„Santaka“ / Smagiausia mokslo metų diena

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-26 22:31

Dalinkitės:  


Smagiausia mokslo metų diena

Rug­sė­jo 1-oji – šven­tė ne tik vai­kams, bet ir suau­gu­sie­siems. Nors mo­kyk­li­niai rū­pes­čiai se­niai pa­mirš­ti, vis dėl­to kiek­vie­nų moks­lo me­tų pra­džia su­kir­bi­na šir­dį – pri­ver­čia grįž­ti į ma­lo­nius pri­si­mi­ni­mus. Juk taip grei­tai už­si­mirš­ta, kas nu­ti­ko blo­go ar ne­sma­gaus! Ir lie­ka nos­tal­gi­ja ne­rū­pes­tin­gai vai­kys­tei, nu­trūkt­gal­viams drau­gams, sma­gioms iš­dai­goms ir ne­tgi neiš­vaiz­džiai uni­for­mai, pa­sta­bo­mis iš­mar­gin­tai pa­žy­mių kny­ge­lei ar tam ne­pa­to­giam mo­kyk­li­niam suo­lui.

Tad ko­kie gi jaus­mai li­kus ke­lioms die­noms iki Rug­sė­jo 1-osios kir­ba suau­gu­sių­jų – da­bar jau so­li­džią pa­tir­tį tu­rin­čių, svar­bius po­stus uži­man­čių ir ra­jo­ne ži­no­mų žmo­nių – šir­dy­se?Rū­ta KAI­RIE­NĖ, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė, at­sa­kin­ga už dar­bą su ne­pil­na­me­čiais:

– Jau da­bar su ne­ri­mu lau­kiu Rug­sė­jo 1-osios, nes ži­nau, kad po ato­sto­gų su­si­ti­kę moks­lei­viai daž­nai šią die­ną šven­čia ne­la­bai moks­lei­viš­kai. To­dėl rug­sė­jo 1-oji mums, Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nams, – sun­ki dar­bo die­na, kai or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios po­li­ci­nės prie­mo­nės, rei­dai, ku­rie daž­nai bai­gia­si ne itin ma­lo­niais re­zul­ta­tais. Labai ne­si­no­rė­tų ga­din­ti šven­ti­nės nuo­tai­kos, to­dėl iš anks­to no­riu pa­pra­šy­ti vi­sų moks­lei­vių elg­tis kul­tū­rin­gai, ne­pa­mirš­ti, kas de­ra mok­iniams, ir ne­siek­ti per grei­tai suaug­ti.

Kaip ir kiek­vie­nam žmo­gui, man ši šven­tė sie­ja­si su moks­lei­viš­kais pri­si­mi­ni­mais Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir „Auš­ros“ vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se mo­kiau­si. Iš mo­kyk­los pri­si­me­nu ne vien pa­mo­kas, bet ir ak­ty­vią spor­ti­nę, vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Rug­sė­jo 1-oji man vi­sa­da bu­vo šven­tė, ke­lian­ti tik tei­gia­mas emo­ci­jas. Da­bar taip pat jau­čiu ar­tė­jan­čių moks­lo me­tų jau­du­lį, nes į moks­lus rei­kia iš­leis­ti stu­den­tę duk­rą ir moks­lei­vį sū­nų.Vid­man­tas BU­ZAI­TIS, Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius:

– Da­bar ar­tė­jan­tis rug­sė­jis man reiš­kia di­de­lių dar­bų pra­džią. Į mo­kyk­lą su­gu­žės per 300 mo­ki­nių, už ku­riuos bū­siu at­sa­kin­gas. Šie­met mo­ky­tis mū­sų mo­kyk­lo­je pa­reiš­kė no­rą dau­giau mo­ksleivių. Aš juo­kau­ju, kad įsi­kū­rus gim­na­zi­jai ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ne­be­li­kus vy­res­nių­jų kla­sių dau­ge­lis pri­si­mi­nė, jog Vil­ka­viš­ky­je yra ir mū­sų mo­kyk­la. Ko ge­ro, net ne­ga­lė­si­me vi­sų no­rin­čių­jų priim­ti. Be to, esu at­sa­kin­gas už 30 dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vą ir tu­riu rū­pin­tis, kad jiems pa­kak­tų pa­mo­kų krū­vio duo­nai už­si­dirb­ti, kad ne­rei­kė­tų iš dar­bo at­leis­ti žmo­nių.

Kai bu­vau mo­ki­nys, la­bai lauk­da­vau Rug­sė­jo 1-osios, kad ga­lė­čiau su­si­tik­ti su drau­gais. Ta die­na bu­vo itin ma­lo­ni, nes pa­mo­kų dar ne­bū­da­vo, su drau­gais ga­lė­da­vo­me pa­si­da­ly­ti įspū­džiais, kaip pra­lei­do­me va­sa­rą. O nuo rug­sė­jo 2-osios pra­si­dė­da­vo – kaip čia švel­niau pa­sa­kius – mū­sų kan­ki­ni­mas. Da­bar tų „kan­kin­to­jų“ es­ta­fe­tę pe­rė­mė­me mes.Gin­ta­ras BRO­KE­VI­ČIUS, vil­ka­viš­kie­tis vers­li­nin­kas:

– Pir­mą­ją moks­lo me­tų die­ną ir net vi­są sa­vai­tę pri­si­me­nu kaip džiaugs­min­gą lai­ką, kai per va­sa­rą iš­siil­gę vie­nas ki­to pa­sa­ko­da­vo­me įspū­džius, bend­rau­da­vo­me, mo­ky­to­jai ir­gi at­lai­džiai žiū­rė­da­vo į nie­kaip ne­ga­lin­čius at­si­šne­kė­ti drau­gus. Na, o vė­liau pra­si­dė­da­vo ne­la­bai ma­lo­nūs da­ly­kai – pa­mo­kos ir ki­ti mo­kyk­li­niai rū­pes­čiai.

Su kla­sės drau­gais bend­rau­ja­me iki šių die­nų. Ka­dan­gi su žmo­na bu­vo­me bend­rak­la­siai, tad pri­rei­kus or­ga­ni­zuo­ti mo­kyk­li­nius su­si­ti­ki­mus vi­sų akys nu­kryps­ta į mus. Ten­ka im­tis šių rū­pes­čių. Žinoma, padeda ir vilkaviškiečiai klasės draugai.

Da­bar, kai tu­riu sa­vo vers­lą, dar­bas vyks­ta ir­gi tam tik­rais cik­lais, su­si­ju­siais su moks­lo me­tais. Pa­vyz­džiui, prieš Rug­sė­jo 1-ąją ir tuoj po jos jau­čia­mas tam tik­ras „ap­snū­di­mas“: vi­siems rū­pi mo­kyk­li­niai rei­ka­lai, to­dėl pra­mo­goms ir ne mo­kyk­li­niams pir­ki­niams ski­ria­ma ma­žiau dė­me­sio ir lai­ko. Ži­no­ma, ti­kiuo­si, kad šven­ti­nę die­ną į bou­lin­go klu­bą už­suks dau­giau moks­lei­vių, tė­ve­lių su vai­kais. Vis dėl­to šven­čių pul­są mes jau­čia­me.

Pats taip pat ga­na daž­nai už­su­ku į mo­kyk­lą, tik da­bar jau – kaip dvie­jų moks­lei­vių tė­tis. Su mo­kyk­la sie­ja ir dar­bo, vers­lo rei­ka­lai, nes daž­nai ten­ka pa­rem­ti įvai­rius ren­gi­nius, spor­to var­žy­bas.Linas BLAŽAITIS, Vilkaviškio ligoninės gydytojas:

– Niekada nebuvau užmiršęs Rugsėjo 1-osios švenčių. Minėdavau jas turbūt nuo pat gimimo, nes tėveliai buvo mokytojai, o jiems ši diena buvo didelė šventė. Prisimenu džiugią nuotaiką ir visuomet daug gėlių.

Kai mama išėjo į užtarnautą poilsį, į mūsų namus Rugsėjo 1-ąją susirinkdavo visi tėvų kolegos – visa senųjų Vilkaviškio mokytojų karta. Todėl dar daug daug metų minėdavome šią šventę ir visuomet širdį užplūsdavo labai malonūs jausmai. Dabar nei tėvų, nei jų draugų nebėra gyvų. Bet šią tradiciją kaskart prisimenu.

Pats esu baigęs Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, apie kurią puoselėju tik gerus prisiminimus. Vilkaviškyje liko gal pusė mano klasės draugų, todėl dažnai susieiname, bendraujame, sąžiningai kas penkerius metus organizuojame klasės susitikimus. Mokyklą prisiminti labai smagu.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas