„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-21 06:53

Dalinkitės:  


Atodangos

Me­tas at­si­svei­kin­ti su Par­la­men­to va­do­vu

Jei­gu tik dar pri­si­me­na sa­vo ori­gi­na­liai šo­ki­ruo­jan­čią pro­gra­mą, skelb­tą sie­kiant Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gų, Arū­nas Va­lins­kas tu­rė­tų at­si­sta­ty­din­ti kuo grei­čiau. Per­nai lapk­ri­tį da­bar­ti­nis Par­la­men­to va­do­vas tei­gė ne­tu­rįs pa­grin­do iš­gal­vo­ti ką nors to­bu­les­nio už „de­šim­tį Die­vo įsa­ky­mų“, be to, re­to­riš­kai klau­sė: „Pa­gal­vo­ki­te, ar žmo­nės atei­tų gin­ti to Sei­mo, jei da­bar kil­tų grės­mė (to­kia, kaip 1991-ųjų sau­sio 13-ąją – aut. pa­st.), to­dėl no­riu pa­lin­kė­ti, kad šis Sei­mas ir jo dar­bo ka­den­ci­ja bū­tų pir­mas žings­nis, kad aš­tuo­nio­lik­me­čiai, ku­rie gims, po 18 me­tų verž­tų­si vėl gin­ti šios šven­to­vės.“

Į šį klau­si­mą atė­jo lai­kas at­sa­ky­ti pa­čiam. To­dėl A. Va­lins­ko pa­si­trau­ki­mas iš pa­rei­gų, ko ge­ro, tė­ra pa­sku­ti­nis bū­das jam pa­čiam pa­dė­ti ak­me­nį į Sei­mo au­to­ri­te­to pa­ma­tą. Vi­sa ki­ta jau bus tik to pa­ties pa­ma­to ar­dy­mas. Iš­siaiš­kin­ti su sa­vo bu­vu­siais ir esa­mais bend­ra­žy­giais, jei­gu tik įdo­mu – dar sy­kį įver­tin­ti Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos (TPP) kū­ri­mo ap­lin­ky­bes, tiks­lus ir eu­fo­ri­jas ga­li­ma ir ne vi­sos Lie­tu­vos są­skai­ta. Ne­ly­gu, koks jo as­me­ni­nis san­ty­kis su „de­šim­čia Die­vo įsa­ky­mų“.

Sei­mo pir­mi­nin­ko reak­ci­ja dėl „Lie­tu­vos ry­te“ pa­skelb­tų nuo­trau­kų, esą ro­dan­čių Par­la­men­to va­do­vo są­sa­jas su tik­rais ar ta­ria­mais „su ma­fi­ja su­si­ju­siais as­me­ni­mis“, – ga­li­ma sa­ky­ti, tra­di­ci­nė, kai mun­du­ro che­mi­nio va­ly­mo klau­si­mu krei­pia­ma­si į tei­sė­sau­gos bei spe­cia­lią­sias ins­ti­tu­ci­jas. Iš prin­ci­po ji ne­la­bai ski­ria­si nuo Al­gir­do Bra­zaus­ko „vsio za­ko­no“ (rus. vis­kas tei­sė­ta) ir da­bar, ačiū Die­vui, jau pen­si­jo­je be­siil­sin­čio bu­vu­sio soc­de­mų ly­de­rio iš ko­mu­nis­ti­nių lai­kų im­por­tuo­to su­pra­ti­mo, jog at­sa­ko­my­bė po­li­ti­ko­je ga­li ras­tis tik po re­zul­ta­ty­vaus kri­mi­na­li­nio ty­ri­mo. Sup­rask, po pa­teik­tų bau­džia­mų­jų kal­ti­ni­mų. Dar sy­kį ga­li­ma ste­bė­tis tik dėl to, kad ta­sai so­viet­me­čio pa­žeis­tų sme­ge­nų ru­di­men­tas vie­no­dai vei­kia vi­sus, ku­rie įsi­ku­ria Sei­mo tar­ny­bi­niuo­se apar­ta­men­tuo­se tre­čia­ja­me aukš­te (ten yra Sei­mo pir­mi­nin­ko ka­bi­ne­tas). Net­gi pa­ty­ru­sius ir daug ma­čiu­sius, ta­čiau vos ke­tu­rias­de­šimt­me­tį per­ko­pu­sius šou vers­lo ryk­lius.

Lai­kas at­si­svei­kin­ti bū­tų ir dėl ke­lių ki­tų prie­žas­čių. Man ro­dos, jog šiaip jau aro­gan­tiš­kas Sei­mo pir­mi­nin­kas nuo­šir­džiai ti­kė­jo sa­vo mi­si­ja stip­rin­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mą. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar dėl pa­tir­ties po­li­ti­ko­je sto­kos, o gal ko­kių ki­tų prie­žas­čių daž­nai šios sa­vo­tiš­kai su­pran­ta­mos pa­stan­gos išau­gi­no pa­čius kar­čiau­sius vai­sius. Ka­ras su Sei­me ak­re­di­tuo­tais žur­na­lis­tais, sie­kis bet ko­kia kai­na vie­ną sa­vo bi­čiu­lį pri­trauk­ti ar­čiau val­džios: pir­miau­siai – į Vy­riau­sy­bę, o ne­pa­vy­kus – bent į vie­nos iš ap­skri­čių vir­ši­nin­kus. Tos pa­čios Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­stan­gos grei­čiau­siai ga­lu­ti­nai suar­dė tik po­pu­liz­mo eu­fo­ri­ja su­lip­dy­tą po­li­ti­nį gai­va­lą bei į pir­muo­sius ži­niask­lai­dos po­li­ti­kos pus­la­pius iš­kė­lė vi­so­kius sa­cha­ru­kus, di­nius ir bau­ku­tes. Pa­ga­liau pa­čios koa­li­ci­jos skait­lin­gu­mą, re­gis, su­ma­ži­no iki to­kio mi­ni­mu­mo, dėl ku­rio ne­tru­kus ga­li tek­ti ri­bo­ti jos na­rių pa­si­va­ži­nė­ji­mus po už­sie­nį, be to, or­ga­ni­zuo­ti rim­čiau pa­lie­gu­sių­jų pri­sta­ty­mą į ple­na­ri­nių Sei­mo po­sė­džių sa­lę svar­biau­sių bal­sa­vi­mų me­tu.

Drįs­tu teig­ti, jog net al­gas kar­pan­tis Prem­je­ras to­je vi­suo­me­nės da­ly­je, ku­ri įpra­to skai­ty­ti tik pa­čias pa­trauk­liau­sias ži­niask­lai­dos ant­raš­tes, TV ži­nias žiū­rė­ti tik vie­na aki­mi, o ra­di­ją gir­dė­ti tik vie­na au­si­mi, sunk­me­čiu ne­ke­lia to­kios er­ze­ly­nės, kaip tik­ros ar pra­ma­ny­tos is­to­ri­jos apie fik­ty­viai įdar­bin­tus Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jus ar kai ku­rių TPP bend­ra­žy­gių, iš­si­kraus­tant iš nuo­mo­ja­mo būs­to, iš­mon­tuo­tas du­rų spy­nas ir elekt­ros jun­gik­lius. Var­gu ar tos is­to­ri­jos ap­skri­tai bū­tų iš­vy­du­sios die­nos švie­są, jei­gu ne konf­lik­tas TPP vi­du­je. Vi­są va­sa­rą tar­si šou vers­lo ram­pų švie­so­je vyks­ta dvie­jų pa­na­šaus ly­gio „zvon­kių“ tam­py­mo­si už plau­kų sean­sas. Po­li­tiš­kai sa­do­ma­zo­chis­ti­nis svin­ge­rių va­ka­rė­lis, vyks­tan­tis A. Va­lins­ko su­bur­to­je par­ti­jo­je, nuo šou vers­lo „mui­li­nės“ iš es­mės nie­kuo ne­si­skir­tų. Ži­no­ma, jei­gu ne­kal­bė­tu­me apie par­la­men­ti­nę de­mok­ra­ti­ją, ki­taip ta­riant – ne keis­čiau­sias šios vi­suo­me­nės da­lies pra­mo­gas, o jos vi­sos bu­vi­mą ap­skri­tai.

O iš es­mės A. Va­lins­ko is­to­ri­ja dar kar­tą pa­tvir­ti­na dve­jo­nes: gal vis dėl­to Sei­mo pir­mi­nin­ko – ant­ro­jo pa­gal kons­ti­tu­ci­nį ran­gą vals­ty­bės pa­rei­gū­no – postą ra­šy­tais ar ne­ra­šy­tais įsta­ty­mais me­tas ap­sau­go­ti nuo trum­pa­lai­kio po­li­ti­nio tur­gaus (nuo Ar­tū­ro Pau­laus­ko lai­kų jis ati­ten­ka net ne di­džiau­siai, o „auk­si­nius bal­sus“ val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je tu­rin­čiai Par­la­men­to frak­ci­jai). La­biau at­si­žvel­giant į mi­ni­ma­lios, pvz., bent dvie­jų ka­den­ci­jų dar­bo Sei­me pa­tir­ties, per­ga­lės vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je ir šiaip au­to­ri­te­to vi­suo­me­nė­je kri­te­ri­jus.Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas