„Santaka“ / Ugdymo problemos sprendžiamos tik bendradarbiaujant

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-24 23:07

Dalinkitės:  


Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vė Lai­mu­tė Kriau­če­liū­nie­nė lin­ki kū­ry­bin­gų ir lai­min­gų nau­jų moks­lo me­tų, o at­si­ra­dus pro­ble­mų – drą­siau bend­rau­ti su spe­cia­lis­tais.

Autorės nuotr.


Ugdymo problemos sprendžiamos tik bendradarbiaujant

Birutė NENĖNIENĖ

Prieš ket­ve­rius me­tus, rugp­jū­čio 1 d., Vil­ka­viš­ky­je dar­bą pra­dė­jo Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba. Dve­jus me­tus ji bu­vo įsi­kū­ru­si ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se, o nuo 2002 me­tų sau­sio mė­ne­sio per­si­kė­lė į būs­ti­nę, esančią P. Ja­šins­ko g. 2.

De­ja, žmo­nėms ne­la­bai aiš­kios jos funk­ci­jos, veik­los apim­tys. Apie tai min­ti­mis pa­si­da­ly­ti su­ti­ko tar­ny­bos va­do­vė Lai­mu­tė KRIAU­ČE­LIŪ­NIE­NĖ.Kaip „iš­lai­ky­ti­nės“

Pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba šiuo me­tu įsi­kū­ru­si aš­tuo­niuo­se ne­di­de­liuo­se ka­bi­ne­tuo­se, tu­ri 5,5 eta­to, čia dir­ba sep­ty­ni žmo­nės, tarp jų – psi­cho­lo­gė, spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė, lo­go­pe­dė, gy­dy­to­ja neu­ro­lo­gė, fi­nan­si­nin­kė.

Šią sa­vai­te da­liai dar­buo­to­jų bai­gia­si va­sa­ros ato­sto­gos, o nuo rug­sė­jo pir­mo­sios vi­sos tar­ny­bos spe­cia­lis­tė pa­si­ruo­šu­sios su­tik­ti sa­vo klien­tus.

„Esa­me fi­nan­suo­ja­mi iš vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų. To­kios tar­ny­bos kaip mū­siš­kė yra tar­si mo­kyk­lų iš­lai­ky­ti­nės. Ma­žė­jant vai­kų skai­čiui, ma­žė­ja ir mums ten­kan­čios lė­šos“, – apie da­bar­ti­nę pa­dė­tį kal­bė­jo L. Kriau­če­liū­nie­nė. Ka­rtu ji pa­si­džiau­gė, jog iki šių me­tų tar­ny­ba mū­sų ra­jo­ne dir­bo be jo­kių sko­lų. Ta­čiau dėl kri­zės lau­kia neaiš­ki me­tų pa­bai­ga.Vai­kai – kaip „duo­na“

Švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, ra­jo­ne yra per sep­ty­ni tūks­tan­čiai moks­lei­vių, iš jų – 428 su spe­cia­liaisiais po­rei­kiais. To­kių vai­kų kas­met dau­gė­ja.

„Iš vie­nos pu­sės – spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kai yra kaip „mū­sų duona“, nes mes pa­de­da­me mo­kyk­loms ir tiems vai­kams, iš ki­tos pu­sės – tai liūd­ni fak­tai. Stei­gia­si gim­na­zi­jos, o jo­se mo­ko­si ne­ma­žas pro­cen­tas vai­kų pa­gal adap­tuo­tas pro­gra­mas. Juk gim­na­zi­jo­se tu­rėtų mo­ky­tis pa­tys ga­biau­si vaikai“, – sa­vo ne­ri­mu apie bend­rą Lie­tu­vos švie­ti­mo po­li­ti­ką da­li­jo­si L. Kriau­če­liū­nie­nė.

Res­pub­li­ki­niuo­se pa­si­ta­ri­muo­se su­si­tin­kan­tys ra­jo­nų pe­da­go­gi­nių psi­cho­lo­gi­nių tar­ny­bų spe­cia­lis­tai svars­to, jog vai­kų in­teg­ra­vi­mas – šiaip ge­ras da­ly­kas. Sup­ran­ta­mas sie­kis, kad vi­si vai­kai lan­ky­tų bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las, ta­čiau ge­riau bū­tų, jei vi­du­ti­nę ir komp­lek­si­nę ne­ga­lią tu­rin­tie­ji mo­ky­tų­si at­ski­ro­se kla­sė­se. „Jiems aiš­kiai rei­kia dau­giau dė­me­sio, spe­cia­lis­tų pa­gal­bos. Nors da­bar tai gal­būt yra uto­pi­nė min­tis“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.Jau­čia­si rei­ka­lin­gos

Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad jų pa­slau­gos mo­kyk­loms la­bai rei­ka­lin­gos.

„2008 me­tais įver­ti­no­me 94 vai­kų spe­cia­liuo­sius ug­dy­mo­si po­rei­kius, pen­kis ty­rė­me dėl bran­dos mo­kyk­lai, iš­ty­rė­me 22 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus. Šie­met iki lie­pos 1 die­nos jau bu­vo įver­tin­ti 85 vai­kų spe­cia­lie­ji ug­dy­mo­si po­rei­kiai, aš­tuo­ni tir­ti dėl bran­dos mo­kyk­lai ir 14 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų. Iki me­tų pa­bai­gos li­ko, kaip pra­kti­ka ro­do, ke­tu­ri dar­bin­giau­si mė­ne­siai, to­dėl neaiš­ku, kiek dar teks vai­kų įver­tin­ti ir re­ko­men­duo­ti spe­cia­lią­sias programas“, – kal­bė­jo tar­ny­bos va­do­vė.

Anot L. Kriau­če­liū­nie­nės, liūd­na kal­bė­ti apie to­kius da­ly­kus, ta­čiau la­bai svar­bu lai­ku vai­kui diag­no­zuo­ti ne­ga­lią ir mo­kyk­lo­je at­kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį į jo ug­dy­mą. Juk tik bend­ro­mis pa­stan­go­mis ir to­kie vai­kai sėk­min­gai mo­ko­si, gau­na ati­tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą.Ryšys mezgasi sunkiai

Tar­ny­ba sie­kia, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas su mo­kyk­lo­mis bū­tų tvir­tes­nis. Kiek­vie­nų moks­lo me­tų pra­džio­je or­ga­ni­zuo­ja­mas mo­kyk­lų spe­cia­lio­jo ug­dy­mo ko­mi­si­jų na­rių pa­si­ta­ri­mas, ban­do­ma pa­siaiš­kin­ti, ko tar­ny­ba no­rė­tų iš mo­kyk­lų, ko­kių pa­si­tai­ko klai­dų, dar­buo­to­jos siū­lo sa­vo pa­slau­gas.

„Mū­sų spe­cia­lis­tės mo­kyk­lo­se ga­li ves­ti įvai­rius se­mi­na­rus. Praė­ju­siais moks­lo me­tais or­ga­ni­za­vo­me me­to­di­kos die­nas, bet jų pa­gei­da­vo tik dvi ra­jo­no mokyklos“, – dėl sun­kiai be­si­mez­gan­čio ry­šio ap­gai­les­ta­vo tar­ny­bos va­do­vė.

Di­des­nės mo­kyk­los, ku­rios tu­ri spe­cia­lis­tų ko­man­das, pa­čios spren­džia pro­ble­mas, bet iš ki­tų šiek tiek dvel­kia abe­jin­gu­mu.

„Gal ir mes, Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tės, esa­me per kuk­lios siū­ly­da­mos pa­slau­gas, sa­vo pa­gal­bą mo­kyk­loms. Tar­si lau­kia­me, kad mus pa­kvies­tų į pa­si­ta­ri­mus, su­si­rin­ki­mus.

Ga­lė­tu­me su mo­kyk­lo­mis kar­tu da­ly­vau­ti įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, la­biau įsi­trauk­ti į bend­rą ra­jo­no švie­ti­mo veik­lą, kad ne­si­jaus­tu­me lyg esan­čios šalia“, – svars­tė L. Kriau­če­liū­nie­nė.Su­ran­da lai­ko

Iš ki­tos pu­sės žvel­giant, tar­ny­bos spe­cia­lis­tės yra ga­na užim­tos, ypač čia dir­ban­ti psi­cho­lo­gė. Tar­ny­ba la­bai pra­tur­tė­tų, jei ga­lė­tų įdar­bin­ti ir ant­rą psi­cho­lo­gą, kad tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­lai­ky­ti sa­vo trans­por­tą.

Bū­na kri­ti­nių at­ve­jų, kai po ko­kių nors įvy­kių (pa­vyz­džiui, po per­nykš­tės žiau­rios ava­ri­jos Vir­ba­ly­je) tar­ny­bos psi­cho­lo­gė ir ki­tos spe­cia­lis­tės va­žiuo­ja ves­ti po­kal­bių, nors to­kia pa­gal­ba į jų funk­ci­jas neįei­na.

Da­bar to­kius klau­si­mus pa­de­da spręs­ti tar­ny­bo­je su­kur­ta kri­zių val­dy­mo ko­man­da. Jos na­riai yra Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai, ku­rie yra iš­klau­sę spe­cia­lius kur­sus ir pa­si­ren­gę pa­gel­bė­ti.Pad­rą­si­ni­mas tė­vams

L. Kriau­če­liū­nie­nė pra­kal­bo apie dar vie­ną ak­tua­li­ją. Tė­vus val­do mąs­ty­mo ste­reo­ti­pas: jie bai­mi­na­si vai­kus at­si­ves­ti į Pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą, tar­si dėl to­kio vi­zi­to kas nors už­dės jų vai­kui „etiketę“. „Ka­da spe­cia­lis­tai su jais pa­si­kal­ba, tė­vai ati­toks­ta, su­pran­ta, kad spe­cia­li mo­ky­mo­si pro­gra­ma pa­ski­ria­ma dėl to, kad vai­kui bū­tų geriau“, – sa­kė va­do­vė.

Ge­gu­žės mė­ne­sį į tar­ny­bą skam­bin­da­vo su­ne­ri­mę tė­vai, kad jų vai­kai į ug­dy­mo įstai­gas bū­tų iš­lei­džia­mi anks­čiau ar­ba – prie­šin­gai – vė­liau.

„Vai­kų bran­dos ty­ri­mas yra ga­na su­dė­tin­gas. Bū­na taip, kad vie­ni tė­vai no­ri pen­kia­me­tį ar še­šia­me­tį iš­leis­ti į mo­kyk­lą, o ki­ti gal­vo­ja, kad jų sep­tyn­me­tis dar tik kū­di­kė­lis ir ne­su­ge­bės mo­ky­tis pir­mo­je kla­sė­je. Bet juk priim­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos nuo­sta­ta, reg­la­men­tuo­ti įsta­ty­mai, nuo ka­da vai­kas pri­va­lo lan­ky­ti mo­kyk­lą, nuo ka­da jis la­vi­na­mas, ruo­šia­mas mokyklai“, – apie san­ty­kį su tė­vais aiš­ki­no L. Kriau­če­liū­nie­nė.

Iš­ki­lus įvai­rioms pro­ble­moms dėl vai­ko, tė­vai ga­li ti­kė­tis pa­gal­bos šio­je tar­ny­bo­je. Pa­sak va­do­vės, ne vie­nas ir atei­na. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai bu­vo at­ve­jis, kai tė­tis ta­po ma­ža­me­tės duk­ros glo­bė­ju ir ne­ži­no­jo, kaip ją auk­lė­ti, kaip su­si­kal­bė­ti.Specialistės siū­lo po­kal­bius ir li­te­ra­tū­rą

In­for­ma­ci­ja apie be­si­krei­pian­čius į tar­ny­bą as­me­nis yra kon­fi­den­cia­li. Tiek vai­kai, tiek suau­gu­sie­ji ga­li ne­pa­si­sa­ky­ti sa­vo pa­var­dės, o tik ap­tar­ti, pa­siaiš­kin­ti pro­ble­mą.

Spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė ir psi­cho­lo­gė Vil­niu­je lan­ko Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir psi­cho­lo­gi­jos cent­re or­ga­ni­zuo­ja­mus kur­sus, ku­riuo­se gau­na nau­jau­sių ži­nių, pa­sta­ruo­ju me­tu kau­pia in­for­ma­ci­ją apie sek­sua­li­nės prie­var­tos prieš vai­kus at­pa­ži­ni­mą ir pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mą. Atei­nan­čiais moks­lo me­tais šia te­ma pa­čios ga­lės ves­ti se­mi­na­rus. Be to, Pe­da­go­gi­nė­je psi­cho­lo­gi­nė­je tar­ny­bo­je yra su­kaup­ta ne­ma­žai spe­cia­lio­sios li­te­ra­tū­ros.Ne­di­de­lės pro­ble­mos

Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vė pa­si­džiau­gė, jog vi­suo­met su­lau­kia rei­kia­mos pa­ra­mos iš Švie­ti­mo sky­riaus, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų.

Res­pub­li­ko­je pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos yra su­skirs­ty­tos į re­gio­ni­nes gru­pes. Tai pa­čiai gru­pei pri­klau­so Vil­ka­viš­kio, Laz­di­jų, Prie­nų, Ma­ri­jam­po­lės, Aly­taus mies­tų ir ra­jo­nų tar­ny­bos. Du­kart per me­tus spe­cia­lis­tai su­si­tin­ka vis ki­ta­me ra­jo­ne, pa­si­da­li­ja pa­tir­ti­mi, nag­ri­nė­ja svar­bias tuo lai­ku iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.

Atei­nan­tį pa­va­sa­rį toks su­si­ti­ki­mas nu­ma­ty­tas Vil­ka­viš­ky­je. Vil­ka­viš­kio pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tės pa­ten­kin­tos pa­to­giais dar­bo ka­bi­ne­tais, pri­tai­ky­tais bal­dais ir tu­ri­ma kom­piu­te­ri­ne bei ki­ta rei­ka­lin­ga įran­ga. Ta­čiau ne­tu­ri sa­lės, ku­rio­je ga­lė­tų su­tik­ti sve­čius, ves­ti už­siė­mi­mus. Be to, į tar­ny­bą be­si­krei­pian­tys klien­tai tu­ri lauk­ti ta­me pa­čia­me ko­ri­do­riu­je su odon­to­lo­gų pa­cien­tais. To­dėl tai ne vi­sa­da bū­na pa­to­gu su pro­ble­mo­mis atė­ju­siems žmo­nėms.

Rei­ka­lui esant, Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tai pa­si­pra­šo įlei­džia­mi į Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro sa­lę.Lin­ki kant­ry­bės ir pa­kan­tu­mo

„No­riu pa­svei­kin­ti Švie­ti­mo sky­riaus, ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus, mo­ky­to­jus, spe­cia­lis­tus, vi­są Vil­ka­viš­kio bend­ruo­me­nę su spar­čiai ar­tė­jan­čiais nau­jai­siais moks­lo me­tais. Lin­kiu vi­siems kant­ry­bės, kad mo­kyk­la ir moks­las ne­kel­tų stre­so. Svar­biau­sia – lin­kiu pa­gar­bos kiek­vie­nam vai­kui. Ir tam ga­bia­jam, ku­riam vis­kas se­ka­si, ir tam mo­ki­niui, ku­riam ne­si­se­ka mo­ky­tis, ku­riam gal­būt trūks­ta mei­lės šei­mo­je. Mes, Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, esa­me tam, kad šei­mo­je ar mo­kyk­lo­je iš­ki­lus vie­nam ar ki­tam klau­si­mui at­sku­bė­tu­me į pa­gal­bą“, – at­si­svei­kin­da­ma kal­bė­jo Lai­mu­tė Kriau­če­liū­nie­nė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas