„Santaka“ / Policijos komisariate – etatų mažinimo vajus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-21 06:27

Dalinkitės:  


Apylinkės inspektorius Saulius Jurkšas ir Operatyvaus valdymo poskyrio pareigūnas Tadas Siriūnas įsitikinę, kad policija kol kas pajėgi rajone užtikrinti viešąją tvarką, tačiau dėl mažėjančio finansavimo policijos pareigūnai vis dažniau patruliuoti vyksta ne automobiliais, o pėsčiomis.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Policijos komisariate – etatų mažinimo vajus

Eglė KVIESULAITIENĖ

Jau ir taip dir­žus be­si­ver­žian­čiai po­li­ci­jos sis­te­mai pla­nuo­ja­mas dar vie­nas lė­šų kar­py­mas.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas jau po mė­ne­sio ga­li ne­tek­ti 17 eta­tų, o nuo ki­tų me­tų – dar dau­giau.

Pla­nuo­ja­ma­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te ša­lies po­li­ci­jai asig­na­vi­mus, pa­ly­gin­ti su šiais me­tais, nu­ma­ty­ta su­ma­žin­ti dau­giau nei 116 mln. li­tų. Tai reikš­tų, kad nuo ki­tų me­tų vi­so­je ša­ly­je bus su­ma­žin­ta apie 900 po­li­ci­jos įstai­go­se šiuo me­tu dir­ban­čių po­li­ci­jos dar­buo­to­jų.

Apie 75 pro­c. vi­sų dir­ban­čių­jų po­li­ci­jos sis­te­mo­je su­da­ro kri­mi­na­li­nės ir vie­šo­sios po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, to­dėl pa­grin­di­nis ma­ži­ni­mas neiš­ven­gia­mai pa­lies šių pa­da­li­nių dar­buo­to­jus – vie­šo­se vie­to­se tvar­ką ir rim­tį bei eis­mo sau­gu­mą už­tik­ri­nan­čius pir­mi­nės gran­dies pa­rei­gū­nus, nu­si­kals­ta­mų vei­kų ty­rė­jus, mies­tuo­se bei kai­miš­ko­se vie­to­vė­se pre­ven­ci­nį dar­bą at­lie­kan­čius bei pa­gal­bą gy­ven­to­jams tei­kian­čius apy­lin­kių ins­pek­to­rius ir ki­tų pa­da­li­nių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus.

To­kią liūd­ną si­tua­ci­ją pro­gno­zuo­ja į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją su pra­šy­mu pa­di­din­ti asig­na­vi­mus krei­pę­sis Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Be abe­jo, dras­tiš­kas lė­šų kar­py­mas skau­džiau­siai pa­lies jau ir taip dir­žus be­si­ver­žian­čius ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus. Mū­sų ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Gy­lys kal­bė­jo, kad ki­tų me­tų pro­gno­zės ne­džiu­gi­nan­čios, bet pir­miau­sia jie pri­vers­ti gal­vo­ti apie šiuos me­tus. Mat iki spa­lio 1 d. per vi­są ap­skri­tį Ma­ri­jam­po­lės vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas tu­ri pa­nai­kin­ti 61 dar­buo­to­jų eta­tą. Mū­sų ra­jo­nui rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti 17 eta­tų.

Pir­miau­sia su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją ban­do­ma spręs­ti at­si­sa­kant va­ly­to­jų ir kū­ri­kų eta­tų, o šias funk­ci­jas per­duo­dant to­kias pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms. Skel­bia­mi kon­kur­sai, kad kuo pi­giau bū­tų ga­li­ma nu­si­pirk­ti mi­nė­tas pa­slau­gas.

Eta­tų ma­ži­ni­mas pa­lies ne tik pa­gal­bi­nį per­so­na­lą, bet ir pa­rei­gū­nus. Pla­nuo­ja­ma at­si­sa­ky­ti 8 po­li­ci­nin­kų eta­tų. Da­bar ko­mi­sa­ria­to va­do­vas ga­li pa­si­džiaug­ti ne­bent tuo, kad ne­teks at­leis­ti dir­ban­čių žmo­nių: ko­mi­sa­ria­te jau ke­le­rius me­tus trū­ko pa­rei­gū­nų, tad da­bar bus „nu­brauk­ti“ lais­vi eta­tai.

Sup­ran­ta­ma, tau­py­ti ban­do­ma ne tik to­kiu bū­du. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas gau­na kur kas ma­žiau lė­šų kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms, ki­toms bū­ti­noms iš­lai­doms.

– Kri­zė tu­rė­jo ir tei­gia­mų pa­sek­mių, nes vi­sus žmo­nes, taip pat ir pa­rei­gū­nus, iš­mo­kė tau­py­ti, ra­cio­na­liau nau­do­ti lė­šas, – kal­bė­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Gy­lys. – Pa­vyz­džiui, ku­rą ga­li­ma su­tau­py­ti ra­cio­na­liau or­ga­ni­zuo­jant dar­bą. Jei­gu pa­rei­gū­nams rei­kia vyk­ti į ato­kes­nį ra­jo­no kraš­tą, sten­gia­mės vie­no iš­va­žia­vi­mo me­tu at­lik­ti dau­giau dar­bų, koo­pe­ruo­ti tar­ny­bas. Se­niau bū­da­vo taip, kad prieš pie­tus į tą pa­tį kraš­tą va­žiuo­da­vo vie­nas au­to­mo­bi­lis, o po pie­tų – ki­tas. To­dėl kri­zė pri­ver­tė to­bu­lin­ti dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą.

Ko­mi­sa­ria­to va­do­vas pa­ti­ki­no, kad si­tua­ci­ja kol kas tik­rai nė­ra to­kia blo­ga kaip prieš de­šimt­me­tį, kai dėl lė­šų tau­py­mo ko­mi­sa­ria­te bu­vo iš­jung­ti te­le­fo­nai, o po­li­ci­nin­kai vaikš­čio­jo pra­di­lu­sio­mis uni­for­mo­mis. Kol kas pa­kan­ka tau­py­ti ir neiš­lai­dau­ti ten, kur nė­ra la­bai bū­ti­na. Ta­čiau po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas pa­tvir­ti­no, kad žmo­nių prie­kaiš­tai, jog re­čiau pa­rei­gū­nus ma­to kai­muo­se, ato­kiuo­se ra­jo­no kam­pe­liuo­se ir dėl to pa­dau­gė­jo ne­blai­vių vai­ruo­to­jų, yra iš da­lies pa­grįs­ti. Ei­li­nę die­ną re­čiau pa­tru­liuo­ja­ma kai­muo­se – orien­tuo­ja­ma­si į tiks­li­nes po­li­ci­nes prie­mo­nes ke­liuo­se.

Ne­ki­lo ir di­de­lių pro­gno­zuo­tų pro­ble­mų pa­nai­ki­nus Viš­ty­čio ir Pil­viš­kių nuo­va­das. Ta­čiau or­ga­ni­zuo­da­mi dar­bą Viš­ty­čio kraš­te pa­rei­gū­nai da­bar krei­pia dė­me­sį ne­tgi į oro są­ly­gas. Su­ši­lus orams, kai prie eže­ro plūs­te­li dau­giau poil­siau­to­jų, siun­čia­mos di­des­nės pa­jė­gos. Daž­nai sa­vait­ga­liais vil­ka­viš­kie­čiams pa­de­da ir Ma­ri­jam­po­lės VPK pa­tru­liai.

R. Gy­lys pa­ti­ki­no, kad kol kas gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų pa­jus­ti nei­gia­mų po­li­ci­jos tau­py­mo pa­sek­mių. Vi­sas pa­grin­di­nes po­li­ci­jos funk­ci­jas pa­rei­gū­nai su­ge­ba už­tik­rin­ti net ir dis­po­nuo­da­mi kur kas ma­žes­nė­mis lė­šo­mis – tau­po­ma iš vi­di­nių re­zer­vų. Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas ga­ran­ta­vo, kad dar nė vie­nam po­li­ci­jos pa­gal­bos pra­šiu­siam žmo­gui ne­bu­vo at­sa­ky­ta, kad pa­rei­gū­nai neat­vyks, nes ne­tu­ri ben­zi­no. Bet pro­gno­zuo­ti to, kas bus ki­tais me­tais, jei taip dras­tiš­kai su­ma­žės fi­nan­sa­vi­mas, vir­ši­nin­kas ne­si­ry­žo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas