„Santaka“ / Rajono žmonės dalyvavo Baltijos kelio minėjime

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-24 22:22

Dalinkitės:  


Vilkaviškiečiai sustojo toje pačioje Baltijos kelio atkarpoje, kaip ir prieš dvidešimt metų. Tarp jų – Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas (šeštas iš kairės).

Romo ČĖPLOS nuotr.


Rajono žmonės dalyvavo Baltijos kelio minėjime

Birutė NENĖNIENĖ

Praei­tą sa­vait­ga­lį vy­kę Bal­ti­jos ke­lio 20 me­tų ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mo ren­gi­niai Vil­niu­je ir ki­to­se vie­to­vė­se su­trau­kė tūks­tan­čius žmo­nių. Sek­ma­die­nio vi­du­die­nį iš Vil­ka­viš­kio sa­vi­val­dy­bės kie­mo pa­si­ruo­šęs į Bal­ti­jos ke­lio tra­są iš­vyk­ti di­de­lis au­to­bu­sas sun­kiai su­tal­pi­no vi­sus no­rin­čiuo­sius.

Ne vi­si no­rin­tie­ji vyk­ti į Bal­ti­jos ke­lią bu­vo iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę, tad šio­kių to­kių pro­ble­mų ki­lo ban­dant vi­siems su­tilp­ti. Mat apie dvi­de­šimt vie­tų jau bu­vo užė­mę iš Ky­bar­tų at­va­žia­vę žmo­nės, dau­gu­ma jų – 17–18 me­tų mer­gai­tės ir vai­ki­nai, su­si­bū­rę į jau­nų­jų tau­ti­nin­kų ir skau­tų or­ga­ni­za­ci­jas.

Vil­ka­viš­ky­je ke­lio­nę „pa­lai­mi­nęs“ lie­tu­tis pa­ke­liui ne­si­lio­vė, o tik stip­rė­jo. Ta­čiau vi­si, at­va­žia­vu­sie­ji prie „sa­vo kilometrų“ ne­to­li Uk­mer­gės, kur 1989-ai­siais Bal­ti­jos ke­ly­je sto­vė­jo mū­sų ra­jo­no žmo­nės, jau­tė­si esan­tys ap­do­va­no­ti ge­ra nuo­tai­ka, šil­tais pri­si­mi­ni­mais.

Už­kal­bin­tie­ji da­li­jo­si prieš dvi­de­šimt, de­šimt ar pen­kio­li­ka me­tų, ka­da bu­vo mi­ni­mos Bal­ti­jos ke­lio su­kak­tys, pa­tir­to­mis ir da­bar iš­gy­ve­na­mo­mis nuo­tai­ko­mis. Tų nuo­tai­kų es­mi­nis bruo­žas – džiaugs­mas ir lai­mė, kad Lie­tu­va yra lais­va, ne­prik­lau­so­ma ša­lis. Pa­sak pa­šne­ko­vų, tik ne­rei­kia pra­ras­ti vil­ties, bū­ti­na ti­kė­ti gra­žia atei­ti­mi. Sau­je­lės biu­rok­ra­tų ne­do­ri poel­giai ne­tu­ri pa­kirs­ti am­ži­nų­jų ver­ty­bių šak­nų.

Tuos žmo­nių žo­džius tar­tum pa­tvir­ti­no dan­gus: lio­vu­sis lie­tui, vai­vo­rykš­tė pus­lan­kiu ap­juo­sė 1991 me­tais vil­ka­viš­kie­čių Bal­ti­jos ke­liui at­min­ti pa­sta­ty­tą kry­žių. O gal tai bu­vo kvie­ti­mas to­le­ran­ci­jai ir vie­ny­bei – to­kiai pa­čiai, kaip prieš dvi­de­šimt me­tų, apie ką su nos­tal­gi­ja kal­bė­jo ir šį­kart at­vy­ku­sie­ji į Bal­ti­jos ke­lią.

Iš 1989 me­tais Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­jo­je da­ly­va­vu­sių­jų šį­met vy­ko tik ke­le­tas. Ki­ti sa­kė, jog bu­vo ten nu­vy­kę mi­nint de­šim­tą­sias ar pen­kio­lik­tą­sias me­ti­nes.

Į šie­me­ti­nę ak­ci­ją at­va­žia­vo ne­ma­žai gar­baus am­žiaus žmo­nių, ku­rie anks­čiau čia nė­ra bu­vę. Daug apie tuos įvy­kius gir­dė­ję ir ma­tę per te­le­vi­zi­ją, jie no­rė­jo pa­tys, kol dar jė­gos lei­džia, pa­ma­ty­ti, pa­bū­ti.

Alks­nė­nie­tė Zu­za­na Dvi­lai­ty­tė sa­kė, jog 1989 me­tais į čia va­žia­vo to­dėl, kad svar­bu bu­vo sto­vė­ti dėl Lie­tu­vos lais­vės. Šį­kart at­vy­ku­si ji pir­miau­siai šlai­tu už­ko­pė prie kry­žiaus, kad pa­dė­ko­tų už tai, ką tu­ri­me, – už Nep­rik­lau­so­my­bę.

Vil­ka­viš­kie­tė Al­ma Men­čins­kie­nė mo­ja­vo vė­lia­vė­le, ku­rią pa­si­siu­vo pir­ma­jam Bal­ti­jos ke­liui. Jo­je įrėž­tos ir anks­tes­nių čia vy­ku­sių mi­nė­ji­mų, ku­riuo­se mo­te­ris bu­vo, da­tos. Jos pa­trio­ti­nių jaus­mų per tuos me­tus nė kiek ne­su­men­ki­no su­si­dū­ri­mai su biu­rok­ra­ti­ja.

To­kiuo­se ren­gi­niuo­se jau įpras­ta ma­ty­ti bu­vu­sius trem­ti­nius, ki­tus vy­res­nio am­žiaus žmo­nes. Šį­kart tarp nu­vy­ku­sių į Bal­ti­jos ke­lią jau­niau­sių ra­jo­no pi­lie­čių bu­vo še­šia­me­tis Ala­nas Če­sai­tis iš Ky­bei­kių kai­mo, taip pat – vil­ka­viš­kie­čiai Pau­lius ir Ur­tė Vaš­ke­vi­čiai. Ala­nas, at­vy­kęs su anks­čiau Bal­ti­jos ke­ly­je ne­bu­vu­sio­mis ma­ma ir mo­čiu­te, di­džia­vo­si, kad mo­kyk­lo­je ga­lės pa­si­gir­ti, jog ma­tė „ke­lią, daug vė­lia­vų, žmo­nių ir kry­žių“.

Nuo Vil­niaus pra­va­žiuo­da­mas tra­sa prie vil­ka­viš­kie­čių bū­rio su­sto­jo Lie­tu­vos są­jū­džio pir­mi­nin­kas, par­la­men­ta­ras Ry­tas Kup­čins­kas. Jis su vil­ka­viš­kie­čiais pra­lei­do ir tas aki­mir­kas, kai pa­gal ak­ci­jos pro­gra­mą žmo­nės su­si­ki­bo ran­ko­mis, gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną. R. Kup­čins­kas pa­bend­ra­vo su mū­sų ra­jo­no jau­ni­mu, pa­si­džiau­gė, kad jo mū­sų bū­ry­je tiek daug, iš­reiš­kė vil­tį, jog bus tų, ku­rie ateis pa­mi­nė­ti ir Bal­ti­jos ke­lio 50-me­tį.

Prie vil­ka­viš­kie­čių su­sto­jo ir ki­tas Sei­mo na­rys – Juo­zas Ole­kas. Bu­vęs vil­ka­viš­kie­tis su­si­ki­bęs ran­ko­mis sto­vė­jo kar­tu su sa­vo gi­mi­nai­čiais. Jis sa­kė, jog 1989 me­tais taip pat bu­vo Bal­ti­jos ke­ly­je, tik kiek ar­čiau prie Ša­kių ra­jo­no li­ni­jos, nes ta­da abie­jų ra­jo­nų rin­ki­mų apy­gar­do­je bu­vo iš­rink­tas TSRS Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tu.

Žmo­nės Bal­ti­jos ke­ly­je pa­si­ge­do ra­jo­no va­do­vų. De­ja, bu­vo ne­jau­ku ir dėl kai­my­nų: šie­met Ša­kių ra­jo­nui skir­to­je Bal­ti­jos ke­lio at­kar­po­je ša­kie­čiai ne­pa­si­ro­dė. Jų lau­žo nebuvo kam už­de­gti.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ną pri­me­nan­čią vie­tą Bal­ti­jos ke­ly­je prieš ke­lias die­nas su gru­pe­le žmo­nių bu­vo at­vy­kęs pa­tvar­ky­ti Pil­viš­kių se­niū­nas V. Ju­dic­kas, to­dėl čia žy­dė­jo nau­jai pa­so­din­tos gė­lės. Kry­žių at­nau­jin­ti iš anks­to pa­si­rū­pi­no ser­do­kie­tis A. Ažels­kas. Sek­ma­die­nį ąžuo­liu­ką at­ve­žė ir kar­tu su skau­tais pa­so­di­no vil­ka­viš­kie­tis B. Kli­mas.

Per Uk­mer­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­ją nu­si­tie­su­sio­je au­tost­ra­do­je Bal­ti­jos ke­lio tra­sa 1989 me­tais bu­vo pa­skirs­ty­ta ne tik uk­mer­giš­kiams, bet ir žmo­nėms iš ke­le­to ki­tų ra­jo­nų: Šven­čio­nių, Ig­na­li­nos, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Jur­bar­ko, Ra­sei­nių, Kė­dai­nių, Jo­na­vos.

Šie­met uk­mer­giš­kiai prie ra­jo­nų ke­lio at­kar­pas žy­min­čių kry­žių ar kop­lyts­tul­pių su­kro­vė lau­žus, ak­ci­jos die­ną dėl sau­gu­mo bu­dė­jo po­li­ci­nin­kų eki­pa­žai.

Iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­me Uk­mer­gės aikš­tė­je prie pa­mink­lo už­deg­tą Bal­ti­jos Asamb­lė­jos deg­lą tau­ti­niais rū­bais ap­si­ren­gu­sios mer­gi­nos, ly­di­mos tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vo­mis pa­si­puo­šu­sių mo­to­cik­li­nin­kų, nu­ve­žė ra­jo­nų at­sto­vams.

Nuo šių deg­lų už­si­lieps­no­jo pa­ke­lės lau­žai. Skam­bė­jo dai­nos, su­sto­ju­sie­ji ir pra­va­žiuo­jan­tie­ji mo­ja­vo vė­lia­vė­lė­mis.

At­ro­dė, kad tų dvi­de­šim­ties me­tų ir ne­bu­vo. Ta­čiau no­rint pa­jaus­ti Bal­ti­jos ke­lio dva­sią, rei­kia ja­me pa­bū­ti.

Lie­pos 30 die­ną UNES­CO tarp­tau­ti­nės pro­gra­mos eks­per­tų ko­mi­te­tas Bal­ti­jos ke­lią įtrau­kė į „Pa­sau­lio atminties“ re­gist­rą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas