„Santaka“ / Virš rajono ligoninių pakibo Damoklo kardas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-21 06:55

Dalinkitės:  


Žaismingai įrengtame Vaikų ligų skyriuje pacientai jaučiasi ramiai ir saugiai: slaugytojoms Jolantai Dabrilienei ir Daivai Sadauskaitei prijungus organizmo funkcijas fiksuojantį aparatą, mažasis Robertas šypsojosi ir net nemanė bijoti.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Virš rajono ligoninių pakibo Damoklo kardas

Eglė KVIESULAITIENĖ

Prip­ra­tę prie nuo­la­ti­nių re­for­mų žmo­nės gan tai­kiai prii­ma bet ko­kias ant jų gal­vų val­džios nu­lei­džia­mas nau­jo­ves. Ta­čiau ži­nia, kad Vil­ka­viš­ky­je, kaip ir dau­ge­ly­je ki­tų ra­jo­nų, pra­ktiš­kai ga­li ne­be­lik­ti li­go­ni­nės, dau­ge­liui at­ro­dy­tų be­pro­ty­bė. De­ja, tai tik­rai ne slo­gus sap­nas – svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gų re­for­ma nu­ma­to ra­jo­nų žmo­nes gy­dy­ti tik di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.Pas­lau­gų ne­liks

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja jau pa­ren­gė Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos per­tvar­kos met­me­nų pro­jek­tą. Ti­ki­ma­si, jog Sei­mas pro­jek­tą pa­tvir­tins šį ru­de­nį, o pro­jek­tą vyk­dy­ti pra­dės 2010 me­tų sau­sį. Pro­jek­to tiks­las – op­ti­mi­zuo­ti svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos išlaidas ir iš­spręs­ti spe­cia­lis­tų trū­ku­mo pro­ble­mą. Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos per­tvar­kos met­me­nų pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas po to, kai Pa­sau­lio ban­kas pa­tei­kė iš­va­dą, jog Lie­tu­vo­je yra per daug li­go­ni­nių ir re­ko­men­da­vo taip su­tvar­ky­ti sis­te­mą, kad ji veik­tų kuo efek­ty­viau.

Li­go­ni­nes pla­nuo­ja­ma skirs­ty­ti į tris ti­pus: res­pub­li­ki­nes, re­gio­ni­nes ir ra­jo­ni­nes. Kad res­pub­li­ki­nė­mis taps tre­ti­nio ly­gio li­go­ni­nės, jau aiš­ku. Ta­čiau kiek bus re­gio­ni­nių li­go­ni­nių, konk­re­čių spren­di­mų nė­ra. Di­džiau­sia ti­ki­my­bė, kad jo­mis taps ap­skri­čių gy­dy­mo įstai­gos, ta­čiau kai ku­rių ra­jo­nų li­go­ni­nės taip pat tu­ri vil­čių gau­ti šį sta­tu­są. Tai pri­klau­sys nuo to, ko­kiais at­ran­kos kri­te­ri­jais va­do­vau­sis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Re­gio­nų li­go­ni­nė­se bū­tų su­telk­tos pa­cien­tams bū­ti­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gos, o ra­jo­no li­go­ni­nės teik­tų tik mi­ni­ma­lias. Iš jų pla­nuo­ja­ma atim­ti bran­giau­sias ir pa­lik­ti tik tas, ku­rios at­siei­na pi­giau­siai.

Pa­gal su­kurp­tą mo­de­lį Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė­je, kaip ir ki­to­se ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se, ne­be­lik­tų Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos, Chi­rur­gi­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos, Ner­vų li­gų bei Vai­kų li­gų sky­rių. Bū­tų pa­lik­ti tik Vi­daus li­gų bei Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riai. Ti­kė­ti­na, kad li­go­ni­nės neap­siei­tų be Priė­mi­mo ir Rea­ni­ma­ci­jos sky­rių.Pa­gal­bos tek­tų ieš­ko­ti ki­tur

Tie­sa, pa­gal nu­ma­ty­tą re­for­mą ra­jo­nuo­se tu­rė­tų bū­ti stip­ri­na­ma pir­mi­nė gran­dis – am­bu­la­to­ri­nės pa­slau­gos. Tad Kon­sul­ta­ci­nis sky­rius tu­rė­tų ne tik iš­lik­ti, bet ir bū­ti stip­ri­na­mas. Taip pat bū­tų ple­čia­ma am­bu­la­to­ri­nė rea­bi­li­ta­ci­ja.

Ta­čiau su­si­rgę rim­čiau ra­jo­no žmo­nės tu­rė­tų kreip­tis į re­gio­ni­nę ar res­pub­li­ki­nę li­go­ni­nę. Pa­vyz­džiui, ope­ruo­ti iš­var­žos, ve­nų va­ri­ko­zės, apen­di­ci­to ar kt. tek­tų vyk­ti į Kau­no ar ku­rią ki­tą mū­sų re­gio­nui pri­skir­tą li­go­ni­nę. Ten pat vyk­tu­me ir su­si­lau­žę ko­ją, ran­ką ar atė­jus lai­kui gim­dy­ti.

Tie­sa, ra­jo­nų li­go­ni­nės chi­rur­gams bū­tų pa­lik­ta tei­sė iš­pjau­ti pū­li­nį ar at­lik­ti ki­tą men­ką ope­ra­ci­ją, mat ra­jo­ni­nėms sta­cio­na­raus gy­dy­mo įstai­goms nu­ma­to­ma leis­ti teik­ti die­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gas (kai ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos ir pa­cien­tas iš­lei­džia­mas į na­mus tą pa­čią die­ną ar­ba ki­tos die­nos ry­tą). Ta­čiau nak­tį pri­rei­kus chi­rur­go pa­gal­bos jos rei­kė­tų ieš­ko­ti ki­ta­me mies­te. Iš­ti­kus di­de­lei ne­lai­mei, tek­tų lauk­ti rea­ni­mo­bi­lio, ku­ris pa­pras­tai at­vyks­ta tik per ke­lias va­lan­das. Ga­li­ma nu­ma­ty­ti, kad sun­kus li­go­nis jo pa­pras­čiau­siai ne­be­su­lauk­tų.Apė­mė pa­ni­ka

Rei­kia tik įsi­vaiz­duo­ti, ko­kią pa­ni­ką re­for­mos pa­da­ri­niai su­kels vai­kus au­gi­nan­čioms ma­moms. Mat ra­jo­nuo­se ne­liks ne tik vai­kų li­gų sky­rių. Pa­gal jau anks­čiau re­for­mos vyk­do­mus punk­tus vai­kų li­gų spe­cia­lis­tų tu­rė­tų ne­lik­ti net ir pir­mi­nė­je gran­dy­je, mat ma­žy­lius pri­skir­ta gy­dy­ti šei­mos gy­dy­to­jams. O jei­gu vai­kas stai­ga rim­čiau su­ne­ga­luo­tų (daž­niau­siai tai nu­tin­ka nak­tį), mer­din­tį ma­žy­lį tek­tų vež­ti ne­ži­nia kur...

Mū­sų kal­bin­ta ligoninės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Ku­bi­lie­nė sa­kė, kad ją pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me apė­mė pa­ni­ka. Ji neį­si­vaiz­da­vo, kad mū­sų ci­vi­li­zuo­to­je ša­ly­je ga­li bū­ti im­ta­si to­kių re­for­mų.

– Se­niai gir­dė­jo­me kal­bų, kad ra­jo­nuo­se ga­li pa­nai­kin­ti trau­ma­to­lo­gi­jos, neu­ro­lo­gi­jos sky­rius, bet kad be pa­gal­bos bus pa­lik­ti vai­kai – nie­ka­da ne­ti­kė­jo­me. Vi­sa­me pa­sau­ly­je li­go­ni­nė­se yra vai­kų li­gų sky­riai. Su­tin­ku, kad ga­li su­ma­žin­ti lo­vų skai­čių, bet iš­vis su­nai­kin­ti... Ma­nau, kad žmo­nės su­krus ir to ne­leis, – ko­men­ta­vo K. Ku­bi­lie­nė.Ste­bi­na net už­sie­nie­čius

Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jas Ro­mual­das Svei­ka­ta vis dar ban­do ne­pra­ras­ti op­ti­miz­mo.

– Juk li­go­ni­nė tu­ri lik­ti – kaip rei­kė­jo žmo­nes gy­dy­ti, taip ir rei­kės. Sup­ran­ta­ma, kri­zės me­tu fi­nan­sa­vi­mas pa­blo­gė­jo, Li­go­nių ka­sos ne­ga­li lai­ku at­si­skai­ty­ti, griež­tai ver­ti­na mū­sų tei­kia­mas pa­slau­gas, ta­čiau mes jas tei­kia­me ir be jų ra­jo­no gy­ven­to­jai neap­sieis, – kal­bė­jo li­go­ni­nės va­do­vas.

R. Sveikta sa­kė, kad jie da­ro vis­ką, kad įti­kin­tų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, jog Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nė pri­va­lo iš­lik­ti. Mi­nis­te­ri­jai nu­siųs­ti li­go­ni­nė­je at­lie­ka­mų ope­ra­ci­jų ro­dik­liai, ata­skai­tos apie Vai­kų li­gų sky­riaus veik­lą, diag­nos­ti­kos ga­li­my­bes. Juk sun­ku net pro­tu su­vok­ti, kad nau­jai su­re­mon­tuo­ti sky­riai, ku­riuo­se įdieg­ta šiuo­lai­ki­nė apa­ra­tū­ra, bū­tų su­nai­kin­ti.

– Mū­sų Vai­kų li­gų sky­rius pri­ver­čia nu­steb­ti net už­sie­nie­čius, jau ne­kal­bant apie ki­tų mies­tų gy­ven­to­jus, – kal­bė­jo R. Svei­ka­ta. – Bū­tų ne­su­vo­kia­ma, jei­gu rei­kė­tų su­nai­kin­ti to­kią ge­rą ba­zę tu­rin­tį bei li­go­nių pui­kiai ver­ti­na­mą sky­rių. Tą pa­tį ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti ir apie Ner­vų li­gų sky­rių, nes įdie­gus kom­piu­te­ri­nę to­mog­ra­fi­ją šios pa­slau­gos pa­sie­kė aukš­tą ko­ky­bę. O li­go­ni­nės be chi­rur­gi­jos ar rea­ni­ma­ci­jos iš­vis neį­ma­no­ma įsi­vaiz­duo­ti.Lems že­mė­la­pis

R. Svei­ka­ta nei­gia­mai ver­ti­na tai, kad vie­nas iš pa­grin­di­nių kri­te­ri­jų, pa­gal ku­rį bus reor­ga­ni­zuo­ja­mos li­go­ni­nės, – geog­ra­fi­nė pa­dė­tis. Mū­sų ra­jo­no li­go­ni­nei šis kri­te­ri­jus itin ne­pa­lan­kus, nes esa­me tik už po­ros de­šim­čių ki­lo­met­rų nuo Ma­ri­jam­po­lės (pro­jek­te nu­ro­do­mas ne ma­žes­nis nei 50 km at­stu­mas). Ta­čiau dar neaiš­kus ir pa­sta­ro­sios li­go­ni­nės li­ki­mas, nes ji yra per ar­ti nuo Kau­no. Di­des­nę ti­ki­my­bę iš­lik­ti tu­ri kad ir ma­žes­nės, bet to­liau nuo cent­rų nu­to­lu­sios li­go­ni­nės. Anot R. Svei­ka­tos, kvai­la, kad pa­grin­di­niais kri­te­ri­jais tam­pa ne tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė ir skai­čius, o že­mė­la­pis.

Pa­sak li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jo, kvai­li po­li­ti­niai spren­di­mai ga­li su­žlug­dy­ti vis­ką, kas pa­siek­ta per dau­ge­lį me­tų. Vil­ka­viš­kie­čiai žings­nis po žings­nio sie­kė stip­rin­ti sa­vo me­di­ci­ni­nę ba­zę, pri­trauk­ti kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus, da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se ir lai­mė­ti lė­šų pla­nams įgy­ven­din­ti.

Vyr. gy­dy­to­jas įsi­ti­ki­nęs, kad vil­ka­viš­kie­čiai tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis ga­lė­tų kon­ku­ruo­ti ne tik su ra­jo­ni­nė­mis, bet ir re­gio­ni­nė­mis li­go­ni­nė­mis. Ta­čiau kon­ku­ra­vi­mo ga­li­my­bės svei­ka­tos ap­sau­gos re­for­mos vi­zi­ja jiems ga­li ne­pa­lik­ti.

Jei bus įvyk­dy­ta tai, kas pla­nuo­ja­ma, į gat­vę ga­li tek­ti iš­leis­ti du treč­da­lius iš 400 li­go­ni­nė­je dir­ban­čių žmo­nių. Tad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja pa­ni­ką ke­lia ne tik pa­cien­tams, bet ir me­di­kams.Pra­dė­ti nuo mies­tų

Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų aso­cia­ci­ja, ku­riai pri­klau­so ir R. Svei­ka­ta, krei­pė­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją su pa­siū­ly­mais per­žiū­rė­ti re­for­mo­je nu­ma­ty­tus kri­te­ri­jus ir aiš­kiai su­for­mu­luo­ti rei­ka­la­vi­mus li­go­ni­nėms. Ra­jo­nų gy­dy­to­jai mi­nis­te­ri­jai siū­lo re­for­mą pra­dė­ti ne nuo ra­jo­nų, o nuo mies­tų li­go­ni­nių, ku­rios „su­ry­ja“ daug dau­giau lė­šų. Ša­ly­je yra 147 li­go­ni­nės, iš ku­rių 67 – bend­ro pro­fi­lio: 23 iš jų yra di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, 44 – ra­jo­nuo­se ir ap­skri­ty­se. Pas­ta­ro­sioms ski­ria­ma tik 30 pro­c. iš bend­ro pro­fi­lio li­go­ni­nėms ski­ria­mų lė­šų, nors mies­tų li­go­ni­nės su­tei­kia tik 44,1 pro­c. pa­slau­gų, o ra­jo­nų – 55,9 pro­c.

Mi­nis­te­ri­ją su­si­mąs­ty­ti tu­rė­tų pri­vers­ti ir ki­ti ro­dik­liai: 10 tūkst. gy­ven­to­jų mies­tų li­go­ni­nė­se ten­ka 59,8 gy­dy­to­jo, ra­jo­nų li­go­ni­nė­se – 17,3 (3,5 kar­to ma­žiau).

Ta­čiau ra­jo­nų gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai tu­ri ma­žai vil­čių, kad po­li­ti­kai pir­miau­sia ryž­tų­si blo­gin­ti są­ly­gas mies­tų gy­ven­to­jams. Juk jie yra „ar­čiau val­džios“, ga­li reng­ti pi­ke­tus, mi­tin­gus.

O ką da­ry­ti mums, kad iš­sau­go­tu­me Kons­ti­tu­ci­jos ga­ran­tuo­tą tei­sę į gy­dy­mą, kad ga­lė­tu­me su­lauk­ti kva­li­fi­kuo­tos me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos ir kad šiuo­lai­kiš­ką įran­gą tu­rin­ti ra­jo­no li­go­ni­nė ne­tap­tų tik be­jė­giš­ka slau­gos ar glo­bos įstai­ga?


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas