„Santaka“ / Mokslo metų pradžia – taupymas ir naujovės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-28 10:24

Dalinkitės:  


Mo­kyk­lų va­do­vai do­va­nų į mo­kyk­las par­si­ve­žė po Lie­tu­vos Pre­zi­den­tės po­rtre­tą ir pir­mo­kų pa­sus.

Autorės nuotr.


Mokslo metų pradžia – taupymas ir naujovės

Birutė NENĖNIENĖ

Svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai

Ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vų tra­di­ci­nį pa­si­ta­ri­mą prieš nau­juo­sius moks­lo me­tus Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Al­ma Fi­na­gė­je­vie­nė pra­dė­jo ei­lė­raš­čio žo­džiais apie mo­ky­to­jo dar­bo pra­smę ir pa­lin­kė­ji­mu, kad šie moks­lo me­tai bū­tų sau­gūs, dos­nūs, kū­ry­bin­gi.

Di­rek­to­riai pa­svei­ki­no va­sa­rą ju­bi­lie­ji­nius gim­ta­die­nius šven­tu­sias ko­le­ges: Vil­ka­viš­kio „Buratino“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rę Da­nu­tę Ži­lins­kie­nę, Gi­žų Ka­zi­mie­ro Bar­šaus­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rę As­tą Gri­ne­vi­čie­nę ir Sū­da­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rę Lai­mą Pa­kin­kie­nę. Vi­si pa­lin­kė­jo sėk­mės pra­de­dan­čiai ei­ti pa­rei­gas Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los va­do­vei As­tai Straz­die­nei.

Vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas, sa­vo ir me­ro var­du svei­kin­da­mas ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus su nau­jais moks­lo me­tais, sun­kiai slė­pė jau­du­lį, ku­ris, pa­sak jo, su­pran­ta­mas kiek­vie­nam, daug me­tų dir­bu­siam šio­je sis­te­mo­je. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Kas­pa­rai­tis po svei­ki­ni­mo žo­džių pri­mi­nė kai ku­riuos bend­rus da­ly­kus dėl tvar­kos, pa­pra­šė per­žiū­rė­ti iš­lai­dų ma­ži­ni­mo ga­li­my­bes.

Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja V. Taut­vy­die­nė ap­žvel­gė šių me­tų biu­dže­to si­tua­ci­ją ir švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams pa­lin­kė­jo idė­jų tau­pant lė­šas. Pa­tar­da­ma žiū­rė­ti į konk­re­čią si­tua­ci­ją, ji pa­tei­kė ke­le­tą siū­ly­mų: dar­buo­to­jus iš­leis­ti ne­mo­ka­mų ato­sto­gų, at­si­sa­ky­ti kai ku­rių eta­tų, pen­si­nio am­žiaus žmo­nių pa­slau­gų, kai ku­rių pir­ki­nių ir t. t. Nors fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja da­ro­si vis su­dė­tin­ges­nė, ta­čiau ve­dė­ja nu­ra­mi­no, jog bus de­da­mos vi­sos pa­stan­gos, kad mo­ky­to­jai gau­tų at­ly­gi­ni­mą.

Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jas V. Ba­ku­tis su­pa­žin­di­no su šios sri­ties nau­jo­vė­mis.

Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ž. Ži­lins­kie­nė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie praė­ju­sių moks­lo me­tų bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė su­pa­žin­di­no su įvai­rių pa­žy­mų tu­ri­niu, taip pat ra­jo­no Ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to siū­ly­mu dėl mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo.

Pa­gar­sin­tais klau­si­mais už­si­mez­gė dis­ku­si­jos.Dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo

Šią sa­vai­tę Vil­niu­je vy­ko sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo pa­da­li­nių va­do­vų kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė. Ji ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vams per­tei­kė kon­fe­ren­ci­jo­je iš­gir­tas nau­jie­nas.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras A. Ste­po­na­vi­čius, kal­bė­da­mas apie 2009–2010 moks­lo me­tų prio­ri­te­tus, iš­sky­rė mo­kyk­lų sa­va­ran­kiš­ku­mo stip­ri­ni­mą plė­to­jant veiks­min­gą ir skaid­rų fi­nan­sa­vi­mą, de­cent­ra­li­zuo­jant švie­ti­mo val­dy­mą, taip pat bend­ro­jo ug­dy­mo tu­ri­nio po­ky­čius, dau­giau­siai dė­me­sio ski­riant vi­du­ri­niam la­vi­ni­mui. Nu­ma­to­ma to­bu­lin­ti mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ką, pa­laips­niui įtrau­kiant ūkio iš­lai­das, pa­reng­ti iki­mo­kyk­li­nio ir ne­for­ma­laus ug­dy­mo krep­še­lius. Mi­nist­ras pa­ža­dė­jo ir to­liau mo­kyk­lo­se nuo­sek­liai ma­žin­ti biu­rok­ra­tiz­mą, dau­giau lais­vių ir tei­sių prii­mant spren­di­mus su­teik­ti pa­čioms mo­kyk­loms.

Ren­gi­nio per­trau­kos me­tu mi­nist­ras Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bei per­da­vė ju­bi­lie­ji­nį – 450-ąjį – gel­to­ną­jį au­to­bu­siu­ką. Vil­ka­viš­kio ra­jo­nui taip pat skir­tas mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas. Jį gaus Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nė mo­kyk­la vai­kams pa­vė­žė­ti, nes šie­met čia už­da­ry­ti net trys sky­riai.Atnaujintos prog­ra­mos

Šiais moks­lo me­tais ne­ly­gi­nė­se kla­sė­se – pir­mo­se, tre­čio­se, penk­to­se, sep­tin­to­se ir de­vin­to­se – pra­de­da­ma dirb­ti pa­gal at­nau­jin­tas pra­di­nio ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. Pa­gal šias pro­gra­mas ga­li dirb­ti ir anks­tes­niais me­tais eks­pe­ri­men­te da­ly­va­vu­sios šeš­tos bei aš­tun­tos kla­sės.

Vi­so­se ša­lies mo­kyk­lo­se pra­de­da­mas pri­va­lo­mas už­sie­nio kal­bų mo­ky­mas nuo ant­ros kla­sės. Mū­sų ra­jo­no mo­kyk­loms tai nė­ra nau­jie­na, nes šis mo­ky­mas pra­dė­tas jau anks­tes­niais me­tais.

Ver­ti­nant pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių pa­sie­ki­mus šie­met es­mi­nių po­ky­čių ne­bus. Ta­čiau įgy­ven­di­nant at­nau­jin­tas pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, mo­ki­nių pa­sie­ki­mai bus sie­ja­mi su pa­sie­ki­mų lyg­me­ni­mis (pa­ten­ki­na­mas, pa­grin­di­nis ir aukš­tes­ny­sis). Pla­nuo­to pri­va­lo­mo pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­sie­ki­mų pa­tik­ri­ni­mo dar ne­bus.

Di­džiau­sia bran­dos eg­za­mi­nų nau­jo­vė ta, kad nu­ma­to­ma neor­ga­ni­zuo­ti tų pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų, ku­rių vyk­do­mi vals­ty­bi­niai bran­dos eg­za­mi­nai (iš­sky­rus lie­tu­vių kal­bos). 2010 me­tais bran­dos ates­ta­tui gau­ti rei­kės iš­lai­ky­ti du bran­dos eg­za­mi­nus: pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir vie­ną pa­si­ren­ka­mą­jį. Eg­za­mi­nų se­si­ja bus vie­na sa­vai­te trum­pes­nė.

Bus pa­reng­ta ir pa­tvir­tin­ta Ga­bių ir ta­len­tin­gų vai­kų ug­dy­mo pro­gra­ma 2010–2012 me­tams, tę­sia­mos šiuo me­tu vei­kian­čios įvai­rios pro­gra­mos, pro­jek­tai.

Šiais moks­lo me­tais pla­nuo­ja­ma su­kur­ti ir įdieg­ti ne­si­mo­kan­čių vai­kų bei mo­kyk­los ne­lan­kan­čių mo­ki­nių in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Ren­gia­ma Ne­for­ma­lio­jo vai­kų ug­dy­mo kon­cep­ci­ja. Vie­na va­lan­da kla­sei ma­ži­na­mos va­lan­dos, skir­tos ne­for­ma­liam vai­kų švie­ti­mui.„Plo­nes­nis“ krep­še­lis

Pa­keis­tas Švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų ir ki­tų įstai­gų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų ap­mo­kė­ji­mo ap­ra­šas įsi­ga­lios nuo rug­sė­jo 1 die­nos. Ja­me nu­ma­to­ma mo­ky­to­jams vie­toj pa­sto­vių ta­ri­fi­nių at­ly­gių koe­fi­cien­tų įves­ti mi­ni­ma­lius ir mak­si­ma­lius. Mo­ki­nio krep­še­lio mo­de­lį nuo 2010 m. sau­sio 1 d. svars­tys Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Pla­nuo­ja­ma nuo atei­nan­čių moks­lo me­tų į krep­še­lį įdė­ti da­lį ūkio iš­lai­dų.

Kei­čia­si ne­pa­nau­do­tų krep­še­lio lė­šų nau­do­ji­mo tvar­ka. Pa­tiks­lin­ta, kad vyk­dant sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų planą ne­pa­nau­do­tos spe­cia­lio­sios tiks­li­nės do­ta­ci­jos mo­ki­nio krep­še­liui fi­nan­suo­ti nau­do­ja­mos tik švie­ti­mo reik­mių įsi­sko­li­ni­mams deng­ti, įvyk­džius ug­dy­mo pla­ną.

Spe­cia­lio­ji tiks­li­nė do­ta­ci­ja (mo­ki­nio krep­še­lis) su­ma­žin­ta 59,1 mln. Lt, o su­tar­ti­nis mo­ki­nio krep­še­lis da­bar yra 3635 Lt.

Dar­bo už­mo­kes­čio fon­das nuo rug­sė­jo 1 die­nos ma­ži­na­mas 8 pro­c., mo­ky­to­jams įve­da­mos ta­ri­fi­nio at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­tų „šakutės“, di­di­na­mas mo­ki­nių skai­čiaus vi­dur­kis kla­sė­je mies­to, ra­jo­no cent­ro mo­kyk­lo­se, 5,5 pro­c. ma­ži­na­mas su­tar­ti­nis koe­fi­cien­tas spe­cia­lių­jų po­rei­kių mo­ki­niams.

Po ap­skri­čių re­for­mos švie­ti­mo sky­rių funk­ci­jos ne­si­keis, ga­li kis­ti tik dar­bų apim­tys.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas