„Santaka“ / Mokslo metų pradžia – taupymas ir naujovės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-28 10:24

Dalinkitės:  


Mo­kyk­lų va­do­vai do­va­nų į mo­kyk­las par­si­ve­žė po Lie­tu­vos Pre­zi­den­tės po­rtre­tą ir pir­mo­kų pa­sus.

Autorės nuotr.


Mokslo metų pradžia – taupymas ir naujovės

Birutė NENĖNIENĖ

Svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai

Ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vų tra­di­ci­nį pa­si­ta­ri­mą prieš nau­juo­sius moks­lo me­tus Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Al­ma Fi­na­gė­je­vie­nė pra­dė­jo ei­lė­raš­čio žo­džiais apie mo­ky­to­jo dar­bo pra­smę ir pa­lin­kė­ji­mu, kad šie moks­lo me­tai bū­tų sau­gūs, dos­nūs, kū­ry­bin­gi.

Di­rek­to­riai pa­svei­ki­no va­sa­rą ju­bi­lie­ji­nius gim­ta­die­nius šven­tu­sias ko­le­ges: Vil­ka­viš­kio „Buratino“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rę Da­nu­tę Ži­lins­kie­nę, Gi­žų Ka­zi­mie­ro Bar­šaus­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rę As­tą Gri­ne­vi­čie­nę ir Sū­da­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rę Lai­mą Pa­kin­kie­nę. Vi­si pa­lin­kė­jo sėk­mės pra­de­dan­čiai ei­ti pa­rei­gas Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los va­do­vei As­tai Straz­die­nei.

Vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas, sa­vo ir me­ro var­du svei­kin­da­mas ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus su nau­jais moks­lo me­tais, sun­kiai slė­pė jau­du­lį, ku­ris, pa­sak jo, su­pran­ta­mas kiek­vie­nam, daug me­tų dir­bu­siam šio­je sis­te­mo­je. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Kas­pa­rai­tis po svei­ki­ni­mo žo­džių pri­mi­nė kai ku­riuos bend­rus da­ly­kus dėl tvar­kos, pa­pra­šė per­žiū­rė­ti iš­lai­dų ma­ži­ni­mo ga­li­my­bes.

Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja V. Taut­vy­die­nė ap­žvel­gė šių me­tų biu­dže­to si­tua­ci­ją ir švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams pa­lin­kė­jo idė­jų tau­pant lė­šas. Pa­tar­da­ma žiū­rė­ti į konk­re­čią si­tua­ci­ją, ji pa­tei­kė ke­le­tą siū­ly­mų: dar­buo­to­jus iš­leis­ti ne­mo­ka­mų ato­sto­gų, at­si­sa­ky­ti kai ku­rių eta­tų, pen­si­nio am­žiaus žmo­nių pa­slau­gų, kai ku­rių pir­ki­nių ir t. t. Nors fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja da­ro­si vis su­dė­tin­ges­nė, ta­čiau ve­dė­ja nu­ra­mi­no, jog bus de­da­mos vi­sos pa­stan­gos, kad mo­ky­to­jai gau­tų at­ly­gi­ni­mą.

Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jas V. Ba­ku­tis su­pa­žin­di­no su šios sri­ties nau­jo­vė­mis.

Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ž. Ži­lins­kie­nė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie praė­ju­sių moks­lo me­tų bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė su­pa­žin­di­no su įvai­rių pa­žy­mų tu­ri­niu, taip pat ra­jo­no Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to siū­ly­mu dėl mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo.

Pa­gar­sin­tais klau­si­mais už­si­mez­gė dis­ku­si­jos.Dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo

Šią sa­vai­tę Vil­niu­je vy­ko sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo pa­da­li­nių va­do­vų kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė. Ji ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vams per­tei­kė kon­fe­ren­ci­jo­je iš­gir­tas nau­jie­nas.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras A. Ste­po­na­vi­čius, kal­bė­da­mas apie 2009–2010 moks­lo me­tų prio­ri­te­tus, iš­sky­rė mo­kyk­lų sa­va­ran­kiš­ku­mo stip­ri­ni­mą plė­to­jant veiks­min­gą ir skaid­rų fi­nan­sa­vi­mą, de­cent­ra­li­zuo­jant švie­ti­mo val­dy­mą, taip pat bend­ro­jo ug­dy­mo tu­ri­nio po­ky­čius, dau­giau­siai dė­me­sio ski­riant vi­du­ri­niam la­vi­ni­mui. Nu­ma­to­ma to­bu­lin­ti mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ką, pa­laips­niui įtrau­kiant ūkio iš­lai­das, pa­reng­ti iki­mo­kyk­li­nio ir ne­for­ma­laus ug­dy­mo krep­še­lius. Mi­nist­ras pa­ža­dė­jo ir to­liau mo­kyk­lo­se nuo­sek­liai ma­žin­ti biu­rok­ra­tiz­mą, dau­giau lais­vių ir tei­sių prii­mant spren­di­mus su­teik­ti pa­čioms mo­kyk­loms.

Ren­gi­nio per­trau­kos me­tu mi­nist­ras Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bei per­da­vė ju­bi­lie­ji­nį – 450-ąjį – gel­to­ną­jį au­to­bu­siu­ką. Vil­ka­viš­kio ra­jo­nui taip pat skir­tas mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas. Jį gaus Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nė mo­kyk­la vai­kams pa­vė­žė­ti, nes šie­met čia už­da­ry­ti net trys sky­riai.Atnaujintos prog­ra­mos

Šiais moks­lo me­tais ne­ly­gi­nė­se kla­sė­se – pir­mo­se, tre­čio­se, penk­to­se, sep­tin­to­se ir de­vin­to­se – pra­de­da­ma dirb­ti pa­gal at­nau­jin­tas pra­di­nio ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. Pa­gal šias pro­gra­mas ga­li dirb­ti ir anks­tes­niais me­tais eks­pe­ri­men­te da­ly­va­vu­sios šeš­tos bei aš­tun­tos kla­sės.

Vi­so­se ša­lies mo­kyk­lo­se pra­de­da­mas pri­va­lo­mas už­sie­nio kal­bų mo­ky­mas nuo ant­ros kla­sės. Mū­sų ra­jo­no mo­kyk­loms tai nė­ra nau­jie­na, nes šis mo­ky­mas pra­dė­tas jau anks­tes­niais me­tais.

Ver­ti­nant pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių pa­sie­ki­mus šie­met es­mi­nių po­ky­čių ne­bus. Ta­čiau įgy­ven­di­nant at­nau­jin­tas pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, mo­ki­nių pa­sie­ki­mai bus sie­ja­mi su pa­sie­ki­mų lyg­me­ni­mis (pa­ten­ki­na­mas, pa­grin­di­nis ir aukš­tes­ny­sis). Pla­nuo­to pri­va­lo­mo pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mo dar ne­bus.

Di­džiau­sia bran­dos eg­za­mi­nų nau­jo­vė ta, kad nu­ma­to­ma neor­ga­ni­zuo­ti tų pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų, ku­rių vyk­do­mi vals­ty­bi­niai bran­dos eg­za­mi­nai (iš­sky­rus lie­tu­vių kal­bos). 2010 me­tais bran­dos ates­ta­tui gau­ti rei­kės iš­lai­ky­ti du bran­dos eg­za­mi­nus: pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir vie­ną pa­si­ren­ka­mą­jį. Eg­za­mi­nų se­si­ja bus vie­na sa­vai­te trum­pes­nė.

Bus pa­reng­ta ir pa­tvir­tin­ta Ga­bių ir ta­len­tin­gų vai­kų ug­dy­mo pro­gra­ma 2010–2012 me­tams, tę­sia­mos šiuo me­tu vei­kian­čios įvai­rios pro­gra­mos, pro­jek­tai.

Šiais moks­lo me­tais pla­nuo­ja­ma su­kur­ti ir įdieg­ti ne­si­mo­kan­čių vai­kų bei mo­kyk­los ne­lan­kan­čių mo­ki­nių in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Ren­gia­ma Ne­for­ma­lio­jo vai­kų ug­dy­mo kon­cep­ci­ja. Vie­na va­lan­da kla­sei ma­ži­na­mos va­lan­dos, skir­tos ne­for­ma­liam vai­kų švie­ti­mui.„Plo­nes­nis“ krep­še­lis

Pa­keis­tas Švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų ir ki­tų įstai­gų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų ap­mo­kė­ji­mo ap­ra­šas įsi­ga­lios nuo rug­sė­jo 1 die­nos. Ja­me nu­ma­to­ma mo­ky­to­jams vie­toj pa­sto­vių ta­ri­fi­nių at­ly­gių koe­fi­cien­tų įves­ti mi­ni­ma­lius ir mak­si­ma­lius. Mo­ki­nio krep­še­lio mo­de­lį nuo 2010 m. sau­sio 1 d. svars­tys Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Pla­nuo­ja­ma nuo atei­nan­čių moks­lo me­tų į krep­še­lį įdė­ti da­lį ūkio iš­lai­dų.

Kei­čia­si ne­pa­nau­do­tų krep­še­lio lė­šų nau­do­ji­mo tvar­ka. Pa­tiks­lin­ta, kad vyk­dant sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų planą ne­pa­nau­do­tos spe­cia­lio­sios tiks­li­nės do­ta­ci­jos mo­ki­nio krep­še­liui fi­nan­suo­ti nau­do­ja­mos tik švie­ti­mo reik­mių įsi­sko­li­ni­mams deng­ti, įvyk­džius ug­dy­mo pla­ną.

Spe­cia­lio­ji tiks­li­nė do­ta­ci­ja (mo­ki­nio krep­še­lis) su­ma­žin­ta 59,1 mln. Lt, o su­tar­ti­nis mo­ki­nio krep­še­lis da­bar yra 3635 Lt.

Dar­bo už­mo­kes­čio fon­das nuo rug­sė­jo 1 die­nos ma­ži­na­mas 8 pro­c., mo­ky­to­jams įve­da­mos ta­ri­fi­nio at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­tų „šakutės“, di­di­na­mas mo­ki­nių skai­čiaus vi­dur­kis kla­sė­je mies­to, ra­jo­no cent­ro mo­kyk­lo­se, 5,5 pro­c. ma­ži­na­mas su­tar­ti­nis koe­fi­cien­tas spe­cia­lių­jų po­rei­kių mo­ki­niams.

Po ap­skri­čių re­for­mos švie­ti­mo sky­rių funk­ci­jos ne­si­keis, ga­li kis­ti tik dar­bų apim­tys.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas