„Santaka“ / Tikybos mokytojai mini savo veiklos 20-metį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-02 22:45

Dalinkitės:  


Daug me­tų mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se dir­ban­čios ti­ky­bos mo­ky­to­jos (iš kairės): Dalia Depšytė, Vilma Balandienė, Salomėja Dailydienė, Janina Blažukienė, Nijolė Augustaitienė.

Autorės nuotr.


Tikybos mokytojai mini savo veiklos 20-metį

Birutė NENĖNIENĖ

Šie­met mi­ni­mos ti­ky­bos dės­ty­mo ša­lies mo­kyk­lo­se pra­džios 20-osios me­ti­nės. Vi­sus moks­lo me­tus skir­tin­guo­se mies­tuo­se vyks įvai­rūs ren­gi­niai, kon­fe­ren­ci­jos.Pa­gar­ba ve­te­ra­nams

Pir­miau­siai šią su­kak­tį pa­mi­nė­jo Ma­ri­jam­po­lė­je su­si­rin­kę Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos ka­te­che­tai. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se dir­ban­tys ar dir­bę ti­ky­bos mo­ky­to­jai. Vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la.

Vi­są dvi­de­šimt­me­tį šio­je sri­ty­je iš­dir­bę pe­da­go­gai bu­vo pa­gerb­ti, jiems pa­do­va­no­tos kny­gos „Lie­tu­vos Bažnyčios“.

To­kių, ku­rie ti­ky­bą dės­to 20 me­tų, vys­ku­pi­jo­je yra try­li­ka. Mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lo­se iš jų dir­ba ke­le­tas: Sa­lo­mė­ja Dai­ly­die­nė, Te­re­sė Ma­čio­kai­tė, Auš­ra Lu­ko­še­vi­čiū­tė bei Ele­na Ta­ma­šaus­kie­nė. Bu­vo pa­gerb­tos ir ki­tos il­gą lai­ką ti­ky­bą dės­čiu­sios mo­ky­to­jos. Tarp jų – ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų at­sto­vės.

Vys­ku­pas įtei­kė de­ka­na­tų ti­ky­bos mo­ky­to­jų me­to­di­kos cent­rų va­do­vams ka­no­ni­nius siun­ti­mus – do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius, ku­rie žmo­nės pa­si­ren­gę ir tu­ri tei­sę dės­ty­ti ti­ky­bą mo­kyk­lo­se.

Nuo šių moks­lo me­tų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ti­ky­bos mo­ky­to­jų veik­lą glo­bos Au­re­li­ja Ja­nu­šai­ty­tė, dir­ban­ti Pae­že­rių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Ji pa­kei­tė il­ga­me­tę me­to­di­kos ra­te­lio va­do­vę Da­nu­tę Voi­tiuk.

Mu­ni­ci­pa­li­nia­me dra­mos teat­re su­si­rin­ku­siems mo­ky­to­jams me­ni­nę pro­gra­mą pa­ro­dė Kau­no šo­kio teat­ro „Aura“ šo­kė­jai. Va­sa­ros įspū­džiais bei dar­bo pa­tir­ti­mis mo­ky­to­jai da­li­jo­si tiek ren­gi­nio, tiek vė­liau vy­ku­sios aga­pės me­tu.Pa­lie­ka pėd­sa­ką

Vys­ku­pas R. Nor­vi­la sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je ak­cen­ta­vo, jog ti­ky­bos mo­ky­to­jams svar­bu gy­ven­ti tuo, ką jie per­duo­da jau­na­jai kar­tai, sa­vo gy­ve­ni­mu tie­siog liu­dy­ti ti­kė­ji­mą ir Evan­ge­li­jos tie­sas. Vys­ku­pas pa­brė­žė ir tai, kad ka­te­che­tams da­bar­ti­nė­je ap­lin­ko­je nė­ra leng­va dirb­ti.

Prieš dvi­de­šim­tį me­tų bu­vu­sį en­tu­ziaz­mą, pa­ki­li­mą, dva­sin­gu­mą da­bar iš da­lies pa­kei­tė pra­gma­tiš­ki da­ly­kai, žmo­nės dau­giau kal­ba apie po­stus ir t. t. To­kia ap­lin­ka ati­tin­ka­mai for­muo­ja san­ty­kius, su­da­ro tam tik­rų sun­ku­mų. „Sup­ras­da­mi sa­vo, kaip ti­ky­bos mo­ky­to­jų, pa­siun­ti­ny­bės pra­smin­gu­mą, tai, kad nie­kas ki­tas už mus ne­pa­da­rys, įgau­na­te dau­giau en­tu­ziaz­mo, drą­sos ir to pa­ki­li­mo, ku­rio šian­die­ną la­bai reikėtų“, – sa­kė vys­ku­pas.

Įver­tin­da­mas praei­tus dvi­de­šim­tį me­tų ga­ny­to­jas iš­reiš­kė dė­kin­gu­mą vi­siems dir­bu­siems ti­ky­bos mo­ky­to­jams. Anot jo, per tuos me­tus bū­ta ne­sus­kai­čiuo­ja­ma dau­gy­bė su­si­ti­ki­mų su jau­nais žmo­nė­mis, pa­sa­ky­ta daug pa­mo­kan­čių žo­džių. Dė­me­sio ver­ta tai, kad ir per trum­pą lai­ką ti­ky­bos mo­ky­to­jas ga­li pa­lik­ti di­džiu­lį pėd­sa­ką ki­to žmo­gaus šir­dy­je, ko gal­būt ne­pa­vyk­tų pa­da­ry­ti ki­to­je dar­bo vie­to­je.Pra­džia – su en­tu­ziaz­mu

Ka­ta­li­kų ti­ky­ba vys­ku­pi­jos bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se bu­vo pra­dė­ta dės­ty­ti 1990–1991 moks­lo me­tais. Ta­da ir iš­ki­lo po­rei­kis ruoš­ti ti­ky­bos mo­ky­to­jus, kur­ti šį mo­ky­mą ku­ruo­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją. Ma­ri­jam­po­lė­je 1990 me­tais bu­vo or­ga­ni­zuo­ti pir­mie­ji trum­pie­ji kur­sai.

Or­ga­ni­za­to­riai ne­si­ti­kė­jo to­kio ant­plū­džio – kur­sus lan­ky­ti pa­no­ro 114 klau­sy­to­jų, ku­rių am­žius bu­vo nuo 16 iki 76 me­tų. Tai bu­vo įvai­raus iš­si­la­vi­ni­mo ir pa­tir­ties mo­te­rys bei vy­rai, de­gę troš­ki­mu dirb­ti mo­kyk­lo­se. Ne vi­si tu­rė­jo tam tin­ka­mų ge­bė­ji­mų, bet pir­muo­siuo­se ir vė­liau or­ga­ni­zuo­tuo­se kur­suo­se įgy­tos ka­te­che­zės ži­nios pra­tur­ti­no jų pa­čių vi­di­nį pa­sau­lį, žmo­nės ga­lė­jo su­ži­no­tais da­ly­kais da­ly­tis sa­vo dar­bo­vie­tės, vi­suo­me­ni­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, šei­mo­se.

Tuo me­tu Ma­ri­jam­po­lė­je or­ga­ni­zuo­ti ka­te­che­tų kur­sai bu­vo pir­mie­ji Lie­tu­vo­je, į juos at­vyk­da­vo klau­sy­to­jų net iš Ute­nos bei ar­ti­mes­nių ra­jo­nų. Ga­vę tei­sę mo­ky­ti ti­ky­bos, to­kiai mi­si­jai nu­si­tei­kę žmo­nės ato­kiau­sias kai­mo mo­kyk­las pa­siek­da­vo ne­kel­da­mi pro­ble­mų dėl su­si­sie­ki­mo ar ma­te­ria­li­nių sun­ku­mų.Dė­me­sys kva­li­fi­ka­ci­jai

Vys­ku­pas J. Že­mai­tis 1991 me­tais įstei­gė vys­ku­pi­jos ka­te­che­ti­kos ko­mi­si­ją ir prie jos vei­kian­tį ti­ky­bos mo­ky­mo me­to­di­nį ka­bi­ne­tą, ku­ris šiuo me­tu va­di­na­mas vys­ku­pi­jos Ka­te­che­ti­kos cent­ru. Ka­bi­ne­to va­do­ve pa­skir­ta vie­nuo­lė Lai­mu­tė Rim­ke­vi­čiū­tė šias pa­rei­gas ėjo iki 2003 me­tų. Ka­te­che­ti­kos cent­re daug me­tų dar­ba­vo­si mo­ky­to­ja Zi­ta Stor­pirš­tie­nė, ji pa­ren­gė ti­ky­bos va­do­vė­lių. Nuo 2003 me­tų Ka­te­che­ti­kos cent­rui va­do­vau­ja vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Ele­na Gvaz­dai­tie­nė.

Sep­ty­ne­rius me­tus vei­kę trum­pie­ji ka­te­che­tų kur­sai 1997 me­tais išau­go į Aukš­tes­nią­ją ka­te­che­tų mo­kyk­lą. Iš pra­džių ne­bu­vo ti­ky­bos dės­ty­mo pro­gra­mų, va­do­vė­lių. Da­bar ka­ta­li­kų ti­ky­bos mo­ko­ma pa­gal Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tą pro­gra­mą, taip pat – pa­gal in­di­vi­dua­lią­sias pro­gra­mas

Šiais moks­lo me­tais vys­ku­pi­jos mo­kyk­lo­se dirb­ti pa­si­ruo­šę 220 ka­ta­li­kų ti­ky­bos mo­ky­to­jų.

Vie­nas iš svar­biau­sių Ka­te­che­ti­kos cent­ro už­da­vi­nių – pa­dė­ti šiems mo­ky­to­jams kel­ti sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją. To­dėl or­ga­ni­zuo­ja­mi se­mi­na­rai ir me­to­di­kos už­siė­mi­mai, sa­vo pa­tir­ti­mi su vys­ku­pi­jos ti­ky­bos mo­ky­to­jais mie­lai da­li­ja­si už­sie­nio ša­lių spe­cia­lis­tai pe­da­go­gai.

Nuo­lat dau­gė­ja ti­ky­bos mo­ky­to­jų, bai­gu­sių aukš­tą­sias re­li­gi­jos moks­lų bei teo­lo­gi­jos stu­di­jas Vy­tau­to Di­džio­jo, Klai­pė­dos ar Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­tuo­se, Re­li­gi­jos stu­di­jų ko­le­gi­jo­je. Ne­ma­žai ti­ky­bos mo­ky­to­jų kiek­vie­nais me­tais ates­tuo­ja­si kva­li­fi­ka­ci­nėms ka­te­go­ri­joms įgy­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas