„Santaka“ / Smagiausia mokslo metų diena

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-26 22:31

Dalinkitės:  


Smagiausia mokslo metų diena

Rug­sė­jo 1-oji – šven­tė ne tik vai­kams, bet ir suau­gu­sie­siems. Nors mo­kyk­li­niai rū­pes­čiai se­niai pa­mirš­ti, vis dėl­to kiek­vie­nų moks­lo me­tų pra­džia su­kir­bi­na šir­dį – pri­ver­čia grįž­ti į ma­lo­nius pri­si­mi­ni­mus. Juk taip grei­tai už­si­mirš­ta, kas nu­ti­ko blo­go ar ne­sma­gaus! Ir lie­ka nos­tal­gi­ja ne­rū­pes­tin­gai vai­kys­tei, nu­trūkt­gal­viams drau­gams, sma­gioms iš­dai­goms ir ne­tgi neiš­vaiz­džiai uni­for­mai, pa­sta­bo­mis iš­mar­gin­tai pa­žy­mių kny­ge­lei ar tam ne­pa­to­giam mo­kyk­li­niam suo­lui.

Tad ko­kie gi jaus­mai li­kus ke­lioms die­noms iki Rug­sė­jo 1-osios kir­ba suau­gu­sių­jų – da­bar jau so­li­džią pa­tir­tį tu­rin­čių, svar­bius po­stus uži­man­čių ir ra­jo­ne ži­no­mų žmo­nių – šir­dy­se?Rū­ta KAI­RIE­NĖ, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė, at­sa­kin­ga už dar­bą su ne­pil­na­me­čiais:

– Jau da­bar su ne­ri­mu lau­kiu Rug­sė­jo 1-osios, nes ži­nau, kad po ato­sto­gų su­si­ti­kę moks­lei­viai daž­nai šią die­ną šven­čia ne­la­bai moks­lei­viš­kai. To­dėl rug­sė­jo 1-oji mums, Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nams, – sun­ki dar­bo die­na, kai or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios po­li­ci­nės prie­mo­nės, rei­dai, ku­rie daž­nai bai­gia­si ne itin ma­lo­niais re­zul­ta­tais. Labai ne­si­no­rė­tų ga­din­ti šven­ti­nės nuo­tai­kos, to­dėl iš anks­to no­riu pa­pra­šy­ti vi­sų moks­lei­vių elg­tis kul­tū­rin­gai, ne­pa­mirš­ti, kas de­ra mok­iniams, ir ne­siek­ti per grei­tai suaug­ti.

Kaip ir kiek­vie­nam žmo­gui, man ši šven­tė sie­ja­si su moks­lei­viš­kais pri­si­mi­ni­mais Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir „Auš­ros“ vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se mo­kiau­si. Iš mo­kyk­los pri­si­me­nu ne vien pa­mo­kas, bet ir ak­ty­vią spor­ti­nę, vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Rug­sė­jo 1-oji man vi­sa­da bu­vo šven­tė, ke­lian­ti tik tei­gia­mas emo­ci­jas. Da­bar taip pat jau­čiu ar­tė­jan­čių moks­lo me­tų jau­du­lį, nes į moks­lus rei­kia iš­leis­ti stu­den­tę duk­rą ir moks­lei­vį sū­nų.Vid­man­tas BU­ZAI­TIS, Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius:

– Da­bar ar­tė­jan­tis rug­sė­jis man reiš­kia di­de­lių dar­bų pra­džią. Į mo­kyk­lą su­gu­žės per 300 mo­ki­nių, už ku­riuos bū­siu at­sa­kin­gas. Šie­met mo­ky­tis mū­sų mo­kyk­lo­je pa­reiš­kė no­rą dau­giau mo­ksleivių. Aš juo­kau­ju, kad įsi­kū­rus gim­na­zi­jai ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ne­be­li­kus vy­res­nių­jų kla­sių dau­ge­lis pri­si­mi­nė, jog Vil­ka­viš­ky­je yra ir mū­sų mo­kyk­la. Ko ge­ro, net ne­ga­lė­si­me vi­sų no­rin­čių­jų priim­ti. Be to, esu at­sa­kin­gas už 30 dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vą ir tu­riu rū­pin­tis, kad jiems pa­kak­tų pa­mo­kų krū­vio duo­nai už­si­dirb­ti, kad ne­rei­kė­tų iš dar­bo at­leis­ti žmo­nių.

Kai bu­vau mo­ki­nys, la­bai lauk­da­vau Rug­sė­jo 1-osios, kad ga­lė­čiau su­si­tik­ti su drau­gais. Ta die­na bu­vo itin ma­lo­ni, nes pa­mo­kų dar ne­bū­da­vo, su drau­gais ga­lė­da­vo­me pa­si­da­ly­ti įspū­džiais, kaip pra­lei­do­me va­sa­rą. O nuo rug­sė­jo 2-osios pra­si­dė­da­vo – kaip čia švel­niau pa­sa­kius – mū­sų kan­ki­ni­mas. Da­bar tų „kan­kin­to­jų“ es­ta­fe­tę pe­rė­mė­me mes.Gin­ta­ras BRO­KE­VI­ČIUS, vil­ka­viš­kie­tis vers­li­nin­kas:

– Pir­mą­ją moks­lo me­tų die­ną ir net vi­są sa­vai­tę pri­si­me­nu kaip džiaugs­min­gą lai­ką, kai per va­sa­rą iš­siil­gę vie­nas ki­to pa­sa­ko­da­vo­me įspū­džius, bend­rau­da­vo­me, mo­ky­to­jai ir­gi at­lai­džiai žiū­rė­da­vo į nie­kaip ne­ga­lin­čius at­si­šne­kė­ti drau­gus. Na, o vė­liau pra­si­dė­da­vo ne­la­bai ma­lo­nūs da­ly­kai – pa­mo­kos ir ki­ti mo­kyk­li­niai rū­pes­čiai.

Su kla­sės drau­gais bend­rau­ja­me iki šių die­nų. Ka­dan­gi su žmo­na bu­vo­me bend­rak­la­siai, tad pri­rei­kus or­ga­ni­zuo­ti mo­kyk­li­nius su­si­ti­ki­mus vi­sų akys nu­kryps­ta į mus. Ten­ka im­tis šių rū­pes­čių. Žinoma, padeda ir vilkaviškiečiai klasės draugai.

Da­bar, kai tu­riu sa­vo vers­lą, dar­bas vyks­ta ir­gi tam tik­rais cik­lais, su­si­ju­siais su moks­lo me­tais. Pa­vyz­džiui, prieš Rug­sė­jo 1-ąją ir tuoj po jos jau­čia­mas tam tik­ras „ap­snū­di­mas“: vi­siems rū­pi mo­kyk­li­niai rei­ka­lai, to­dėl pra­mo­goms ir ne mo­kyk­li­niams pir­ki­niams ski­ria­ma ma­žiau dė­me­sio ir lai­ko. Ži­no­ma, ti­kiuo­si, kad šven­ti­nę die­ną į bou­lin­go klu­bą už­suks dau­giau moks­lei­vių, tė­ve­lių su vai­kais. Vis dėl­to šven­čių pul­są mes jau­čia­me.

Pats taip pat ga­na daž­nai už­su­ku į mo­kyk­lą, tik da­bar jau – kaip dvie­jų moks­lei­vių tė­tis. Su mo­kyk­la sie­ja ir dar­bo, vers­lo rei­ka­lai, nes daž­nai ten­ka pa­rem­ti įvai­rius ren­gi­nius, spor­to var­žy­bas.Linas BLAŽAITIS, Vilkaviškio ligoninės gydytojas:

– Niekada nebuvau užmiršęs Rugsėjo 1-osios švenčių. Minėdavau jas turbūt nuo pat gimimo, nes tėveliai buvo mokytojai, o jiems ši diena buvo didelė šventė. Prisimenu džiugią nuotaiką ir visuomet daug gėlių.

Kai mama išėjo į užtarnautą poilsį, į mūsų namus Rugsėjo 1-ąją susirinkdavo visi tėvų kolegos – visa senųjų Vilkaviškio mokytojų karta. Todėl dar daug daug metų minėdavome šią šventę ir visuomet širdį užplūsdavo labai malonūs jausmai. Dabar nei tėvų, nei jų draugų nebėra gyvų. Bet šią tradiciją kaskart prisimenu.

Pats esu baigęs Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, apie kurią puoselėju tik gerus prisiminimus. Vilkaviškyje liko gal pusė mano klasės draugų, todėl dažnai susieiname, bendraujame, sąžiningai kas penkerius metus organizuojame klasės susitikimus. Mokyklą prisiminti labai smagu.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas