„Santaka“ / Aštrių pojūčių ieškotojai pamėgo naująjį kartodromą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-24 23:16

Dalinkitės:  


Pasivažinėti kartingais atvyksta ir vilkaviškiečiai.

Autorės nuotr.


Aštrių pojūčių ieškotojai pamėgo naująjį kartodromą

Dangyra APANAVIČIENĖ

Ne­se­niai Ma­ri­jam­po­lė­je pra­dė­jęs veik­ti kar­tod­ro­mas – džiu­gi nau­jie­na vi­siems, ku­rie no­ri pa­jus­ti grei­tį, ad­re­na­li­ną ir daug ki­tų ne­pa­kar­to­ja­mų įspū­džių, su­si­ju­sių su ekst­re­ma­liu kar­tin­go vai­ra­vi­mu.

Tai pir­mas kar­tod­ro­mas Su­val­ki­jo­je, jau su­lau­kęs dau­ge­lio kar­tin­gų spor­to mė­gė­jų dė­me­sio.

Kol mū­sų kraš­te ne­bu­vo kar­tod­ro­mo, ašt­rių po­jū­čių mė­gė­jai va­žiuo­da­vo į Aly­tų, Kau­ną, Sma­li­nin­kus ar­ba net pa­siek­da­vo Vil­nių bei ki­tas to­li­mes­nes vie­to­ves. Da­bar ši pra­mo­ga ta­po leng­vai pa­sie­kia­ma ne tik šio spor­to en­tu­zias­tams, bet ir vi­siems, ku­rie bent ret­kar­čiais mėgs­ta pa­si­va­ži­nė­ti kar­tin­gais.

Pa­sak kar­tod­ro­mą įkū­ru­sios UAB „Sū­du­va mo­tors­port“ di­rek­to­riaus Vi­liaus Ble­cher­to, ši pra­mo­ga skir­ta vi­siems, no­rin­tiems pa­si­jus­ti tik­rais lenk­ty­ni­nin­kais ir gau­ti ad­re­na­li­no. Juk grei­tai pra­lėk­ti vin­giuo­ta tra­sa, sėk­min­gai įvei­kiant dau­gy­bę stai­gių po­sū­kių, nė­ra taip pa­pras­ta, ta­čiau ga­na įdo­mu. Tam, be abe­jo, rei­kia di­de­lio su­si­kau­pi­mo ir grei­tos reak­ci­jos.

Tra­so­je įgy­ti ar­ba pa­ge­rin­ti vai­ra­vi­mo įgū­džiai, pa­sak di­rek­to­riaus, pra­ver­čia ir kas­die­nia­me gy­ve­ni­me vai­ruo­jant sa­vo au­to­mo­bi­lį.

– Jau anks­čiau čia bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė aikš­te­lė, bet ji sto­vė­jo ne­nau­do­ja­ma, to­dėl nu­spren­dė­me ją pri­tai­ky­ti kar­tin­gų mė­gė­jų pra­mo­goms. Pa­gal dy­dį tai – vi­du­ti­niš­kas kar­tod­ro­mas, tra­sa – 600 met­rų il­gio, su ge­ra, ga­na ly­gia as­fal­to dan­ga. At­va­žiuo­ja pas mus pa­si­va­ži­nė­ti ne tik ma­ri­jam­po­lie­čiai, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų kar­tin­gų mė­gė­jai, kai ku­rie at­vyks­ta net iš Kau­no, – pa­sa­ko­jo Vi­lius Ble­cher­tas.

Kar­tod­ro­mo sa­vi­nin­kai ža­da atei­ty­je ati­da­ry­ti mo­kyk­lą, ku­rio­je už ati­tin­ka­mą mo­kes­tį ga­lė­tų mo­ky­tis vai­kai. Iš pra­džių jie su­si­pa­žin­tų su kar­tin­gų spor­to teo­ri­ja ir tik po to sės­tų prie vai­ro, mo­ky­tų­si va­ži­nė­ti kar­tin­gais, la­vin­tų vai­ra­vi­mo įgū­džius.

Ir da­bar vai­kai čia – daž­ni sve­čiai. Kar­tod­ro­me yra ma­žų kar­tin­gų, į ku­riuos vai­kai ga­li sės­ti jau net nuo ket­ve­rių pen­ke­rių me­tų. Paaug­liai va­ži­nė­ja­si di­de­liais, suau­gu­sie­siems skir­tais, kar­tin­gais.

De­šim­ties mi­nu­čių pa­si­va­ži­nė­ji­mas Ma­ri­jam­po­lės kar­tod­ro­me, kaip ir dau­ge­ly­je kai ku­rių ki­tų, kai­nuo­ja 30 li­tų, vai­kams – per­pus ma­žiau. Di­des­nėms žmo­nių gru­pėms tai­ko­mos nuo­lai­dos, ga­li­ma įsi­gy­ti ku­po­nus. Tre­čia­die­niais, nuo 13 iki 15 val., va­di­na­mo­sios „lai­mės va­lan­dos“ me­tu, tai­ko­ma 50 pro­c. nuo­lai­da.

Ga­li­ma čia at­si­vež­ti ir sa­vo kar­tin­gą. To­kiu at­ve­ju už 30 li­tų lei­džia­ma va­ži­nė­tis nors ir vi­są die­ną, iš­sky­rus mo­men­tus, ka­da tra­są bū­na užė­mę kar­tin­gus iš­si­nuo­mo­ję klien­tai.

Kar­tod­ro­me yra įreng­ta vie­ta žiū­ro­vams, ka­vi­nu­kė, per­si­ren­gi­mo kam­ba­rys. No­rin­tie­ji ga­li ap­si­vilk­ti pa­to­gius spal­vin­gus kom­bi­ne­zo­nus, tačiau visi bū­ti­nai pri­va­lo už­si­dė­ti šal­mus, ku­riuos iš­si­ren­ka pa­gal rei­kia­mą dy­dį.

Kaip sa­kė inst­ruk­ta­žą prieš star­tą ve­dan­tys dar­buo­to­jai, tra­sa ir kar­tin­gai sau­gūs, ap­si­vers­ti su kar­tin­gu pra­ktiš­kai nė­ra jo­kių ga­li­my­bių. Tai­gi ir rim­tų trau­mų kol kas ne­pa­si­tai­kė.

Bend­ro­vės sa­vi­nin­kai pla­nuo­ja po po­ros tre­je­to me­tų ati­da­ry­ti kur kas di­des­nį ir mo­der­nes­nį kar­tod­ro­mą. Ruo­šia­mas pro­jek­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šoms gau­ti. Ti­ki­ma­si, jog iš struk­tū­ri­nių fon­dų pro­jek­tas bus fi­nan­suo­tas 50 pro­c.

– Nau­ją­jį kar­tod­ro­mą ruo­šia­mės sta­ty­ti už mies­to, prie ap­link­ke­lio. Ten yra 10 hek­ta­rų že­mės, tad jei­gu vis­kas ge­rai glos­ty­sis, įreng­si­me mo­der­nų, Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį pa­slau­gų komp­lek­są. Bus dvi­gu­bai il­ges­nė – 1350 met­rų – kar­tin­gų tra­sa, kem­pin­gas, vieš­bu­tis, res­to­ra­nas. Čia ga­lės vyk­ti ir di­de­lio mas­to kar­tin­gų čem­pio­na­tai. O kol kas, ti­kiuo­si, sėk­min­gai veiks da­bar­ti­nis kar­tod­ro­mas ir už­dirbs pi­ni­gų nau­jo­jo sta­ty­boms, – pla­nais pa­si­da­li­jo kar­tod­ro­mo di­rek­to­rius.

Šį šeš­ta­die­nį Ma­ri­jam­po­lės pa­kraš­ty­je įsi­kū­ru­sia­me kar­tod­ro­me or­ga­ni­zuo­ja­mos 200 ra­tų kar­tin­gų mė­gė­jų var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­vaus aš­tuo­nios ko­man­dos.

Vil­ka­viš­kie­čiai taip pat kvie­čia­mi bur­tis į ko­man­das ir da­ly­vau­ti. Už­si­re­gist­ruo­ti rei­kia iki penk­ta­die­nio (tel. 8 699 88 335 ar­ba 8 656 19 903). Ko­man­do­je tu­ri bū­ti nuo 3 iki 5 žmo­nių, bend­ras jų svo­ris ne­ga­li bū­ti ma­žes­nis nei 300 kg.

Ga­li da­ly­vau­ti ir 15–16 me­tų ne že­mes­ni kaip 140 cm ūgio paaug­liai. Ko­man­dos star­to mo­kes­tis – 600 li­tų.

Or­ga­ni­za­to­riai sa­kė, kad nuvažiuotus ra­tus ir lai­ką skai­čiuos kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos, var­žy­boms tei­sė­jaus pa­ty­rę tei­sė­jai iš Vil­niaus, o nu­ga­lė­to­jai bus ap­do­va­no­ti ver­tin­gais pri­zais. Var­žy­bų pra­džia – šeš­ta­die­nį, 12 val.

Žiū­ro­vai taip pat lau­kia­mi, jie bus įlei­džia­mi ne­mo­ka­mai.

Ti­ki­ma­si, kad netradicinis ren­gi­nys vi­siems su­teiks daug įspū­džių ir emo­ci­jų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas