„Santaka“ / Apleisti griūvantys dvaro pastatai kelia grėsmę

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-17 05:44

Dalinkitės:  


Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja An­ge­lė Ba­ro­nie­nė sa­kė ne­ri­mau­jan­ti dėl ug­dy­mo įstai­gos pa­šo­nė­je griū­van­čio dva­ro pa­sta­to, ku­ris ke­lia grės­mę mo­ki­niams.

Autorės nuotr.


Apleisti griūvantys dvaro pastatai kelia grėsmę

Birutė NENĖNIENĖ

Skam­bu­tis į re­dak­ci­ją

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si laik­raš­čio skai­ty­to­ja iš Bart­nin­kų. Mo­te­ris pra­šė pa­si­do­mė­ti prie Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los esan­čio se­no­jo pa­sta­to būk­le. Jis, ap­griu­vęs ir ne­šva­rus, tie­siog ba­do akis, be to, ke­lia pa­vo­jų. Pa­sak dau­ge­lio ma­mų var­du kal­bė­ju­sios mo­ters, ne­ri­mą ke­lia tai, kad po šį pa­sta­tą mėgs­ta pa­laks­ty­ti vai­kai. Net­ru­kus – rug­sė­jis, tad bai­su, kad neį­vyk­tų ne­lai­mė.

Bart­nin­kie­tė sa­kė gir­dė­ju­si, jog šį pa­sta­tą kaž­kas nu­si­pir­ko. „Bet ko­dėl nie­ko su juo ne­da­ro­ma, ne­tvar­ko­ma? Ar lau­kia­ma, kad įvyk­tų ne­pa­tai­so­ma ne­lai­mė?“ – ne­ri­ma­vo pa­šne­ko­vė.„Šei­mi­nin­kas“ be­jė­gis

„Sup­ra­tau, kal­ba ei­na apie se­ną­jį dva­ro pastatą“, – daug ne­gal­vo­jęs ta­rė Bart­nin­kų se­niū­nas Pet­ras Čir­vins­kas.

Bet jis, kaip šei­mi­nin­kas, tu­rin­tis dau­giau­siai ži­nių apie jam pa­val­džią te­ri­to­ri­ją, šiuo at­ve­ju ne­ga­lė­jo nie­ko konk­re­taus paaiš­kin­ti. Sa­kė gir­dė­jęs, kad dva­ro pa­sta­tą nu­si­pir­ko vers­li­nin­kas iš Klai­pė­dos, kad lyg ir ruo­šė­si jį par­duo­ti, bet din­go kaip į van­de­nį.

Se­niū­nas pa­tvir­ti­no, kad jau bu­vo gir­dė­jęs su­si­rū­pi­nu­sių bart­nin­kie­čių nu­si­skun­di­mų. Pa­ga­liau ne­rei­kia ir sa­ky­ti, kai žvilgs­nis nuo­lat už­kliū­va už mies­te­lio pa­šo­nė­je stūk­san­čio „vai­duok­lio“.

„Kol pa­sta­tas bu­vo vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė, dar už­ka­li­nė­jo­me kiau­rus lan­gus, kaž­kiek sau­go­jo­me, o da­bar ne­tu­ri­me tei­sės kiš­ti na­gų. Jo prie­žiū­ra – sa­vi­nin­ko kom­pe­ten­ci­ja. Per­nai dar bu­vau su­si­sie­kęs su sa­vi­nin­ku, aiš­ki­nau si­tua­ci­ją, bet grįž­ta­mo­sios in­for­ma­ci­jos ne­su­lau­kiau, „vi­si ga­lai tar­si į vandenį“, – aiš­ki­no dėl pa­dė­ties se­niai ne­ri­mau­jan­tis se­niū­nas ir pa­ta­rė pa­si­tei­rau­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je, gal spe­cia­lis­tai dau­giau ką pa­sa­kys.Nie­kaip ne­pri­si­šau­kia­mas

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ina Blauz­džiū­nie­nė pa­kar­to­jo, ką bu­vo sa­kęs se­niū­nas: pa­sta­tas pri­va­ti­zuo­tas, sa­vi­nin­kas ne­su­ran­da­mas, į jo­kius paieš­kos sig­na­lus ne­rea­guo­ja. Ji pa­tvir­ti­no ir tai, ką ma­to ir ži­no dau­gu­ma žmo­nių: pa­sta­tas yra ava­ri­nės būk­lės, vai­kus trau­kia kaip mag­ne­tas, iki ne­lai­mės – ne­tgi „ne ma­žas žings­nis, o sprindis“. Jei įvyk­tų ne­pa­tai­so­ma ne­lai­mė, tai gul­tų ant sa­vi­nin­ko są­ži­nės. Tei­siš­kai jis at­sa­ko už pa­sta­to būk­lę ir prie­žiū­rą.

Ina Blauz­džiū­nie­nė paaiš­ki­no, jog Sa­vi­val­dy­bė nė­ra pa­sy­vi ste­bė­to­ja, nors pa­sta­to „at­si­kra­tė“ gal jau prieš dve­jus me­tus.

Pa­gal Sa­vi­val­dy­bė­je tu­ri­mus do­ku­men­tus Bart­nin­kų dva­ro pa­sta­tas da­bar pri­klau­so Ro­lan­dui Bi­lo­tai, gy­ve­nan­čiam Klai­pė­do­je. Sa­vi­val­dy­bė jam pa­ra­šė tris įspė­ji­mus, kvie­tė at­vyk­ti į Sa­vi­val­dy­bę.

„Raš­tus siun­tė­me re­gist­ruo­tais laiš­kais, ta­čiau at­sa­ky­mo ar pa­ties sa­vi­nin­ko taip ir ne­su­lau­kia­me. Re­gist­re nuo­sa­vy­bė įtei­sin­ta mi­nė­to klai­pė­die­čio var­du, tad mes, kaip vyk­dan­tys prie­žiū­rą, tik in­for­muo­ja­me apie ne­re­mon­tuo­ja­mą, ne­sau­go­mą, ap­griu­vu­sį ava­ri­nės būk­lės pa­sta­tą, ku­ris ke­lia pa­vo­jų ap­lin­kai. Pa­gal sta­ty­bos įsta­ty­mą sta­ti­nio tech­ni­nę prie­žiū­rą pri­va­lo vyk­dy­ti sta­ti­nio nau­do­to­jas – sa­vi­nin­kas. Bet jis to ne­da­ro. Ir tie mū­sų raš­tai, per­spė­ji­mai – bergž­džios pa­stan­gos“, – aiš­ki­no I. Blauz­džiū­nie­nė.

Bart­nin­kų dva­ro pirkimo–pardavimo no­ta­ri­nė su­tar­tis su­da­ry­ta 2007 me­tų ge­gu­žės 11 die­ną. Sa­vi­val­dy­bė iš sa­vi­nin­ko ne­su­lau­kia at­sa­ky­mo ne tik į laiš­kus. R. Bi­lo­ta neat­sa­ko net į jo pa­ties nu­ro­dy­to te­le­fo­no skam­bu­čius. Re­dak­ci­jai taip pat ne­pa­si­se­kė su­si­siek­ti su klai­pė­die­čiu.Gra­ži praei­tis

Bart­nin­kų dva­ras tu­ri sa­vo is­to­ri­ją. XVIII am­žiu­je jį įkū­rė Aly­taus eko­no­mi­jos val­dy­to­jas An­ta­nas Ty­zen­hau­zas. Bu­vo įreng­ta ge­lum­bės au­dyk­la ir ge­le­žies lie­jyk­la. 1923 me­tais dva­ro rū­muo­se, ku­riuo­se iki tol gy­ve­nęs dva­ri­nin­kas Jar­la­kas iš­vy­ko į Vir­ba­lį, bu­vo įkur­tos dvi mo­kyk­los kla­sės, įreng­ti mo­ky­to­jų bu­tai.

Dva­ro rū­mų pa­tal­po­se mo­kyk­la vei­kė iki 1977 me­tų, o mo­ky­to­jų bu­tai bu­vo iki 1982 me­tų. Su­re­mon­tuo­ta­me pa­sta­te bū­da­vo ap­gy­ven­di­na­mi ko­lū­kiui tal­ki­nan­tys ka­rei­viai, stu­den­tai.Kaž­kam „rū­pi“

Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui An­ge­lė Ba­ro­nie­nė sa­kė, jog anks­tes­niais me­tais mo­kyk­los dar­bi­nin­kai bu­vo už­ka­lę lan­gus, du­ris, bet ne­tru­kus jie bu­vo iš­plė­šy­ti su rė­mais ir stak­to­mis. Pro žio­jin­čias an­gas ma­to­si ant pa­lai­kių at­ra­mų pa­ki­bu­sios me­di­nės si­jos. Aki­vaiz­du, kad kaž­kas už­su­ka pa­siim­ti mal­koms me­die­nos.

Pa­va­duo­to­jai, kaip ir į re­dak­ci­ją skam­bi­nu­sioms ma­moms, taip pat ne­ra­mu, kad vai­kai ten nu­bė­ga per per­trau­kas. Aiš­ku, pe­da­go­gai juos draus­mi­na, per­spė­ja. Nors ru­de­nį bus 32 me­tai, kai iš se­no­jo dva­ro pa­sta­to mo­kyk­la per­si­kė­lu­si į da­bar­ti­nes sa­vo pa­tal­pas, mo­kyk­los dar­bi­nin­kai, kaip ir vi­sa­da anks­čiau, pri­žiū­ri, šie­nau­ja da­lį ap­lin­kos, nes pikt­žo­lių sėk­los pa­si­skleis­tų ir po tvar­kin­gą švie­ti­mo įstai­gos te­ri­to­ri­ją.Dau­giau „ša­šų“

Dar prie vie­nos ra­jo­no mo­kyk­los – Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nės Dar­ži­nin­kų sky­riaus – stūk­so bu­vu­sio kolūkio ap­leis­to pa­sta­to lie­ka­nos. Vie­nas jį įsi­gi­jęs as­muo par­da­vė ki­tam sa­vi­nin­kui. Ke­le­rius me­tus sta­ti­nys riog­so­jo ap­leis­tas, kol vir­to pikt­žo­lė­mis ap­žė­lu­sių griu­vė­sių krū­va. Teis­mo spren­di­mu šie­met jis bu­vo pri­pa­žin­tas Sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tu.

„Atliko­me daug pro­ce­dū­rų, kol šį tur­tą įsi­tei­si­no­me sa­vo var­du. Ši­to­kiems ne­pri­žiū­ri­miems sta­ti­niams lik­vi­duo­ti ir te­ri­to­ri­jai su­tvar­ky­ti tu­ri bū­ti ski­ria­mos Vy­riau­sy­bės lė­šos. Mes esa­me Vy­riau­sy­bei iš­siun­tę pa­raiš­ką dėl lė­šų, bet šiais me­tais jų negavome“, – pa­dė­tį pa­ko­men­ta­vo I. Blauz­džiū­nie­nė.

Spe­cia­lis­tė sa­kė, jog to­kių pa­sta­tų, ku­rie ke­lia grės­mę ir ga­di­na vaiz­dą, ra­jo­ne yra apie 300. Tai bu­vu­sios ko­lū­kių fer­mos, dirb­tu­vės, ga­ra­žai ir kt.

Jie ypač dar­ko Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jos kraš­to­vaiz­dį. Par­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja ren­gia pro­jek­tus ir ti­ki­si ki­tais me­tais gau­ti lė­šų jiems su­tvar­ky­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas