„Santaka“ / Žolinės jomarkas stebino senųjų amatų gausa

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19

Parduoda 3,8 a sodo sklypą Vilkaviškio miesto ribose. Tel. 8 671 02 459.
Galioja iki: 2019-09-28 11:22:43

Parduoda tvarkingą 1 kambario butą Vilkaviškyje (sava pakura, yra visi inžineriniai tinklai, žemės), 15,36 a namų valdos sklypą Nendrių g., Vilkaviškyje, sekciją, prieškambario baldų komplektą, senovinę siuvimo mašiną „Singer“, akordeoną WELTMEISTER (120 bosų). Tel. 8 656 04 768.
Galioja iki: 2019-09-30 10:54:59Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-19 22:14

Dalinkitės:  


Jomarkas Virbalyje unikalus tuo, kad jame savo amatus ir darbus demonstravo tik vietiniai miestelio ir seniūnijos meistrai.

Autoriaus nuotr.


Žolinės jomarkas stebino senųjų amatų gausa

Amatininkai siūlė pa­si­ga­min­ti pa­tiems

Jau tra­di­ci­niu tam­pan­tis Žo­li­nės jo­mar­kas Vir­ba­ly­je šie­met bu­vo su­reng­tas ant­rą kar­tą. Šven­tė pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis mies­te­lio baž­ny­čio­je. Po jų vi­si su­sku­bo į gre­ta šur­mu­liuo­jan­tį jo­mar­ką, ku­rio ati­da­ry­mą kiek su­truk­dė lyg iš ki­bi­ro pra­pliu­pęs lie­tus. Tik jam pa­si­trau­kus, ren­gi­nio ve­dė­jai – bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Sta­nis­lo­vas Lo­pe­ta ir bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Re­na­ta Bu­ra­gie­nė – pa­svei­ki­no vi­sus at­vy­ku­sius. Trum­pai su­pa­žin­di­nę su mies­te­lio is­to­ri­ja, jie pa­kvie­tė pa­si­ner­ti į jo­mar­ko sū­ku­rį.

Skam­bant vie­ti­nio bei kvies­ti­nių an­samb­lių mu­zi­kai, čia sa­vo dir­bi­nius ir vers­lus de­monst­ra­vo dau­gy­bė įvai­rių ama­tų meist­rų bei jų pa­gal­bi­nin­kų. Šven­tė­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti odos ap­dir­bi­mo ir me­džio dro­žė­jų, py­ni­mo vy­te­lė­mis ir vil­nos vė­li­mo, vir­vių vi­ji­mo ir mo­lio ga­mi­nių, mez­gi­mo, nė­ri­mo ir siu­vi­nė­ji­mo bei ki­to­kių rank­dar­bių meist­rų dir­bi­nių. No­rin­tie­ji tu­rė­jo pro­gą pa­ban­dy­ti kai ką pa­si­ga­min­ti pa­tys.„Tre­jen­kos“ gamyba – se­na šei­mos tra­di­ci­ja

Bu­vo pre­kiau­ja­ma ir spe­cia­liai pa­ga­min­tais su­ve­ny­rais: vie­ne­ti­nė­mis Lie­tu­vos tūks­tant­me­čiui skir­to­mis mo­ne­to­mis, Vir­ba­lio is­to­ri­ją me­nan­čiu per­ga­men­tu su ka­ra­lie­nės Bo­nos ant­spau­du ir kt. Vis dėl­to pa­grin­di­niu ren­gi­nio ak­cen­tu ta­po ne pre­ky­ba, o se­nų­jų mies­te­lio bei se­niū­ni­jos ama­tų pri­sta­ty­mas. Per šven­tę bu­vo ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti kir­pyk­lo­je ar pas siu­vė­ją, nuo­tai­kin­gas ma­lū­ni­nin­kas lei­do pa­suk­ti gir­nas, o ša­lia sė­din­tis dai­li­nin­kas pie­šė sve­čių po­rtre­tus ar drau­giš­kus šar­žus.

Ne­nusk­riaus­ti li­ko ir išal­kę jo­mar­ko da­ly­viai – jie ga­lė­jo pa­si­vai­šin­ti įvai­rių rū­šių bly­nais, pa­ra­gau­ti švie­žiai su­muš­to svies­to, su­spaus­to sū­rio ar rie­bios agur­kie­nės. Nors vai­šių ne­trū­ko, ta­čiau vi­si la­biau­siai lau­kė mies­te­lio kle­bo­no do­va­no­to kep­to avi­no. Išt­roš­kę bu­vo pa­gir­dy­ti na­mi­ne gi­ra ar alu­mi. No­rin­tie­ji pa­ra­gau­ti šiek tiek stip­res­nių gė­ri­mų ga­lė­jo pa­ska­nau­ti „Tre­jen­ka“ va­di­na­mos už­pil­ti­nės. Ji to­kį var­dą ga­vo dėl su­dė­ty­je esan­čių tri­jų rū­šių žo­lių, iš ku­rių tik vie­nos pa­va­di­ni­mą ga­lė­jo įvar­dy­ti bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas S. Lo­pe­ta. „Tai – va­le­ri­jo­nas. Kaip va­di­na­si ki­ti du au­ga­lai, net neį­si­vaiz­duo­ju. Pro­se­ne­lė juos va­di­no „vė­žiu­kais“ ir „dzin­ge­liais“, – nu­si­juo­kė pa­šne­ko­vas. – Ma­no pro­se­ne­lė da­rė ši­tą už­pil­ti­nę, vė­liau se­ne­liai, tė­vai, da­bar ir aš tę­siu jų tra­di­ci­ją.“Jo­mar­kai Vir­ba­ly­je vyk­da­vo ir anks­čiau

Kaip pa­sa­ko­jo S. Lo­pe­ta, šis jo­mar­kas yra tar­si aliu­zi­ja į tuos, ku­rie vyk­da­vo prieš dau­gy­bę me­tų. „Vir­ba­lis nuo pat sa­vo įkū­ri­mo bu­vo reikš­min­gas Už­ne­mu­nės pre­ky­bos ir ama­tų cent­ras. Jau XVI am­žiaus pa­bai­go­je čia kas­met šur­mu­liuo­da­vo nuo 4 iki 6 jo­mar­kų. Kaip pa­sa­ko­ja se­no­liai, di­džiau­si vyk­da­vo bū­tent per Žo­li­nę. Šie­met jau ant­rus me­tus iš ei­lės sie­kia­me at­gai­vin­ti šią gra­žią tra­di­ci­ją“, – kal­bė­jo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas.

Jis tei­gė, kad se­no­vė­je mies­to aikš­tė­je įsi­kū­ru­sia­me tur­gu­je pre­kia­vo įvai­rių ama­tų meist­rai: kal­viai, ke­pė­jai, kar­šė­jai, gink­li­nin­kai, pei­li­nin­kai, bat­siu­viai, siu­vė­jai ir kt. Šių die­nų jo­mar­kas, anot pa­šne­ko­vo, sten­gia­si ly­giuo­tis į tuos, ku­rie vyk­da­vo prieš ke­lis šimt­me­čius.Nes­kai­čia­vo nei sa­vo lai­ko, nei pi­ni­gų

Pak­laus­tas, kam ki­lo idė­ja at­gai­vin­ti jo­mar­kų tra­di­ci­ją, S. Lo­pe­ta ne­ga­lė­jo konk­re­čiai at­sa­ky­ti. Anot jo, vi­sa bend­ruo­me­nė yra ini­cia­ty­vi ir nė­ra to vie­no, ku­riam bū­tų ga­li­ma pri­skir­ti vi­sus nuo­pel­nus. „Yra bran­duo­lys žmo­nių, ku­rie rei­ka­lui esant vi­sa­da pa­de­da ne­skai­čiuo­da­mi nei sa­vo lai­ko, nei pi­ni­gų. Vi­si esa­me bend­ra­min­čiai. Šį­kart taip pat vi­si kar­tu nu­spren­dė­me, kad jo­mar­kas pri­va­lo bū­ti at­gai­vin­tas“, – kal­bė­jo vy­riš­kis.

Jis pa­si­džiau­gė, kad mies­te­lio bend­ruo­me­nė nuo­lat ple­čia­si. Anot jo, vos įsi­kū­ru­si, ji vie­ni­jo apie 30 žmo­nių, da­bar – jau per 100. „Mes nuo­la­tos or­ga­ni­zuo­ja­me įvai­rius ren­gi­nius, sten­gia­mės įtrauk­ti tiek jau­nus, tiek se­nus. Mies­te­ly­je yra mo­te­rų, ra­šan­čių ei­lė­raš­čius, – jos kvie­čia į poe­zi­jos va­ka­rus. Kle­bo­nas per ad­ven­tą kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį or­ga­ni­zuo­ja bend­ruo­me­nės pa­si­sė­dė­ji­mus, ren­gia­mos „tri­jų kar­tų dis­ku­si­jos“, ku­rių me­tu vai­kai, tė­vai ir se­ne­liai da­li­ja­si sa­vo pa­tir­ti­mi“, – džiau­gė­si bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas.Leista dalyvauti tik saviems meistrams

Šis jo­mar­kas uni­ka­lus tuo, kad ja­me sa­vo ama­tus ir dar­bus de­monst­ra­vo tik vie­ti­niai mies­te­lio bei se­niū­ni­jos meist­rai. „Bu­vo daug no­rin­čių­jų, ku­rie sie­kė at­vež­ti ba­tu­tus, įvai­rius at­rak­cio­nus, bet mes neį­si­lei­do­me, ki­taip bū­tu­me pra­ra­dę sa­vi­tą dva­sią“, – tei­gė S. Lo­pe­ta.

Vy­riš­kis ti­ki­si, kad at­gims­tan­ti jo­mar­kų tra­di­ci­ja gy­vuos dar ne vie­nus me­tus. Pa­sak jo, per­nai gana ne­drą­siai į pro­jek­tą žiū­rė­ję vie­ti­niai ama­ti­nin­kai šie­met su džiaugs­mu pa­tys siū­lė­si pri­si­dė­ti. Net bu­vo bi­jo­ma­si, kad vi­siems neuž­teks vie­tos mies­te­lio aikš­tė­je, ta­čiau taip neat­si­ti­ko.

Šven­tė­je ne­trū­ko nei ama­ti­nin­kų, nei sve­čių. Se­niau­siam meist­rui Vin­cui Juš­ke­vi­čiui – 93 me­tai. Šie­met su žmo­na dei­man­ti­nes ves­tu­ves at­šven­tęs se­no­lis ener­gin­gais mos­tais de­monst­ra­vo vir­vių py­ni­mo me­ną, ku­ris pri­trau­kė di­džiu­lį bū­rį smal­suo­lių. Su­si­do­mė­ji­mo sty­giu­mi ne­ga­lė­jo skųs­tis nė vie­nas ama­ti­nin­kas – dėl di­džiu­lės žmo­nių mi­nios prie kai ku­rių net bu­vo sun­ku pri­siar­tin­ti.

Vi­si sve­čiai ir da­ly­viai džiau­gė­si pa­vy­ku­sia šven­te ir ki­tais me­tais ža­dė­jo dar įspū­din­ges­nį re­gi­nį.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Teismo nubaustos valdininkės kaltos nesijaučia
* Šeimos kortelės lengvatų žmonės nori arčiau namų
* Uogų ir daržovių augintojai galvoja apie ūkio plėtrą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar šį rudenį buvote grybauti?
Taip, ir ne kartą.
Sykį jau grybavau.
Dar tik planuoju.
Nebuvau ir nesiruošiu.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas