„Santaka“ / Iš darbo atleidžiami seniūnijų žemėtvarkininkai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-19 06:25

Dalinkitės:  


Į Vilkaviškio rajono žemėtvarkos skyrių iš visų seniūnijų vežamos bylos, kurios archyve jau netelpa į lentynas ir yra kraunamos ant grindų.

Autorės nuotr.


Iš darbo atleidžiami seniūnijų žemėtvarkininkai

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Tau­py­mo va­jus ir įsi­bė­gė­jan­ti ap­skri­čių re­for­ma pir­muo­sius mū­sų ra­jo­ne pa­lie­tė Že­mėt­var­kos sky­riaus spe­cia­lis­tus. Nuo rug­sė­jo jų ne­be­liks vi­so­se Vil­ka­viš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jo­se.

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kės Bi­ru­tės Ka­že­mė­kai­tės 2009 m. bir­že­lio 22 d. įsa­ky­mu yra nu­ma­ty­ta vi­so­je ap­skri­ty­je at­lik­ti struk­tū­ri­nius pa­kei­ti­mus ir pa­nai­kin­ti kai ku­rias pa­rei­gy­bes. Reor­ga­ni­za­ci­ja vyks dviem eta­pais: nuo rugp­jū­čio 31 d. ir nuo spa­lio 31 d. Iš nu­ma­ty­tų at­leis­ti dar­buo­to­jų 46 žmo­nės dir­ba Že­mės tvar­ky­mo de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niuo­se že­mėt­var­kos sky­riuo­se.

Kaip jau ra­šė­me („San­ta­ka“, Nr. 85), Vy­riau­sy­bė už­si­mo­jo įgy­ven­din­ti ap­skri­čių re­for­mą. Ne­be­liks de­šim­ties da­bar­ti­nių ap­skri­čių, bet bus įgy­ven­din­tas ki­tas pla­nas – ša­lis su­skirs­ty­ta į tris re­gio­nus, pa­lie­kant at­ski­rą vie­ne­tą – Vil­nių. Pla­nuo­ja­ma, kad di­des­nio­ji da­lis da­bar ap­skri­ty­se vyk­do­mų funk­ci­jų bus per­duo­ta sa­vi­val­dy­bėms.

Sei­mo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­riai nuo ki­tų me­tų nai­kin­ti ap­skri­tis ap­si­spren­dė jau ko­vą. Siū­lo­ma nai­kin­ti 27 iš 169 da­bar­ti­nių ap­skri­čių funk­ci­jų. Že­mėt­var­ka ar te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mu už­sii­man­tys dar­buo­to­jai vė­liau tu­rė­tų bū­ti per­kel­ti į stei­gia­mą Že­mės ūkio fon­dą prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, gal­būt da­lis dirbs te­ri­to­ri­niuo­se Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niuo­se. Ki­tos funk­ci­jos kar­tu su dar­buo­to­jais bus per­duo­tos sa­vi­val­dy­bėms ar mi­nis­te­ri­joms.

Ar bus priim­ti į nau­ją pa­val­du­mą įga­vu­sias įstai­gas tie pa­tys dar­buo­to­jai, nie­kas ne­ga­ran­tuo­ja ir net ne­sii­ma to da­ry­ti.

Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no eko­no­mi­kos, so­cia­li­nio vys­ty­mo, tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vir­gi­ni­ja Sa­muo­lie­nė in­for­ma­vo, kad tai nė­ra vien mū­sų ap­skri­ties pro­ble­ma. Mat dar­buo­to­jų skai­čius že­mėt­var­kos sky­riuo­se ma­ži­na­mas vi­so­je ša­ly­je. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis šių skau­džių prie­mo­nių ėmė­si vė­liau­siai, dar vis bu­vo ieš­ko­ma ga­li­my­bių iš­sau­go­ti dir­ban­čius žmo­nes. De­ja, ne­sant lė­šų, to pa­da­ry­ti neį­ma­no­ma.

Pa­sak V. Sa­muo­lie­nės, gy­ven­to­jus ap­tar­naus sa­vi­val­dy­bė­se esan­tys ap­skri­ties že­mėt­var­kos sky­riai.

Ka­dan­gi Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je že­mės re­for­ma įvyk­dy­ta jau apie 99,7 pro­c., o vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai že­mės re­for­mai, že­mės ūkio ins­ti­tu­ci­jų iš­lai­ky­mui, vals­ty­bės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mui ir ki­tų pro­gra­mų vyk­dy­mui ge­ro­kai su­ma­žin­ti, te­ko pra­dė­ti tau­py­ti nuo tų, ku­rie spar­čiau­siai at­li­ko sa­vo dar­bą ir yra ma­žiau­siai rei­ka­lin­gi. To­kie pa­kei­ti­mai da­ro­mi va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu.

At­lei­di­mo la­pe­lius jau ga­vu­siems, bet sa­vo pa­var­džių skelb­ti ne­no­rė­ju­siems Že­mėt­var­kos sky­riaus dar­buo­to­jams ne tik gai­la sa­vo dar­bo vie­tų – jiems rū­pi, koks li­ki­mas iš­tiks nau­jai su­re­mon­tuo­tus ka­bi­ne­tus ir tik sau­sį at­nau­jin­tą kom­piu­te­ri­nę įran­gą.

Pa­sak V. Sa­muo­lie­nės, at­sa­ky­mas pa­pras­tas. Ka­dan­gi tur­tas yra Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos ba­lan­se, tai ten ir liks, kol bus nu­spręs­ta, kur jį pa­nau­do­ti. Ga­li bū­ti, kad kai su­si­kurs Na­cio­na­li­nio že­mės fon­do koks nors re­gio­ni­nis pa­da­li­nys, tur­tas bus per­duo­tas jam.

Nors Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba nuo­lat tei­gia, jog dėl re­for­mos žmo­nės ne­nu­ken­tės, vis dėl­to ne­pa­to­gu­mų bus. La­bai gai­la, bet dėl kiek­vie­nos pa­žy­mos kai­mo žmo­nėms teks va­žiuo­ti į Vil­ka­viš­kį.

Kol kas dar spren­džia­ma, ar pa­lik­ti že­mėt­var­ki­nin­ką di­džiau­sio­je ra­jo­ne Pil­viš­kių se­niū­ni­jo­je. Kiek sa­vi­val­dy­bė­se liks že­mėt­var­ki­nin­kų, tiks­lūs skai­čiai šiuo me­tu nė­ra aiš­kūs, nes bū­tent jos, pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, tu­rės pe­rim­ti ir iš­lai­ky­ti že­mėt­var­ką.

Kaip tei­gė ap­skri­ties vir­ši­nin­kė Bi­ru­tė Ka­že­mė­kai­tė, pa­si­ta­ri­mų Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je me­tu aiš­kė­ja, kad sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­ja pa­si­lik­ti mi­ni­ma­lų šių dar­buo­to­jų skai­čių. Dar kaž­kiek dar­buo­to­jų rei­kės ku­ria­ma­m na­cio­na­li­nia­m Že­mės ūkio fon­dui. Pa­sak Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kės, vyks ne­ma­ža at­ran­ka. Dirb­ti fon­de bus at­ren­ka­mi dar­bo pa­tir­tį ir tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys spe­cia­lis­tai, nes da­bar že­mėt­var­ki­nin­kais dir­bo ir zoo­tech­ni­kai, ir mo­ky­to­jai, ir ne­tgi me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos la­bo­ran­to spe­cia­ly­bę tu­rin­tys as­me­nys. Taip pat sa­vi­val­dy­bių že­mėt­var­kos sky­riuo­se ne­liks bu­hal­te­rių.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne įsi­kū­ru­sia­me Že­mėt­var­kos sky­riu­je nuo­tai­kos liūd­nos. Pa­kal­bin­ta ato­sto­gau­jan­tį ve­dė­ją Sta­nis­lo­vą Krav­čen­ką pa­va­duo­jan­ti Vi­li­ja Be­lo­za­rie­nė sa­kė, kad šiuo me­tu at­lei­di­mo la­pe­lius tu­ri vi­si dar­buo­to­jai. Kas liks dirb­ti – neaiš­ku. Kol kas ži­no­ma tiek, kad nau­jai stei­gia­ma­me Že­mės tvar­ky­mo sky­riu­je liks 11 eta­tų. Tik­rai ne­bebus vai­ruo­to­jo, va­ly­to­jos. Iki šiol vien Vil­ka­viš­ky­je dir­bo 16 žmo­nių, dar aš­tuo­ni – se­niū­ni­jo­se.

Šiuo me­tu tik iki rug­sė­jo dirb­sian­tys že­mėt­var­ki­nin­kai dar sten­gia­si pa­dė­ti be­si­krei­pian­tiems žmo­nėms, nors iš se­niū­ni­jų jau ve­ža­mi bal­dai, by­los. Nie­ko neį­ma­no­ma taip pa­pras­tai su­ras­ti pa­di­dė­ju­sio­je do­ku­men­tų krū­vo­je.

Že­mėt­var­ki­nin­kai sa­vo ka­bi­ne­tuo­se gy­ve­na ne­ri­mo nuo­tai­ko­mis. Net ir vėl priim­tiems į dar­bą žmo­nėms teks su­kti gal­vas, kaip nu­si­gau­ti iki ob­jek­tų. Dar­bo krū­vis pa­di­dės dau­giau nei dvi­gu­bai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas