„Santaka“ / Bartninkietei suteikta pagalba pasirodė per menka

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-28 10:49

Dalinkitės:  


Bartninkietei suteikta pagalba pasirodė per menka

Eglė KVIESULAITIENĖ

Kai tik pa­si­girs­ta kal­bos, kad vie­na­me ar ki­ta­me kai­me bus už­da­ry­tas me­di­ci­nos punk­tas, re­dak­ci­ja su­lau­kia ai­bės skam­bu­čių ir pra­šy­mų gel­bė­ti kai­mo žmo­nes, ku­riuos ke­ti­na­ma pa­lik­ti vi­sai be jo­kios pa­gal­bos. Šį­kart re­dak­ci­ja ga­vo prie­šin­gą laiš­ką. Jo au­to­rė siū­lo už­da­ry­ti kai­mo am­bu­la­to­ri­ją.Skau­dė­jo dan­tu­ką

Jau­na ma­ma, pri­si­sta­čiu­si tik var­du, į re­dak­ci­ją krei­pė­si no­rė­da­ma pa­pa­sa­ko­ti, kaip jai se­kė­si (o gal grei­čiau – ne­si­se­kė) Bart­nin­kų am­bu­la­to­ri­jo­je. Dve­jų me­tu­kų duk­re­lę au­gi­nan­ti Kris­ti­na su­ne­ri­mo, kai mer­gai­tė pa­si­skun­dė skau­da­mu dan­tu­ku. Ma­ma net nea­be­jo­jo, kad ma­žy­lei tik­rai skau­da, nes ši skun­dė­si jau ne pir­mą die­ną.

Nors Kris­ti­na pri­si­ra­šiu­si ne prie Bart­nin­kų am­bu­la­to­ri­jos spe­cia­lis­tų, o Vil­ka­viš­ky­je, vie­no­je iš pri­va­čių kli­ni­kų, vis dėl­to drau­gei pa­ta­rus ji nu­ta­rė su­ri­zi­kuo­ti ir pra­šy­ti pa­gal­bos vie­to­je. Odon­to­lo­gė su­ti­ko pa­gel­bė­ti, bet ei­lė­je lau­kė dar 8 pa­cien­tai.

Ka­dan­gi ma­žo­ji pa­cien­tė ne­kant­ra­vo ir vis sriū­ba­vo, ei­lė­je lau­kę vy­rai su­ti­ko ją už­leis­ti. Tad Kris­ti­nos duk­re­lė ne­tru­kus sė­dė­jo pas odon­to­lo­gę no­riai iš­si­žio­ju­si ir vis tvir­ti­no, kad dan­tu­ką skau­da.Siū­lė visiškai už­da­ry­ti

Jau­no­ji ma­ma laiš­ke pa­sa­ko­jo iš kar­to sua­be­jo­ju­si, ar odon­to­lo­gė rim­tai ver­ti­na si­tua­ci­ją. Me­di­kė, pa­žiū­rė­ju­si į dan­tu­ką, ma­mos dar kar­tą pa­si­tei­ra­vo, ar mer­gai­tė tik­rai ne­me­luo­ja, pa­klau­sė, ar ši ge­rai mie­ga nak­ti­mis.

Po to, pa­krapš­čiu­si dan­tį ir ap­žiū­rė­ju­si, pa­ta­rė nu­si­pirk­ti va­le­ri­jo­no la­šų ir pa­tep­ti, jei skau­dė­tų. Odon­to­lo­gė pa­siūlė ban­dy­ti gy­dy­ti to­kiu me­to­du, o jei­gu skau­dė­tų taip, kad net nak­tį ne­ga­lė­tų už­mig­ti, tuo­met kreip­tis dar kar­tą.

„Tai ko­kie dan­tis­tai pas mus šau­nuo­liai! Kam dar ei­ti pas juos, jei ga­li­ma va­le­ri­jo­no la­šais gy­dy­tis, – su­tau­py­si­te lai­ko ir ner­vų. Be­veik tris va­lan­das pra­lau­kiau, kad su­ži­no­čiau, jog rei­kia va­le­ri­jo­no la­šų nu­si­pirk­ti. Da­bar jau nak­tis, mer­gai­tė mie­ga, o aš ste­biu, ar ne­pra­dės iš skaus­mo šo­ki­nė­ti“, – re­dak­ci­jai ra­šė su­si­jau­di­nu­si jau­na ma­ma.

Ta­me pa­čia­me laiš­ke mo­te­ris pik­ti­no­si tuo, kad neį­ma­no­ma pri­si­re­gist­ruo­ti ir pas šei­mos gy­dy­to­ją, nes la­bai il­gos ei­lės. Pa­sak bart­nin­kie­tės, kai su­si­rgus rei­kia už­si­re­gist­ruo­ti, tai grei­čiau pa­sveik­ti įma­no­ma nei ei­lės su­lauk­ti. Mo­te­ris tvir­ti­na, kad dėl šios prie­žas­ties daug me­tų nei­nan­ti į Bart­nin­kų am­bu­la­to­ri­ją ir ne­ve­dan­ti ten sa­vo vai­kų.

„Kam ta­da iš vi­so rei­kia to­kių dak­ta­rų? Tai iš­vis rei­kia už­da­ryt tą mū­sų am­bu­la­to­ri­ją, kam ji rei­ka­lin­ga?“ – re­to­ri­niu klau­si­mu sa­vo laiš­ką re­dak­ci­jai bai­gė bart­nin­kie­tė.Gy­ven­to­jai pro­tes­tuo­tų

Su skun­du su­pa­žin­di­no­me Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro, ku­riam pri­klau­so Bart­nin­kų am­bu­la­to­ri­ja, va­do­vę La­ri­są Je­li­se­je­vą. PSPC vyr. gy­dy­to­ją la­bai nu­ste­bi­no re­dak­ci­ją pa­sie­ku­sio laiš­ko tu­ri­nys, mat vie­ti­niai gy­ven­to­jai apie Bart­nin­kų am­bu­la­to­ri­ją at­si­liep­da­vo tik ge­rai.

Po­lik­li­ni­kos va­do­vė ir Bart­nin­kuo­se dir­ban­ti šei­mos gy­dy­to­ja Ire­na Brat­kovs­kie­nė pri­pa­ži­no, kad kar­tais pa­cien­tų tik­rai ne­ga­li re­gist­ruo­ti tai pa­čiai die­nai, ten­ka pa­lauk­ti il­giau, nes gy­dy­to­jai ne­tu­ri ga­li­my­bės nuo ry­to iki va­ka­ro dirb­ti vie­no­je am­bu­la­to­ri­jo­je.

I. Brat­kovs­kie­nė po ke­lias va­lan­das am­bu­la­to­ri­jo­je dir­ba ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę. Li­ku­siu lai­ku ji pa­cien­tus prii­ma Vil­ka­viš­kio PSPC, Vai­kų kon­sul­ta­ci­jo­je.

– Li­go­nius, ku­riems rei­ka­lin­ga sku­bi pa­gal­ba, vi­suo­met prii­mu – ne­bu­vo at­ve­jo, kad at­sa­ky­čiau, o ki­tus re­gist­ruo­ju į ei­lę. Pa­cien­tai ži­no, ku­rią die­ną ir va­lan­dą atei­ti. Iki šiol vi­si bu­vo pa­ten­kin­ti, – aiš­ki­no I. Brat­kovs­kie­nė.

Vil­ka­viš­kio PSPC va­do­vę nu­ste­bi­no jau­nos mo­ters pa­siū­ly­mas už­da­ry­ti Bart­nin­kų am­bu­la­to­ri­ją.

– Pa­ti­kė­kit, mums taip pa­sielg­ti bū­tų leng­viau­sia, nes iš­lai­ky­ti kai­mo me­di­ci­nos punk­tus, am­bu­la­to­ri­jas kai­nuo­ja la­bai daug pi­ni­gų. Kai ku­rių ra­jo­nų kai­muo­se nei punk­tų, nei am­bu­la­to­ri­jų ne­be­li­kę – vi­si pa­cien­tai krei­pia­si į cent­re esan­čias gy­dy­mo įstai­gas. Mes dar tu­ri­me 18 punk­tų ir dvi am­bu­la­to­ri­jas. Bet jūs tik už­si­min­ki­te kai­mo žmo­nėms, kad ne­be­bus gy­dy­to­jo, – iš kar­to kils bai­si pa­ni­ka, – kal­bė­jo L. Je­li­se­je­va. – Vie­ną kai­mo me­di­ci­nos punk­tą no­rė­jo­me už­da­ry­ti, nes ten tik­rai blo­gos dar­bo są­ly­gos, žie­mą tem­pe­ra­tū­ra pa­tal­po­se kar­tais nu­kren­ta iki 14 laips­nių. Ma­ty­tu­mė­te, koks ki­lo skan­da­las: ir se­niū­nė va­žia­vo, ir žmo­nių de­le­ga­ci­jos ėjo...Ko­le­gės pri­ta­rė

Bart­nin­kų am­bu­la­to­ri­jo­je pri­si­ra­šę dau­giau nei tūks­tan­tis pa­cien­tų. Žmo­nės čia gau­na bū­ti­niau­sias me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas: dir­ba šei­mos gy­dy­to­jas, odon­to­lo­gas, la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lie­ka­mi krau­jo ir šla­pi­mo ty­ri­mai, kar­diog­ra­mos, lei­džia­mi vais­tai, da­ro­mos la­še­li­nės, ste­bi­mi nau­ja­gi­miai ir kū­di­kiai, pro­fi­lak­tiš­kai skie­pi­ja­mi moks­lei­viai ir ma­žes­ni vai­kai. Be gy­dy­to­jos ir odon­to­lo­gės, am­bu­la­to­ri­jo­je pa­si­keis­da­mos dir­ba trys slau­gy­to­jos. Kad gy­ven­to­jams bū­tų pa­to­gu, am­bu­la­to­ri­ja dir­ba nuo 8 val. iki 16 val.

Ka­dan­gi Bart­nin­kų am­bu­la­to­ri­jos odon­to­lo­gė šiuo me­tu ato­sto­gau­ja, konk­re­čiai iš­siaiš­kin­ti apie laiš­ke mi­ni­mą si­tua­ci­ją ne­ga­lė­jo­me. Am­bu­la­to­ri­jos slau­gy­to­jos pri­si­mi­nė, kad ma­žo­sios pa­cien­tės dan­tu­kas su­ge­dęs ne­bu­vo. Ma­žy­lė bu­vo nu­ša­lu­si, to­dėl jai iš­si­vys­tė dan­te­nų už­de­gi­mas. Va­le­ri­jo­no la­šai tu­ri ra­mi­na­mą­jį po­vei­kį, tad ne­no­rė­da­ma skir­ti stip­rių me­di­ka­men­tų ma­žam vai­kui odon­to­lo­gė sky­rė va­le­ri­jo­nų.

Am­bu­la­to­ri­jos me­di­kės ste­bė­jo­si, kad su­tei­ku­sios pa­gal­bą pa­cien­tei, ku­ri tu­rė­jo kreip­tis į sa­vo gy­dy­mo įstai­gą, su­lau­kė ne dė­kin­gu­mo, o skun­do. Ir dar siū­ly­mo iš­vis už­da­ry­ti taip vi­siems bart­nin­kie­čiams rei­ka­lin­gą gy­dy­mo įstai­gą.

Ar skir­tas gy­dy­mas ma­žy­lei pa­dė­jo, laiš­ke ne­ra­šo­ma. Pak­laus­ti Vil­ka­viš­ky­je dir­ban­tys odon­to­lo­gai pa­tvir­ti­no, kad dve­jų me­tų vai­kų krū­mi­niai dan­tys daž­niau­siai dar tik dygs­ta, dėl to kar­tais mau­džia dan­te­nas. Tad to­kiam ne­ga­la­vi­mui gy­dy­ti vi­sai pa­kak­tų ra­mi­na­mų­jų la­šų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas