„Santaka“ / Naujoji tvarka vers susimąstyti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-05 11:00:15

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų žemės sklypą namui statyti Vilkaviškyje (soduose, aplink ežerą, 10–30 a). Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-09-05 12:59:48Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-17 06:44

Dalinkitės:  


Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tas Eval­das Ra­gi­nis pa­tei­kė duo­me­nis, jog 15 vil­ka­viš­kie­čių, ku­rie pa­žy­mė­ji­mus pra­ra­do jau po lie­pos 1 d., tu­rės lan­ky­ti nau­juo­sius vai­ruo­to­jų pa­pil­do­mo mo­ky­mo kur­sus.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Naujoji tvarka vers susimąstyti

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ne­se­niai įsi­ga­lio­ju­si nau­ja vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo atė­mi­mo ir grą­ži­ni­mo tvar­ka tu­rė­tų pri­vers­ti su­si­mąs­ty­ti lin­ku­siuo­sius pa­žei­di­nė­ti eis­mo tai­syk­les. Mat no­rint at­siim­ti pra­ras­tą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą teks lan­ky­ti pa­pil­do­mo mo­ky­mo kur­sus, ku­rie kai­nuo­ja ne taip jau pi­giai.To­li ir bran­gu

Mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo atė­mi­mo ir grą­ži­ni­mo tvar­kos ap­ra­šas pa­pil­dy­tas punk­tu, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kad no­rė­da­mas su­si­grą­žin­ti atim­tą vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą as­muo kar­tu su ki­tais do­ku­men­tais tu­ri pa­teik­ti pa­pil­do­mo vai­ruo­to­jų mo­ky­mo pa­žy­mė­ji­mą.

Ar­ti­miau­sia vie­ta, kur jį ga­li­ma įsi­gy­ti, t. y. iš­klau­sy­ti ma­žiau­siai ke­tu­rių va­lan­dų mo­ky­mo kur­są, iš­lai­ky­ti tes­tus ir gau­ti mi­nė­tą pa­žy­mė­ji­mą, yra Kau­ne, bend­ro­vė­je „Au­to ABC“. To­kias pa­slau­gas res­pub­li­ko­je tei­kia kol kas tik še­šios įstai­gos. Be kau­nie­čių, kur­sus siū­lo Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­rai bei bend­ro­vė „Rom­zi­ga“ Tel­šiuo­se. Jų tei­kia­ma pa­slau­ga kai­nuo­ja 200–300 li­tų.Vers su­si­mąs­ty­ti

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tas Eval­das Ra­gi­nis ko­men­ta­vo, kad to­kia nau­ja tvar­ka įves­ta ska­ti­nant vai­ruo­to­jus su­si­mąs­ty­ti apie sa­vo el­ge­sį ke­ly­je ir elg­tis at­sa­kin­giau.

Mo­ky­mų me­tu jie iš­klau­so bend­rą­jį kur­są, ku­rio tiks­las – su­teik­ti vai­ruo­to­jams pa­pil­do­mų teo­ri­nių ži­nių apie sau­gų vai­ra­vi­mą, eti­ką, as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę, eis­mo sau­gu­mą, vai­ra­vi­mo ypa­tu­mus, kaip iš­veng­ti pa­vo­jin­gų si­tua­ci­jų su­si­da­ry­mo ke­ly­je. Ki­tos kur­sų da­lys yra sa­vo pa­žei­di­mų ana­li­zė, kur ten­ka va­lan­dą bend­rau­ti su psi­cho­lo­gu, vai­ra­vi­mo ge­bė­ji­mų ir stab­dy­mo įgū­džių tes­tai, ku­rie at­lie­ka­mi prie au­to­mo­bi­lio vai­ro bei su spe­cia­lia reak­ci­ją fik­suo­jan­čia tes­ta­vi­mo įran­ga.

Anot pa­rei­gū­nų, nu­si­žen­gę vai­ruo­to­jai pa­pras­tai sten­gia­si iš­veng­ti pi­ni­gi­nės ar ki­tos nuo­bau­dos, o apie sa­vo poel­gio re­zul­ta­tus re­tai ka­da pa­gal­vo­ja. Šie kur­sai tu­rė­tų pri­vers­ti apie tai su­si­mąs­ty­ti.

Jei­gu kam nors at­ro­do, kad mi­nė­tų kur­sų jiems nie­ka­da ne­pri­reiks, nes eis­mo tai­syk­lių gru­biai ne­pa­žei­di­nė­ja (ne­va­žiuo­ja iš­gė­rę, chu­li­ga­niš­kai ne­vai­ruo­ja ir pan.), ga­li­me pri­min­ti, kad vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­li­ma ne­tek­ti ir vi­sai, ro­dos, „ne­kal­tai“ pa­žei­dus Ke­lių eis­mo tai­syk­les. Per 7 šių me­tų mė­ne­sius mū­sų ra­jo­no Ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tei­sės vai­ruo­ti atė­mi­mu nu­bau­dė 70 vai­ruo­to­jų.Pa­žei­di­mai – įvai­rūs

Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas nu­ma­to apie dvi de­šim­tis at­ve­jų, kai už pa­žei­di­mą ga­li bū­ti atim­tas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas.

Be jau mi­nė­to vai­ra­vi­mo ap­svai­gus (tei­sė vai­ruo­ti ati­ma­ma nuo 12 iki 48 mėn.) bei chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo (12–24 mėn.), tei­sės vai­ruo­ti ga­li­te ne­tek­ti už au­to­mo­bi­lio be vals­ty­bi­nio nu­me­rio ar su­klas­to­tu nu­me­riu vai­ra­vi­mą (1–12 mėn.); vir­ši­jus grei­tį dau­giau nei 50 km/h (1–3 mėn., o ne­tu­rint dve­jų me­tų sta­žo – 30 km/h (3–18 mėn.); per­va­žia­vus san­kry­žą de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui (1–6 mėn.); ne­sus­to­jus prie pės­čių­jų pe­rė­jos (1–6 mėn.); su­sto­jus tam­so­je be įjung­tų švie­sų ar ava­ri­nio su­sto­ji­mo ženk­lo (1–6 mėn.); ap­si­su­kus ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­je ar­ba ten, kur pra­stas ma­to­mu­mas (1–3 mėn.); len­kus san­kry­žo­je ar pės­čių­jų pe­rė­jo­je (1–3 mėn.).

Teisės vairuoti transporto priemonę galima netekti už sto­vė­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­se bei au­to­ma­gist­ra­lė­se (1–3 mėn.); ne­pra­lei­dus au­to­mo­bi­lių su įjung­tais rau­do­nos ar mė­ly­nos spal­vos švy­tu­rė­liais, taip pat pa­žei­dus va­žia­vi­mo per ge­le­žin­ke­lio per­va­žą tai­syk­les (2–4 mėn.); su­kė­lus pa­vo­jin­gą si­tua­ci­ją ke­ly­je (3–6 mėn.); pa­da­rius ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą, dėl ku­rio įvy­ko ava­ri­ja (3–24 mėn.); ne­pak­lu­sus pa­rei­gū­no rei­ka­la­vi­mui su­sto­ti ar pa­si­ša­li­nus iš eis­mo įvy­kio vie­tos (36–60 mėn.) ir ne­tgi tuo­met, jei bu­vo­te pa­kar­to­ti­nai su­lai­ky­tas ne­pri­si­se­gęs sau­gos dir­žų (1 mėn.).

Dėl bet ku­rio iš šių pa­žei­di­mų, nors ir mė­ne­siui ne­te­kus vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, jums teks lan­ky­ti mi­nė­tus kur­sus ir įgy­ti pa­žy­mė­ji­mą.

As­me­nims, ku­riems tei­sė vai­ruo­ti transporto priemonę bu­vo atim­ta iki šių me­tų lie­pos 1 d., to­kio pa­žy­mė­ji­mo pri­sta­ty­ti ne­rei­kia.Griež­ti­na­ma ir leng­vi­na­ma

Iki šiol teo­ri­niai kur­sai bu­vo nu­ma­ty­ti tik as­me­nims, ku­rie tei­sės vai­ruo­ti ne­te­ko dėl gir­tu­mo. Jiems rei­kia iš­klau­sy­ti kur­są apie al­ko­ho­lio ža­lą ir pri­sta­ty­ti tai liu­di­jan­tį pa­žy­mė­ji­mą. Šie kur­sai taip pat mo­ka­mi.

Pa­rei­gū­nai pri­me­na, kad vai­ra­vi­mo pa­žy­mė­ji­mo ne­te­ku­siems il­giau nei 12 mė­ne­sių as­me­nims ten­ka per­lai­ky­ti eg­za­mi­nus ir iš nau­jo įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti. Tad to­kios griež­tos baus­mės ir nau­ji rei­ka­la­vi­mai tu­rė­tų pri­vers­ti su­si­mąs­ty­ti kiek­vie­ną, ke­ti­nan­tį la­biau nei leis­ti­na spus­te­lė­ti grei­čio pe­da­lą ar ki­taip nu­si­ženg­ti. Juo­lab kad vai­ruo­to­jų da­ro­mus pa­žei­di­mus pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau už­fik­suo­ja ne tik pa­rei­gū­nai, bet ir vaiz­do ka­me­ros ar sta­cio­na­rūs bei mo­bi­lūs grei­čio ma­tuok­liai.

Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tas E. Ra­gi­nis pa­tvir­ti­no, kad per mė­ne­sį į Ke­lių po­li­ci­ją at­ke­liau­ja po ke­lias­de­šimt „laiš­kų“, ku­riuo­se – sta­cio­na­rių grei­čio ma­tuok­lių už­fik­suo­ti mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­žei­di­mai ir juos liu­di­jan­čios fo­to­nuot­rau­kos. Pa­rei­gū­nas juo­ka­vo, kad to­kios įvai­rio­se ša­lies vie­to­se vai­ruo­to­jus „įam­ži­nu­sios“ nuo­trau­kos pa­pras­tai kai­nuo­ja la­bai bran­giai. Ne vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui tei­sė vai­ruo­ti bu­vo atim­ta ir dėl sta­cio­na­rių grei­čio ma­tuok­lių už­fik­suo­to pa­žei­di­mo.

Ta­čiau Ke­lių eis­mo tai­syk­lės pa­sta­ruo­ju me­tu ne vien griež­ti­na­mos, bet įves­ta ir kai ku­rių pa­leng­vi­ni­mų. Pa­vyz­džiui, nuo rugp­jū­čio 1 d. įsi­ga­lio­jo pa­kei­ti­mas, lei­džian­tis vai­ruo­to­jams, tu­rin­tiems B ka­te­go­ri­jos pa­žy­mė­ji­mus, vai­ruo­ti ir TR1 ka­te­go­ri­jos (iki 60 kW va­rik­lio ga­lios) trak­to­rius, o iš­lai­kius vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus eks­ter­nu – ir TR2 ka­te­go­ri­jos trak­to­rius. Tu­rin­tie­ji C1, C ir dar aukš­tes­nes ka­te­go­ri­jas ga­li vai­ruo­ti ne tik mi­nė­tus trak­to­rius, bet ir kom­bai­nus bei ki­tas sa­vaei­ges že­mės ūkio ma­ši­nas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas