„Santaka“ / Alio! Redakcija klauso...

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-28 10:36

Dalinkitės:  


Alio! Redakcija klauso...

Se­niū­nas savo pa­ža­dą įvyk­dė

Į žur­na­lis­tus pa­gal­bos krei­pė­si vil­ka­viš­kie­tė (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma), ku­ri tu­rė­jo nu­si­skun­di­mų dėl tvar­kos Viš­ty­čio ka­pi­nė­se.

– Daž­nai lan­ko­me ar­ti­mų­jų ka­pus Viš­ty­čio mies­te­ly­je. Mū­sų ka­pai vi­sai pa­kraš­ty­je, to­dėl la­bai ap­mau­du, kai prie pat pa­mink­lų pri­va­žiuo­ja au­to­mo­bi­liai, kar­tais net su gar­siai įjung­ta mu­zi­ka. Kai ku­rie lan­ky­to­jai drįs­ta į ka­pi­nes at­si­ves­ti ir šu­niu­ką, ku­ris kils­te­lė­jęs ko­ją gam­ti­nius rei­ka­lus at­lie­ka ten, kur jam pa­tin­ka. Žmo­nės tu­rė­tų pa­si­skai­ty­ti ka­pi­nių tai­syk­les, jų lai­ky­tis ir, ži­no­ma, gerb­ti čia be­siil­sin­čių žmo­nių ra­my­bę, – kal­bė­jo laik­raš­čio skai­ty­to­ja.

Mo­te­ris sa­kė, kad pa­na­šių pro­ble­mų bū­da­vo ma­žiau, kai įva­žia­vi­mas iš jų pu­sės bū­da­vo už­tver­tas. Ta­čiau už­tva­ras prieš ku­rį lai­ką bu­vo nu­griau­tas, gran­di­nė nu­plėš­ta ir au­to­mo­bi­liai da­bar ga­li įva­žiuo­ti nors ir į pa­tį ka­pi­nių vi­dų. Šiaip mies­te­lio ka­pi­nės yra ap­tver­tos, iš­sky­rus tą kam­pe­lį, kur pa­lai­do­ti vil­ka­viš­kie­tės ar­ti­mie­ji.

Skai­ty­to­ja tei­gė, jog apie tai kal­bė­jo­si ir su Viš­ty­čio se­niū­nu, ku­ris pa­ža­dė­jo pro­ble­mą iš­spręs­ti. Pa­sak mo­ters, praė­jo vi­sas mė­nuo, ta­čiau nie­kas nie­ko ne­da­rė. Išs­ky­rus tai, kad ka­pi­nių sar­gas Jo­nas Aušt­ras per be­si­skun­du­sios vil­ka­viš­kie­tės gi­mi­nai­čius iš­reiš­kė sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Užk­laus­tas Viš­ty­čio se­niū­nas Bro­nis­la­vas PO­LI­TA sa­kė pui­kiai ži­nąs si­tua­ci­ją. Jis pa­tvir­ti­no, kad ka­pi­nių sar­gas yra „sa­vo­tiš­ko cha­rak­te­rio žmo­gus“, ir pa­ža­dė­jo su sa­vo pa­val­di­niu pa­si­kal­bė­ti. O už­siim­ti įva­žia­vi­mo klau­si­mu seniūnas pa­pras­čiau­siai ne­tu­rė­jęs lai­ko: ruo­šė­si svar­biam ren­gi­niui – mies­te­lio šven­tei, pa­skui išė­jo ato­sto­gau­ti. Ta­čiau pro­ble­mos ti­ki­no tik­rai ne­pa­mir­šęs.

– At­va­žiuo­ki­te, pa­tys pa­ma­ty­si­te, kad ka­pi­nė­mis tik­rai la­bai rū­pi­na­mės. Jos ap­tver­tos, iš­sky­rus mi­nė­tą at­kar­pė­lę, su­tvar­ky­tos, abu pa­grin­di­niai ta­kai iš­grįs­ti trin­ke­lė­mis – ka­ta­fal­kas ga­li pa­to­giai pri­va­žiuo­ti prie pat ka­po duo­bės. O mi­ni­mo­je vie­to­je ke­liu­kas bu­vo už­tver­tas ir ženk­las, drau­džian­tis įva­žiuo­ti, pa­sta­ty­tas, bet kaž­kas vis­ką iš­ver­tė, su­lau­žė, gran­di­nę nu­trau­kė, – sa­vai­tės pra­džio­je kal­bė­jo se­niū­nas ir pa­ža­dė­jo vis­ką su­tvar­ky­ti.

Nep­raė­jus nė po­rai die­nų re­dak­ci­jo­je vėl su­skam­bo te­le­fo­nas. „Pa­ža­dą bai­gia­me įvyk­dy­ti: įbe­to­na­vo­me stip­rius me­ta­li­nius stul­pus, už­dė­si­me tvir­tes­nę gran­di­nę – da­bar tik­rai jau ne­bus taip pa­pras­ta vis­ką iš­vers­ti“, – apie nu­veik­tus dar­bus in­for­ma­vo se­niū­nas B. Po­li­ta.


Ne­randama galimybės iš­si­gel­bėti nuo pikt­žo­lių


Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Di­džių­jų Šel­vių kai­mo gy­ven­to­jas skun­dė­si ne­tvar­ka pa­lei ge­le­žin­ke­lį.

– Mes vi­si tvar­ko­mės sa­vo skly­pus, ju­di­na­me ir kai­my­ną, kad vi­siems bū­tų gy­ven­ti jau­kiau, o čia, po pat no­si­mis, džiung­lės, – pik­ti­no­si žmo­gus. – Tu­ri­me gra­žią sto­tį, ga­lė­tu­me džiaug­tis, bet jos jau ne­ma­ty­ti per pikt­žo­lių są­ža­ly­nus. Ap­link pa­čią sto­tį ap­lin­ka tvar­kin­ga, gra­žiai pri­žiū­ri­ma, bet jos ne­pri­va­žia­vus ply­ti jau ne AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ te­ri­to­ri­ja, o pri­va­ti. Pa­si­ro­do, ne­tgi se­niū­ni­ja ne­ga­li kiš­tis į „sve­ti­mos že­mės“ rei­ka­lus. Bet kad jau neį­ma­no­ma gy­ven­ti: ne tik žo­lių sėk­los skrai­do pas mus į dar­žus, bet ir ky­la pa­vo­jus žmo­nėms.

Skam­bi­nu­sy­sis sa­kė, jog to­se žo­lė­se yra trys ka­na­li­za­ci­jos šu­li­niai, ku­rių me­ta­li­nius dang­čius se­niai kaž­kas iš­ne­šė į me­ta­lo su­pirk­tu­vę.

Žmo­gaus ūgio pikt­žo­lė­se jau pra­de­da ras­tis ir są­var­ty­nas, mat ten, kur nė­ra tvar­kos, grei­tai vi­si pra­de­da pil­ti šiukš­les. Taip at­si­ti­ko ir šį­kart: brūz­gy­nuo­se prie ge­le­žin­ke­lio jau sklan­do gen­dan­čių at­lie­kų tvai­kas...

Pa­kal­bin­tas Šei­me­nos se­niū­nas Gin­tas Ba­kū­nas sa­kė, kad ten jau ne pir­mi me­tai su­si­klos­to to­kia si­tua­ci­ja.

– Praei­tais me­tais pa­gai­lė­jo­me žmo­nių, nu­pjo­vė­me, bet pa­si­ro­dė, jog bu­vo­me ne­tei­sūs, nes įsi­bro­vė­me į sve­ti­mą te­ri­to­ri­ją, – at­vi­rai dės­tė G. Ba­kū­nas. – Ta­čiau vien dėl tų at­vi­rų šu­li­nių bu­vo ne­ra­mu. O jei žmo­nės pra­dė­jo pil­ti šiukš­les, tai jau čia tik pa­čių vie­ti­nių dar­bas, rei­kė­tų kar­tu su ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais ieš­ko­ti kal­tų. Skly­pą prie ge­le­žin­ke­lio yra nu­pir­kęs Ra­mū­nas Kar­baus­kis, ku­riam pri­klau­so „Ag­ro­kon­cer­no“ gru­pė. Tik nei kur skly­po ri­bos, nei kas juo da­bar nau­do­ja­si, mes ne­ži­no­me. Anks­čiau bu­vo pa­pras­čiau, kai ša­lia dir­bo že­mėt­var­ki­nin­kai: iš­siaiš­ki­nę bu­vu­sius sa­vi­nin­kus, per juos su­ras­da­vo­me esa­mus. O da­bar jau bus sun­kiau.

Pa­sak se­niū­no, už ne­tvar­ką prie ge­le­žin­ke­lio ga­li baus­ti ne tik se­niū­ni­ja, bet ir au­ga­lų ap­sau­gos ag­ro­no­mas ins­pek­to­rius bei ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tai.

Kol kas to­kios ga­li­my­bės Di­džių­jų Šel­vių kai­mo gy­ven­to­jų ne­guo­džia, nes pa­sku­ti­nės šil­tos va­sa­ros die­nos jiems at­si­duo­da iš žo­lių ka­ra­lys­tės sklin­dan­čiu pū­van­čių bul­vių tvai­ku.


Daugiaaukščių kvartalą juosia kiečių „džiunglės“

Pil­viš­kių gat­vės 33-io na­mo gy­ven­to­jai kvie­tė at­va­žiuo­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, ko­kie veš­lūs kie­čių lau­kai „puo­šia“ Vil­ka­viš­kio mies­to priei­gas iš šiau­ri­nės pu­sės.

– Prie pat dau­gia­bu­čių Pil­viš­kių ir Auš­ros gat­vė­se žo­lę mies­to tvar­ky­to­jai nu­pjau­na, ta­čiau vos už ke­le­to met­rų, ki­ta­pus as­fal­tuo­to pri­va­žia­vi­mo prie mū­sų na­mų, au­ga neį­žen­gia­mi vos ne žmo­gaus aukš­čio sąžalynai. Anks­tes­niais me­tais tas „džiung­les“ dar nu­šie­nau­da­vo, o šie­met per pikt­žo­les ne­si­ma­to net skal­bi­nių džio­vi­ni­mo aikš­te­lės, – kal­bė­jo į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs žmo­gus.

Vil­ka­viš­kio mies­to se­niū­nas Al­gis Ki­se­liū­nas pri­pa­ži­no, kad šią va­sa­rą, ka­da taip trūks­ta pi­ni­gų, te­ko kiek su­ma­žin­ti ir dar­bų apim­tis.

– Šie­nau­ja­mi plo­tai be­veik ne­su­ma­žė­jo, bet dar­bų pe­rio­diš­ku­mą su­ma­ži­no­me. Taip pat yra ir su mies­to gat­vių va­ly­mu: anks­čiau gat­ves šluo­da­vo pen­kis kar­tus per sa­vai­tę, da­bar – tik tris“, – kal­bė­jo se­niū­nas. O dėl „džiung­lių“ Pil­viš­kių gat­vė­je se­niū­nas sa­kė pa­si­žiū­rė­siąs.

– Kad prieš dau­giaaukš­čių lan­gus bū­tų ge­ras vaiz­das, rei­kė­tų nu­šie­nau­ti bent ke­le­tą prie Pil­viš­kių gat­vės esan­čių lau­kų hek­ta­rų, ta­čiau to­kių ga­li­my­bių tik­rai ne­tu­ri­me. Apie boi­le­ri­nę, skal­bi­nių džio­vyk­las, ma­tyt, teks žo­les api­pjaus­ty­ti“, – sa­kė A. Ki­se­liū­nas, pa­si­ge­dęs ir pa­čių gy­ven­to­jų šei­mi­nin­kiš­kes­nio po­žiū­rio į ap­lin­ką, ku­rio­je jie gy­ve­na.

– Ne­jau­gi nė­ra tuo­se na­muo­se vy­rų, ku­rie taip pat ga­lė­tų bent ta­ką nu­šie­nau­ti, kad jų mo­te­rims bū­tų pa­to­giau su skal­bi­niais vaikš­čio­ti, – sa­kė ne­se­niai iš ato­sto­gų grį­žęs, to­dėl ne vis­ką dar spė­jęs su­žiū­rė­ti se­niū­nas.

Pasak A. Kiseliūno, pagal esamas finansines galimybes miestas prižiūrimas gana gerai ir yra švarus.

– Palyginti su ankstesniais metais, vaizdas mieste pasikeitęs neatpažįstamai. Po truputį tvarkome ir nuošalesnes vietas, nors darbo rankų ir investicijų prašančių užkampių dar yra nemažai. Bet viskas iškart juk nesidaro – pamažu sutvarkysime ir nuošales, – žadėjo miesto šeimininkas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujajam VMVT viršininkui Vilkaviškis nėra svetimas
* Rusų šeima namais vadina Vilkaviškį
* Nedidukuose Patilčiuose – didžiulio dvaro atminimas ir varnų karalystė
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas