„Santaka“ / Ugdymo problemos sprendžiamos tik bendradarbiaujant

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-24 23:07

Dalinkitės:  


Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vė Lai­mu­tė Kriau­če­liū­nie­nė lin­ki kū­ry­bin­gų ir lai­min­gų nau­jų moks­lo me­tų, o at­si­ra­dus pro­ble­mų – drą­siau bend­rau­ti su spe­cia­lis­tais.

Autorės nuotr.


Ugdymo problemos sprendžiamos tik bendradarbiaujant

Birutė NENĖNIENĖ

Prieš ket­ve­rius me­tus, rugp­jū­čio 1 d., Vil­ka­viš­ky­je dar­bą pra­dė­jo Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba. Dve­jus me­tus ji bu­vo įsi­kū­ru­si ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se, o nuo 2002 me­tų sau­sio mė­ne­sio per­si­kė­lė į būs­ti­nę, esančią P. Ja­šins­ko g. 2.

De­ja, žmo­nėms ne­la­bai aiš­kios jos funk­ci­jos, veik­los apim­tys. Apie tai min­ti­mis pa­si­da­ly­ti su­ti­ko tar­ny­bos va­do­vė Lai­mu­tė KRIAU­ČE­LIŪ­NIE­NĖ.Kaip „iš­lai­ky­ti­nės“

Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba šiuo me­tu įsi­kū­ru­si aš­tuo­niuo­se ne­di­de­liuo­se ka­bi­ne­tuo­se, tu­ri 5,5 eta­to, čia dir­ba sep­ty­ni žmo­nės, tarp jų – psi­cho­lo­gė, spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė, lo­go­pe­dė, gy­dy­to­ja neu­ro­lo­gė, fi­nan­si­nin­kė.

Šią sa­vai­te da­liai dar­buo­to­jų bai­gia­si va­sa­ros ato­sto­gos, o nuo rug­sė­jo pir­mo­sios vi­sos tar­ny­bos spe­cia­lis­tė pa­si­ruo­šu­sios su­tik­ti sa­vo klien­tus.

„Esa­me fi­nan­suo­ja­mi iš vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų. To­kios tar­ny­bos kaip mū­siš­kė yra tar­si mo­kyk­lų iš­lai­ky­ti­nės. Ma­žė­jant vai­kų skai­čiui, ma­žė­ja ir mums ten­kan­čios lė­šos“, – apie da­bar­ti­nę pa­dė­tį kal­bė­jo L. Kriau­če­liū­nie­nė. Ka­rtu ji pa­si­džiau­gė, jog iki šių me­tų tar­ny­ba mū­sų ra­jo­ne dir­bo be jo­kių sko­lų. Ta­čiau dėl kri­zės lau­kia neaiš­ki me­tų pa­bai­ga.Vai­kai – kaip „duo­na“

Švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, ra­jo­ne yra per sep­ty­ni tūks­tan­čiai moks­lei­vių, iš jų – 428 su spe­cia­liaisiais po­rei­kiais. To­kių vai­kų kas­met dau­gė­ja.

„Iš vie­nos pu­sės – spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kai yra kaip „mū­sų duona“, nes mes pa­de­da­me mo­kyk­loms ir tiems vai­kams, iš ki­tos pu­sės – tai liūd­ni fak­tai. Stei­gia­si gim­na­zi­jos, o jo­se mo­ko­si ne­ma­žas pro­cen­tas vai­kų pa­gal adap­tuo­tas pro­gra­mas. Juk gim­na­zi­jo­se tu­rėtų mo­ky­tis pa­tys ga­biau­si vaikai“, – sa­vo ne­ri­mu apie bend­rą Lie­tu­vos švie­ti­mo po­li­ti­ką da­li­jo­si L. Kriau­če­liū­nie­nė.

Res­pub­li­ki­niuo­se pa­si­ta­ri­muo­se su­si­tin­kan­tys ra­jo­nų pe­da­go­gi­nių psi­cho­lo­gi­nių tar­ny­bų spe­cia­lis­tai svars­to, jog vai­kų in­teg­ra­vi­mas – šiaip ge­ras da­ly­kas. Sup­ran­ta­mas sie­kis, kad vi­si vai­kai lan­ky­tų bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las, ta­čiau ge­riau bū­tų, jei vi­du­ti­nę ir komp­lek­si­nę ne­ga­lią tu­rin­tie­ji mo­ky­tų­si at­ski­ro­se kla­sė­se. „Jiems aiš­kiai rei­kia dau­giau dė­me­sio, spe­cia­lis­tų pa­gal­bos. Nors da­bar tai gal­būt yra uto­pi­nė min­tis“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.Jau­čia­si rei­ka­lin­gos

Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad jų pa­slau­gos mo­kyk­loms la­bai rei­ka­lin­gos.

„2008 me­tais įver­ti­no­me 94 vai­kų spe­cia­liuo­sius ug­dy­mo­si po­rei­kius, pen­kis ty­rė­me dėl bran­dos mo­kyk­lai, iš­ty­rė­me 22 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus. Šie­met iki lie­pos 1 die­nos jau bu­vo įver­tin­ti 85 vai­kų spe­cia­lie­ji ug­dy­mo­si po­rei­kiai, aš­tuo­ni tir­ti dėl bran­dos mo­kyk­lai ir 14 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų. Iki me­tų pa­bai­gos li­ko, kaip pra­kti­ka ro­do, ke­tu­ri dar­bin­giau­si mė­ne­siai, to­dėl neaiš­ku, kiek dar teks vai­kų įver­tin­ti ir re­ko­men­duo­ti spe­cia­lią­sias programas“, – kal­bė­jo tar­ny­bos va­do­vė.

Anot L. Kriau­če­liū­nie­nės, liūd­na kal­bė­ti apie to­kius da­ly­kus, ta­čiau la­bai svar­bu lai­ku vai­kui diag­no­zuo­ti ne­ga­lią ir mo­kyk­lo­je at­kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį į jo ug­dy­mą. Juk tik bend­ro­mis pa­stan­go­mis ir to­kie vai­kai sėk­min­gai mo­ko­si, gau­na ati­tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą.Ryšys mezgasi sunkiai

Tar­ny­ba sie­kia, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas su mo­kyk­lo­mis bū­tų tvir­tes­nis. Kiek­vie­nų moks­lo me­tų pra­džio­je or­ga­ni­zuo­ja­mas mo­kyk­lų spe­cia­lio­jo ug­dy­mo ko­mi­si­jų na­rių pa­si­ta­ri­mas, ban­do­ma pa­siaiš­kin­ti, ko tar­ny­ba no­rė­tų iš mo­kyk­lų, ko­kių pa­si­tai­ko klai­dų, dar­buo­to­jos siū­lo sa­vo pa­slau­gas.

„Mū­sų spe­cia­lis­tės mo­kyk­lo­se ga­li ves­ti įvai­rius se­mi­na­rus. Praė­ju­siais moks­lo me­tais or­ga­ni­za­vo­me me­to­di­kos die­nas, bet jų pa­gei­da­vo tik dvi ra­jo­no mokyklos“, – dėl sun­kiai be­si­mez­gan­čio ry­šio ap­gai­les­ta­vo tar­ny­bos va­do­vė.

Di­des­nės mo­kyk­los, ku­rios tu­ri spe­cia­lis­tų ko­man­das, pa­čios spren­džia pro­ble­mas, bet iš ki­tų šiek tiek dvel­kia abe­jin­gu­mu.

„Gal ir mes, Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tės, esa­me per kuk­lios siū­ly­da­mos pa­slau­gas, sa­vo pa­gal­bą mo­kyk­loms. Tar­si lau­kia­me, kad mus pa­kvies­tų į pa­si­ta­ri­mus, su­si­rin­ki­mus.

Ga­lė­tu­me su mo­kyk­lo­mis kar­tu da­ly­vau­ti įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, la­biau įsi­trauk­ti į bend­rą ra­jo­no švie­ti­mo veik­lą, kad ne­si­jaus­tu­me lyg esan­čios šalia“, – svars­tė L. Kriau­če­liū­nie­nė.Su­ran­da lai­ko

Iš ki­tos pu­sės žvel­giant, tar­ny­bos spe­cia­lis­tės yra ga­na užim­tos, ypač čia dir­ban­ti psi­cho­lo­gė. Tar­ny­ba la­bai pra­tur­tė­tų, jei ga­lė­tų įdar­bin­ti ir ant­rą psi­cho­lo­gą, kad tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­lai­ky­ti sa­vo trans­por­tą.

Bū­na kri­ti­nių at­ve­jų, kai po ko­kių nors įvy­kių (pa­vyz­džiui, po per­nykš­tės žiau­rios ava­ri­jos Vir­ba­ly­je) tar­ny­bos psi­cho­lo­gė ir ki­tos spe­cia­lis­tės va­žiuo­ja ves­ti po­kal­bių, nors to­kia pa­gal­ba į jų funk­ci­jas neįei­na.

Da­bar to­kius klau­si­mus pa­de­da spręs­ti tar­ny­bo­je su­kur­ta kri­zių val­dy­mo ko­man­da. Jos na­riai yra Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai, ku­rie yra iš­klau­sę spe­cia­lius kur­sus ir pa­si­ren­gę pa­gel­bė­ti.Pad­rą­si­ni­mas tė­vams

L. Kriau­če­liū­nie­nė pra­kal­bo apie dar vie­ną ak­tua­li­ją. Tė­vus val­do mąs­ty­mo ste­reo­ti­pas: jie bai­mi­na­si vai­kus at­si­ves­ti į Pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą, tar­si dėl to­kio vi­zi­to kas nors už­dės jų vai­kui „etiketę“. „Ka­da spe­cia­lis­tai su jais pa­si­kal­ba, tė­vai ati­toks­ta, su­pran­ta, kad spe­cia­li mo­ky­mo­si pro­gra­ma pa­ski­ria­ma dėl to, kad vai­kui bū­tų geriau“, – sa­kė va­do­vė.

Ge­gu­žės mė­ne­sį į tar­ny­bą skam­bin­da­vo su­ne­ri­mę tė­vai, kad jų vai­kai į ug­dy­mo įstai­gas bū­tų iš­lei­džia­mi anks­čiau ar­ba – prie­šin­gai – vė­liau.

„Vai­kų bran­dos ty­ri­mas yra ga­na su­dė­tin­gas. Bū­na taip, kad vie­ni tė­vai no­ri pen­kia­me­tį ar še­šia­me­tį iš­leis­ti į mo­kyk­lą, o ki­ti gal­vo­ja, kad jų sep­tyn­me­tis dar tik kū­di­kė­lis ir ne­su­ge­bės mo­ky­tis pir­mo­je kla­sė­je. Bet juk priim­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos nuo­sta­ta, reg­la­men­tuo­ti įsta­ty­mai, nuo ka­da vai­kas pri­va­lo lan­ky­ti mo­kyk­lą, nuo ka­da jis la­vi­na­mas, ruo­šia­mas mokyklai“, – apie san­ty­kį su tė­vais aiš­ki­no L. Kriau­če­liū­nie­nė.

Iš­ki­lus įvai­rioms pro­ble­moms dėl vai­ko, tė­vai ga­li ti­kė­tis pa­gal­bos šio­je tar­ny­bo­je. Pa­sak va­do­vės, ne vie­nas ir atei­na. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai bu­vo at­ve­jis, kai tė­tis ta­po ma­ža­me­tės duk­ros glo­bė­ju ir ne­ži­no­jo, kaip ją auk­lė­ti, kaip su­si­kal­bė­ti.Specialistės siū­lo po­kal­bius ir li­te­ra­tū­rą

In­for­ma­ci­ja apie be­si­krei­pian­čius į tar­ny­bą as­me­nis yra kon­fi­den­cia­li. Tiek vai­kai, tiek suau­gu­sie­ji ga­li ne­pa­si­sa­ky­ti sa­vo pa­var­dės, o tik ap­tar­ti, pa­siaiš­kin­ti pro­ble­mą.

Spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė ir psi­cho­lo­gė Vil­niu­je lan­ko Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir psi­cho­lo­gi­jos cent­re or­ga­ni­zuo­ja­mus kur­sus, ku­riuo­se gau­na nau­jau­sių ži­nių, pa­sta­ruo­ju me­tu kau­pia in­for­ma­ci­ją apie sek­sua­li­nės prie­var­tos prieš vai­kus at­pa­ži­ni­mą ir pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mą. Atei­nan­čiais moks­lo me­tais šia te­ma pa­čios ga­lės ves­ti se­mi­na­rus. Be to, Pe­da­go­gi­nė­je psi­cho­lo­gi­nė­je tar­ny­bo­je yra su­kaup­ta ne­ma­žai spe­cia­lio­sios li­te­ra­tū­ros.Ne­di­de­lės pro­ble­mos

Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vė pa­si­džiau­gė, jog vi­suo­met su­lau­kia rei­kia­mos pa­ra­mos iš Švie­ti­mo sky­riaus, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų.

Res­pub­li­ko­je pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos yra su­skirs­ty­tos į re­gio­ni­nes gru­pes. Tai pa­čiai gru­pei pri­klau­so Vil­ka­viš­kio, Laz­di­jų, Prie­nų, Ma­ri­jam­po­lės, Aly­taus mies­tų ir ra­jo­nų tar­ny­bos. Du­kart per me­tus spe­cia­lis­tai su­si­tin­ka vis ki­ta­me ra­jo­ne, pa­si­da­li­ja pa­tir­ti­mi, nag­ri­nė­ja svar­bias tuo lai­ku iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.

Atei­nan­tį pa­va­sa­rį toks su­si­ti­ki­mas nu­ma­ty­tas Vil­ka­viš­ky­je. Vil­ka­viš­kio pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tės pa­ten­kin­tos pa­to­giais dar­bo ka­bi­ne­tais, pri­tai­ky­tais bal­dais ir tu­ri­ma kom­piu­te­ri­ne bei ki­ta rei­ka­lin­ga įran­ga. Ta­čiau ne­tu­ri sa­lės, ku­rio­je ga­lė­tų su­tik­ti sve­čius, ves­ti už­siė­mi­mus. Be to, į tar­ny­bą be­si­krei­pian­tys klien­tai tu­ri lauk­ti ta­me pa­čia­me ko­ri­do­riu­je su odon­to­lo­gų pa­cien­tais. To­dėl tai ne vi­sa­da bū­na pa­to­gu su pro­ble­mo­mis atė­ju­siems žmo­nėms.

Rei­ka­lui esant, Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tai pa­si­pra­šo įlei­džia­mi į Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro sa­lę.Lin­ki kant­ry­bės ir pa­kan­tu­mo

„No­riu pa­svei­kin­ti Švie­ti­mo sky­riaus, ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus, mo­ky­to­jus, spe­cia­lis­tus, vi­są Vil­ka­viš­kio bend­ruo­me­nę su spar­čiai ar­tė­jan­čiais nau­jai­siais moks­lo me­tais. Lin­kiu vi­siems kant­ry­bės, kad mo­kyk­la ir moks­las ne­kel­tų stre­so. Svar­biau­sia – lin­kiu pa­gar­bos kiek­vie­nam vai­kui. Ir tam ga­bia­jam, ku­riam vis­kas se­ka­si, ir tam mo­ki­niui, ku­riam ne­si­se­ka mo­ky­tis, ku­riam gal­būt trūks­ta mei­lės šei­mo­je. Mes, Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, esa­me tam, kad šei­mo­je ar mo­kyk­lo­je iš­ki­lus vie­nam ar ki­tam klau­si­mui at­sku­bė­tu­me į pa­gal­bą“, – at­si­svei­kin­da­ma kal­bė­jo Lai­mu­tė Kriau­če­liū­nie­nė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas