„Santaka“ / Ūkininko įsigytas mobilusis telefonas dažniau genda, nei veikia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-04 06:34

Dalinkitės:  


Įsi­gy­ti pre­kę klien­tus daž­niau­siai pa­ska­ti­na iš­ra­din­ga rek­la­ma.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Ūkininko įsigytas mobilusis telefonas dažniau genda, nei veikia

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pri­si­žiū­rė­jus te­le­vi­zi­nių rek­la­mų apie mo­bi­lio­jo ry­šio pa­slau­gas ga­li­ma pa­ti­kė­ti, kad net pa­bu­dus iš ko­mos ne­si­no­ri nie­ko ki­to, tik kal­bė­ti te­le­fo­nu.

Ta­čiau par­da­vė­jai pa­pras­tai bū­na pa­slau­gūs tik tol, kol pre­kę įsiū­lo.

At­si­ra­dus pro­ble­mų, pa­gal­bos ten­ka ieš­ko­ti ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se.Iš­si­jun­gia, ka­da no­ri

Stir­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jas Bro­nius S. gra­žio­mis rek­la­mo­mis ne­be­ti­ki, mat prieš ke­lis mė­ne­sius įsi­gy­tą nau­ją te­le­fo­no apa­ra­tą ga­li la­biau keik­ti, nei juo džiaug­tis. Lapk­ri­čio pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis vie­no­je iš te­le­fo­nais pre­kiau­jan­čių par­duo­tu­vių pirk­tą te­le­fo­ną „No­kia 2630“ jis ne­spė­ja vež­ti re­mon­tuo­ti.

– Kai nu­ta­riau pirk­ti nau­ją te­le­fo­ną, tik­rai ne­gal­vo­jau, kad su juo tu­rė­siu tiek pro­ble­mų, – pa­sa­ko­jo stir­nė­niš­kis Bro­nius. – Ta­čiau vos nu­si­pir­kus jis pra­dė­jo „kvai­lio­ti“ – iš­si­jun­gi­nė­ti, ka­da pa­no­rė­jęs. Ar­ba nei iš šio, nei iš to at­si­ran­da už­ra­šas „Įves­ki­te PIN ko­dą“. Įve­dus ko­dą, vėl ra­šo, kad ko­das ne­tei­sin­gas. Po ku­rio lai­ko sa­vai­me vis­kas lyg ir su­si­tvar­ko. Kai nu­ve­žu at­gal į fir­mą, iš ku­rios pir­kau, ir pra­šau tai­sy­ti, ten te­le­fo­ną iš­jun­gia, po to įjun­gia – ir jis tuo me­tu vei­kia. At­ro­dy­tų, kad ge­di­mą iš­si­gal­vo­ju, bet kol grįž­tu na­mo, te­le­fo­nas vėl iš­si­jun­gia.

Pir­mą kar­tą ga­ran­ti­nis te­le­fo­nas bu­vo paim­tas tai­sy­ti praė­jus dviem mė­ne­siams nuo įsi­gi­ji­mo. Ta­čiau par­ve­žus iš tai­syk­los jis nor­ma­liai vei­kė tik ke­lias sa­vai­tes, po to vėl pra­dė­jo iš­si­jun­gi­nė­ti. Blo­giau­sia, kad ne­ži­nia, ka­da te­le­fo­nas „su­kvai­lios“, o tai, lyg ty­čia, nu­tin­ka ta­da, kai jo la­biau­siai rei­kia.

Ne­se­niai ūki­nin­kau­jan­tis Bro­nius tu­rė­jo daug ne­ma­lo­nu­mų, kai su­si­ta­ręs su de­ga­lų tie­kė­ju ne­su­lau­kė su­tar­to skam­bu­čio. Dvi va­lan­das ne­ga­lė­jęs pri­si­skam­bin­ti de­ga­lus at­ga­be­nęs vy­ras sa­kė pa­rei­ka­lau­siąs ke­lių šim­tų li­tų už pri­vers­ti­nę pra­sto­vą. Lai­mei, pa­vy­ko su­si­tar­ti gra­žiuo­ju. Pa­na­šių ne­su­sip­ra­ti­mų, kai­na­vu­sių daug ner­vų ir at­ne­šu­sių ne­ma­lo­nu­mų, Bro­niui per ke­lis mė­ne­sius bu­vo ne kar­tą.Nau­do­jo­si pa­rą

Pas­ku­ti­nį kar­tą ati­duo­da­mas te­le­fo­ną re­mon­tuo­ti stir­nė­niš­kis pra­šy­me pa­ra­šė, kad te­le­fo­no at­si­sa­ko ir no­rė­tų at­gau­ti pi­ni­gus. Ta­čiau į jo pra­šy­mą nie­kas ne­rea­ga­vo. Te­le­fo­nas dar kar­tą bu­vo su­re­mon­tuo­tas.

Kaip tvir­ti­na par­da­vė­jai, bu­vo pa­keis­ta pa­grin­di­nė plokš­tė. Pra­ne­ši­mą, kad te­le­fo­ną ga­li at­siim­ti, Bro­nius ga­vo penk­ta­die­nį. Ta­čiau ki­tą die­ną at­siė­męs apa­ra­tą juo džiau­gė­si neil­gai – po pa­ros ry­šio prie­mo­nė ne­be­vei­kė.

Žmo­gui bai­gė­si kant­ry­bė. Jis krei­pė­si į par­da­vė­jos nu­ro­dy­tą te­le­fo­ną par­da­vu­sios UAB „Sta­te­ta“ fir­mos va­dy­bi­nin­ką ir rei­ka­la­vo te­le­fo­ną pa­keis­ti ar­ba grą­žin­ti pi­ni­gus. Ta­čiau vėl iš­gir­do pa­siū­ly­mą pa­lik­ti te­le­fo­ną re­mon­tuo­ti.

– Ne­ži­nau, kur kreip­tis ir kaip ras­ti tei­sy­bę, – kal­bė­jo su­si­ner­vi­nęs ūki­nin­kas. – Įsi­vaiz­duo­ki­te, vėl paims te­le­fo­ną re­mon­tuo­ti ir vėl lik­siu po­rai sa­vai­čių be ry­šio prie­mo­nės. Po to at­siim­siu ne­va su­tai­sy­tą ir to­liau varg­siu. Ne­gi nė­ra ga­li­my­bės iš­spręs­ti šią pro­ble­mą?Bū­ti­na eks­per­ti­zė

To­kį klau­si­mą mes pa­tei­kė­me ir Jus­tu pri­si­sta­čiu­siam UAB „Sta­te­ta“ va­dy­bi­nin­kui, ku­ris at­sto­vau­ja „Tele2“ ope­ra­to­riui.

– Si­tua­ci­ja yra to­kia, kad nei mes, nei klien­tas vi­zua­liai ne­ga­li nu­sta­ty­ti, ar te­le­fo­nas nė­ra pa­žeis­tas. To­dėl te­le­fo­ną bū­ti­na nu­siųs­ti į tech­ni­nį cent­rą eks­per­ti­zei, kad ten nu­sta­ty­tų, ar apa­ra­tas bro­kuo­tas. Jei gau­si­me spe­cia­lis­tų iš­va­dą, kad apa­ra­tas bro­kuo­tas, te­le­fo­ną pa­kei­si­me nau­ju. To­kia yra pro­ce­dū­ra.

Iki šiol ban­dė­me te­le­fo­ną pa­tai­sy­ti, bet tik­rai nė­ra nor­ma­lu, jei jis taip daž­nai gen­da. Tad siū­lo­me klien­tui dar kar­tą at­vyk­ti į mū­sų at­sto­vy­bę, kur jis įsi­gi­jo te­le­fo­ną, ir apa­ra­tą iš­sių­si­me eks­per­ti­zei. Sup­ran­tu, kad žmo­gui ky­la ne­pa­to­gu­mų li­kus be te­le­fo­no. Jei klien­tas apa­ra­tą ati­duo­da tie­siai į ga­ran­ti­nį cent­rą (Vil­niu­je ar Kau­ne), jis gau­na pa­kai­ti­nį te­le­fo­ną.

Ats­to­vy­bė­se pa­kai­ti­nį te­le­fo­ną duo­da­me tik tuo at­ve­ju, jei klien­tas nau­do­ja­si mū­sų ry­šio ope­ra­to­riaus pa­slau­go­mis. Mat daž­nai pa­si­tai­ko, kad bran­ges­nį pa­kai­ti­nį te­le­fo­ną ga­vęs žmo­gus tuo pa­si­nau­do­ja ir sa­vo­jo at­siim­ti ne­beg­rįž­ta. Jū­sų mi­nė­tas klien­tas iš mū­sų tik pir­ko te­le­fo­no apa­ra­tą, o nau­do­ja­si ki­to ope­ra­to­riaus pa­slau­ga, – aiš­ki­no UAB „Sta­te­ta“ va­dy­bi­nin­kas.Kreip­tis raš­tu

Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos Ma­ri­jam­po­lės po­sky­rio vy­riau­sia­sis vals­ty­bi­nis ins­pek­to­rius Val­das Kra­li­kaus­kas ko­men­ta­vo, jog klien­tas to­kiu at­ve­ju tu­ri rei­ka­lau­ti, kad jo įsi­gy­tas apa­ra­tas bū­tų pa­keis­tas nau­ju.

Daik­tų grą­ži­ni­mo ir kei­ti­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad ne­pa­ten­kin­tas įgy­tu daik­tu klien­tas tu­ri pa­teik­ti pre­kės do­ku­men­tus ir pa­ra­šy­ti pra­šy­mą par­da­vė­jui. Pra­šy­me, ku­ris įtei­kia­mas pre­kės pir­ki­mo vie­to­je, tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės (šiuo at­ve­ju, kiek kar­tų te­le­fo­nas bu­vo tai­sy­tas) ir raš­tu įvar­dy­ta, jog pir­kė­jas re­mon­tuo­ti pre­kės ne­be­no­ri, o rei­ka­lau­ja pa­keis­ti nau­ja.

Ins­pek­to­rius pri­mi­nė, kad klien­tas vi­suo­met tu­rė­tų pa­si­lik­ti pra­šy­mo ko­pi­ją, ant ku­rios par­da­vė­jas tu­rė­tų pa­žy­mė­ti, kad pra­šy­mą priė­mė.

Po to­kio raš­tiš­ko pra­šy­mo par­da­vė­jas ne­tu­ri tei­sės siųs­ti pre­kę re­mon­tuo­ti, o pri­va­lo ją teik­ti eks­per­ti­zei (tech­ni­nei pa­tik­rai). Ga­vęs iš­va­dą, kad apa­ra­tas su­ge­dęs (o ne pa­žeis­tas pa­ties klien­to, pvz.: su­lau­žy­tas, įmes­tas į van­de­nį ar pan.), par­da­vė­jas te­le­fo­ną tu­ri pa­keis­ti nau­ju.

Kiek­vie­nas klien­tas, ku­rio pirk­ta pre­kė su­ge­do ne­pa­si­bai­gus ga­ran­ti­niam ter­mi­nui, tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad pre­kės ga­ran­ti­jos lai­kas bū­tų pra­tęs­tas to­kiam ter­mi­nui, kiek bu­vo su­gaiš­ta apa­ra­tą re­mon­tuo­jant.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas