„Santaka“ / Pilviškiečiui – aukščiausias valstybės apdovanojimas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-31 22:08

Dalinkitės:  


Vie­nam gar­siau­sių Lie­tu­vos di­si­den­tų pil­viš­kie­čiui Si­mui Ku­dir­kai (kai­rė­je) Vy­čio kry­žiaus or­di­no Ko­man­do­ro kry­žių bei tai liu­di­jan­tį do­ku­men­tą įtei­kė Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Jo­nas Meš­kaus­kas.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Pilviškiečiui – aukščiausias valstybės apdovanojimas

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sek­ma­die­nį pil­viš­kie­čiui Si­mui Ku­dir­kai bu­vo iš­kil­min­gai įteik­tas dar Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus dek­re­tu įtei­sin­tas ap­do­va­no­ji­mas – Vy­čio kry­žiaus or­di­no Ko­man­do­ro kry­žius. Šis gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas skir­tas už bea­to­dai­riš­ką drą­są ir ypa­tin­gą dva­sios stip­ry­bę prie­ši­nan­tis so­vie­ti­niam oku­pa­ci­niam re­ži­mui bei gi­nant žmo­gaus tei­ses oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je.

Dek­re­tą dėl S. Ku­dir­kos ap­do­va­no­ji­mo Pre­zi­den­tas V. Adam­kus pa­si­ra­šė dar per­nai lapk­ri­tį. Vy­čio kry­žiaus or­di­no Ko­man­do­ro kry­žius pil­viš­kie­čiui tu­rė­jo bū­ti įteik­tas lapk­ri­čio 23-ią­ją – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­ną. Ta­čiau tuo­met S. Ku­dir­ka į Pre­zi­den­tū­rą ne­ga­lė­jo nu­vyk­ti dėl su­šlu­ba­vu­sios svei­ka­tos. At­siim­ti ap­do­va­no­ji­mo į Pre­zi­den­tū­rą pil­viš­kie­tis bu­vo kvies­tas ir vė­liau, ta­čiau nu­vyk­ti vis ne­ga­lė­da­vo. Pa­si­kei­tus ša­lies va­do­vui, rugp­jū­čio pra­džio­je gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas at­ke­lia­vo į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę. Ra­jo­no va­do­vai bu­vo įpa­rei­go­ti, kad or­di­nas vis dėl­to bū­tų įteik­tas.

Ka­dan­gi to­kius ap­do­va­no­ji­mus pri­va­lo­ma teik­ti vie­šai, ša­lies ar mies­to šven­čių iš­kil­mių me­tu, ra­jo­no va­do­vai nu­spren­dė, kad ar­ti­miau­sia ir tin­ka­miau­sia pro­ga – tra­di­ci­nė pil­viš­kie­čių va­sa­ros pa­ly­dė­tu­vių šven­tė. Tad šia pro­ga į iš­kil­mes bu­vo su­kvies­ti ne tik ra­jo­no va­do­vai, Ta­ry­bos na­riai, bet ir ki­ti gar­būs as­me­nys. Ka­dan­gi or­di­ną pa­gal nuo­sta­tus ga­li įteik­ti tik Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas ar­ba jo įga­lio­tas as­muo, S. Ku­dir­kai dvi­gu­bą si­dab­ro kry­žių su Vy­čiu ir už­ra­šu „Už nar­su­mą“, pa­puoš­tą rau­do­no mua­ro kas­pi­nu, už­ka­bi­no Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Vy­čio kry­žiaus or­di­no Ko­man­do­ro kry­žius – de­šim­tas pa­gal reikš­mę aukš­čiau­sias Lie­tu­vos vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­tu Vy­čio Kry­žiaus or­di­nu ap­do­va­no­ja­mi as­me­nys, pa­si­žy­mė­ję did­vy­riš­ka nar­sa ir iš­tver­me gi­nant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę. Ap­do­va­no­ji­mas įsteig­tas dar 1919 m., kai ko­vo­se su bol­še­vi­kais su­si­kū­rė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė. Tai pir­ma­sis 1991 m. sau­sio 15 d. at­kur­tas tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mas. To­kiu pa­gar­bos ženk­lu ša­ly­je iki šiol ap­do­va­no­ta tik ke­lios de­šim­tys žmo­nių.

Aukš­tu ap­do­va­no­ji­mu pa­gerb­tas S. Ku­dir­ka sa­kė šio įvy­kio ne­per­ver­ti­nąs, nors toks pri­pa­ži­ni­mo ženk­las – vi­suo­met ma­lo­nus. Su­dė­tin­gą gy­ve­ni­mo ke­lią, apie ku­rį net yra su­kur­ti do­ku­men­ti­nis ir te­le­vi­zi­jos fil­mai, pa­ra­šy­ta kny­ga, nuė­jęs pil­viš­kie­tis, ži­niask­lai­dos pa­va­din­tas žmo­gu­mi-le­gen­da, da­bar mė­gau­ja­si pro­vin­ci­jos ra­my­be. Nors bū­ti tik įvy­kių ste­bė­to­ju jis ne­ga­li. Vi­są gy­ve­ni­mą po­li­ti­ka do­mė­ję­sis ir jos ver­pe­tų įsuk­tas vy­ras ir da­bar ne­ri­mau­ja dėl to, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad po­slin­kių į ge­ra ne­su­lauk­si­me tol, kol neiš­mirs trem­ti­nių ir trė­mu­sių­jų kar­ta. Nes kol gy­vos nuo­skau­dos, tau­ta ne­ga­li at­leis­ti ir su­si­vie­ny­ti.

Prieš po­rą me­tų į Pil­viš­kius iš JAV gy­ven­ti su­grį­žęs S. Ku­dir­ka vi­sa­me pa­sau­ly­je sa­vo poel­giu – iš­šū­kiu so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos re­ži­mui – iš­gar­sė­jo 1970-ai­siais. Dirb­da­mas žve­jy­bi­nio lai­vo ra­dis­tu ir nuo­lat ma­ty­da­mas lais­vus žmo­nes ana­pus „ge­le­ži­nės už­dan­gos“, jis ne­ga­lė­jo su­si­tai­ky­ti su as­me­ny­bę gniuž­dan­čia ir žmo­nių li­ki­mus traiš­kan­čia so­vie­ti­ne ideo­lo­gi­ja. Ta­da, jau bū­da­mas ke­tu­rias­de­šim­ties, S. Ku­dir­ka neišt­vė­rė. Nu­tai­kęs pro­gą, kai vy­ko su­si­ti­ki­mas tarp JAV ir so­vie­ti­nio lai­vo de­le­ga­ci­jų, jis per­šo­ko į ame­ri­kie­čių lai­vą ir pa­si­pra­šė po­li­ti­nio prie­globs­čio. Ta­čiau iš­si­gan­dę Ru­si­jos reak­ci­jos ame­ri­kie­čiai grą­ži­no bėg­lį.

Di­džių­jų vals­ty­bių su­si­ta­ri­mas 1970-ųjų lapk­ri­čio 23 d. S. Ku­dir­kos gy­ve­ni­mą su­dau­žė aki­mirks­niu. Už tė­vy­nės iš­da­vi­mą lie­tu­vis bu­vo nu­teis­tas 10 me­tų ka­lė­ji­mo la­ge­riuo­se.

Ši so­vie­ti­niam re­ži­mui drį­su­sio pa­si­prie­šin­ti žmo­gaus is­to­ri­ja bū­tų bu­vu­si už­mirš­ta, mat abi ša­lys nu­ta­rė jos ne­vie­šin­ti. Ta­čiau ame­ri­kie­čių lai­vo įgu­lo­je at­si­ra­do vie­nas drą­sus žmo­gus – iš Lat­vi­jos ki­lęs jū­rei­vis, ku­ris su­pra­to, kas gre­sia už to­kį poel­gį So­vie­tų Są­jun­go­je. Apie įvy­kį jis pa­pa­sa­ko­jo ži­niask­lai­dai. Po straips­nių ir te­le­vi­zi­jos lai­dų pra­si­dė­jo ma­si­nės žmo­nių pro­tes­to ak­ci­jos – JAV pi­lie­čiai ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti tuo, kad jų de­mok­ra­ti­nė ša­lis, dek­la­ruo­jan­ti vi­sai ki­to­kias ver­ty­bes, ga­lė­jo taip pa­sielg­ti su pa­gal­bos pra­šiu­siu žmo­gu­mi. S. Ku­dir­kos li­ki­mu su­si­rū­pi­nę žmo­nės su­ge­bė­jo kreip­tis ne­tgi į JAV pre­zi­den­tą R. Nik­so­ną, ku­ris šį klau­si­mą iš­kė­lė per su­si­ti­ki­mą su So­vie­tų Są­jun­gos va­do­vais. S. Ku­dir­kai pa­dė­jo ir tai, kad jo mo­ti­na bu­vo gi­mu­si JAV, lie­tu­vių emig­ran­tų šei­mo­je. Tai­gi pa­gal JAV įsta­ty­mus ji bu­vo tos ša­lies pi­lie­tė. Šis fak­tas pa­dė­jo S. Ku­dir­kai iš­trūk­ti iš gu­la­go ir 1974 me­tais iš­vyk­ti su šei­ma gy­ven­ti į JAV. Iš­gy­ve­nę šio­je ša­ly­je dau­giau nei tris de­šimt­me­čius, Ku­dir­kai 2007-ai­siais vis dėl­to grį­žo į Lie­tu­vą ir ap­si­sto­jo Pil­viš­kiuo­se.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas