„Santaka“ / Visas gyvenimas – manipuliacijos?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-04 10:30

Dalinkitės:  


Visas gyvenimas – manipuliacijos?

Sa­ve pa­žįs­ta­me bend­ra­dar­biau­da­mi ir ko­vo­da­mi su ki­tais. Gy­vū­nai spren­džia konf­lik­tus pa­bėg­da­mi ar­ba pul­da­mi. Dau­ge­lis žmo­nių ir­gi ti­ki, kad ga­li­ma ar­ba ko­vo­ti su ki­tais, ar­ba pa­klus­ti. Kar­tais pri­si­me­na­ma ir komp­ro­mi­so ga­li­my­bė, ta­čiau ne vie­nas lai­ko jį di­des­niu ar ma­žes­niu pra­lai­mė­ji­mu. Nuo­la­ti­nės ko­vos ir jų sėk­mei svar­bus sa­vų­jų jaus­mų bei po­rei­kių slė­pi­mas – ne­leng­va naš­ta mū­sų psi­chi­kai. Gud­rūs pa­mo­ky­mai, kaip sėk­min­giau įveik­ti ki­tus ar kil­niai pa­si­trauk­ti, šiuo at­ve­ju ne­pa­de­da, nes re­mia­si ta pa­čia prie­lai­da: ki­ti yra „priešininkai“, ku­riuos rei­kia pa­veik­ti ar­ba ku­rių po­vei­kio sau rei­kia iš­veng­ti.

JAV psi­cho­lo­gai Ve­ra Ka­po­ni ir To­ma­šas No­va­kas siū­lo ke­le­tą tai­syk­lių, ku­rios lei­džia gy­ven­ti ne­ma­ni­pu­liuo­jant ap­lin­ki­niais ir ne­tam­pant jų ma­ni­pu­lia­ci­jų au­ka. Šios tai­syk­lės kai kam ga­li at­ro­dy­ti aki­vaiz­džios, o ki­tiems itin ori­gi­na­lios, bet ap­svars­ty­ti jų pra­smę vei­kiau­siai pra­var­tu kiek­vie­nam.

1. Jūs ga­li­te spręs­ti apie sa­vo el­ge­sį, min­tis ir jaus­mus.

No­rin­tie­ji ma­ni­pu­liuo­ti ki­tais tvir­ti­na, kad žmo­gus ne­ga­li ob­jek­ty­viai ver­tin­ti sa­vęs. Tai tu­rė­tų da­ry­ti ki­ti, ku­rie va­do­vau­ja­si pri­pa­žin­to­mis tai­syk­lė­mis, au­to­ri­te­tų nuo­mo­ne ar kaž­kie­no iš­min­tin­ges­nio, do­res­nio, la­biau pa­ty­ru­sio nuo­sta­to­mis. Pri­si­mi­nus, kad au­to­ri­te­tai ir tai­syk­lės daž­nai prieš­ta­rau­ja vie­ni ki­tiems, ten­ka priim­ti at­sa­ko­my­bę už sa­ve.

2. Jūs ga­li­te neaiš­kin­ti sa­vo el­ge­sio.

Ma­ni­pu­liuo­to­jas pri­me­ta po­žiū­rį, kad už sa­vo el­ge­sį mes pir­miau­sia at­sa­ko­me ne prieš pa­čius sa­ve, o prieš kaž­ką ki­tą. To­dėl ir pri­va­lo­me paaiš­kin­ti, pa­grįs­ti ir pa­tei­sin­ti sa­vus no­rus bei poel­gius. Jei­gu pa­ti­kė­si­me, kad at­sa­kin­gi esa­me vi­sų pir­ma prieš sa­ve, tai ir mū­sų el­ge­sio paaiš­ki­ni­mas taps ne­be sun­kia prie­vo­le, o pa­slau­ga, ku­rią, kai to pa­tys no­ri­me, da­ro­me ki­tam žmo­gui.

3. Jūs ga­li­te pa­ts nu­spręs­ti, ar at­sa­ko­te už ki­tų ge­ro­vę.

Nuo­lat at­si­du­ria­me pa­dė­ty­je, kai mums lei­džia­ma su­pras­ti, jog esa­me at­sa­kin­gi už ar­ti­muo­sius, ap­lin­ki­nius ar or­ga­ni­za­ci­jas. At­sa­ko­my­bės pri­sky­ri­mu ne­re­tai ki­ti su­ma­niai nau­do­ja­si. Tai ga­li­ma iliust­ruo­ti si­tua­ci­ja par­duo­tu­vė­je, kai ir par­da­vė­jas, ir ei­lė sku­bi­na pir­kė­ją, lei­džia jam su­pras­ti, kad šis per­ne­lyg daug klau­si­nė­ja, kad gai­ši­na itin bran­gų par­da­vė­jo ir ki­tų žmo­nių lai­ką. Tai­gi pri­ski­ria jam pa­rei­gą rū­pin­tis par­duo­tu­vės dar­bo spar­ta bei ki­tų pir­kė­jų kom­for­tu. Kiek­vie­nas svei­ko pro­to žmo­gus su­pran­ta, jog už tai jis neat­sa­ko, ta­čiau dau­ge­lis pa­si­duo­da įta­kai, o kai ku­rie ir nu­si­per­ka tai, ko jiems ne­rei­kia.

4. Jūs ga­li­te keis­ti sa­vo pa­žiū­ras.

Tė­vai, pe­da­go­gai, o kar­tais ir ži­niask­lai­da tvir­ti­na, jog rim­tas, pa­ti­ki­mas žmo­gus tvir­tai lai­ko­si kar­tą pa­si­rink­tų pa­žiū­rų. Jas keis­ti – tai pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dą. Jei­gu rei­ka­lau­jan­tiems ab­so­liu­taus pa­sto­vu­mo iš mū­sų pa­vyk­tų pa­tiems ne­pa­da­ry­ti nė vie­nos klai­dos, bū­tų ga­li­ma pa­ti­kė­ti, kad jie siū­lo aukš­tus do­ro­vi­nius rei­ka­la­vi­mus, o ne ban­do da­ry­ti mums įta­ką sau pa­lan­kia link­me.

5. Jūs tu­ri­te tei­sę elg­tis ne­nuo­sek­liai.

So­cia­li­nis mi­tas skel­bia: suau­gęs žmo­gus pri­va­lo su­pras­ti sa­vo mo­ty­vus ir at­sa­ky­ti į bet ko­kį klau­si­mą apie sa­vo el­ge­sio niuan­sus. Iš jo rei­ka­lau­ja­ma vi­siš­kos sa­vo el­ge­sio ir jaus­mų kont­ro­lės. Tai­gi ma­my­tė, mo­ky­to­ja, vir­ši­nin­kas įgy­ja tei­sę smerk­ti mū­sų el­ge­sį vien to­dėl, kad ne­pa­kan­ka­mai sklan­džiai pa­siaiš­ki­no­me. O ir ki­ti ma­ni­pu­liuo­to­jai rei­ka­lau­ja, jog mū­sų gy­ve­ni­mas bū­tų tar­si kom­piu­te­ri­nė pro­gra­ma, ku­rios vie­na da­lis nuo­sek­liai kei­čia­ma ki­ta. Pag­rįs­tas el­ge­sys nė­ra blo­gas da­ly­kas, ta­čiau jo ne­rei­kia pai­nio­ti su lo­giš­kais sam­pro­ta­vi­mais. Jei­gu kie­no nors ar­gu­men­tai yra sva­res­ni, tai dar ne­reiš­kia, kad tu­ri­me sek­ti jo nu­ro­dy­mais.

6. Jūs tu­ri­te tei­sę pa­sa­ky­ti: „Ne­sup­ran­tu ta­vęs.“

Mei­lės mi­tas – tik­rai my­lin­tie­ji su­pran­ta vie­nas ki­tą be žo­džių. Gal įsi­my­lė­jė­liams kar­tais taip ir nu­tin­ka, bet rei­ka­la­vi­mas at­spė­ti ap­lin­ki­nių no­rus ir ke­ti­ni­mus daž­niau tė­ra už­mas­kuo­tas ban­dy­mas pri­vers­ti mus la­biau rū­pin­tis ki­tais nei sa­vi­mi. No­rin­tis, kad jo pa­gei­da­vi­mai bū­tų at­spė­ti, ne­lei­džia mums pa­sa­ky­ti „ne“, ne­lei­džia ap­svars­ty­ti sa­vo ir jo in­te­re­sų de­ri­ni­mo ga­li­my­bių.

7. Jūs ga­li­te ne­to­bu­lė­ti.

Įvai­riau­si dva­si­niai va­do­vai nuo­lat siū­lo bū­dus, kaip mes tu­rė­tu­me to­bu­lin­ti sa­ve. Su­tuok­ti­nis, drau­gas ir va­do­vas taip pat pri­me­na mū­sų ga­li­my­bes ir siū­lo jų to­bu­li­ni­mo pro­gra­mas. Jei­gu neat­siž­velg­si­me į šiuos pa­ta­ri­mus, bū­si­me pri­skir­ti tin­gių, ne­rim­tų, ne­pers­pek­ty­vių žmo­nių rū­šiai. Jei­gu at­si­žvelg­si­me, pri­siim­si­me vaid­me­nį vai­ko, klus­niai vyk­dan­čio tė­vo, ge­riau iš­ma­nan­čio, ko mums rei­kia, nu­ro­dy­mus.

Kiek­vie­na iš pa­siū­ly­tų tai­syk­lių ga­li su­kel­ti gin­čų. Gal tai ir yra jų ver­tė, lei­džian­ti kri­tiš­kiau pa­žvelg­ti į sa­ve ir sa­vo san­ty­kius su ap­lin­ki­niais?Pa­gal www.dar­ni­po­ra.lt


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas