„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-28 10:45

Dalinkitės:  


Atodangos

Perfrazavus posakį: ir vie­nas lau­ke Krei­vys?

Vie­na Bal­ta­ru­si­jos ma­ši­nų ga­my­bos bend­ro­vė, ne­se­niai įsi­gi­ju­si bank­ru­ta­vu­sią ga­myk­lą ne­to­li Vil­niaus, ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na čia su­kur­ti apie 60 dar­bo vie­tų ir dar iki šių me­tų pa­bai­gos pra­dė­ti Lie­tu­vo­je su­rink­tą sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES). Kai­my­ni­nės ša­lies in­ves­tuo­to­jai, pa­si­rin­kę Lie­tu­vą Eu­ro­pos rin­kai už­ka­riau­ti (su­rink­ta Lie­tu­vo­je pro­duk­ci­ja bus ženk­li­na­ma „Ma­de in EU“), kol kas ne­ža­da di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. „Ko ge­ro, tai bus 5–7 mi­li­jo­nai eu­rų, o to­liau pa­ma­ty­si­me“, – sa­ko vie­nas iš bal­ta­ru­sių vers­li­nin­kų.

Iš­jun­gus dik­to­fo­ną pa­šne­ko­vas bu­vo kiek at­vi­res­nis: jis var­di­jo kai ku­rias „ob­jek­ty­vias“ (eko­no­mi­kos są­stin­gį ES, pa­sau­lio fi­nan­sų sek­to­riaus kri­zę) ir „su­bjek­ty­vias“ at­sar­gu­mo prie­žas­tis. Iš jo ges­tų, mi­mi­kos ga­li­ma bu­vo su­pras­ti, jog in­ves­tuo­to­jų pla­nus atei­ty­je lems ne tik jų pro­duk­ci­jos pa­klau­sa Eu­ro­po­je, jų pa­čių vers­lo sėk­mės ar ne­sėk­mės, bet ir Lie­tu­vos val­di­nin­kų ape­ti­tai.

Nai­vias iliu­zi­jas, kad šiais sun­kiais lai­kais mū­sų val­di­nin­kai (spren­džiant iš Vy­riau­sy­bės skel­bia­mų dek­la­ra­ci­jų) kiek­vie­ną, pa­si­ren­gu­sį in­ves­tuo­ti, tu­rė­tų bū­ti pa­si­ry­žę pa­si­tik­ti ne ki­taip, kaip tik iš­tie­sę rau­do­nus ki­li­mus bei su dū­dų or­kest­ro mar­šu, bal­ta­ru­sis iš­sklai­dė mo­da­mas ran­ka: „Na, ką jūs, pro­ble­mų – iki au­sų.“

Nors la­bai nu­ste­bęs dėl to ne­bu­vau. Vos prieš ke­lias sa­vai­tes LTV „Pa­no­ra­ma“ iš Pa­ne­vė­žio ro­dė iš­kal­bin­giau­sius tik ke­lių de­šim­čių se­kun­džių truk­mės kad­rus, ku­riuo­se jau ki­tas vers­li­nin­kas iš Ita­li­jos, pa­si­ry­žęs kur nors Lie­tu­vo­je sta­ty­ti aliu­mi­nio pro­fi­lių ga­myk­lą, blaš­kė­si min­dy­da­mas be­ne di­džiau­siu ne­dar­bu pa­si­žy­min­čio Lie­tu­vos did­mies­čio val­džios ves­ti­biu­lio grin­dis ir lau­kė, kol jį priims su­si­reikš­mi­nęs vie­tos vi­ce­me­ras. Ita­las ga­lų ga­le pa­si­rin­ko Aly­tų, o po ke­lių die­nų Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bės kler­kai ten pat, „Pa­no­ra­mo­je“, ver­kė dėl arit­me­ti­ne pro­gre­si­ja di­dė­jan­čio so­cia­li­nės iš­mal­dos pra­šan­čių mies­te­lė­nų skai­čiaus.

Pa­ne­vė­žio mies­to val­džios ir so­cia­li­nės pa­šal­pos pra­šy­to­jų po­žiū­riu – tai, grei­čiau­siai, la­bai skir­tin­gos ir tar­pu­sa­vy­je ne­su­si­ju­sios pro­ble­mos. Jei­gu bū­tų ki­taip, tai pir­mie­ji po „ita­liš­kos“ TV is­to­ri­jos bū­tų žai­bu „dė­ję į ko­jas“ ar­ba sa­vo ka­bi­ne­tuo­se bent už­si­ba­ri­ka­da­vę, nes ant­rų­jų mi­nia į tų ka­bi­ne­tų du­ris jau bels­tų su ša­kė­mis.

To­dėl ūkio mi­nist­ras Dai­nius Krei­vys, už­sie­ny­je re­zi­duo­jan­tiems Lie­tu­vos dip­lo­ma­tams šią sa­vai­tę pa­sa­ko­da­mas apie pir­muo­sius už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų į Lie­tu­vą pri­trau­ki­mo sėk­mės dai­gus, at­ro­dė it koks atei­vis iš ge­res­nio pa­sau­lio. Gy­ve­ni­mo tik­ro­vė, ko ge­ro, ar­ti­mes­nė prie­lai­doms, jog bri­tų „Barc­lays“ ap­si­spren­di­mas Lie­tu­vo­je steig­ti sa­vo in­for­ma­ci­jos pa­da­li­nį, gal­būt dar kai ku­rie ki­ti pa­vyz­džiai bus tik vie­ne­ti­niai, o ne sis­te­mi­niai. La­bai pa­na­šu, jog aiš­ki D. Krei­vio po­li­ti­nė va­lia pri­trauk­ti už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas vals­ty­bės mas­tu bai­gia­si kaž­kur vi­sai ne­to­li Ūkio mi­nis­te­ri­jos var­tų. Že­mes­nio ly­gio val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se te­be­vy­rau­ja vi­siš­kas abe­jin­gu­mas. Na, ne­bent ran­da­si in­te­re­sas ar ga­li­my­bė ko­kį nai­vų be­si­ku­rian­tį už­sie­nie­tį „nu­gręž­ti“.

Kad ir bū­tų po­li­ti­nė va­lia, ta­čiau jė­gos at­ro­do ne­ly­gios: Pa­sau­lio ban­ko duo­me­ni­mis, 2008-ųjų pra­džio­je Lie­tu­vo­je vei­kė 900 biu­rok­ra­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų, iš ku­rių pu­sant­ro šim­to tu­rė­jo tei­sę kont­ro­liuo­ti vers­lą. Nuo to lai­ko čia nie­kas iš es­mės ne­pa­si­kei­tė. O šių me­tų pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­nau­jin­ta „biu­rok­ra­ti­jos sau­lė­ly­džio“ ini­cia­ty­va šian­dien tin­ka ne­bent anek­do­tui.

Dar la­biau neį­ti­kė­ti­na at­ro­do ūkio mi­nist­ro idė­ja pa­de­dant už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms tram­dy­ti kai ku­riuo­se ūkio sek­to­riuo­se įsi­ga­lė­ju­sias oli­go­po­li­jas (rin­ko­je vy­rau­jan­čias ke­lias stam­bias įmo­nes). Ši su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ap­tar­ta pro­ble­ma iš tik­rų­jų ga­li bū­ti pa­ts rim­čiau­sias iš­šū­kis ne tik mi­nist­rui, bet ir vi­sai val­dan­čiai koa­li­ci­jai.

Per so­cial­de­mok­ra­tų val­dy­mo de­šimt­me­tį oli­go­po­li­jų kon­cent­ra­ci­ja rin­ko­je, jų są­sa­jų su įvai­rių ly­gių val­džia sis­te­ma ta­po to­kia pa­tva­ri, kad dau­ge­lis už­sie­nio in­ves­tuo­to­jų Lie­tu­vą jau se­nai len­kia iš to­lo ir ku­ria­si kai­my­ni­nė­se ša­ly­se. Ki­ta ver­tus, oli­go­po­li­nio vers­lo at­sto­vai dar sten­gia­si pa­kęs­ti Vy­riau­sy­bės po­li­ti­niais spren­di­mais sunk­me­čiu „lai­ki­nai“ ma­ži­na­mas vie­šą­sias iš­lai­das, prie ku­rių pri­si­siur­bę jie iš es­mės pa­ra­zi­tuo­ja. Ta­čiau kon­ku­ren­ci­nės ap­lin­kos ska­ti­ni­mo po­li­ti­ka šiai val­džiai ga­li su­vis liūd­nai baig­tis. Jei­gu vyk­do­mo­ji val­džia ne­su­ge­ba pa­ju­din­ti val­di­nin­ki­jos, ta­da ko­kie jos šan­sai prieš val­di­nin­ki­jos ir „tau­ti­nio“ vers­lo al­jan­są?Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas