„Santaka“ / Prieštaringus dokumentus turės įvertinti ekspertai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-26 22:22

Dalinkitės:  


Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis juo­ka­vo, kad blo­giau­siu at­ve­ju ku­riam lai­kui nuo vi­su­rei­gio teks per­sės­ti ant dvi­ra­čio.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Prieštaringus dokumentus turės įvertinti ekspertai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis jau ant­ras mė­nuo va­ži­nė­ja su lai­ki­nuo­ju vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mu. Vil­ka­viš­kio apy­lin­kės teis­me jau įvy­ko ne vie­nas po­sė­dis, ku­riame tu­rė­ta baus­ti ar­ba iš­tei­sin­ti po­li­ti­ką dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus.

Pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je nu­tar­ta skir­ti pa­pil­do­mą eks­per­ti­zę.Ty­ri­mai bu­vo pa­lan­kūs

„San­ta­ko­je“ ra­šė­me, jog lie­pos 6 d. ke­ly­je Vištytis–Gražiškiai–Kalvarija pa­tru­lia­vę Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai apie 12.40 val. su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Toyo­ta Land Crui­ser“, ku­rį vai­ra­vo mū­sų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Kas­pa­rai­tis. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­ją al­ko­tes­te­riu, prie­tai­sas pa­ro­dė 0,46 pro­m. (leng­vas gir­tu­mas). Vie­nas iš mū­sų ra­jo­no va­do­vų drau­ge su žmo­na ir drau­gų šei­ma bu­vo iš­so­din­tas iš au­to­mo­bi­lio, jo trans­por­to prie­mo­nė iš­kvies­tu au­to­mo­bil­ve­žiu iš­ga­ben­ta į sau­go­­mą aikš­te­lę Vil­ka­viš­ky­je. Pa­rei­gū­nai su­ra­šė ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus.

S. Kas­pa­rai­tis iš­kart ne­su­ti­ko su to­kiais al­ko­tes­te­rio rod­me­ni­mis, to­dėl krei­pė­si į Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nę, kad bū­tų nu­sta­ty­tas blai­vu­mas. Me­di­kai su­ra­šė ak­tą, paė­mė krau­jo, ku­ris bu­vo iš­siųs­tas tir­ti į Kau­ne esan­čią ak­re­di­tuo­tą la­bo­ra­to­ri­ją, ga­lin­čią at­lik­ti to­kius ty­ri­mus. Iš jos gau­tas at­sa­ky­mas, jog S. Kas­pa­rai­čio krau­jy­je ras­ta 0,12 pro­m. al­ko­ho­lio. To­kią al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ją krau­jy­je vai­ruo­jant mū­sų ša­lies įsta­ty­mai lei­džia (iki 0,4 pro­m.).Tei­sė­jas nu­si­ša­li­no

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, pri­va­tų au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs ne tar­ny­bos me­tu, žur­na­lis­tams ko­men­ta­vo, jog tą die­ną al­ko­ho­lio iš­vis ne­var­to­jo, to­dėl bu­vo vi­siš­kai ra­mus sės­da­mas prie au­to­mo­bi­lio vai­ro. S. Kas­pa­rai­tis ti­ki­no iš va­ka­ro vy­ku­sia­me Vals­ty­bės die­nos pa­mi­nė­ji­me iš­gė­ręs apie 200 gra­mų deg­ti­nės.

Kaip ir įpras­ta kiek­vie­nam mir­tin­ga­jam, po dvie­jų sa­vai­čių nuo pro­to­ko­lo su­ra­šy­mo die­nos teis­mas tu­rė­jo nag­ri­nė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą ir spręs­ti, ar vai­ruo­to­jas bu­vo kal­tas. Už vai­ra­vi­mą leng­vai iš­gė­rus mū­sų ša­lies įsta­ty­mai nu­ma­to 1000–1500 li­tų bau­dą su tei­sės vai­ruo­ti atėmimu 12–18 mė­ne­sių. Iki tol, kol teis­mas prii­ma nu­ta­ri­mą ir jis įsi­tei­sė­ja, vai­ruo­to­jas gau­na lai­ki­ną­jį pa­žy­mė­ji­mą.

Pir­miau­sia S. Kas­pa­rai­čio ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės by­lą tu­rė­jo nag­ri­nė­ti Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Lai­mu­tis Vait­kus, ku­ris teis­mo var­du pri­va­lė­jo nu­baus­ti ar­ba iš­tei­sin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių. Ta­čiau tei­sė­jas nuo by­los nag­ri­nė­ji­mo nu­si­ša­li­no. Dau­ge­lio ne­nus­te­bi­no toks Te­mi­dės tar­no spren­di­mas, mat il­gą lai­ką ėjęs Vil­ka­viš­kio apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas L. Vait­kus daž­nai bend­rau­da­vo su Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, bu­vo pa­žįs­ta­mas as­me­niš­kai.

Tei­sė­jas pri­va­lo nu­si­ša­lin­ti nuo by­los nag­ri­nė­ji­mo, jei­gu yra ap­lin­ky­bių, ku­rios ke­lia abe­jo­nių dėl jo ne­ša­liš­ku­mo.Kal­tas laik­ro­dis

Nors pa­pras­tai by­los, ku­rio­se teis­mas prii­ma nu­ta­ri­mą dėl vai­ruo­to­jo gir­tu­mo ir jam ski­ria­mos baus­mės, iš­nag­ri­nė­ja­mos per ke­lias­de­šimt mi­nu­čių, šį­kart paaiš­kė­jo, kad priim­ti nu­ta­ri­mą truk­do vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­tys do­ku­men­tai dėl S. Kas­pa­rai­čio blai­vu­mo. Be­je, dau­giau įta­ri­mų su­kė­lė ne al­ko­tes­te­rio rod­me­nys, ku­riuos gin­či­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, o me­di­kų iš­duo­ta pa­žy­ma, ypač jo­je fik­suo­tas lai­kas – 13.20 val.

Al­ko­tes­te­rio iš­spaus­din­tas kvi­tas ro­do, jog gir­tu­mas tik­rin­tas 12.53 val. Po to dar 10–15 mi­nu­čių pa­rei­gū­nai ra­šė pro­to­ko­lą. Tad sun­ku pa­ti­kė­ti, kad apie 40 km ke­lią iki Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės S. Kas­pa­rai­tis ga­lė­jo įveik­ti per ke­lias mi­nu­tes.

Dėl šių prieš­ta­ra­vi­mų bu­vo pa­skir­tas dar vie­nas teis­mo po­sė­dis, ku­ria­me pa­rei­gū­nų pa­pra­šy­ta pri­sta­ty­ti mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų skam­bu­čių iš­klo­ti­nes. Jos tu­rė­jo pa­tvir­tin­ti, ku­riuo tiks­liai lai­ku iš­kvies­tas au­to­mo­bil­ve­žis, nu­ve­žęs vi­su­rei­gį „Toyo­ta Land Crui­ser“.

Šį pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me teis­mo po­sė­dy­je iš­klo­ti­nės bu­vo pa­teik­tos. Ta­čiau jos su­kė­lė abe­jo­nių S. Kas­pa­rai­čio ad­vo­ka­tui V. Ra­žu­kui. Tei­si­nin­kas tei­gė, jog mi­nė­tą die­ną rei­de da­ly­va­vo 6 pa­rei­gū­nai, o iš­klo­ti­nės pri­sta­ty­tos tik tri­jų. Be to, po­li­ci­nin­kai ne kar­tą kvie­tė au­to­mo­bil­ve­žį, tad sun­ku at­rink­ti, ku­ris lai­kas tu­rė­tų bū­ti fik­suo­tas by­lo­je.

Pats S. Kas­pa­rai­tis teis­me aiš­ki­no, kad jį į li­go­ni­nę drau­gai nu­ve­žė la­bai grei­tai – į laik­ro­dį tuo me­tu ne­žiū­rė­jęs, o tuo la­biau ne­ga­lįs pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės dėl li­go­ni­nės laik­ro­džio tiks­lu­mo.

Ad­vo­ka­tas sa­vo ruož­tu teis­mo pra­šė, kad Ma­ri­jam­po­lės VPK pri­sta­ty­tų do­ku­men­tą, ku­ris liu­dy­tų, kad al­ko­tes­te­riu S. Kas­pa­rai­tį tik­ri­nęs pa­rei­gū­nas yra tin­ka­mai inst­ruk­tuo­tas nau­do­ti šį prie­tai­są.Lems eks­per­tai

Ne­ži­nia, kaip tei­si­nin­kai ver­tin­tų kas­kart pa­tei­kia­mus nau­jus pra­šy­mus: kaip vil­ki­ni­mą ar kaip gy­ny­bos stra­te­gi­ją. Ypač tu­rint ome­ny­je pa­sku­ti­nia­me po­sė­dy­je pa­teik­tą pra­šy­mą nuo by­los nu­ša­lin­ti tei­sė­ją A. Že­man­taus­kie­nę. Pra­šy­me nu­ro­dy­tas nu­ša­li­ni­mo mo­ty­vas: tei­sė­jos su­tuok­ti­nis dir­ba Vil­ka­viš­kio ra­jo­no PK, ku­ris pa­val­dus Ma­ri­jam­po­lės VPK. O pa­sta­ro­jo pa­rei­gū­nai ir dir­bo ne­lem­ta­me ke­ly­je lie­pos 6 d. Ne­va tei­sė­ja dėl to ga­lin­ti bū­ti ša­liš­ka.

Nors teis­mas priė­mė nu­tar­tį, kad nu­ša­li­ni­mas ne­pag­rįs­tas, vis dėl­to ga­lu­ti­nis spen­di­mas by­lo­je vis dar ne­priim­tas. Teis­mas pa­sky­rė eks­per­ti­zę, ku­rios iš­va­dos bus le­mia­mos. Iš­nag­ri­nė­ję vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­čius do­ku­men­tus ir su jais su­si­ju­sią me­džia­gą, eks­per­tai tu­rės at­sa­ky­ti, ar vai­ra­vi­mo me­tu al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja po­li­ti­ko krau­jy­je bu­vo leis­ti­na, ar vir­ši­jo nor­mą.

Ži­nant, kad eks­per­ti­zės pa­pras­tai vyks­ta ga­na il­gai, ga­li­ma pro­gno­zuo­ti, jog ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui dar ne kar­tą po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te teks pra­si­tęs­ti lai­ki­ną­jį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ir vil­tis, kad eks­per­tai la­biau ti­kės me­di­kų, o ne po­li­ci­nin­kų pa­teik­tais įro­dy­mais.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas