„Santaka“ / Marijampolė minės Tūkstantmetį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-02 23:00

Dalinkitės:  


Toks paminklas sekmadienį bus atidengtas Marijampolėje.

Marijampolė minės Tūkstantmetį

Sek­ma­die­nį Ma­ri­jam­po­lė­je įvyks Lie­tu­vos var­do pa­mi­nė­ji­mo tūks­tant­me­čiui skir­tos iš­kil­mės „Tūks­tant­me­čio Lie­tu­vos Sū­du­va“, ku­rių svar­biau­sias ak­cen­tas – nau­jo­jo pa­mink­lo mies­to cent­re ati­den­gi­mas. Šią die­ną Sū­du­vos sos­ti­nė­je lau­kia­ma at­vyks­tant gar­bių sve­čių, val­džios at­sto­vų, kal­bi­nin­kų, kraš­tie­čių iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio.

Ry­te, 8.30 val., iš­kil­min­ga­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je bus įteik­ti gar­bin­gi Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mai. 9.30 val. Ma­žo­jo­je ba­zi­li­ko­je bus au­ko­ja­mos Mi­šios už Sū­du­vą ir tau­tie­čius. 11 val. J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je bus iš­kil­min­gai ati­deng­tas ir pa­šven­tin­tas pa­mink­las „Tau­tai, Kal­bai, Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti 1009–2009“. Pa­mink­lo au­to­rius – ma­ri­jam­po­lie­tis skulp­to­rius Kęs­tu­tis Bal­čiū­nas, su­kū­ręs Pre­zi­den­to dr. K. Gri­niaus me­mo­ria­lą, Šv. Jur­gio skulp­tū­rą Ge­di­mi­no pro­spek­te Vilniuje ir kt.

Šiuo ori­gi­na­liu me­ni­niu sta­ti­niu siek­ta įpras­min­ti kraš­to žmo­nių ir vi­sų lie­tu­vių tau­ti­nės sa­vi­mo­nės ir kal­bos gai­vin­to­jų bei puo­se­lė­to­jų in­dė­lį į gim­to­sios kal­bos, kul­tū­ros ir tau­tiš­ku­mo iš­sau­go­ji­mą.

– Nuo ke­tur­kam­pio pa­grin­do (ke­tu­ri kam­pai sim­bo­li­zuo­tų ke­tu­ris Lie­tu­vos et­ni­nius re­gio­nus) ky­la ke­tur­kam­pė sraig­ti­nė aukš­ta ko­lo­na, sim­bo­li­zuo­jan­ti tau­tos ke­lią, ver­ži­mą­si į iš­li­ki­mą. Ant ko­lo­nos vir­šaus – verž­lus su ie­ti­mi ran­ko­je rai­te­lis ant jau­no eik­laus žir­go. Žir­gas sim­bo­li­zuo­ja tau­tos verž­lu­mą ir jos ne­nut­rūks­tan­tį skry­dį į atei­tį (juk žir­gas lie­tu­vį ly­dė­jo vi­są gy­ve­ni­mą: ir dar­be, ir ko­vo­je, ir kū­ry­bo­je, žir­gas, kaip ži­nia, yra vaiz­duo­ja­mas Lie­tu­vos, taip pat – ir Ma­ri­jam­po­lės her­buose). Žir­gas su rai­te­liu vaiz­duo­ja­mi skrie­jan­tys, le­kian­tys – toks verž­lus yra ir tau­tos gy­ve­ni­mas. Jau­nuo­lis ant žir­go – tai at­vi­ra, lais­va tau­ta, ie­tis – tau­tos ko­vos, žo­džio ir iš­li­ki­mo sim­bo­lis. Ho­ri­zon­ta­li ie­ties pa­dė­tis sim­bo­li­zuo­ja ko­vos už kal­bos ir tau­tos iš­li­ki­mą jė­gų pu­siaus­vy­rą – taip sa­vo me­no kū­ri­nį api­bū­di­na pa­ts me­ni­nin­kas.

Pje­des­ta­las ir sraig­ti­nė ko­lo­na pa­ga­min­ti iš raus­vo­jo ki­ni­nio gra­ni­to, žir­gas su rai­te­liu – iš sto­ro ne­rū­di­jan­čio si­dab­ro spal­vos plie­no. Skulp­to­riui pa­siū­lius, stam­bes­nių rė­mė­jų var­dai bus iš­kal­ti ant pa­mink­lo pje­des­ta­lo. Dar ko­vo pa­bai­go­je į sta­to­mo pa­mink­lo pa­ma­tus bu­vo įmū­ry­ta kap­su­lė su laiš­ku, atei­ties kar­toms pri­me­nan­čiu pro­tė­vių triū­są gi­nant tau­tiš­ku­mą ir kal­bą bei pra­šy­mu sau­go­ti gim­tą­jį žo­dį kaip tau­tos iš­li­ki­mo pa­grin­dą.

Po ati­den­gi­mo ir pa­šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­jos Kul­tū­ros cent­re ren­gia­mas šven­ti­nis lab­da­ros kon­cer­tas. Jį su­ti­ko do­va­no­ti gar­sūs at­li­kė­jai, bu­vę ar­ba esa­mi ma­ri­jam­po­lie­čiai. Kon­cer­tuos ope­ros so­lis­tai Ed­mun­das Sei­lius, Gi­ta­na Peč­ky­tė-Vil­ke­lie­nė, Ben­ja­mi­nas Žel­vys su „Ba­ri­to­nų trio“, po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos at­li­kė­jai Ro­ma Ma­čiu­ly­tė, Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas, Lai­ma Lap­kaus­kai­tė su gru­pė­mis „Mo­ki­nu­kės“ ir „Stu­den­tės“. Vi­sus šven­ti­nius ren­gi­nius ves­ti pa­kvies­tas ak­to­rius Gin­ta­ras Mi­ka­laus­kas. Kvie­ti­mus į kon­cer­tą ga­lė­jo įsi­gy­ti įstai­gos, įmo­nės, pa­vie­niai žmo­nės, paau­ko­ję tam tik­rą pi­ni­gų su­mą pa­mink­lo sta­ty­bai.

Bu­vo daug dis­ku­si­jų, ar rei­kia šiuo laik­me­čiu Ma­ri­jam­po­lei ir Lie­tu­vai pa­mink­lo. Anot Sa­vi­val­dy­bės me­ro V. Bra­zio, šiuo fi­nan­siš­kai sun­kiu lai­ko­tar­piu nie­kas ne­bū­tų pra­dė­jęs sta­ty­ti pa­mink­lo, ta­čiau tai bu­vo su­pla­nuo­ta prieš tre­jus me­tus, su­pirk­tos me­džia­gos, to­dėl ne­bu­vo kur trauk­tis, be to, šie me­tai Lie­tu­vai – ju­bi­lie­ji­niai. Bend­ra šio il­gaam­žio me­no kū­ri­nio ver­tė – 2 mln. 308 Lt. Per 2007–2008 m. bu­vo pa­nau­do­ta 1 446 500 Lt. Šių me­tų pra­džio­je bu­vo kreip­ta­si fi­nan­si­nės pa­ra­mos į Sei­mą, Vy­riau­sy­bę, įstai­gas, įmo­nes, or­ga­ni­za­ci­jas, Lie­tu­vos žmo­nes, vi­sus kraš­tie­čius, išei­vius už At­lan­to, Puns­ko lie­tu­vius. Iki rugp­jū­čio 28 d. į spe­cia­lią at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą bu­vo per­ves­ta be­veik 68 tūkst. li­tų. Me­ras krei­pė­si į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją, pra­šy­da­mas vi­sus Lie­tu­vos me­rus pa­dė­ti pa­skleis­ti pa­mink­lo pa­ra­mos idė­ją jų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jams.

Pro­jek­to ini­cia­to­riai ir or­ga­ni­za­to­riai lau­kia vi­sų, ku­rie dar neap­sisp­ren­dė, bet gal­būt ke­ti­na pri­si­dė­ti prie gra­žios idė­jos. Pa­mink­lui paau­ko­ti ga­li­ma į at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą LT68 7044 0600 0666 9855 AB SEB ban­ke.

Fi­nan­si­nių rė­mė­jų var­dai bus iš­kal­ti ant pa­mink­lo pje­des­ta­lo (tuo at­ve­ju, jei fi­zi­niai as­me­nys per­ves ne ma­žiau kaip 1000, 5000 ar 10 000 li­tų, ju­ri­di­niai as­me­nys – ne ma­žiau kaip 3000, 10 000 ar 25 000 li­tų). Taip pat yra pa­ga­min­ti spe­cia­lūs rė­mė­jo ženk­le­liai, ku­rie pri­mins apie Tūks­tant­me­čio mi­nė­ji­mą Ma­ri­jam­po­lė­je.

Ga­li­te paau­ko­ti pa­skam­bi­nę te­le­fo­nu: 8 900 70 001 – paau­ko­si­te 10 Lt, 8 900 80 001 – paau­ko­si­te 5 Lt, trum­pą­ja ži­nu­te, su­rin­kę žo­dį „Tau­tai“, nu­me­riu 1416 (2 Lt) ir 1417 (5 Lt).

Tad kvie­čia­me vi­sus ap­lan­ky­ti Ma­ri­jam­po­lę – Sū­du­vos šir­dį, pa­ma­ty­ti mies­to cent­re iš­ki­lu­sį iš­skir­ti­nį pa­mink­lą „Tau­tai, Kal­bai, Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti“. To­kio mo­nu­men­to šis mies­tas nie­ka­da ne­tu­rė­jo, bet tik­rai nu­si­pel­nė.Au­re­li­ja BA­NIU­LAI­TIE­NĖ

Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų ry­šių tar­ny­bos ve­dė­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas