„Santaka“ / Ligoninę ketinama gelbėti parašais ir akcijomis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-02 22:44

Dalinkitės:  


Rajono gyventojai žada rinkti parašus, kad ligoninė būtų išsaugota. O jei tai nepadės, organizuoti akciją ir apjuosti ją gyva žmonių grandine.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Ligoninę ketinama gelbėti parašais ir akcijomis

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ži­nia, kad Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė ga­li ne­tek­ti pa­grin­di­nių sky­rių, o ra­jo­no gy­ven­to­jams gy­dy­to­jų ga­li tek­ti ieš­ko­ti Ma­ri­jam­po­lė­je ar net Kau­ne, su­jau­di­no dau­ge­lį. Žmo­nės ėjo, skam­bi­no į re­dak­ci­ją, kvie­tė rink­ti pa­ra­šus ar reng­ti li­go­ni­nės pa­lai­ky­mo ak­ci­jas.Bai­mė pa­grįs­ta

„San­ta­ko­je“ ra­šė­me, kad pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tą svei­ka­tos įstai­gų op­ti­mi­za­ci­jos pro­jek­tą to­kių ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių, ko­kias tu­ri­me da­bar, ga­li ne­be­lik­ti. Op­ti­mi­za­ci­jos pro­jek­te nu­ma­ty­ta ra­jo­nų li­go­ni­nė­se pa­lik­ti tik ke­lis sky­rius: Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos, Vi­daus li­gų bei Kon­sul­ta­ci­nį. Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kad li­go­ni­nė ga­lė­tų funk­cio­nuo­ti be Priė­mi­mo bei Rea­ni­ma­ci­jos sky­rių, ta­čiau Ner­vų li­gų, Chi­rur­gi­jos ir trau­ma­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos, Gi­ne­ko­lo­gi­jos ir aku­še­ri­jos bei Vai­kų li­gų sky­rius pla­nuo­ja­ma pa­lik­ti tik re­gio­ni­nė­se li­go­ni­nė­se. Ku­rios taps re­gio­ni­nė­mis, bus at­ren­ka­ma geog­ra­fi­niu prin­ci­pu.

Vil­ka­viš­kie­čiai iš­si­gan­do ne be rei­ka­lo, nes ar­ti­miau­sia Ma­ri­jam­po­lės li­go­ni­nė – vos už 20 ki­lo­met­rų, o Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pro­jek­te nu­ro­do­mas ne ma­žes­nis nei 50 ki­lo­met­rų at­stu­mas.Pa­gal­bos ne­su­lauks

Į re­dak­ci­ją at­sku­bė­ju­si ky­bar­tie­tė Jū­ra­tė Sta­siu­kai­tie­nė ne­ri­ma­vo, kad val­džia, ma­tyt, vi­sai ne­be­mąs­to taip elg­da­ma­si su ma­žes­nių mies­tų gy­ven­to­jais. To­kią po­zi­ci­ją ji va­di­no ge­no­ci­du.

– Jau da­bar iš Ky­bar­tų pa­siek­ti me­di­kus ne taip leng­va, ypač jei bė­da iš­tin­ka nak­tį. O kaip pa­siek­ti gy­dy­to­jus iš Pa­viš­ty­čio? – klau­sė mo­te­ris, pa­ti tu­rin­ti svei­ka­tos pro­ble­mų. – Juk žmo­nės pa­lie­ka­mi be jo­kios pa­gal­bos. Mes pri­va­lo­me griež­tai pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, kad Lie­tu­vo­je yra ne tik Vil­nius ir Kau­nas, o žmo­nės gy­ve­na ir ra­jo­nuo­se, ir ne­tgi ra­jo­nų pa­kraš­čiuo­se. Mes tu­ri­me ly­giai to­kias pa­čias tei­ses į me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą, kaip ir mies­tie­čiai.

Ky­bar­tie­tė kal­bė­jo, kad žmo­nės pra­dės mir­ti nuo pa­pras­čiau­sių li­gų komp­li­ka­ci­jų. Juk net apen­di­ci­to nie­kas Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je neo­pe­ruos, o rei­kės kaž­ko­kiu bū­du pa­tek­ti į ki­tą mies­tą. Ne­tu­rė­da­mi ga­li­my­bės nu­va­žiuo­ti, li­go­niai ken­tės, dels, kol su­teik­ti pa­gal­bą ga­li bū­ti per vė­lu.

Be to, net ir gu­lint li­go­ni­nė­je pri­rei­kia vais­tų ar slau­gos prie­mo­nių. Jei li­go­niai bus iš­ga­ben­ti į Kau­ną ar ki­tą mies­tą, ar­ti­mie­ji ne­pri­laks­tys jų lan­ky­ti, slau­gy­ti.

J. Sta­siu­kai­tie­nė agi­ta­vo rink­ti ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­ra­šus ir to­kiu bū­du iš­reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją, o ne ty­liai sė­dė­ti ir lauk­ti, ką dar ša­lies va­ldžia „nu­leis“ ant mū­sų gal­vų.

– Juk ra­jo­ne yra ne vie­na in­va­li­dų or­ga­ni­za­ci­ja, dia­be­ti­kų drau­gi­ja, ki­tų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios ga­lė­tų im­tis ini­cia­ty­vos rink­ti pa­ra­šus. Jei­gu ke­lios de­šim­tys iš­mo­kų ga­lin­čių ne­tek­ti ma­mų pri­ver­čia Vy­riau­sy­bę ap­si­gal­vo­ti, tai ne­gi mes, ra­jo­no gy­ven­to­jai, esa­me be­jė­giai? Vie­ną­kart at­si­bus­ki­me ir iš­reikš­ki­me sa­vo va­lią, – agi­ta­vo ky­bar­tie­tė.Ra­gi­no ne­ty­lė­ti

Į re­dak­ci­ją už­su­ku­si vil­ka­viš­kie­tė Ona Ja­su­le­vi­čie­nė nuo ma­žu­mės tu­ri svei­ka­tos pro­ble­mų. Gy­dy­to­jai ją ne kar­tą iš­plė­šė iš mir­ties na­gų, to­dėl mo­te­ris la­bai jaut­riai rea­ga­vo į ži­nią apie ga­li­mą li­go­ni­nės už­da­ry­mą. Vil­ka­viš­kie­tė su di­de­le pa­gar­ba kal­bė­jo apie me­di­kų dar­bą ir ne­ga­lė­jo su­lai­ky­ti jau­du­lio.

– Va­kar va­ka­re, jau su­te­mus, ėjau pro mū­sų li­go­ni­nę, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. – Ma­čiau, kad ope­ra­ci­nė­je de­ga švie­sa, prie ope­ra­ci­nio sta­lo pa­lin­kę gy­dy­to­jai. Pa­gal­vo­jau, jog kaž­ką iš­ti­ko bė­da: gal vai­ką, gal suau­gu­sį­jį, o gal kū­di­kio be­si­lau­kian­čią ma­mą. Gy­dy­to­jai šiuo me­tu gelbs­ti gy­vy­bę. Man net bai­su pa­gal­vo­ti, kas bus, jei mū­sų li­go­ni­nė neiš­liks. Aš la­bai jaut­riai rea­guo­ju į šią pro­ble­mą, nes ge­riau nei svei­kie­ji tai su­pran­tu.

O. Ja­su­le­vi­čie­nė sa­kė la­biau­siai ne­ri­mau­jan­ti ne dėl sa­vęs, nes jau se­niai sun­kiai ser­ga ir ži­no sa­vo li­gą, bet kas bus su jau­nais žmo­nė­mis, vai­kais? Skau­du ir dėl to, kad Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė tu­ri įsi­gi­ju­si šiuo­lai­ki­nę diag­nos­ti­kos apa­ra­tū­rą, pri­trau­ku­si ge­rų spe­cia­lis­tų, įsi­ren­gu­si pa­tal­pas – be­lie­ka tik dirb­ti. Mo­te­ris ra­gi­no ne­ty­lė­ti ir ko­vo­ti vi­so­mis iš­ga­lė­mis.Gy­dy­to­ją iš­lai­ky­ti pi­giau

Ne tik pa­cien­tai, bet ir gy­dy­to­jai da­bar gy­ve­na ne­ri­mo nuo­tai­ko­mis. Nors dau­ge­lis įsi­ti­ki­nę, kad svei­kas pro­tas tu­ri nu­ga­lė­ti – ne­ga­li­ma su­nai­kin­ti sky­rių, ku­riuo­se per me­tus at­lie­ka­ma tūks­tan­čiai ope­ra­ci­jų, iš­gelbs­ti­ma šim­tai gy­vy­bių. Gy­dy­to­jai ne­sup­ran­ta da­bar­ti­nių Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vų tau­py­mo po­li­ti­kos. Siū­lo­mas mo­de­lis, kad li­go­niai bū­tų per­ve­ža­mi į di­des­nes li­go­ni­nes, at­sieis tik­rai ne pi­giau.

– Vie­no li­go­nio trans­por­ta­vi­mas į Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kas li­go­ni­nei kai­nuo­ja 300 li­tų. Bū­na die­nų, kad į mū­sų sky­rių krei­pia­si po ke­lis li­go­nius, ku­riems bū­ti­na sku­bi ope­ra­ci­ja, – kal­bė­jo trau­ma­to­lo­gas Ig­nas Plu­kas. – Jei­gu juos vi­sus teks vež­ti, su­si­da­rys mil­ži­niš­kos iš­lai­dos. Iš­lai­ky­ti gy­dy­to­ją tiek tik­rai ne­kai­nuo­ja.

Val­džios trum­pa­re­giš­ku­mu ste­bė­jo­si ir ki­ti li­go­ni­nės gy­dy­to­jai, ku­rių sky­riams gre­sia „nai­ki­na­mų­jų“ da­lia. Jie nea­be­jo­jo su­si­ra­sią dar­bą ki­to­se gy­dy­mo įstai­go­se, tik ne­ri­ma­vo dėl ra­jo­no žmo­nių, ku­riems svei­ka­tos ap­sau­ga tam­pa vis sun­kiau priei­na­ma.Spręs aukš­čiau­siu ly­giu

Ne vie­nas ra­jo­no gy­ven­to­jas, kaip ir me­di­kai, sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus iš­sa­kė ra­jo­no rei­ka­lais be­si­rū­pi­nan­čiam Sei­mo na­riui, ša­lies so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos va­do­vui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui. „San­ta­ką“ Sei­mo na­rys pa­ti­ki­no, kad jis tik­rai ne­liks nuo­ša­lė­je, spren­džiant šią opią ir ne tik mū­sų ra­jo­nui ak­tua­lią pro­ble­mą.

– Kaip Sei­mo so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas ir par­ti­jos pir­mi­nin­kas ren­giuo­si su­si­ti­ki­mui su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru Al­giu Čap­li­ku ir dis­ku­si­jai dėl svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos, ra­jo­ni­nių li­go­ni­nių iš­li­ki­mo. Mes įsi­ti­ki­nę, jog svei­ka­tos re­for­mą rei­kia pra­dė­ti ne nuo ra­jo­nų, o nuo Vil­niaus, Kau­no mies­tų. Juk Vil­niu­je, iš­li­pus ko­ne kiek­vie­no­je au­to­bu­sų ar tro­lei­bu­sų sto­te­lė­je, ga­li­ma ras­ti po­lik­li­ni­ką ar li­go­ni­nę. Kai čia pra­si­dės re­for­ma, ta­da ga­lė­si­me kalbė­ti ir apie ki­tus mies­tus. Da­bar re­for­ma pra­de­da­ma ne nuo to ga­lo. Kal­bant apie Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nę, tai tik­rai rei­ka­lau­si­me, kad pa­sie­nio ra­jo­nuo­se li­go­ni­nės bū­ti­nai iš­lik­tų, – už­tik­ri­no A. But­ke­vi­čius.

Nors pa­na­šu, kad mū­sų ra­jo­no li­go­ni­nės iš­li­ki­mo klau­si­mas bus spren­džia­mas aukš­čiau­siu ly­giu, me­di­kai pri­ta­rė ra­jo­no gy­ven­to­jų idė­jai rink­ti pa­ra­šus ir to­kiu bū­du iš­reikš­ti po­zi­ci­ją. To­kios ini­cia­ty­vos jie ska­ti­no im­tis ini­cia­ty­vius žmo­nes, nuo­la­ti­nius pa­cien­tus, ža­dė­jo pa­dė­ti pa­tys.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas