„Santaka“ / Komitete susirūpinta rezultatais ir pavėžėjimu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda svarstykles, sveriančias iki 500 kg, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, geros būklės šaldytuvą-šaldiklį SNAIGĖ A++. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:26:46

Parduoda 2,83 ha žemės Klampučių k. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:27:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-26 22:16

Dalinkitės:  


Komitete susirūpinta rezultatais ir pavėžėjimu

Birutė NENĖNIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me da­ly­va­vo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Ša­tas, na­riai R. Bu­ra­gie­nė ir G. Pleč­kai­tis bei Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė, sky­riaus spe­cia­lis­tės, taip pat vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas ir ki­ti, ap­tar­ta ke­le­tas svar­bių rajono švie­ti­mo klau­si­mų, pa­reikš­tos pa­sta­bos, su­for­mu­luo­ti ko­mi­te­to siū­ly­mai.Va­do­vams – iš­sa­miai

Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ž. Ži­lins­kie­nė su­pa­žin­di­no, kaip to pa­gei­da­vo ko­mi­te­to na­riai, su pre­li­mi­na­riais ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais. Mo­kyk­lų va­do­vams po ato­sto­gų pra­dė­jus dirb­ti, eg­za­mi­nų duo­me­nys yra tiks­li­na­mi. Iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją Švie­ti­mo sky­rius pa­skelbs šian­dien, ket­vir­ta­die­nį, mo­kyk­lų va­do­vų pa­si­ta­ri­me.

Pa­si­ta­ri­mui pir­mi­nin­ka­vęs A. Ša­tas pa­siū­lė pa­kal­bė­ti ir apie ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ką, klau­sė, ar­gi ne­ga­li­ma nie­ko pa­keis­ti. Jo nuo­mo­ne, blo­gai, kad Vil­ka­viš­ky­je nė­ra pa­si­rin­ki­mo, kur mo­ky­tis: vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­niai tu­ri ei­ti ar­ba į „Aušros“ gim­na­zi­ją, ar­ba į Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­rių.

Taip pat bu­vo pa­siū­ly­ta ap­tar­ti mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mui ski­ria­mų lė­šų tau­py­mo klau­si­mą.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė ne­su­ti­ko su ko­mi­te­to na­rių pa­sta­bo­mis dėl per men­ko eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų vie­ši­ni­mo. Prie­šin­gai, su jais su­si­pa­žin­ti ga­li vi­si, nes kas­met at­lie­ka­ma ana­li­zė, su­da­ro­mas mo­kyk­lų mo­ni­to­rin­gas, ku­ris skel­bia­mas in­ter­ne­te, Švie­ti­mo sky­riaus tink­la­la­py­je.Vis abe­jo­ja­ma

Pa­sak ko­mi­te­to na­rių, pa­pras­tiems žmo­nėms ne­sup­ran­ta­ma, kaip pra­stes­nius eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus pa­sie­ku­si ra­jo­no mo­kyk­la tam­pa gim­na­zi­ja. A. Šatas tu­rė­jo min­ty­je ir „Santakos“ in­for­ma­ci­ją apie „Veido“ žur­na­le pa­skelb­tą ša­lies mo­kyk­lų rei­tin­gą.

„Kal­bant apie bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, tu­rint gal­vo­je lai­kiu­sių­jų skai­čių, vie­nais me­tais jie bū­na ge­res­ni vie­no­je mo­kyk­lo­je, ki­tais me­tais – ki­to­je. Tik­rai ne­ma­nau, kad „Aušros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los re­zul­ta­tai daug pra­stes­ni“, – sa­kė ve­dė­ja.

„Jei­gu šią mo­kyk­lą pa­si­rin­ko­me gim­na­zi­ja, jos re­zul­ta­tai tu­ri bū­ti kur kas geresni“, – tvir­ti­no G. Pleč­kai­tis, abe­jo­da­mas šio pa­si­rin­ki­mo ir vi­sos re­for­mos tei­sin­gu­mu. Jis sa­kė, kad, kaip Ta­ry­bos na­rys pa­bend­ra­vęs su Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nės at­sto­vais, su­si­da­rė nuo­mo­nę, jog su jais „ne­bu­vo kal­ba­ma­si kaip ci­vi­li­zuo­to­je šalyje“. Vis dėlto, ka­dan­gi fak­tas įvy­kęs, G. Pleč­kai­tis ne­ma­nąs, kad rei­kia ką nors keis­ti ar grą­žin­ti į pra­di­nę pa­dė­tį.

Pa­sak ko­mi­te­to na­rio, va­do­vai tu­ri dirb­ti taip, kad vai­kai no­riai ei­tų į gim­na­zi­ją, kad ši švie­ti­mo įstai­ga bū­tų aukš­to ly­gio ir teik­tų ko­ky­biš­ką iš­si­la­vi­ni­mą.Lė­mė re­zul­ta­tai

Švie­ti­mo sky­rius vi­sa­da tu­ri tiks­lą ge­rin­ti ug­dy­mo ko­ky­bę, dėl to nuo­la­tos at­lie­ka­ma ati­tin­ka­ma ana­li­zė. „Veido“ žur­na­lo pa­teik­tas ša­lies mo­kyk­lų ver­ti­ni­mas nė­ra mokyklos ugdymo kokybės rodiklis, nes rei­tin­gas su­da­ry­tas re­mian­tis abi­tu­rien­tų įsto­ji­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las rezultatais pa­gal pir­mą pa­si­rin­ki­mą. Ši in­for­ma­ci­ja ne­pa­ro­do tik­ro­sios ug­dy­mo ko­ky­bės. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja to­kių rei­tin­gų net nea­na­li­zuo­ja.

Be­je, pa­gal praė­ju­sių moks­lo me­tų res­pub­li­ki­nių ir tarp­tau­ti­nių olim­pia­dų bei kon­kur­sų re­zul­ta­tus „Aušros“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la uži­ma pir­mą­ją vie­tą tarp Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties mo­kyk­lų.

At­sa­ky­da­ma į G. Pleč­kai­čio klau­si­mą, ko­dėl „Aušra“ ta­po gim­na­zi­ja, ve­dė­ja dar kar­tą pa­kar­to­jo, jog tai lė­mė dar 2007 metais išanalizuoti ir įvertinti dvejų metų konkursų ir egzaminų rezultatai. To­kiam spren­di­mui pri­ta­rė ir ra­jo­no Švie­ti­mo ta­ry­ba.Dėl Gra­žiš­kių – svars­tys

A. Ša­tas iš­kė­lė klau­si­mą dėl Gra­žiš­kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los atei­ties. Daug lė­šų in­ves­tuo­ta re­mon­tuo­jant, at­nau­ji­nant šią mo­kyk­lą, to­dėl bus ap­mau­du, jei ji, lai­kan­tis per­tvar­kos pla­no, liks pa­grin­di­nė.

Pa­sak Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos A. Fi­na­gė­je­vie­nės, ši mo­kyk­la tu­ri pui­kią ug­dy­mo ba­zę, de­mog­ra­fi­niai ro­dik­liai taip pat ge­ri. Ta­čiau ar tik­rai Gra­žiš­kiuo­se bus gim­na­zi­ja, klau­si­mas dar svars­ty­ti­nas.

Vi­sų pir­ma, tai pri­klau­so nuo tė­vų ap­si­spren­di­mo. Jei Viš­ty­čio, Pa­je­vo­nio ir Bart­nin­kų bend­ruo­me­nės su­tiks vai­kus leis­ti mo­ky­tis į Gra­žiš­kius, to­kiu at­ve­ju Švie­ti­mo sky­rius ga­lės siū­ly­ti ap­skri­ties Vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mų ak­re­di­ta­vi­mo koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jai Gra­žiš­kių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą įtrauk­ti į gra­fi­ką, kad mo­kyk­los vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­ma 2011 me­tais bū­tų ak­re­di­tuo­ja­ma.Apie ga­li­my­bę tau­py­ti

„Ar ga­li­ma pa­keis­ti at­si­skai­ty­mo už mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą da­bar­ti­nę sis­te­mą? Da­bar ne­svar­bu, kiek mo­ki­nių ve­žė­jas at­ve­ža – de­šimt ar dvi­de­šimt, bet mo­kyk­la jam su­mo­ka už tą skai­čių, ku­ris nu­ro­dy­tas su­tar­ty­je. Anks­čiau bū­da­vo nau­do­ja­mi ta­lo­nė­liai, pa­sta­ruo­ju me­tu to ne­li­ko. Ne­ma­nau, kad da­bar yra ge­ra tvar­ka, kai su­mo­ka­ma ir už fak­tiš­kai ne­va­žiuo­jan­čius vaikus“, – sa­kė A. Ša­tas.

Jis siū­lė pa­ban­dy­ti įves­ti tam tik­rą kont­ro­lę, ve­ža­mų vai­kų skai­čių nu­sta­ty­ti pa­gal lan­ko­mu­mą ir su­mo­kė­ti už fak­tiš­kai pa­vė­žė­tus, o ne „są­ra­ši­nius“ vai­kus. Re­mian­tis pa­ve­ža­mų vai­kų lan­ko­mu­mu at­si­skai­ty­mą su ve­žė­jais ko­re­guo­ti siū­lė ir G. Pleč­kai­tis.

Sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­ja I. Blauz­džiū­nie­nė paaiš­ki­no, jog mo­kyk­los yra sa­va­ran­kiš­kos asig­na­vi­mų val­dy­to­jos ir pa­čios tvar­ko­ šiuos rei­ka­lus. Ug­dy­mo įstai­gos kon­kur­so bū­du pa­si­ren­ka ve­žė­ją ir su­da­ro su­tar­tis, ku­rio­se nu­ma­to tam tik­ras są­ly­gas.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja pri­mi­nė, jog vi­si mo­kyk­lų di­rek­to­riai yra įpa­rei­go­ti pa­reng­ti lė­šų tau­py­mo pro­gra­mas, kaip ir iš ko su­ge­bės tau­py­ti.

Kaip tik šią sa­vai­tę mo­kyk­lų va­do­vai pa­si­ra­šo su­tar­tis su ve­žė­jais. Jei švie­ti­mo įstai­gos bus suin­te­re­suo­tos tau­py­ti šio­je sri­ty­je, tai tu­rė­tų mi­nė­tas su­tar­tis su­da­ry­ti at­sa­kin­giau, nu­ma­ty­ti ir ati­tin­ka­mas at­si­skai­ty­mo bei kont­ro­lia­vi­mo są­ly­gas.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas nu­ta­rė teik­ti pa­siū­ly­mą, kad mo­kyk­lų va­do­vai, su­da­ry­da­mi su­tar­tis su ve­žė­jais, vie­na­me iš punk­tų nu­ma­ty­tų at­si­skai­ty­mą už fak­tiš­kai pa­vė­žė­tų mo­ki­nių skai­čių. Su šiuo ko­mi­te­to siū­ly­mu mo­kyk­lų va­do­vai bus su­pa­žin­din­ti pa­si­ta­ri­me.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo šių metų sausio 1-osios
* Jauni vilkaviškiečiai teikia konsultacijas finansiniais klausimais
* Globos namų auklėtiniai keršija juos atstumiančiai visuomenei
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas