„Santaka“ / Valdžios sprendimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-31 22:22

Dalinkitės:  


Valdžios sprendimai

Dangyra APANAVIČIENĖ

Po­li­ti­kai iš di­de­lio raš­to išė­jo iš kraš­to

Penk­ta­die­nį vy­kęs ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis už­si­tę­sė ne­pla­nuo­tai il­gai. Nors dar­bot­var­kė bu­vo ne per il­giau­sia ir dau­ge­lis klau­si­mų at­ro­dė konk­re­tūs ir aiš­kūs, vis dėl­to prie kai ku­rių pro­jek­tų ap­si­sto­ta per­ne­lyg il­gai.

Be to, už kai ku­riuos po­li­ti­kų spren­di­mus rin­kė­jai ga­li ir ne­do­va­no­ti.Ne­su­ti­ko pa­pil­dy­ti

Iš di­de­lio raš­to išė­jo iš kraš­to – taip bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių poel­gį praei­ta­me po­sė­dy­je svars­tant vie­ną iš dar­bot­var­kės klau­si­mų. Ne­pa­žiū­rė­ję į rei­ka­lą iš es­mės, ge­rą spren­di­mą po­li­ti­kai at­me­tė, ko­ne pa­smerk­da­mi jį pra­žū­čiai.

Ta­ry­bos na­riai ne­su­ti­ko pa­pil­dy­ti sa­vo dar me­tų pra­džio­je priim­to spren­di­mo, ku­riuo bu­vo pa­lai­mi­nę pui­kią Sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą da­ly­vau­ti pro­jek­te ES lė­šoms gau­ti ir iš­va­ly­ti per Vil­ka­viš­kį te­kan­čius Šei­me­nos bei Vil­kau­jos upe­lius. Sa­vi­val­dy­bė bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­si pri­si­dė­ti prie šio pro­jek­to ir sa­vo lė­šo­mis (15 pro­c.).

Kaip ir pri­klau­so, vi­si rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai bu­vo lai­ku pa­reng­ti, ne­tgi su­reng­tas vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas nu­ma­to­miems dar­bams at­lik­ti, be­li­ko tik lauk­ti fi­nan­sa­vi­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo. Ta­čiau lie­pos 27 d. Sa­vi­val­dy­bė iš Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ga­vo raš­tą dėl pa­teik­tos pa­raiš­kos ver­ti­ni­mo, ku­riuo pra­šo­ma, kad Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­tų pa­deng­ti ir „ne­nu­ma­ty­tas ar ne­tin­ka­mas fi­nan­suo­ti, ta­čiau pro­jek­tui „Šei­me­nos ir Vil­kau­jos upių va­gų va­ly­mas“ įgy­ven­din­ti bū­ti­nas iš­lai­das“.

Lai­ko iki pa­raiš­kų ver­ti­ni­mo rug­sė­jo 5 d. bu­vo li­kę ne­daug, tai­gi il­gai ne­lau­kus raš­tas dėl įsi­pa­rei­go­ji­mo bu­vo pa­reng­tas: jį pa­ruo­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Len­kas, o pa­si­ra­šė tuo me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­va­da­vęs Sau­lius Va­ba­las. Bet šį­kart toks raš­tas agen­tū­rai ne­ti­ko – ji pa­rei­ka­la­vo ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mo.Pra­lei­do pro au­sis

Šį klau­si­mą penk­ta­die­nį po­sė­dy­je pri­sta­tęs M. Len­kas ra­gi­no ir įti­ki­nė­jo ra­jo­no Ta­ry­bos na­rius pri­siim­ti rei­ka­lau­ja­mą at­sa­ko­my­bę ir pa­pil­dy­ti anks­čiau pa­tvir­tin­tą spren­di­mą pra­šo­ma nuo­sta­ta, nes ne­pa­tei­kus mi­nė­to įsi­pa­rei­go­ji­mo iki mi­nė­tos rug­sė­jo 5 d. pa­raiš­ka bus at­mes­ta.

Pas­ta­rą­ją pa­sta­bą po­li­ti­kai kaž­ko­dėl nu­lei­do ne­gir­do­mis ir nu­kry­po, kaip sa­ko­ma, į lan­kas. Sut­ri­ku­sį pra­ne­šė­ją už­griu­vo la­vi­na kal­ti­ni­mų ir klau­si­mų, į ku­riuos jis vos spė­jo at­sa­ki­nė­ti.

Itin ak­ty­viai nuo­mo­nę reiš­kė Ta­ry­bos na­rys A. Pa­va­sa­ris, dir­ban­tis UAB „Me­vils­ta“, ku­ri bu­vo suin­te­re­suo­ta, kad upe­lių va­ly­mo dar­bų kon­kur­są lai­mė­tų vie­na iš ja­me da­ly­va­vu­sių bend­ro­vių (ta­čiau kon­kur­są lai­mė­jo ki­ti ran­go­vai – už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „KRS“, „Gint­rė­ja“ ir „Hid­rum“, dir­ban­čios pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį).

A. Pa­va­sa­ris pa­rei­ka­la­vo konk­re­čios „ne­nu­ma­ty­tų iš­lai­dų“ są­ma­tos, nes ki­taip, pa­sak jo, „ran­go­vai vė­liau ga­li ir mi­li­jo­no li­tų pa­pra­šy­ti“. Ir jis, ir ki­ti opo­zi­ci­jos bei val­dan­čio­sios dau­gu­mos Ta­ry­bos na­riai siū­lė klau­si­mą ati­dė­ti ki­tam po­sė­džiui, o spren­di­mo pro­jek­te rei­ka­la­vo įvar­dy­ti konk­re­čią su­mą me­na­miems ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams fi­nan­suo­ti. Taip svarbus pro­jek­tas bu­vo at­mes­tas.Pa­ki­bo ant plau­ko

Per po­sė­džio per­trau­ką M. Len­kas su­si­sie­kė su Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra ir in­for­ma­vo apie ati­dė­tą Ta­ry­bos spren­di­mą. Agen­tū­ros at­sa­ky­mas bu­vo toks, ko­kio ir rei­kė­jo ti­kė­tis: pa­raiš­ką teks at­mes­ti. O tai reiš­kė, kad Vil­ka­viš­kio ra­jo­nas ne­teks be­veik 2 mln. li­tų ir per mies­tą te­kan­čių upe­lių va­gos (apie 5 km) liks neiš­va­ly­tos ir už­pel­kė­ju­sios.

Aiš­kiai ma­tė­si, kaip ne­sma­giai pa­si­ju­to Ta­ry­bos na­riai. Vie­nas ki­tas ėmė aiš­kin­ti, jog čia ne po­li­ti­kų kal­tė, kad spren­di­mo pro­jek­tas ne­va pra­stai pa­ruoš­tas, to­dėl jį te­kę at­mes­ti. Opo­zi­ci­ja pa­prie­kaiš­ta­vo, kad ap­skri­tai per ma­žai in­for­ma­ci­jos bu­vo pa­teik­ta šia te­ma. Ta­čiau ji taip pat su­lau­kė prie­kaiš­to, kad kai ku­rie ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ne­si­lan­ko kon­sul­ta­ci­niuo­se po­sė­džiuo­se, kur pa­pras­tai vis­kas de­ta­liai išaiš­ki­na­ma ir ap­ta­ria­ma.

Pa­ga­liau po­li­ti­kai su­si­zgri­bo, jog rei­kia kaž­ką da­ry­ti. Kiek pa­si­ta­rę jie nu­spren­dė tre­čia­die­nį, po dar­bo, su­si­rink­ti į neei­li­nį po­sė­dį ir ban­dy­ti pa­dė­tį iš­tai­sy­ti, t. y. pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mą.

Tai­gi da­bar Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ga­vę už­duo­tį nu­ma­ty­ti iš­lai­das ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams (ku­rių, be­je, ga­li ir ne­bū­ti) at­lik­ti, dar kar­tą per­žiū­ri spren­di­mo pro­jek­tą, o „eu­ro­pi­niai mi­li­jo­nai“ kol kas ky­bo ant plau­ko.Dar­že­lius mo­der­ni­zuos

Kai rei­kė­jo tvir­tin­ti spren­di­mų pro­jek­tus dėl Vil­ka­viš­kio „Pa­sa­kos“, „Eg­lu­tės“ ir „Bu­ra­ti­no“ vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių mo­der­ni­za­vi­mo, opo­zi­ci­jos at­sto­vas Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius klau­sė, ar Sa­vi­val­dy­bė tu­rės tiek pi­ni­gų, kad ga­lė­tų sa­vo da­li­mi pri­si­dė­ti prie vi­sų pla­nuo­ja­mų pro­jek­tų.

Penk­ta­die­nį dar ato­sto­ga­vęs, to­dėl po­sė­džiui ne­pir­mi­nin­ka­vęs, bet ja­me da­ly­va­vęs me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas paaiš­ki­no, kad pi­ni­gai dar­že­liams mo­der­ni­zuo­ti yra skir­ti iš re­gio­nų plėt­ros pro­gra­mos lė­šų. Pa­sak jo, vi­sos sa­vi­val­dy­bės rei­kia­mas su­mas ga­lės sko­lin­tis iš Šiau­rės ša­lių ban­ko su vals­ty­bės ga­ran­ti­ja. Be to, tai ne­reiš­kia, kad pi­ni­gų rei­kės iš­kart, per pir­mus me­tus. Pro­jek­tus ne­ma­to­ma įgy­ven­din­ti pa­laips­niui, iki 2013 me­tų, tai­gi ir pi­ni­gų su­mos ati­tin­ka­mai pa­si­skirs­tys.

– To­kia bend­ra ša­lies po­li­ti­ka, ir Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­sup­ras­tų, jei­gu Lie­tu­va tų lė­šų ne­paim­tų, – agi­ta­vo A. Ba­gu­šins­kas Ta­ry­bos na­rius pri­tar­ti spren­di­mams dėl lė­šų dar­že­liams ga­vi­mo, nes dėl jų, pa­sak me­ro, Sa­vi­val­dy­bė iš­ties ne­ma­žai ko­vo­jo.

Spren­di­mai dėl dar­že­lių mo­der­ni­za­vi­mo bu­vo pa­tvir­tin­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas