„Santaka“ / Virš rajono ligoninių pakibo Damoklo kardas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-21 06:55

Dalinkitės:  


Žaismingai įrengtame Vaikų ligų skyriuje pacientai jaučiasi ramiai ir saugiai: slaugytojoms Jolantai Dabrilienei ir Daivai Sadauskaitei prijungus organizmo funkcijas fiksuojantį aparatą, mažasis Robertas šypsojosi ir net nemanė bijoti.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Virš rajono ligoninių pakibo Damoklo kardas

Eglė KVIESULAITIENĖ

Prip­ra­tę prie nuo­la­ti­nių re­for­mų žmo­nės gan tai­kiai prii­ma bet ko­kias ant jų gal­vų val­džios nu­lei­džia­mas nau­jo­ves. Ta­čiau ži­nia, kad Vil­ka­viš­ky­je, kaip ir dau­ge­ly­je ki­tų ra­jo­nų, pra­ktiš­kai ga­li ne­be­lik­ti li­go­ni­nės, dau­ge­liui at­ro­dy­tų be­pro­ty­bė. De­ja, tai tik­rai ne slo­gus sap­nas – svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gų re­for­ma nu­ma­to ra­jo­nų žmo­nes gy­dy­ti tik di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.Pas­lau­gų ne­liks

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja jau pa­ren­gė Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos per­tvar­kos met­me­nų pro­jek­tą. Ti­ki­ma­si, jog Sei­mas pro­jek­tą pa­tvir­tins šį ru­de­nį, o pro­jek­tą vyk­dy­ti pra­dės 2010 me­tų sau­sį. Pro­jek­to tiks­las – op­ti­mi­zuo­ti svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos išlaidas ir iš­spręs­ti spe­cia­lis­tų trū­ku­mo pro­ble­mą. Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos per­tvar­kos met­me­nų pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas po to, kai Pa­sau­lio ban­kas pa­tei­kė iš­va­dą, jog Lie­tu­vo­je yra per daug li­go­ni­nių ir re­ko­men­da­vo taip su­tvar­ky­ti sis­te­mą, kad ji veik­tų kuo efek­ty­viau.

Li­go­ni­nes pla­nuo­ja­ma skirs­ty­ti į tris ti­pus: res­pub­li­ki­nes, re­gio­ni­nes ir ra­jo­ni­nes. Kad res­pub­li­ki­nė­mis taps tre­ti­nio ly­gio li­go­ni­nės, jau aiš­ku. Ta­čiau kiek bus re­gio­ni­nių li­go­ni­nių, konk­re­čių spren­di­mų nė­ra. Di­džiau­sia ti­ki­my­bė, kad jo­mis taps ap­skri­čių gy­dy­mo įstai­gos, ta­čiau kai ku­rių ra­jo­nų li­go­ni­nės taip pat tu­ri vil­čių gau­ti šį sta­tu­są. Tai pri­klau­sys nuo to, ko­kiais at­ran­kos kri­te­ri­jais va­do­vau­sis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Re­gio­nų li­go­ni­nė­se bū­tų su­telk­tos pa­cien­tams bū­ti­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gos, o ra­jo­no li­go­ni­nės teik­tų tik mi­ni­ma­lias. Iš jų pla­nuo­ja­ma atim­ti bran­giau­sias ir pa­lik­ti tik tas, ku­rios at­siei­na pi­giau­siai.

Pa­gal su­kurp­tą mo­de­lį Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je, kaip ir ki­to­se ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se, ne­be­lik­tų Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos, Chi­rur­gi­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos, Ner­vų li­gų bei Vai­kų li­gų sky­rių. Bū­tų pa­lik­ti tik Vi­daus li­gų bei Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riai. Ti­kė­ti­na, kad li­go­ni­nės neap­siei­tų be Priė­mi­mo ir Rea­ni­ma­ci­jos sky­rių.Pa­gal­bos tek­tų ieš­ko­ti ki­tur

Tie­sa, pa­gal nu­ma­ty­tą re­for­mą ra­jo­nuo­se tu­rė­tų bū­ti stip­ri­na­ma pir­mi­nė gran­dis – am­bu­la­to­ri­nės pa­slau­gos. Tad Kon­sul­ta­ci­nis sky­rius tu­rė­tų ne tik iš­lik­ti, bet ir bū­ti stip­ri­na­mas. Taip pat bū­tų ple­čia­ma am­bu­la­to­ri­nė rea­bi­li­ta­ci­ja.

Ta­čiau su­si­rgę rim­čiau ra­jo­no žmo­nės tu­rė­tų kreip­tis į re­gio­ni­nę ar res­pub­li­ki­nę li­go­ni­nę. Pa­vyz­džiui, ope­ruo­ti iš­var­žos, ve­nų va­ri­ko­zės, apen­di­ci­to ar kt. tek­tų vyk­ti į Kau­no ar ku­rią ki­tą mū­sų re­gio­nui pri­skir­tą li­go­ni­nę. Ten pat vyk­tu­me ir su­si­lau­žę ko­ją, ran­ką ar atė­jus lai­kui gim­dy­ti.

Tie­sa, ra­jo­nų li­go­ni­nės chi­rur­gams bū­tų pa­lik­ta tei­sė iš­pjau­ti pū­li­nį ar at­lik­ti ki­tą men­ką ope­ra­ci­ją, mat ra­jo­ni­nėms sta­cio­na­raus gy­dy­mo įstai­goms nu­ma­to­ma leis­ti teik­ti die­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gas (kai ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos ir pa­cien­tas iš­lei­džia­mas į na­mus tą pa­čią die­ną ar­ba ki­tos die­nos ry­tą). Ta­čiau nak­tį pri­rei­kus chi­rur­go pa­gal­bos jos rei­kė­tų ieš­ko­ti ki­ta­me mies­te. Iš­ti­kus di­de­lei ne­lai­mei, tek­tų lauk­ti rea­ni­mo­bi­lio, ku­ris pa­pras­tai at­vyks­ta tik per ke­lias va­lan­das. Ga­li­ma nu­ma­ty­ti, kad sun­kus li­go­nis jo pa­pras­čiau­siai ne­be­su­lauk­tų.Apė­mė pa­ni­ka

Rei­kia tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kią pa­ni­ką re­for­mos pa­da­ri­niai su­kels vai­kus au­gi­nan­čioms ma­moms. Mat ra­jo­nuo­se ne­liks ne tik vai­kų li­gų sky­rių. Pa­gal jau anks­čiau re­for­mos vyk­do­mus punk­tus vai­kų li­gų spe­cia­lis­tų tu­rė­tų ne­lik­ti net ir pir­mi­nė­je gran­dy­je, mat ma­žy­lius pri­skir­ta gy­dy­ti šei­mos gy­dy­to­jams. O jei­gu vai­kas stai­ga rim­čiau su­ne­ga­luo­tų (daž­niau­siai tai nu­tin­ka nak­tį), mer­din­tį ma­žy­lį tek­tų vež­ti ne­ži­nia kur...

Mū­sų kal­bin­ta ligoninės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Ku­bi­lie­nė sa­kė, kad ją pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me apė­mė pa­ni­ka. Ji neį­si­vaiz­da­vo, kad mū­sų ci­vi­li­zuo­to­je ša­ly­je ga­li bū­ti im­ta­si to­kių re­for­mų.

– Se­niai gir­dė­jo­me kal­bų, kad ra­jo­nuo­se ga­li pa­nai­kin­ti trau­ma­to­lo­gi­jos, neu­ro­lo­gi­jos sky­rius, bet kad be pa­gal­bos bus pa­lik­ti vai­kai – nie­ka­da ne­ti­kė­jo­me. Vi­sa­me pa­sau­ly­je li­go­ni­nė­se yra vai­kų li­gų sky­riai. Su­tin­ku, kad ga­li su­ma­žin­ti lo­vų skai­čių, bet iš­vis su­nai­kin­ti... Ma­nau, kad žmo­nės su­krus ir to ne­leis, – ko­men­ta­vo K. Ku­bi­lie­nė.Ste­bi­na net už­sie­nie­čius

Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jas Ro­mual­das Svei­ka­ta vis dar ban­do ne­pra­ras­ti op­ti­miz­mo.

– Juk li­go­ni­nė tu­ri lik­ti – kaip rei­kė­jo žmo­nes gy­dy­ti, taip ir rei­kės. Sup­ran­ta­ma, kri­zės me­tu fi­nan­sa­vi­mas pa­blo­gė­jo, Li­go­nių ka­sos ne­ga­li lai­ku at­si­skai­ty­ti, griež­tai ver­ti­na mū­sų tei­kia­mas pa­slau­gas, ta­čiau mes jas tei­kia­me ir be jų ra­jo­no gy­ven­to­jai neap­sieis, – kal­bė­jo li­go­ni­nės va­do­vas.

R. Sveikta sa­kė, kad jie da­ro vis­ką, kad įti­kin­tų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, jog Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė pri­va­lo iš­lik­ti. Mi­nis­te­ri­jai nu­siųs­ti li­go­ni­nė­je at­lie­ka­mų ope­ra­ci­jų ro­dik­liai, ata­skai­tos apie Vai­kų li­gų sky­riaus veik­lą, diag­nos­ti­kos ga­li­my­bes. Juk sun­ku net pro­tu su­vok­ti, kad nau­jai su­re­mon­tuo­ti sky­riai, ku­riuo­se įdieg­ta šiuo­lai­ki­nė apa­ra­tū­ra, bū­tų su­nai­kin­ti.

– Mū­sų Vai­kų li­gų sky­rius pri­ver­čia nu­steb­ti net už­sie­nie­čius, jau ne­kal­bant apie ki­tų mies­tų gy­ven­to­jus, – kal­bė­jo R. Svei­ka­ta. – Bū­tų ne­su­vo­kia­ma, jei­gu rei­kė­tų su­nai­kin­ti to­kią ge­rą ba­zę tu­rin­tį bei li­go­nių pui­kiai ver­ti­na­mą sky­rių. Tą pa­tį ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti ir apie Ner­vų li­gų sky­rių, nes įdie­gus kom­piu­te­ri­nę to­mog­ra­fi­ją šios pa­slau­gos pa­sie­kė aukš­tą ko­ky­bę. O li­go­ni­nės be chi­rur­gi­jos ar rea­ni­ma­ci­jos iš­vis neį­ma­no­ma įsi­vaiz­duo­ti.Lems že­mė­la­pis

R. Svei­ka­ta nei­gia­mai ver­ti­na tai, kad vie­nas iš pa­grin­di­nių kri­te­ri­jų, pa­gal ku­rį bus reor­ga­ni­zuo­ja­mos li­go­ni­nės, – geog­ra­fi­nė pa­dė­tis. Mū­sų ra­jo­no li­go­ni­nei šis kri­te­ri­jus itin ne­pa­lan­kus, nes esa­me tik už po­ros de­šim­čių ki­lo­met­rų nuo Ma­ri­jam­po­lės (pro­jek­te nu­ro­do­mas ne ma­žes­nis nei 50 km at­stu­mas). Ta­čiau dar neaiš­kus ir pa­sta­ro­sios li­go­ni­nės li­ki­mas, nes ji yra per ar­ti nuo Kau­no. Di­des­nę ti­ki­my­bę iš­lik­ti tu­ri kad ir ma­žes­nės, bet to­liau nuo cent­rų nu­to­lu­sios li­go­ni­nės. Anot R. Svei­ka­tos, kvai­la, kad pa­grin­di­niais kri­te­ri­jais tam­pa ne tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė ir skai­čius, o že­mė­la­pis.

Pa­sak li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jo, kvai­li po­li­ti­niai spren­di­mai ga­li su­žlug­dy­ti vis­ką, kas pa­siek­ta per dau­ge­lį me­tų. Vil­ka­viš­kie­čiai žings­nis po žings­nio sie­kė stip­rin­ti sa­vo me­di­ci­ni­nę ba­zę, pri­trauk­ti kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus, da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se ir lai­mė­ti lė­šų pla­nams įgy­ven­din­ti.

Vyr. gy­dy­to­jas įsi­ti­ki­nęs, kad vil­ka­viš­kie­čiai tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis ga­lė­tų kon­ku­ruo­ti ne tik su ra­jo­ni­nė­mis, bet ir re­gio­ni­nė­mis li­go­ni­nė­mis. Ta­čiau kon­ku­ra­vi­mo ga­li­my­bės svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos vi­zi­ja jiems ga­li ne­pa­lik­ti.

Jei bus įvyk­dy­ta tai, kas pla­nuo­ja­ma, į gat­vę ga­li tek­ti iš­leis­ti du treč­da­lius iš 400 li­go­ni­nė­je dir­ban­čių žmo­nių. Tad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja pa­ni­ką ke­lia ne tik pa­cien­tams, bet ir me­di­kams.Pra­dė­ti nuo mies­tų

Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų aso­cia­ci­ja, ku­riai pri­klau­so ir R. Svei­ka­ta, krei­pė­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją su pa­siū­ly­mais per­žiū­rė­ti re­for­mo­je nu­ma­ty­tus kri­te­ri­jus ir aiš­kiai su­for­mu­luo­ti rei­ka­la­vi­mus li­go­ni­nėms. Ra­jo­nų gy­dy­to­jai mi­nis­te­ri­jai siū­lo re­for­mą pra­dė­ti ne nuo ra­jo­nų, o nuo mies­tų li­go­ni­nių, ku­rios „su­ry­ja“ daug dau­giau lė­šų. Ša­ly­je yra 147 li­go­ni­nės, iš ku­rių 67 – bend­ro pro­fi­lio: 23 iš jų yra di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, 44 – ra­jo­nuo­se ir ap­skri­ty­se. Pas­ta­ro­sioms ski­ria­ma tik 30 pro­c. iš bend­ro pro­fi­lio li­go­ni­nėms ski­ria­mų lė­šų, nors mies­tų li­go­ni­nės su­tei­kia tik 44,1 pro­c. pa­slau­gų, o ra­jo­nų – 55,9 pro­c.

Mi­nis­te­ri­ją su­si­mąs­ty­ti tu­rė­tų pri­vers­ti ir ki­ti ro­dik­liai: 10 tūkst. gy­ven­to­jų mies­tų li­go­ni­nė­se ten­ka 59,8 gy­dy­to­jo, ra­jo­nų li­go­ni­nė­se – 17,3 (3,5 kar­to ma­žiau).

Ta­čiau ra­jo­nų gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai tu­ri ma­žai vil­čių, kad po­li­ti­kai pir­miau­sia ryž­tų­si blo­gin­ti są­ly­gas mies­tų gy­ven­to­jams. Juk jie yra „ar­čiau val­džios“, ga­li reng­ti pi­ke­tus, mi­tin­gus.

O ką da­ry­ti mums, kad iš­sau­go­tu­me Kons­ti­tu­ci­jos ga­ran­tuo­tą tei­sę į gy­dy­mą, kad ga­lė­tu­me su­lauk­ti kva­li­fi­kuo­tos me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos ir kad šiuo­lai­kiš­ką įran­gą tu­rin­ti ra­jo­no li­go­ni­nė ne­tap­tų tik be­jė­giš­ka slau­gos ar glo­bos įstai­ga?


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas