„Santaka“ / Vištyčio pramogų ir poilsio industrija žlugti nesiruošia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Skubiai parduoda 7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-06-24 12:55:30

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-06-24 12:56:25Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-31 22:25

Dalinkitės:  


Vištyčio pramogų ir poilsio industrija žlugti nesiruošia

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Po ša­lį klai­džio­jan­ti eko­no­mi­nės kri­zės šmėk­la kai ku­riuos Lie­tu­vos vers­li­nin­kus ver­čia skai­čiuo­ti nuo­sto­lius. Pa­si­do­mė­jo­me, ar kai­mo tu­riz­mą puo­se­lė­jan­čių Viš­ty­čio vers­li­nin­kų dar ne­pa­lie­tė sunk­me­tis.

Kaip tei­gė sa­vi­nin­kai, lan­ky­to­jų ne­su­ma­žė­jo, ta­čiau pa­ste­bi­mas di­des­nis klien­tų tau­pu­mas, daž­niau pra­šo­ma nuo­lai­dų.Metai prastesni, bet gyventi galima

Tur­būt se­niau­siai įsi­kū­ru­sios poil­sio vie­tos – vieš­bu­čio-kem­pin­go „Vik­to­ri­ja“ – dar­buo­to­ja Dai­na La­zaus­kie­nė klien­tų ant­plū­džiu ne­si­gy­rė:

– Šie me­tai, pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais ar dar anks­tes­niais, drįs­tu teig­ti, yra pra­sti. Ypač jau­tė­me su­ma­žė­ju­sį poil­siau­to­jų kie­kį dar­bo die­no­mis. Bet no­riu pa­si­džiaug­ti, kad su­tvar­kius Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio ke­lius sve­čių iš Len­ki­jos pu­sės, pa­ly­gin­ti su per­nai, su­lau­kia­me ne­ma­žai. Ne­bū­na nė vie­nos die­nos, kad jie neat­vyk­tų į mū­sų poil­sia­vie­tę.

No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, jog vi­sa­da sten­gia­mės teik­ti to­kias pa­slau­gas, ku­rios ati­tik­tų vi­sų pas mus ap­si­lan­kan­čių poil­siau­to­jų in­te­re­sus, ir žmo­nės no­rė­tų čia su­grįž­ti dar ne kar­tą.

Šią va­sa­rą bu­vo la­bai pa­mėg­ta lau­ko pir­tis, į ku­rią vie­nu me­tu tel­pa iki 20 žmo­nių. Dvie­jų va­lan­dų ma­lo­nu­mas kai­nuo­ja 150 li­tų. Klien­tai džiau­gė­si, kad į šią kai­ną įskai­čiuo­tos ber­ži­nės van­tos bei įvai­rių žo­le­lių ar­ba­tos. Ka­dan­gi rug­sė­jis dažniausiai dar bū­na šil­tas ir eže­ro van­duo neat­ša­lęs, kvie­čia­me ne­pa­mirš­ti šios pra­mo­gos.

Taip pat ru­de­nį ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti ba­sei­no, sū­ku­ri­nės vo­nios bei pir­čių komp­lek­su bei įvai­riais ma­sa­žais, ku­rie yra at­lie­ka­mi už tik­rai vi­siems priei­na­mą kai­ną. Nuo rug­sė­jo vėl kvie­si­me po van­dens pro­ce­dū­rų at­si­gai­vin­ti ne­mo­ka­mu ar­ba­tos puo­de­liu.

No­riu pri­min­ti, kad pas mus yra ma­žo­ji ir di­džio­ji kon­fe­ren­ci­jų sa­lės su vi­sa rei­kia­ma apa­ra­tū­ra. Čia įmo­nėms, or­ga­ni­za­ci­joms pa­to­gu reng­ti vie­nos ar ke­le­to die­nų truk­mės kon­fe­ren­ci­jas, mo­ky­mus, se­mi­na­rus su nak­vy­ne ir mai­ti­ni­mu.

Tai vie­ta, kur poil­sį ga­li­ma su­de­rin­ti su dar­bu ar šven­te.“Kas moka dirbti – nesunku

Viš­ty­čio mies­te­ly­je, Žve­jų gat­vė­je, įsi­kū­ru­sios Ar­ba­taus­kų kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos sa­vi­nin­kų neiš­gąs­di­no jo­kia kri­zė. So­dy­bo­je su tė­vais kar­tu šei­mi­nin­kau­jan­tis Vil­man­tas Ar­ba­taus­kas bu­vo pil­nas op­ti­miz­mo: – Jei pa­ly­gin­tu­me šį se­zo­ną, tai jis bu­vo nie­kuo ne pra­stes­nis nei 2006 ir 2007 me­tais. Apie praei­tus me­tus nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nes tuo­met vers­le ne­da­ly­va­vau – ne­lei­do svei­ka­ta. O šį­met lan­ky­to­jų ne­prit­rūks­ta­me. At­va­žiuo­ja šei­mos iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų, taip pat – len­kai, vo­kie­čiai. Šią va­sa­rą so­dy­bą ypač pa­mė­go ru­sai, daug jų šei­mų at­va­žia­vo net iš Mask­vos. Mat mes apie sa­vo tei­kia­mas pa­slau­gas pa­si­skel­bė­me per te­nykš­tę tu­riz­mo agen­tū­rą. Rek­la­ma pui­kiai su­vei­kė. Pa­vyz­džiui, vie­na šei­ma at­va­žia­vo sa­vai­tei, po to iš­vy­ko į Pa­lan­gą, bet pa­skui vėl grį­žo pas mus, nes jiems čia la­biau pa­ti­ko. Ne­ži­nau, ko poil­siau­to­jai ne­ras­tų mū­sų so­dy­bo­je, – tur­būt yra vis­kas, ko gei­džia šir­dis.

Ka­dan­gi vi­si da­bar la­bai no­ri nuo­lai­dų, mo­ty­vuo­da­mi kri­ze, tai mes daug pra­mo­gų, ku­rios ne­rei­ka­lau­ja de­ga­lų są­nau­dų, pas mus ap­si­sto­ju­siems žmo­nėms tei­kia­me ne­mo­ka­mai. Už ki­tas pri­skai­čiuo­ja­me tiek, kad at­si­pirk­tų ben­zi­nas. Žmo­nės la­bai mėgs­ta eks­kur­si­jas po Viš­ty­tį, į ku­rias ve­ža­me sa­vo au­to­bu­siu­ku, pa­si­plau­kio­ji­mą lai­vu. Grį­žę iš pa­žin­ti­nių iš­vy­kų, ku­rias ren­gia­me bend­ra­dar­biau­da­mi su re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja, poil­siau­to­jai la­bai pa­kei­čia nuo­mo­nę apie mies­te­lį – jie bū­na su­ža­vė­ti. Juo­lab kad Viš­ty­tis šiuo me­tu la­bai at­si­ga­vęs, at­nau­jin­ta ir iš­gra­žin­ta baž­ny­čia su­trau­kia dau­giau žmo­nių.

Šį­met mū­sų so­dy­bo­je įdie­gė­me nau­jo­vę – pa­si­va­ži­nė­ji­mą ir jo­di­nė­ji­mą žir­gais. Juos par­si­ve­žė­me iš Suo­mi­jos. To­kios pra­mo­gos tin­ka ne­tgi ru­de­nį ir žie­mą. Kai už­šą­la eže­ras, ant jo įren­gia­me aikš­te­lę žais­ti le­do ri­tu­lį. Yra nu­pirk­ta pa­kan­ka­mai laz­dų, ki­to šiam žai­di­mui rei­ka­lin­go in­ven­to­riaus, už ku­rį nei­ma­me jo­kio mo­kes­čio. Žie­mą or­ga­ni­zuo­ja­me ir le­do ri­tu­lio tur­ny­rus. Apy­lin­kė­se pa­sni­gus, poil­siau­to­jai mėgs­ta snie­go mo­to­cik­lus. Jei juos už­si­sa­ko, bet at­vy­kę ran­da pa­žliu­gu­sį snie­gą, pa­siū­lo­me pa­si­va­ži­nė­ji­mą ba­giais. Tu­rime ir sli­džių, sa­vo so­dy­bos sve­čius ve­ža­me į sli­di­nė­ji­mo tra­sas, o su­grį­žu­sius pa­si­tin­ka­me iš­kū­ren­ta pir­ti­mi ir ga­ruo­jan­čiais ku­bi­lais, ku­rių šiuo me­tu jau yra trys. Žo­džiu, įvai­ro­vė už­tik­rin­ta.

Ne­ma­nau, kad da­bar sun­kūs lai­kai. Rei­kia tik dirb­ti. Svar­bu neį­ky­rė­ti sa­vo klien­tams, lai­ky­tis ato­kiai, bet kai rei­kia – bū­ti ša­lia ir pil­dy­ti jų pa­gei­da­vi­mus. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog poil­siau­to­jams neuž­ten­ka vien pa­si­plau­kio­ti po eže­rą val­ti­mi. Rei­kia da­ry­ti vis­ką, kad ga­lė­tu­me pa­siū­ly­ti pra­mo­gų įvai­rių sko­nių lan­ky­to­jams.Mažesnės pajamos dėl mokesčių

Poil­sia­vie­tės „Pu­še­lė“ sa­vi­nin­kas Vi­das Venc­ke­vi­čius taip pat ne­bu­vo labai nu­si­vy­lęs:

– Va­sa­ra pas mus per trum­pa, kad žmo­nės ne­va­žiuo­tų prie eže­ro. Aiš­ku, jų at­vy­ko ma­žiau nei per­nai, bet kai ku­riais sa­vait­ga­liais poil­sia­vie­tė bu­vo per­pil­dy­ta. Šį­met pas mus pa­sta­ty­ta nau­ja pir­tis ant ra­tų, vai­kų žai­di­mo kam­ba­rys, per­tvar­ky­ta pae­že­rė, įreng­ti ak­me­ni­niai sta­lai. In­ves­tuo­ja­me, kad ne­sto­vė­tu­me vie­to­je, kad bū­tų tvar­kin­ga ap­lin­ka ir ma­lo­nu lan­ky­to­jams. Už­dir­ba­me ma­žiau ne dėl lan­ky­to­jų sto­kos, o dėl pa­ki­lu­sių mo­kes­čių. Pa­vyz­džiui, anks­čiau mo­kė­jo­me 5 pro­c. PVM, da­bar teks mo­kė­ti 21 pro­c. Tai jau la­bai daug. Nuo de­šim­ties li­tų du teks ati­dė­ti. Pre­ky­bi­nin­kams leng­viau, nes jie dar su­si­grą­ži­na pir­ki­mo PVM, o pa­slau­gų sek­to­riu­je to­kių ga­li­my­bių nė­ra.

Per­nai, ma­no tu­ri­mais duo­me­ni­mis, poil­sia­vie­tę ap­lan­kė 47 tūks­tan­čiai žmo­nių, apie 8 tūks­tan­čiai iš jų – už­sie­nie­čiai. Šį se­zo­ną tik­rai tiek ne­bu­vo, nors jei iš­si­lai­kys šil­ti orai, dar su­lauk­si­me lan­ky­to­jų ir rug­sė­jį bei spa­lį. Dau­ge­lis mėgs­ta at­va­žiuo­ti ru­de­nį, kai mū­sų pu­šy­ne pra­de­da dyg­ti kaz­lė­kai, – žmo­nės mie­lai pa­si­gry­bau­ja. Dar ir žu­vys čia kim­ba ne­blo­gai, tad ir žve­jų ne­trūks­ta.

Pas mus, kaip ir anks­čiau, – ra­my­bės oa­zė. Nep­rii­ma­me jau­ni­mo bū­rių, ku­rie su­griau­na ap­lin­ki­niams vi­są poil­sį. Juo­lab kad pa­ge­ri­no­me są­ly­gas pas mus ap­si­sto­jan­tie­siems. Yra mo­der­nūs tua­le­tai, du­šai, at­nau­jin­ti di­die­ji na­me­liai, per­tvar­ky­ta ka­vi­nė. Da­bar jo­je sė­dint pro vit­ri­ni­nį lan­gą ma­to­mos eže­ro ban­gos, tad lan­ky­to­jai pa­si­jun­ta kaip lai­ve. Kai­nų kol kas ne­kė­lė­me, pa­li­ko­me kaip per­nai, bet ne­ga­liu pa­ža­dė­ti, jog taip bus ir atei­ty­je.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Nepavykęs jėgainių verslas atskleidė užkastas paslaptis
* Gedulo ir vilties dieną – gyvi tremtinių liudijimai
* Bitės neša ne tik medų, bet ir... sielos ramybę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip per karščius vėsinate patalpas?
Įjungiu kondicionierių.
Uždengiu langus, vėdinu.
Jungiu ventiliatorių.
Man karštis netrukdo.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „špokas“?
Špokas – nevartotina svetimybė. Taigi uogas lesa ne špokai, o varnėnai.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas