„Santaka“ / Valdžios sprendimai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-31 22:22

Dalinkitės:  


Valdžios sprendimai

Dangyra APANAVIČIENĖ

Po­li­ti­kai iš di­de­lio raš­to išė­jo iš kraš­to

Penk­ta­die­nį vy­kęs ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis už­si­tę­sė ne­pla­nuo­tai il­gai. Nors dar­bot­var­kė bu­vo ne per il­giau­sia ir dau­ge­lis klau­si­mų at­ro­dė konk­re­tūs ir aiš­kūs, vis dėl­to prie kai ku­rių pro­jek­tų ap­si­sto­ta per­ne­lyg il­gai.

Be to, už kai ku­riuos po­li­ti­kų spren­di­mus rin­kė­jai ga­li ir ne­do­va­no­ti.Ne­su­ti­ko pa­pil­dy­ti

Iš di­de­lio raš­to išė­jo iš kraš­to – taip bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių poel­gį praei­ta­me po­sė­dy­je svars­tant vie­ną iš dar­bot­var­kės klau­si­mų. Ne­pa­žiū­rė­ję į rei­ka­lą iš es­mės, ge­rą spren­di­mą po­li­ti­kai at­me­tė, ko­ne pa­smerk­da­mi jį pra­žū­čiai.

Ta­ry­bos na­riai ne­su­ti­ko pa­pil­dy­ti sa­vo dar me­tų pra­džio­je priim­to spren­di­mo, ku­riuo bu­vo pa­lai­mi­nę pui­kią Sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą da­ly­vau­ti pro­jek­te ES lė­šoms gau­ti ir iš­va­ly­ti per Vil­ka­viš­kį te­kan­čius Šei­me­nos bei Vil­kau­jos upe­lius. Sa­vi­val­dy­bė bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­si pri­si­dė­ti prie šio pro­jek­to ir sa­vo lė­šo­mis (15 pro­c.).

Kaip ir pri­klau­so, vi­si rei­ka­lin­gi do­ku­men­tai bu­vo lai­ku pa­reng­ti, ne­tgi su­reng­tas vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas nu­ma­to­miems dar­bams at­lik­ti, be­li­ko tik lauk­ti fi­nan­sa­vi­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo. Ta­čiau lie­pos 27 d. Sa­vi­val­dy­bė iš Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ga­vo raš­tą dėl pa­teik­tos pa­raiš­kos ver­ti­ni­mo, ku­riuo pra­šo­ma, kad Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­tų pa­deng­ti ir „ne­nu­ma­ty­tas ar ne­tin­ka­mas fi­nan­suo­ti, ta­čiau pro­jek­tui „Šei­me­nos ir Vil­kau­jos upių va­gų va­ly­mas“ įgy­ven­din­ti bū­ti­nas iš­lai­das“.

Lai­ko iki pa­raiš­kų ver­ti­ni­mo rug­sė­jo 5 d. bu­vo li­kę ne­daug, tai­gi il­gai ne­lau­kus raš­tas dėl įsi­pa­rei­go­ji­mo bu­vo pa­reng­tas: jį pa­ruo­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Len­kas, o pa­si­ra­šė tuo me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­va­da­vęs Sau­lius Va­ba­las. Bet šį­kart toks raš­tas agen­tū­rai ne­ti­ko – ji pa­rei­ka­la­vo ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mo.Pra­lei­do pro au­sis

Šį klau­si­mą penk­ta­die­nį po­sė­dy­je pri­sta­tęs M. Len­kas ra­gi­no ir įti­ki­nė­jo ra­jo­no Ta­ry­bos na­rius pri­siim­ti rei­ka­lau­ja­mą at­sa­ko­my­bę ir pa­pil­dy­ti anks­čiau pa­tvir­tin­tą spren­di­mą pra­šo­ma nuo­sta­ta, nes ne­pa­tei­kus mi­nė­to įsi­pa­rei­go­ji­mo iki mi­nė­tos rug­sė­jo 5 d. pa­raiš­ka bus at­mes­ta.

Pas­ta­rą­ją pa­sta­bą po­li­ti­kai kaž­ko­dėl nu­lei­do ne­gir­do­mis ir nu­kry­po, kaip sa­ko­ma, į lan­kas. Sut­ri­ku­sį pra­ne­šė­ją už­griu­vo la­vi­na kal­ti­ni­mų ir klau­si­mų, į ku­riuos jis vos spė­jo at­sa­ki­nė­ti.

Itin ak­ty­viai nuo­mo­nę reiš­kė Ta­ry­bos na­rys A. Pa­va­sa­ris, dir­ban­tis UAB „Me­vils­ta“, ku­ri bu­vo suin­te­re­suo­ta, kad upe­lių va­ly­mo dar­bų kon­kur­są lai­mė­tų vie­na iš ja­me da­ly­va­vu­sių bend­ro­vių (ta­čiau kon­kur­są lai­mė­jo ki­ti ran­go­vai – už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „KRS“, „Gint­rė­ja“ ir „Hid­rum“, dir­ban­čios pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį).

A. Pa­va­sa­ris pa­rei­ka­la­vo konk­re­čios „ne­nu­ma­ty­tų iš­lai­dų“ są­ma­tos, nes ki­taip, pa­sak jo, „ran­go­vai vė­liau ga­li ir mi­li­jo­no li­tų pa­pra­šy­ti“. Ir jis, ir ki­ti opo­zi­ci­jos bei val­dan­čio­sios dau­gu­mos Ta­ry­bos na­riai siū­lė klau­si­mą ati­dė­ti ki­tam po­sė­džiui, o spren­di­mo pro­jek­te rei­ka­la­vo įvar­dy­ti konk­re­čią su­mą me­na­miems ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams fi­nan­suo­ti. Taip svarbus pro­jek­tas bu­vo at­mes­tas.Pa­ki­bo ant plau­ko

Per po­sė­džio per­trau­ką M. Len­kas su­si­sie­kė su Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra ir in­for­ma­vo apie ati­dė­tą Ta­ry­bos spren­di­mą. Agen­tū­ros at­sa­ky­mas bu­vo toks, ko­kio ir rei­kė­jo ti­kė­tis: pa­raiš­ką teks at­mes­ti. O tai reiš­kė, kad Vil­ka­viš­kio ra­jo­nas ne­teks be­veik 2 mln. li­tų ir per mies­tą te­kan­čių upe­lių va­gos (apie 5 km) liks neiš­va­ly­tos ir už­pel­kė­ju­sios.

Aiš­kiai ma­tė­si, kaip ne­sma­giai pa­si­ju­to Ta­ry­bos na­riai. Vie­nas ki­tas ėmė aiš­kin­ti, jog čia ne po­li­ti­kų kal­tė, kad spren­di­mo pro­jek­tas ne­va pra­stai pa­ruoš­tas, to­dėl jį te­kę at­mes­ti. Opo­zi­ci­ja pa­prie­kaiš­ta­vo, kad ap­skri­tai per ma­žai in­for­ma­ci­jos bu­vo pa­teik­ta šia te­ma. Ta­čiau ji taip pat su­lau­kė prie­kaiš­to, kad kai ku­rie ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ne­si­lan­ko kon­sul­ta­ci­niuo­se po­sė­džiuo­se, kur pa­pras­tai vis­kas de­ta­liai išaiš­ki­na­ma ir ap­ta­ria­ma.

Pa­ga­liau po­li­ti­kai su­si­zgri­bo, jog rei­kia kaž­ką da­ry­ti. Kiek pa­si­ta­rę jie nu­spren­dė tre­čia­die­nį, po dar­bo, su­si­rink­ti į neei­li­nį po­sė­dį ir ban­dy­ti pa­dė­tį iš­tai­sy­ti, t. y. pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mą.

Tai­gi da­bar Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ga­vę už­duo­tį nu­ma­ty­ti iš­lai­das ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams (ku­rių, be­je, ga­li ir ne­bū­ti) at­lik­ti, dar kar­tą per­žiū­ri spren­di­mo pro­jek­tą, o „eu­ro­pi­niai mi­li­jo­nai“ kol kas ky­bo ant plau­ko.Dar­že­lius mo­der­ni­zuos

Kai rei­kė­jo tvir­tin­ti spren­di­mų pro­jek­tus dėl Vil­ka­viš­kio „Pa­sa­kos“, „Eg­lu­tės“ ir „Bu­ra­ti­no“ vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių mo­der­ni­za­vi­mo, opo­zi­ci­jos at­sto­vas Al­gir­das Pi­li­pa­vi­čius klau­sė, ar Sa­vi­val­dy­bė tu­rės tiek pi­ni­gų, kad ga­lė­tų sa­vo da­li­mi pri­si­dė­ti prie vi­sų pla­nuo­ja­mų pro­jek­tų.

Penk­ta­die­nį dar ato­sto­ga­vęs, to­dėl po­sė­džiui ne­pir­mi­nin­ka­vęs, bet ja­me da­ly­va­vęs me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas paaiš­ki­no, kad pi­ni­gai dar­že­liams mo­der­ni­zuo­ti yra skir­ti iš re­gio­nų plėt­ros pro­gra­mos lė­šų. Pa­sak jo, vi­sos sa­vi­val­dy­bės rei­kia­mas su­mas ga­lės sko­lin­tis iš Šiau­rės ša­lių ban­ko su vals­ty­bės ga­ran­ti­ja. Be to, tai ne­reiš­kia, kad pi­ni­gų rei­kės iš­kart, per pir­mus me­tus. Pro­jek­tus ne­ma­to­ma įgy­ven­din­ti pa­laips­niui, iki 2013 me­tų, tai­gi ir pi­ni­gų su­mos ati­tin­ka­mai pa­si­skirs­tys.

– To­kia bend­ra ša­lies po­li­ti­ka, ir Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­sup­ras­tų, jei­gu Lie­tu­va tų lė­šų ne­paim­tų, – agi­ta­vo A. Ba­gu­šins­kas Ta­ry­bos na­rius pri­tar­ti spren­di­mams dėl lė­šų dar­že­liams ga­vi­mo, nes dėl jų, pa­sak me­ro, Sa­vi­val­dy­bė iš­ties ne­ma­žai ko­vo­jo.

Spren­di­mai dėl dar­že­lių mo­der­ni­za­vi­mo bu­vo pa­tvir­tin­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas