„Santaka“ / Visas gyvenimas – manipuliacijos?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-04 10:30

Dalinkitės:  


Visas gyvenimas – manipuliacijos?

Sa­ve pa­žįs­ta­me bend­ra­dar­biau­da­mi ir ko­vo­da­mi su ki­tais. Gy­vū­nai spren­džia konf­lik­tus pa­bėg­da­mi ar­ba pul­da­mi. Dau­ge­lis žmo­nių ir­gi ti­ki, kad ga­li­ma ar­ba ko­vo­ti su ki­tais, ar­ba pa­klus­ti. Kar­tais pri­si­me­na­ma ir komp­ro­mi­so ga­li­my­bė, ta­čiau ne vie­nas lai­ko jį di­des­niu ar ma­žes­niu pra­lai­mė­ji­mu. Nuo­la­ti­nės ko­vos ir jų sėk­mei svar­bus sa­vų­jų jaus­mų bei po­rei­kių slė­pi­mas – ne­leng­va naš­ta mū­sų psi­chi­kai. Gud­rūs pa­mo­ky­mai, kaip sėk­min­giau įveik­ti ki­tus ar kil­niai pa­si­trauk­ti, šiuo at­ve­ju ne­pa­de­da, nes re­mia­si ta pa­čia prie­lai­da: ki­ti yra „priešininkai“, ku­riuos rei­kia pa­veik­ti ar­ba ku­rių po­vei­kio sau rei­kia iš­veng­ti.

JAV psi­cho­lo­gai Ve­ra Ka­po­ni ir To­ma­šas No­va­kas siū­lo ke­le­tą tai­syk­lių, ku­rios lei­džia gy­ven­ti ne­ma­ni­pu­liuo­jant ap­lin­ki­niais ir ne­tam­pant jų ma­ni­pu­lia­ci­jų au­ka. Šios tai­syk­lės kai kam ga­li at­ro­dy­ti aki­vaiz­džios, o ki­tiems itin ori­gi­na­lios, bet ap­svars­ty­ti jų pra­smę vei­kiau­siai pra­var­tu kiek­vie­nam.

1. Jūs ga­li­te spręs­ti apie sa­vo el­ge­sį, min­tis ir jaus­mus.

No­rin­tie­ji ma­ni­pu­liuo­ti ki­tais tvir­ti­na, kad žmo­gus ne­ga­li ob­jek­ty­viai ver­tin­ti sa­vęs. Tai tu­rė­tų da­ry­ti ki­ti, ku­rie va­do­vau­ja­si pri­pa­žin­to­mis tai­syk­lė­mis, au­to­ri­te­tų nuo­mo­ne ar kaž­kie­no iš­min­tin­ges­nio, do­res­nio, la­biau pa­ty­ru­sio nuo­sta­to­mis. Pri­si­mi­nus, kad au­to­ri­te­tai ir tai­syk­lės daž­nai prieš­ta­rau­ja vie­ni ki­tiems, ten­ka priim­ti at­sa­ko­my­bę už sa­ve.

2. Jūs ga­li­te neaiš­kin­ti sa­vo el­ge­sio.

Ma­ni­pu­liuo­to­jas pri­me­ta po­žiū­rį, kad už sa­vo el­ge­sį mes pir­miau­sia at­sa­ko­me ne prieš pa­čius sa­ve, o prieš kaž­ką ki­tą. To­dėl ir pri­va­lo­me paaiš­kin­ti, pa­grįs­ti ir pa­tei­sin­ti sa­vus no­rus bei poel­gius. Jei­gu pa­ti­kė­si­me, kad at­sa­kin­gi esa­me vi­sų pir­ma prieš sa­ve, tai ir mū­sų el­ge­sio paaiš­ki­ni­mas taps ne­be sun­kia prie­vo­le, o pa­slau­ga, ku­rią, kai to pa­tys no­ri­me, da­ro­me ki­tam žmo­gui.

3. Jūs ga­li­te pa­ts nu­spręs­ti, ar at­sa­ko­te už ki­tų ge­ro­vę.

Nuo­lat at­si­du­ria­me pa­dė­ty­je, kai mums lei­džia­ma su­pras­ti, jog esa­me at­sa­kin­gi už ar­ti­muo­sius, ap­lin­ki­nius ar or­ga­ni­za­ci­jas. At­sa­ko­my­bės pri­sky­ri­mu ne­re­tai ki­ti su­ma­niai nau­do­ja­si. Tai ga­li­ma iliust­ruo­ti si­tua­ci­ja par­duo­tu­vė­je, kai ir par­da­vė­jas, ir ei­lė sku­bi­na pir­kė­ją, lei­džia jam su­pras­ti, kad šis per­ne­lyg daug klau­si­nė­ja, kad gai­ši­na itin bran­gų par­da­vė­jo ir ki­tų žmo­nių lai­ką. Tai­gi pri­ski­ria jam pa­rei­gą rū­pin­tis par­duo­tu­vės dar­bo spar­ta bei ki­tų pir­kė­jų kom­for­tu. Kiek­vie­nas svei­ko pro­to žmo­gus su­pran­ta, jog už tai jis neat­sa­ko, ta­čiau dau­ge­lis pa­si­duo­da įta­kai, o kai ku­rie ir nu­si­per­ka tai, ko jiems ne­rei­kia.

4. Jūs ga­li­te keis­ti sa­vo pa­žiū­ras.

Tė­vai, pe­da­go­gai, o kar­tais ir ži­niask­lai­da tvir­ti­na, jog rim­tas, pa­ti­ki­mas žmo­gus tvir­tai lai­ko­si kar­tą pa­si­rink­tų pa­žiū­rų. Jas keis­ti – tai pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dą. Jei­gu rei­ka­lau­jan­tiems ab­so­liu­taus pa­sto­vu­mo iš mū­sų pa­vyk­tų pa­tiems ne­pa­da­ry­ti nė vie­nos klai­dos, bū­tų ga­li­ma pa­ti­kė­ti, kad jie siū­lo aukš­tus do­ro­vi­nius rei­ka­la­vi­mus, o ne ban­do da­ry­ti mums įta­ką sau pa­lan­kia link­me.

5. Jūs tu­ri­te tei­sę elg­tis ne­nuo­sek­liai.

So­cia­li­nis mi­tas skel­bia: suau­gęs žmo­gus pri­va­lo su­pras­ti sa­vo mo­ty­vus ir at­sa­ky­ti į bet ko­kį klau­si­mą apie sa­vo el­ge­sio niuan­sus. Iš jo rei­ka­lau­ja­ma vi­siš­kos sa­vo el­ge­sio ir jaus­mų kont­ro­lės. Tai­gi ma­my­tė, mo­ky­to­ja, vir­ši­nin­kas įgy­ja tei­sę smerk­ti mū­sų el­ge­sį vien to­dėl, kad ne­pa­kan­ka­mai sklan­džiai pa­siaiš­ki­no­me. O ir ki­ti ma­ni­pu­liuo­to­jai rei­ka­lau­ja, jog mū­sų gy­ve­ni­mas bū­tų tar­si kom­piu­te­ri­nė pro­gra­ma, ku­rios vie­na da­lis nuo­sek­liai kei­čia­ma ki­ta. Pag­rįs­tas el­ge­sys nė­ra blo­gas da­ly­kas, ta­čiau jo ne­rei­kia pai­nio­ti su lo­giš­kais sam­pro­ta­vi­mais. Jei­gu kie­no nors ar­gu­men­tai yra sva­res­ni, tai dar ne­reiš­kia, kad tu­ri­me sek­ti jo nu­ro­dy­mais.

6. Jūs tu­ri­te tei­sę pa­sa­ky­ti: „Ne­sup­ran­tu ta­vęs.“

Mei­lės mi­tas – tik­rai my­lin­tie­ji su­pran­ta vie­nas ki­tą be žo­džių. Gal įsi­my­lė­jė­liams kar­tais taip ir nu­tin­ka, bet rei­ka­la­vi­mas at­spė­ti ap­lin­ki­nių no­rus ir ke­ti­ni­mus daž­niau tė­ra už­mas­kuo­tas ban­dy­mas pri­vers­ti mus la­biau rū­pin­tis ki­tais nei sa­vi­mi. No­rin­tis, kad jo pa­gei­da­vi­mai bū­tų at­spė­ti, ne­lei­džia mums pa­sa­ky­ti „ne“, ne­lei­džia ap­svars­ty­ti sa­vo ir jo in­te­re­sų de­ri­ni­mo ga­li­my­bių.

7. Jūs ga­li­te ne­to­bu­lė­ti.

Įvai­riau­si dva­si­niai va­do­vai nuo­lat siū­lo bū­dus, kaip mes tu­rė­tu­me to­bu­lin­ti sa­ve. Su­tuok­ti­nis, drau­gas ir va­do­vas taip pat pri­me­na mū­sų ga­li­my­bes ir siū­lo jų to­bu­li­ni­mo pro­gra­mas. Jei­gu neat­siž­velg­si­me į šiuos pa­ta­ri­mus, bū­si­me pri­skir­ti tin­gių, ne­rim­tų, ne­pers­pek­ty­vių žmo­nių rū­šiai. Jei­gu at­si­žvelg­si­me, pri­siim­si­me vaid­me­nį vai­ko, klus­niai vyk­dan­čio tė­vo, ge­riau iš­ma­nan­čio, ko mums rei­kia, nu­ro­dy­mus.

Kiek­vie­na iš pa­siū­ly­tų tai­syk­lių ga­li su­kel­ti gin­čų. Gal tai ir yra jų ver­tė, lei­džian­ti kri­tiš­kiau pa­žvelg­ti į sa­ve ir sa­vo san­ty­kius su ap­lin­ki­niais?Pa­gal www.dar­ni­po­ra.lt


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas