„Santaka“ / Tikybos mokytojai mini savo veiklos 20-metį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-02 22:45

Dalinkitės:  


Daug me­tų mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se dir­ban­čios ti­ky­bos mo­ky­to­jos (iš kairės): Dalia Depšytė, Vilma Balandienė, Salomėja Dailydienė, Janina Blažukienė, Nijolė Augustaitienė.

Autorės nuotr.


Tikybos mokytojai mini savo veiklos 20-metį

Birutė NENĖNIENĖ

Šie­met mi­ni­mos ti­ky­bos dės­ty­mo ša­lies mo­kyk­lo­se pra­džios 20-osios me­ti­nės. Vi­sus moks­lo me­tus skir­tin­guo­se mies­tuo­se vyks įvai­rūs ren­gi­niai, kon­fe­ren­ci­jos.Pa­gar­ba ve­te­ra­nams

Pir­miau­siai šią su­kak­tį pa­mi­nė­jo Ma­ri­jam­po­lė­je su­si­rin­kę Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos ka­te­che­tai. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se dir­ban­tys ar dir­bę ti­ky­bos mo­ky­to­jai. Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la.

Vi­są dvi­de­šimt­me­tį šio­je sri­ty­je iš­dir­bę pe­da­go­gai bu­vo pa­gerb­ti, jiems pa­do­va­no­tos kny­gos „Lie­tu­vos Bažnyčios“.

To­kių, ku­rie ti­ky­bą dės­to 20 me­tų, vys­ku­pi­jo­je yra try­li­ka. Mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se iš jų dir­ba ke­le­tas: Sa­lo­mė­ja Dai­ly­die­nė, Te­re­sė Ma­čio­kai­tė, Auš­ra Lu­ko­še­vi­čiū­tė bei Ele­na Ta­ma­šaus­kie­nė. Bu­vo pa­gerb­tos ir ki­tos il­gą lai­ką ti­ky­bą dės­čiu­sios mo­ky­to­jos. Tarp jų – ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų at­sto­vės.

Vys­ku­pas įtei­kė de­ka­na­tų ti­ky­bos mo­ky­to­jų me­to­di­kos cent­rų va­do­vams ka­no­ni­nius siun­ti­mus – do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius, ku­rie žmo­nės pa­si­ren­gę ir tu­ri tei­sę dės­ty­ti ti­ky­bą mo­kyk­lo­se.

Nuo šių moks­lo me­tų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ti­ky­bos mo­ky­to­jų veik­lą glo­bos Au­re­li­ja Ja­nu­šai­ty­tė, dir­ban­ti Pae­že­rių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Ji pa­kei­tė il­ga­me­tę me­to­di­kos ra­te­lio va­do­vę Da­nu­tę Voi­tiuk.

Mu­ni­ci­pa­li­nia­me dra­mos teat­re su­si­rin­ku­siems mo­ky­to­jams me­ni­nę pro­gra­mą pa­ro­dė Kau­no šo­kio teat­ro „Aura“ šo­kė­jai. Va­sa­ros įspū­džiais bei dar­bo pa­tir­ti­mis mo­ky­to­jai da­li­jo­si tiek ren­gi­nio, tiek vė­liau vy­ku­sios aga­pės me­tu.Pa­lie­ka pėd­sa­ką

Vys­ku­pas R. Nor­vi­la sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je ak­cen­ta­vo, jog ti­ky­bos mo­ky­to­jams svar­bu gy­ven­ti tuo, ką jie per­duo­da jau­na­jai kar­tai, sa­vo gy­ve­ni­mu tie­siog liu­dy­ti ti­kė­ji­mą ir Evan­ge­li­jos tie­sas. Vys­ku­pas pa­brė­žė ir tai, kad ka­te­che­tams da­bar­ti­nė­je ap­lin­ko­je nė­ra leng­va dirb­ti.

Prieš dvi­de­šim­tį me­tų bu­vu­sį en­tu­ziaz­mą, pa­ki­li­mą, dva­sin­gu­mą da­bar iš da­lies pa­kei­tė pra­gma­tiš­ki da­ly­kai, žmo­nės dau­giau kal­ba apie po­stus ir t. t. To­kia ap­lin­ka ati­tin­ka­mai for­muo­ja san­ty­kius, su­da­ro tam tik­rų sun­ku­mų. „Sup­ras­da­mi sa­vo, kaip ti­ky­bos mo­ky­to­jų, pa­siun­ti­ny­bės pra­smin­gu­mą, tai, kad nie­kas ki­tas už mus ne­pa­da­rys, įgau­na­te dau­giau en­tu­ziaz­mo, drą­sos ir to pa­ki­li­mo, ku­rio šian­die­ną la­bai reikėtų“, – sa­kė vys­ku­pas.

Įver­tin­da­mas praei­tus dvi­de­šim­tį me­tų ga­ny­to­jas iš­reiš­kė dė­kin­gu­mą vi­siems dir­bu­siems ti­ky­bos mo­ky­to­jams. Anot jo, per tuos me­tus bū­ta ne­sus­kai­čiuo­ja­ma dau­gy­bė su­si­ti­ki­mų su jau­nais žmo­nė­mis, pa­sa­ky­ta daug pa­mo­kan­čių žo­džių. Dė­me­sio ver­ta tai, kad ir per trum­pą lai­ką ti­ky­bos mo­ky­to­jas ga­li pa­lik­ti di­džiu­lį pėd­sa­ką ki­to žmo­gaus šir­dy­je, ko gal­būt ne­pa­vyk­tų pa­da­ry­ti ki­to­je dar­bo vie­to­je.Pra­džia – su en­tu­ziaz­mu

Ka­ta­li­kų ti­ky­ba vys­ku­pi­jos bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se bu­vo pra­dė­ta dės­ty­ti 1990–1991 moks­lo me­tais. Ta­da ir iš­ki­lo po­rei­kis ruoš­ti ti­ky­bos mo­ky­to­jus, kur­ti šį mo­ky­mą ku­ruo­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją. Ma­ri­jam­po­lė­je 1990 me­tais bu­vo or­ga­ni­zuo­ti pir­mie­ji trum­pie­ji kur­sai.

Or­ga­ni­za­to­riai ne­si­ti­kė­jo to­kio ant­plū­džio – kur­sus lan­ky­ti pa­no­ro 114 klau­sy­to­jų, ku­rių am­žius bu­vo nuo 16 iki 76 me­tų. Tai bu­vo įvai­raus iš­si­la­vi­ni­mo ir pa­tir­ties mo­te­rys bei vy­rai, de­gę troš­ki­mu dirb­ti mo­kyk­lo­se. Ne vi­si tu­rė­jo tam tin­ka­mų ge­bė­ji­mų, bet pir­muo­siuo­se ir vė­liau or­ga­ni­zuo­tuo­se kur­suo­se įgy­tos ka­te­che­zės ži­nios pra­tur­ti­no jų pa­čių vi­di­nį pa­sau­lį, žmo­nės ga­lė­jo su­ži­no­tais da­ly­kais da­ly­tis sa­vo dar­bo­vie­tės, vi­suo­me­ni­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, šei­mo­se.

Tuo me­tu Ma­ri­jam­po­lė­je or­ga­ni­zuo­ti ka­te­che­tų kur­sai bu­vo pir­mie­ji Lie­tu­vo­je, į juos at­vyk­da­vo klau­sy­to­jų net iš Ute­nos bei ar­ti­mes­nių ra­jo­nų. Ga­vę tei­sę mo­ky­ti ti­ky­bos, to­kiai mi­si­jai nu­si­tei­kę žmo­nės ato­kiau­sias kai­mo mo­kyk­las pa­siek­da­vo ne­kel­da­mi pro­ble­mų dėl su­si­sie­ki­mo ar ma­te­ria­li­nių sun­ku­mų.Dė­me­sys kva­li­fi­ka­ci­jai

Vys­ku­pas J. Že­mai­tis 1991 me­tais įstei­gė vys­ku­pi­jos ka­te­che­ti­kos ko­mi­si­ją ir prie jos vei­kian­tį ti­ky­bos mo­ky­mo me­to­di­nį ka­bi­ne­tą, ku­ris šiuo me­tu va­di­na­mas vys­ku­pi­jos Ka­te­che­ti­kos cent­ru. Ka­bi­ne­to va­do­ve pa­skir­ta vie­nuo­lė Lai­mu­tė Rim­ke­vi­čiū­tė šias pa­rei­gas ėjo iki 2003 me­tų. Ka­te­che­ti­kos cent­re daug me­tų dar­ba­vo­si mo­ky­to­ja Zi­ta Stor­pirš­tie­nė, ji pa­ren­gė ti­ky­bos va­do­vė­lių. Nuo 2003 me­tų Ka­te­che­ti­kos cent­rui va­do­vau­ja vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Ele­na Gvaz­dai­tie­nė.

Sep­ty­ne­rius me­tus vei­kę trum­pie­ji ka­te­che­tų kur­sai 1997 me­tais išau­go į Aukš­tes­nią­ją ka­te­che­tų mo­kyk­lą. Iš pra­džių ne­bu­vo ti­ky­bos dės­ty­mo pro­gra­mų, va­do­vė­lių. Da­bar ka­ta­li­kų ti­ky­bos mo­ko­ma pa­gal Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tą pro­gra­mą, taip pat – pa­gal in­di­vi­dua­lią­sias pro­gra­mas

Šiais moks­lo me­tais vys­ku­pi­jos mo­kyk­lo­se dirb­ti pa­si­ruo­šę 220 ka­ta­li­kų ti­ky­bos mo­ky­to­jų.

Vie­nas iš svar­biau­sių Ka­te­che­ti­kos cent­ro už­da­vi­nių – pa­dė­ti šiems mo­ky­to­jams kel­ti sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją. To­dėl or­ga­ni­zuo­ja­mi se­mi­na­rai ir me­to­di­kos už­siė­mi­mai, sa­vo pa­tir­ti­mi su vys­ku­pi­jos ti­ky­bos mo­ky­to­jais mie­lai da­li­ja­si už­sie­nio ša­lių spe­cia­lis­tai pe­da­go­gai.

Nuo­lat dau­gė­ja ti­ky­bos mo­ky­to­jų, bai­gu­sių aukš­tą­sias re­li­gi­jos moks­lų bei teo­lo­gi­jos stu­di­jas Vy­tau­to Di­džio­jo, Klai­pė­dos ar Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­tuo­se, Re­li­gi­jos stu­di­jų ko­le­gi­jo­je. Ne­ma­žai ti­ky­bos mo­ky­to­jų kiek­vie­nais me­tais ates­tuo­ja­si kva­li­fi­ka­ci­nėms ka­te­go­ri­joms įgy­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas