 gra­mų deg­ti­nės. Ge­ro­kai įkau­šęs drau­ge su pusb­ro­liu nu­ta­rė va­žiuo­ti į Ky­bar­tus, kur lai­ki­nai dir­bo ir gy­ve­no Ri­mo tė­vas. Ava­ri­jos kal­ti­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad jau prieš tai, tą pa­čią die­ną, su pusb­ro­liu bu­vo pa­te­kę į ava­ri­ją – at­si­tren­kė į ke­lio ženk­lą ir iš­mu­šė šo­ni­nio lan­go stik­lą. Bet ši kliū­tis ne­sut­ruk­dė ap­gir­tu­siems vy­rams: už­kli­ja­vę kiau­ry­mę skaid­ria plė­ve­le, jie pa­trau­kė į Ky­bar­tus.

Iš Kau­no į pro­vin­ci­ją at­lė­kę ke­lių „ere­liai“ ro­dė vai­ra­vi­mo „meist­riš­ku­mą“ – rai­žė „sau­les“ au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. R. Mu­raš­ko­vas pri­si­me­na, kaip prie jų pri­va­žia­vo tam­sus BMW ir iš jo iš­šo­kęs vy­ras, pa­ma­tęs prie vai­ro gir­tą jau­nuo­lį, skė­lė jam an­tau­sį.

De­ja, ši ky­bar­tie­čio „pa­mo­ka“ ne­sus­tab­dė R. Mu­raš­ko­vo. Kaip nuo neap­gal­vo­tų, nu­si­kals­ta­mų poel­gių jo ne­sus­tab­dė ir anks­čiau teis­mo skir­tos baus­mės.

23-ejų vy­rui už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus tei­sė vai­ruo­ti bu­vo atim­ta tre­jiems me­tams, o prieš po­rą me­tų kar­tu su bro­liu jis bu­vo teis­tas už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą bei pa­si­prie­ši­ni­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.Eks­per­ti­zės ver­dik­tas

Ko­dėl vė­lų va­ka­rą jam šo­vė min­tis va­žiuo­ti į Vir­ba­lį ieš­ko­ti ci­ga­re­čių, Ri­mas at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. Kaip ne­ga­lė­jo to paaiš­kin­ti ir su juo į ma­ši­ną sė­dęs tė­vo bend­ra­dar­bis Vir­man­tas Tre­ke­vi­čius. Pats vairuotojo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rin­tis ir ma­ši­nos ne­vai­ruo­jan­tis V. Tre­ke­vi­čius teis­me tei­gė, kad Ri­mas va­žia­vęs gal 100 km per va­lan­dą grei­čiu. Ta­čiau su­si­dū­ri­mo mo­men­to keleivis teigė ne­ma­tęs, nes bu­vo pa­lin­kęs prie mo­bi­lio­jo te­le­fo­no. Pats ge­ro­kai įkau­šęs V. Tre­ke­vi­čius sa­kė tuo me­tu ne­ži­no­jęs, kad Ri­mas prie vai­ro sė­do ne­blai­vus, – iš drau­go elg­se­nos to ne­sup­ra­tęs.

Pats R. Mu­raš­ko­vas tvir­ti­no nie­kur ne­sku­bė­jęs. Ta­čiau jo­kio au­to­mo­bi­lio prie­ky­je ne­ma­tęs – jį apa­ki­no iš prie­kio at­va­žia­vu­si ma­ši­na. Tad su­si­dū­ri­mo mo­men­tą tik pa­ju­tęs. Kas at­si­ti­ko, su­vo­kė tik po to, kai pa­ma­tė su­lam­dy­tą vi­su­rei­gį ir ne­gy­vus žmo­nes, o iš po ra­tų pa­dė­jo iš­trauk­ti ma­žos mer­gai­tės kū­ne­lį... R. Mu­raš­ko­vui ava­ri­jos vie­to­je bu­vo nu­sta­ty­tas 2,03 pro­m. (vi­du­ti­nis) gir­tu­mas. Ta­čiau vė­liau gau­ta krau­jo eks­per­ti­zė pa­ro­dė, kad vai­ruo­to­jas bu­vo sun­kiai gir­tas (2,51 pro­m.).Mo­ti­na ne­pa­si­ro­dė

Per ste­buk­lą gy­vas li­kęs vi­su­rei­gio vai­ruo­to­jas Al­vy­das Šmulkš­tys teis­me sa­kė ir da­bar ne­pri­si­me­nąs vi­sų ava­ri­jos ap­lin­ky­bių. 22-ejų vai­ki­nui ava­ri­jos me­tu lū­žo šon­kau­liai, bu­vo su­trenk­ta gal­va. Me­di­kų pa­žy­mos liu­di­ja, kad vai­ki­nas dar ir da­bar yra ne­te­kęs 50 pro­c. dar­bin­gu­mo. A. Šmulkš­tys teis­me pa­sa­ko­jo, kad ke­lio­nė į Vir­ba­lį tą va­ka­rą ne­bu­vo pir­mo­ji. Mat kai­my­no Da­riaus Sa­ba­liaus­ko jis iš anks­to bu­vęs pa­pra­šy­tas po krikš­ty­nų iš­ve­žio­ti sve­čius. Pir­ma­sis rei­sas į Vil­ka­viš­kį bu­vo sėk­min­gas, o ve­žant na­mo vir­ba­lie­čius, li­kus ke­liems šim­tams met­rų iki ke­lio­nės tiks­lo, į jo vai­ruo­ja­mą „Jeep Grand Che­ro­kee“ at­si­tren­kė „Re­nault Clio“, ku­ris vi­su­rei­gį nu­bloš­kė tie­siai po vil­ki­ko ra­tais.

Liu­dy­ti teis­me iš Ru­si­jos bu­vo iš­kvies­tas ir vil­ki­ko vai­ruo­to­jas 32-ejų Alek­sand­ras Štog­ri­nas. Sklandant gan­dam­s ne kar­tą „lai­do­tas“ to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jas teis­me be ga­lo jau­di­no­si. Jis kal­bė­jo, kad ke­lio at­kar­pa per Vil­ka­viš­kio ra­jo­ną – jam lyg pra­keiks­mas. Mat per­nai lapk­ri­tį po jo vai­ruo­ja­mu vil­ki­ku pa­lin­do da­bar­ti­nė­je ava­ri­jo­je žu­vu­sios Li­ja­nos Bruo­žy­tės se­sers vai­ruo­tas au­to­mo­bi­lis. Po mi­nė­tos ava­ri­jos A. Štog­ri­nui rei­kė­jo lai­ko at­si­gau­ti. To­dėl į rei­są jis ry­žo­si iš­va­žiuo­ti tik po po­ros mė­ne­sių. Bū­tent šio rei­so me­tu ir įvy­ko tra­giš­ko­ji, sep­ty­nias gy­vy­bes nu­si­ne­šu­si, ava­ri­ja.

Į teis­mą at­vy­ko ir R. Mu­raš­ko­vo tė­vas, ta­čiau jis pa­si­nau­do­jo įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tei­se ir liu­dy­ti prieš sū­nų at­si­sa­kė. Vy­ras nie­kur ne­dir­ba. Po ava­ri­jos per ži­niask­lai­dos prie­mo­nes iš­gar­sė­jęs kaip žu­di­ko tė­vas ir su­gė­ro­vas, al­ko­ho­liu pikt­nau­džiau­jan­tis sta­ty­bi­nin­kas iš dar­bo bu­vo at­leis­tas.

Teis­me ne­pa­si­ro­dė tik R. Mu­raš­ko­vo mo­ti­na, te­le­vi­zi­jos lai­do­se ža­dė­ju­si ke­liais at­šliauž­ti ir at­si­pra­šy­ti jos sū­naus pra­žu­dy­tų žmo­nių ar­ti­mų­jų. Ta­čiau mo­te­ris taip ir neiš- d­rį­so pa­si­ro­dy­ti nei Sa­ba­liaus­kų, nei Bruo­žių, nei Ma­sai­čių na­muo­se.Gal bū­tų iš­veng­ta

Po teis­mo žur­na­lis­tų lū­ku­ria­vo mo­te­ris. Ji tei­gė tik no­rin­ti iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę ži­niask­lai­dai. Pa­ti au­to­mo­bi­lį nuo­lat vai­ruo­jan­ti pa­šne­ko­vė tvir­ti­no nie­kaip ne­ga­lin­ti pa­tei­sin­ti R. Mu­raš­ko­vo poel­gio. Ne­ga­lin­ti su­pras­ti ir tų, ku­rie ma­tė prie vai­ro sė­dan­tį gir­tą vai­ruo­to­ją ir jo ne­sus­tab­dė. Ta­čiau mo­te­ris tei­gė ne­ga­lin­ti at­si­ste­bė­ti ir tuo, kad tarp suau­gu­sių, at­sa­kin­gų žmo­nių neat­si­ra­do to­kių, ku­rie su­stab­dy­tų aš­tuo­nis į pen­kia­vie­tį au­to­mo­bi­lį sė­dan­čius vir­ba­lie­čius, įspė­tų juos, kad sau­gos dir­žai ga­li iš­gel­bė­ti žmo­gaus gy­vy­bę.

– Gal šian­dien ap­rau­do­tu­me dvi­gu­bai ma­žiau au­kų ar su­žeis­tų­jų, o R.Mu­raš­ko­vą teis­tu­me ne už sep­ty­nias gy­vy­bes nu­si­ne­šu­sią ava­ri­ją, – tar­si klau­sė, tar­si pa­ti sau svars­tė mo­te­ris.

Ar bu­vo ga­li­ma iš­veng­ti skau­džios ne­lai­mės, ko ge­ro, svars­to ir mi­nė­to BMW vai­ruo­to­jas, skė­lęs an­tau­sį neat­sa­kin­gam gir­tuok­liui, ta­čiau ne­pra­ne­šęs apie jį pa­rei­gū­nams. Da­lį kal­tės sau pri­sii­ma ir ki­ti, ma­tę chu­li­ga­niš­kai ke­ly­je be­siel­gu­sį gir­tą vai­ruo­to­ją, bet ne­siė­mę jo­kių prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią ne­lai­mei. Kaž­ko­dėl į sa­vo klai­das mes at­si­grę­žia­me tik tuo­met, kai įvyks­ta ne­pa­tai­so­ma tra­ge­di­ja.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas