„Santaka“ / Buvęs Seimo narys A. Ivanauskas nusikaltime dalyvavo tiesiogiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-17 06:46

Dalinkitės:  


Prekybos nekilnojamuoju turtu verslą Vilkaviškyje turėjęs ir iš mūsų rajono į Seimą išrinktas Algirdas Ivanauskas noriai dalyvaudavo įvairiuose vilkaviškiečių renginiuose.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Buvęs Seimo narys A. Ivanauskas nusikaltime dalyvavo tiesiogiai

„San­ta­ko­je“ ra­šė­me, kad lie­pos 31 d. Vil­niaus 3-ia­sis apy­lin­kės teis­mas mė­ne­siui lei­do suim­ti po­li­ti­nę kar­je­rą mū­sų ra­jo­ne pra­dė­ju­sį praė­ju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rį Al­gir­dą Iva­naus­ką. Bu­vęs po­li­ti­kas, Vil­ka­viš­ky­je tu­rė­jęs pre­ky­bos ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu vers­lą, įta­ria­mas su­kčia­vi­mu. In­ter­ne­ti­nio po­rta­lo „Del­fi” žur­na­lis­tams nu­si­kal­ti­mą ty­rę sos­ti­nės pa­rei­gū­nai at­sklei­dė, kaip įta­ria­ma­sis bu­vo su­čiup­tas.Pas­te­bė­jo kai­my­nai

Į nu­si­kal­ti­mą įsi­vė­lęs praė­ju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo Ope­ra­ty­vi­nės veik­los par­la­men­ti­nės kont­ro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas bei Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Al­gir­das Iva­naus­kas bu­vo su­lai­ky­tas tuo­met, kai drau­ge su gru­pe su­kčių ban­dė par­duo­ti mi­ru­sio aso­cia­laus as­mens bu­tą Vil­niu­je, Laz­dy­nuo­se. Pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad A. Iva­naus­kas nu­si­kal­ti­me da­ly­va­vo tie­sio­giai, jis bu­vo su­lai­ky­tas nu­si­kal­ti­mo vie­to­je.

Ta­čiau pra­lob­ti iš sve­ti­mo tur­to ban­džiu­sius afe­ris­tus pra­žu­dė įta­rūs din­gu­sio gir­tuok­lio kai­my­nai, pa­ste­bė­ję bu­te šei­mi­nin­kau­jan­čius sve­ti­mus žmo­nes.

Dvie­jų kam­ba­rių bu­tą Laz­dy­nuo­se iš tė­vų pa­vel­dė­jęs jau­nas vy­ras din­go prieš pus­me­tį, praė­ju­sių me­tų gruo­dį. Ka­dan­gi su pra­si­gė­ru­siu, deg­ra­da­vu­siu žmo­gu­mi gi­mi­nai­čiai ven­gė bend­rau­ti, jo nie­kas ne­pa­si­ge­do, ne­si­krei­pė į po­li­ci­ją. Gat­vė­je mi­ręs vy­ras bu­vo pa­lai­do­tas kaip neat­pa­žin­tas as­muo.

Pu­sę me­tų jo ne­ma­čiu­siems kai­my­nams pa­si­da­rė keis­ta, kai din­gu­sio­jo bu­te lie­pos pa­bai­go­je ėmė šei­mi­nin­kau­ti kaž­ko­kie žmo­nės: lan­dy­ne pa­vers­tas bu­tas bu­vo tvar­ko­mas, iš­ne­ša­mi bal­dai, šiukš­lės ir t. t. Apie tai jie pra­ne­šė din­gu­sio­jo gi­mi­nai­čiams. Vie­nas iš jų ėmė aiš­kin­tis, kas vyks­ta. Net­ru­kus jis su­ži­no­jo, kad gi­mi­nai­tis ne­gy­vas – at­pa­ži­no jį pa­gal nuo­trau­ką (vi­si neat­pa­žin­ti la­vo­nai fo­tog­ra­fuo­ja­mi). Be­siaiš­kin­da­mi to­liau gi­mi­nės su­ži­no­jo, kad mi­ru­sio­jo bu­tas par­duo­da­mas – in­ter­ne­te ra­do skel­bi­mą. Gi­mi­nai­tis tą pa­čią die­ną, lie­pos 28-ąją, krei­pė­si į po­li­ci­ją. Ty­ri­mo ėmė­si Vil­niaus po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus (ENTS) pa­rei­gū­nai.Afe­ris­tai sku­bė­jo

Pa­sak pa­rei­gū­nų, rei­kė­jo sku­bė­ti, nes bu­vo aiš­ku, jog afe­ris­tai ir­gi sku­ba kuo grei­čiau bu­tą par­duo­ti – tai įma­no­ma pa­da­ry­ti, kol gy­ven­to­jų re­gist­re prie bu­to sa­vi­nin­ko pa­var­dės neat­si­ra­do žy­ma apie jo mir­tį. Ant­raip no­ta­ras ne­pat­vir­tin­tų pirkimo–pardavimo su­tar­ties. Be to, pa­rei­gū­nai ne­no­rė­jo, kad koks nors nie­ko neį­ta­rian­tis pir­kė­jas pra­ras­tų sa­vo pi­ni­gus. Net ir sunk­me­čiu ga­lė­jo at­si­ras­ti pa­gei­dau­jan­čių įsi­gy­ti šį ap­leis­tą, ta­čiau la­bai pi­giai par­duo­da­mą bu­tą – par­da­vė­jai bu­vo nu­ro­dę 90 tūkst. li­tų kai­ną.

To­dėl jau ki­tą die­ną, at­li­kę pa­ren­gia­muo­sius dar­bus ir su­rin­kę rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, ENTS pa­rei­gū­nai pra­dė­jo ope­ra­ci­ją. Vie­nas iš jų, ap­si­me­tęs pir­kė­ju, pa­skam­bi­no skel­bi­me nu­ro­dy­tu nu­me­riu. Paaiš­kė­jo, kad bu­tą par­da­vi­nė­ja „sa­vi­nin­ko įga­lio­tas as­muo“.

„Pir­kė­jas“ nu­va­žia­vo į Laz­dy­nus. Bu­te jo lau­kė „įga­lio­ta­sis“ as­muo ir dar vie­nas vy­ras. Ap­žiū­rė­jęs ap­tvar­ky­tą lan­dy­nę ta­ria­mas „pir­kė­jas“ pa­reiš­kė, jog bu­tas jam pa­ti­kęs ir jis jį tur­būt pirk­siąs. Par­da­vė­jai jį sku­bi­no ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti, nes pi­giai par­duo­da­mo bu­to esą no­ri la­bai daug pir­kė­jų. Pa­rei­gū­nui pa­reiš­kus, jog nu­spren­dė bu­tą pirk­ti, par­da­vė­jai pa­rei­ka­la­vo 9 tūkst. li­tų rank­pi­ni­gių. Ta­čiau su su­kčiais bend­ra­vęs ENTS pa­rei­gū­nas nu­si­de­rė­jo iki 5 tūkst. li­tų. Par­da­vė­jai pi­ni­gus lie­pė at­vež­ti per va­lan­dą. Jie su­ta­rė, kad pas no­ta­rą pirkimo–pardavimo su­tar­tį pa­si­ra­šys jau ki­tą die­ną.Su­lai­kė nu­si­kal­ti­mo vie­to­je

Išė­jęs iš na­mo po­li­ci­nin­kas pa­ste­bė­jo dar vie­ną as­me­nį, ste­bė­ju­sį jį iš au­to­mo­bi­lio. Vy­ras ku­rį lai­ką se­kė va­žiuo­jan­tį pa­rei­gū­ną, kol šiam pa­vy­ko at­si­kra­ty­ti „uo­de­gos“. Kol ta­ria­mas pir­kė­jas „rin­ko“ rank­pi­ni­gius, par­da­vė­jai jam ke­le­tą kar­tų skam­bi­no ra­gin­da­mi pa­sku­bė­ti.

Pas juos po­li­ci­nin­kas grį­žo su „žmo­na“, ku­ri pa­si­li­ko au­to­mo­bi­ly­je. „Žmo­na” au­to­mo­bi­ly­je li­ko ne­va su pi­ni­gais, ku­riuos at­ne­šian­ti į bu­tą, kai bus su­ra­šy­ta rank­pi­ni­gių su­mo­kė­ji­mo su­tar­tis (ty­rė­jams tai ta­po dar vie­nu įkal­čiu).

Pa­si­ra­šius šią įta­ria­mo­jo ran­ka su­ra­šy­tą su­tar­tį, „pir­kė­jas“ pa­skam­bi­no ma­ši­no­je ne­va lau­ku­siai „žmo­nai“. Bet, nu­si­kal­tė­lių siau­bui, vie­toj jos į bu­tą atė­jo ant­ran­kiais ne­ši­ni po­li­ci­nin­kai. Tuo pa­čiu me­tu su­lai­ky­tas ir au­to­mo­bi­ly­je lau­kęs ste­bė­to­jas. Pas jį ras­ti mi­ru­sio bu­to sa­vi­nin­ko as­mens ir ki­ti do­ku­men­tai.

Pa­rei­gū­nai, pa­sa­ko­ję apie šią ope­ra­ci­ją, kol kas ne­no­ri at­skleis­ti, ku­ris iš šios tri­ju­lės yra bu­vęs po­li­ti­kas A. Iva­naus­kas. Bet jie pa­tvir­ti­na, kad eks­par­la­men­ta­ras bu­vo su­lai­ky­tas nu­si­kal­ti­mo vie­to­je.

Tą pa­čią die­ną bu­vo su­lai­ky­tas ir ket­vir­tas įta­ria­ma­sis – jau­nas vy­ras, pa­na­šus į mi­ru­sį bu­to sa­vi­nin­ką. Jis su mi­ru­sio­jo pa­su vai­di­no bu­to sa­vi­nin­ką pas no­ta­rą tvar­kant do­ku­men­tus (įga­lio­ji­mą par­duo­ti bu­tą ir kt.).

Vi­si ke­tu­ri bu­vo suim­ti lie­pos 31 d. Dar vie­nas įta­ria­ma­sis bu­vo ieš­ko­mas. Jis su­čiup­tas praė­ju­sį sa­vait­ga­lį, o pir­ma­die­nį teis­mas lei­do jį suim­ti. Tai pas bu­to sa­vi­nin­ką daž­nai lan­ky­da­vę­sis bi­čiu­lis, ku­ris nau­do­da­vo­si bu­tu ka­da pa­no­rė­jęs, net ir ne­sant na­mie šei­mi­nin­kui. Šis žmo­gus iš bu­to paė­mė sa­vi­nin­ko do­ku­men­tus, ku­riuos kar­tu su rak­tais per­da­vė afe­ris­tams.Pa­reng­ta pa­gal

„Del­fi“ in­for­ma­ci­ją


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas