„Santaka“ / Iš darbo atleidžiami seniūnijų žemėtvarkininkai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-19 06:25

Dalinkitės:  


Į Vilkaviškio rajono žemėtvarkos skyrių iš visų seniūnijų vežamos bylos, kurios archyve jau netelpa į lentynas ir yra kraunamos ant grindų.

Autorės nuotr.


Iš darbo atleidžiami seniūnijų žemėtvarkininkai

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Tau­py­mo va­jus ir įsi­bė­gė­jan­ti ap­skri­čių re­for­ma pir­muo­sius mū­sų ra­jo­ne pa­lie­tė Že­mėt­var­kos sky­riaus spe­cia­lis­tus. Nuo rug­sė­jo jų ne­be­liks vi­so­se Vil­ka­viš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jo­se.

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kės Bi­ru­tės Ka­že­mė­kai­tės 2009 m. bir­že­lio 22 d. įsa­ky­mu yra nu­ma­ty­ta vi­so­je ap­skri­ty­je at­lik­ti struk­tū­ri­nius pa­kei­ti­mus ir pa­nai­kin­ti kai ku­rias pa­rei­gy­bes. Reor­ga­ni­za­ci­ja vyks dviem eta­pais: nuo rugp­jū­čio 31 d. ir nuo spa­lio 31 d. Iš nu­ma­ty­tų at­leis­ti dar­buo­to­jų 46 žmo­nės dir­ba Že­mės tvar­ky­mo de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niuo­se že­mėt­var­kos sky­riuo­se.

Kaip jau ra­šė­me („San­ta­ka“, Nr. 85), Vy­riau­sy­bė už­si­mo­jo įgy­ven­din­ti ap­skri­čių re­for­mą. Ne­be­liks de­šim­ties da­bar­ti­nių ap­skri­čių, bet bus įgy­ven­din­tas ki­tas pla­nas – ša­lis su­skirs­ty­ta į tris re­gio­nus, pa­lie­kant at­ski­rą vie­ne­tą – Vil­nių. Pla­nuo­ja­ma, kad di­des­nio­ji da­lis da­bar ap­skri­ty­se vyk­do­mų funk­ci­jų bus per­duo­ta sa­vi­val­dy­bėms.

Sei­mo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­riai nuo ki­tų me­tų nai­kin­ti ap­skri­tis ap­si­spren­dė jau ko­vą. Siū­lo­ma nai­kin­ti 27 iš 169 da­bar­ti­nių ap­skri­čių funk­ci­jų. Že­mėt­var­ka ar te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mu už­sii­man­tys dar­buo­to­jai vė­liau tu­rė­tų bū­ti per­kel­ti į stei­gia­mą Že­mės ūkio fon­dą prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, gal­būt da­lis dirbs te­ri­to­ri­niuo­se Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niuo­se. Ki­tos funk­ci­jos kar­tu su dar­buo­to­jais bus per­duo­tos sa­vi­val­dy­bėms ar mi­nis­te­ri­joms.

Ar bus priim­ti į nau­ją pa­val­du­mą įga­vu­sias įstai­gas tie pa­tys dar­buo­to­jai, nie­kas ne­ga­ran­tuo­ja ir net ne­sii­ma to da­ry­ti.

Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no eko­no­mi­kos, so­cia­li­nio vys­ty­mo, tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vir­gi­ni­ja Sa­muo­lie­nė in­for­ma­vo, kad tai nė­ra vien mū­sų ap­skri­ties pro­ble­ma. Mat dar­buo­to­jų skai­čius že­mėt­var­kos sky­riuo­se ma­ži­na­mas vi­so­je ša­ly­je. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis šių skau­džių prie­mo­nių ėmė­si vė­liau­siai, dar vis bu­vo ieš­ko­ma ga­li­my­bių iš­sau­go­ti dir­ban­čius žmo­nes. De­ja, ne­sant lė­šų, to pa­da­ry­ti neį­ma­no­ma.

Pa­sak V. Sa­muo­lie­nės, gy­ven­to­jus ap­tar­naus sa­vi­val­dy­bė­se esan­tys ap­skri­ties že­mėt­var­kos sky­riai.

Ka­dan­gi Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je že­mės re­for­ma įvyk­dy­ta jau apie 99,7 pro­c., o vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai že­mės re­for­mai, že­mės ūkio ins­ti­tu­ci­jų iš­lai­ky­mui, vals­ty­bės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mui ir ki­tų pro­gra­mų vyk­dy­mui ge­ro­kai su­ma­žin­ti, te­ko pra­dė­ti tau­py­ti nuo tų, ku­rie spar­čiau­siai at­li­ko sa­vo dar­bą ir yra ma­žiau­siai rei­ka­lin­gi. To­kie pa­kei­ti­mai da­ro­mi va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu.

At­lei­di­mo la­pe­lius jau ga­vu­siems, bet sa­vo pa­var­džių skelb­ti ne­no­rė­ju­siems Že­mėt­var­kos sky­riaus dar­buo­to­jams ne tik gai­la sa­vo dar­bo vie­tų – jiems rū­pi, koks li­ki­mas iš­tiks nau­jai su­re­mon­tuo­tus ka­bi­ne­tus ir tik sau­sį at­nau­jin­tą kom­piu­te­ri­nę įran­gą.

Pa­sak V. Sa­muo­lie­nės, at­sa­ky­mas pa­pras­tas. Ka­dan­gi tur­tas yra Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos ba­lan­se, tai ten ir liks, kol bus nu­spręs­ta, kur jį pa­nau­do­ti. Ga­li bū­ti, kad kai su­si­kurs Na­cio­na­li­nio že­mės fon­do koks nors re­gio­ni­nis pa­da­li­nys, tur­tas bus per­duo­tas jam.

Nors Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba nuo­lat tei­gia, jog dėl re­for­mos žmo­nės ne­nu­ken­tės, vis dėl­to ne­pa­to­gu­mų bus. La­bai gai­la, bet dėl kiek­vie­nos pa­žy­mos kai­mo žmo­nėms teks va­žiuo­ti į Vil­ka­viš­kį.

Kol kas dar spren­džia­ma, ar pa­lik­ti že­mėt­var­ki­nin­ką di­džiau­sio­je ra­jo­ne Pil­viš­kių se­niū­ni­jo­je. Kiek sa­vi­val­dy­bė­se liks že­mėt­var­ki­nin­kų, tiks­lūs skai­čiai šiuo me­tu nė­ra aiš­kūs, nes bū­tent jos, pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, tu­rės pe­rim­ti ir iš­lai­ky­ti že­mėt­var­ką.

Kaip tei­gė ap­skri­ties vir­ši­nin­kė Bi­ru­tė Ka­že­mė­kai­tė, pa­si­ta­ri­mų Na­cio­na­li­nė­je že­mės tar­ny­bo­je me­tu aiš­kė­ja, kad sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­ja pa­si­lik­ti mi­ni­ma­lų šių dar­buo­to­jų skai­čių. Dar kaž­kiek dar­buo­to­jų rei­kės ku­ria­ma­m na­cio­na­li­nia­m Že­mės ūkio fon­dui. Pa­sak Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kės, vyks ne­ma­ža at­ran­ka. Dirb­ti fon­de bus at­ren­ka­mi dar­bo pa­tir­tį ir tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys spe­cia­lis­tai, nes da­bar že­mėt­var­ki­nin­kais dir­bo ir zoo­tech­ni­kai, ir mo­ky­to­jai, ir ne­tgi me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos la­bo­ran­to spe­cia­ly­bę tu­rin­tys as­me­nys. Taip pat sa­vi­val­dy­bių že­mėt­var­kos sky­riuo­se ne­liks bu­hal­te­rių.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne įsi­kū­ru­sia­me Že­mėt­var­kos sky­riu­je nuo­tai­kos liūd­nos. Pa­kal­bin­ta ato­sto­gau­jan­tį ve­dė­ją Sta­nis­lo­vą Krav­čen­ką pa­va­duo­jan­ti Vi­li­ja Be­lo­za­rie­nė sa­kė, kad šiuo me­tu at­lei­di­mo la­pe­lius tu­ri vi­si dar­buo­to­jai. Kas liks dirb­ti – neaiš­ku. Kol kas ži­no­ma tiek, kad nau­jai stei­gia­ma­me Že­mės tvar­ky­mo sky­riu­je liks 11 eta­tų. Tik­rai ne­bebus vai­ruo­to­jo, va­ly­to­jos. Iki šiol vien Vil­ka­viš­ky­je dir­bo 16 žmo­nių, dar aš­tuo­ni – se­niū­ni­jo­se.

Šiuo me­tu tik iki rug­sė­jo dirb­sian­tys že­mėt­var­ki­nin­kai dar sten­gia­si pa­dė­ti be­si­krei­pian­tiems žmo­nėms, nors iš se­niū­ni­jų jau ve­ža­mi bal­dai, by­los. Nie­ko neį­ma­no­ma taip pa­pras­tai su­ras­ti pa­di­dė­ju­sio­je do­ku­men­tų krū­vo­je.

Že­mėt­var­ki­nin­kai sa­vo ka­bi­ne­tuo­se gy­ve­na ne­ri­mo nuo­tai­ko­mis. Net ir vėl priim­tiems į dar­bą žmo­nėms teks su­kti gal­vas, kaip nu­si­gau­ti iki ob­jek­tų. Dar­bo krū­vis pa­di­dės dau­giau nei dvi­gu­bai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas