„Santaka“ / Rajone lankėsi projekto „Nedelsk“ komanda

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-17 05:37

Dalinkitės:  


Projekto vadovė Jurga Blinstrubaitė, susipažinusi su pasitikrinti užsiregistravusiomis pilviškietėmis, nuramino, kad bus priimtos ir kitos, nesančios išankstiniame sąraše.

Autorės nuotr.


Rajone lankėsi projekto „Nedelsk“ komanda

Birutė NENĖNIENĖ

Tri­jo­se vie­to­vė­se

Per Lie­tu­vos mies­tus ir mies­te­lius sep­tin­tą va­sa­rą ke­liau­jan­tis pro­jek­to „Nedelsk“ ro­ži­nis au­to­bu­sė­lis praei­tą sa­vait­ga­lį bu­vo su­sto­jęs ir mū­sų ra­jo­ne. Ak­ci­jos ko­man­da – pro­jek­to va­do­vė Jur­ga Blinst­rubai­tė ir jos pa­dė­jė­ja Ra­sa Sut­kai­ty­tė bei gy­dy­to­jas on­ko­lo­gas Ana­to­li­jus De­ment­je­vas – penk­ta­die­nį prieš pie­tus priė­mė mo­te­ris Pil­viš­kiuo­se, po pie­tų – Bart­nin­kuo­se. Sek­ma­die­nį, nuo de­vin­tos va­lan­dos ry­to, tos pa­čios pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rės bei gy­dy­to­jai on­ko­lo­gai Jo­nas Žum­ba­kys ir Do­na­tas Ra­gai­šis su­ti­ko mo­te­ris ro­ži­nia­me au­to­bu­sė­ly­je prie Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro.

Pil­viš­kiuo­se dėl krū­tų vė­žio bu­vo pa­tik­rin­tos 54 įvai­raus am­žiaus mo­te­rys, Bart­nin­kuo­se – 47, Vil­ka­viš­ky­je – per šim­tą mo­te­rų. Mies­te be­veik pu­sė mo­te­rų atė­jo iš anks­to neuž­si­re­gist­ra­vu­sios. Pro­jek­to koor­di­na­to­rės dėl to ne­da­rė kliū­čių ir pa­pra­šė vi­sų kant­riai pa­lauk­ti. Jos sa­kė su­pran­tan­čios, kad ne vi­sas mo­te­ris lai­ku pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, ki­tos jų au­to­bu­sė­lį pa­ma­tė tik pra­va­žiuo­da­mos ar praei­da­mos pro ša­lį. Vil­ka­viš­ky­je vie­ta prie PSPC pa­si­rink­ta to­dėl, kad su šia įstai­ga pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai bu­vo su­da­rę su­tar­tį, iš jos ga­vo da­li­nę pa­ra­mą.

Vil­ka­viš­ky­je gy­dy­to­jai rū­pes­tin­gai dir­bo iki skel­bi­muo­se nu­ro­dy­tos aš­tuo­nio­lik­tos va­lan­dos.

Dviem ra­jo­no mo­te­rims ras­ta vė­žio požymių.Spe­cia­lis­tų ko­man­da

„Diag­no­zės mes ne­nus­ta­to­me. Toms mo­te­rims pa­tar­ta ne­del­siant kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją. Jos gaus siun­ti­mus pas spe­cia­lis­tus to­liau kon­sul­tuo­tis. Esa­me su­si­ta­rę su Kau­no ir Vil­niaus on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­ni­nė­mis, kad mū­sų pa­tik­ro­se da­ly­va­vu­sioms ir įta­ria­moms dėl su­si­rgi­mo mo­te­rims ne­rei­kė­tų lauk­ti ke­lis mė­ne­sius“, – aiš­ki­no J. Blinst­ru­bai­tė.

Pro­jek­to tal­ki­nin­kų – kva­li­fi­kuo­tų gy­dy­to­jų – ko­man­da per tuos ke­le­rius me­tus su­si­bū­rė la­bai di­de­lė. Tie pa­tys spe­cia­lis­tai dėl užim­tu­mo tie­sio­gi­nia­me dar­be ne­tu­ri ga­li­my­bės nuo­la­tos va­ži­nė­ti po ra­jo­nus.Švie­čia­mo­ji mi­si­ja

Ant au­to­bu­sė­lio šo­no nu­pieš­tas Lie­tu­vos že­mė­la­pis, pra­žy­dęs ro­ži­niais kas­pi­nė­liais. Jais pa­žy­mi­mos tos vie­to­vės, ku­rio­se ak­ci­jos da­ly­viai jau lan­kė­si anks­tes­niais me­tais.

Šie­met ke­ti­na­ma pa­siek­ti jau 700-ąją gy­ven­vie­tę. Pro­jek­to va­do­vė J. Blinst­ru­bai­tė sa­kė, kad su­si­do­mė­ji­mas jų vyk­do­ma ak­ci­ja ne­slūgs­ta. Pir­miau­sia ir svar­biau­sia pro­jek­to mi­si­ja yra švie­čia­mo­ji – kad mo­te­rys tu­rė­tų mo­ty­va­ci­ją re­gu­lia­riai tik­rin­tis dėl krū­tų vė­žio.

In­for­ma­ci­ją apie sa­vo at­vy­ki­mą pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai sklei­džia įvai­riais bū­dais: prieš iš­vyk­da­mi į nu­ma­ty­tas vie­tas iš­pla­ti­na pla­ka­tus su at­vy­ki­mo gra­fi­kais, pa­lai­ko ry­šį su tų vie­to­vių se­niū­ni­jo­mis ir gy­dy­mo įstai­go­mis, vi­sa in­for­ma­ci­ja iš­sa­miai skel­bia­ma in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.ne­delsk.lt, ruo­šiami pra­ne­ši­mai spau­dai.

Laik­raš­čiuo­se jie at­ski­rai rek­la­mi­nio plo­to neiš­si­per­ka – džiau­gia­si tuo, kad apie pro­jek­tą įvai­rūs lei­di­niai pa­skel­bia ge­ra­no­riš­kai.Ge­ra­no­riš­ka at­mos­fe­ra

„Mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės vie­na­me mies­te pa­bū­ti il­giau, kad pa­tik­rin­tu­me vi­sas to no­rin­čias mo­te­ris. Prii­ma­me vi­sas, ku­rios bū­na iš anks­to už­re­gist­ruo­tos, be to, dar ir tas, ku­rios atei­na neuž­si­re­gist­ra­vu­sios. Ta­čiau no­riu pa­brėž­ti, kad au­to­bu­sė­lio slenks­tį per­žen­gu­sios ir pa­tik­rin­tos mo­te­rys in­for­ma­ci­ją pa­sklei­džia šim­tams kitų“, – aiš­ki­no pro­jek­to va­do­vė.

„Ro­ži­nio kas­pi­no“ au­to­bu­sė­lis į Vil­ka­viš­kio ra­jo­ną at­vyks­ta kas­met ir vi­sa­da su­lau­kia di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo. Ak­ci­jos ren­gė­jų dė­ka iki šių me­tų su on­ko­lo­gais pa­si­kon­sul­ta­vo be­veik ke­tu­ri šim­tai mo­te­rų. Au­to­bu­sė­lis ke­lis kar­tus lan­kė­si Vil­ka­viš­ky­je, bu­vo Ky­bar­tuo­se, Vir­ba­ly­je. „Nors šiuo me­tu ne­leng­va su­telk­ti jė­gas bei pa­ra­mą da­ry­ti ge­rus dar­bus, ta­čiau su­sto­ti ne­ga­li­me. VšĮ „Az­za­ra“ ir to­liau ke­ti­na dirb­ti švie­čia­mą­jį dar­bą dėl on­ko­lo­gi­nių li­gų pro­fi­lak­ti­kos, tik dar ne­ži­no­me, ko­kio­mis for­mo­mis tai da­ry­si­me ki­tais metais“, – sa­kė pro­jek­to „Nedelsk“ va­do­vė Jur­ga Blinst­rubai­tė.Reikš­min­gi po­ky­čiai

„Ro­ži­nio kas­pi­no“ au­to­bu­sė­ly­je jau ap­si­lan­kė dau­giau kaip 50 tūks­tan­čių Lie­tu­vos mo­te­rų. Kas penk­tai iš jų bu­vo nu­sta­ty­ta gė­ry­bi­nė krū­tų li­ga. Dau­giau nei 500 ras­ta krū­ties vė­žio po­žy­mių. Pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rių su­rink­ta in­for­ma­ci­ja ro­do, kad ne­svar­bu, kiek mo­te­riai me­tų – dvi­de­šimt ar aš­tuo­nias­de­šimt, dau­gu­mai jų nė kar­to ne­bu­vo tik­rin­tos krū­tys. Krū­ties vė­žys daž­niau­siai ne­su­ke­lia skaus­mo, to­dėl itin svar­bu mo­te­rims nuo 40 me­tų am­žiaus re­gu­lia­riai tik­rin­tis krū­tis, net jei ir ne­tu­ri nu­si­skun­di­mų.

„Pro­jek­to „Nedelsk“ ėmiau­si šo­ki­ruo­ta sta­tis­ti­kos – ne tik no­rė­da­ma ją pa­keis­ti, bet ir siek­da­ma pa­sa­ky­ti mo­te­rims, kiek daug pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių rū­pes­čio sa­vo svei­ka­ta, tei­sin­gų ži­nių apie ją. Per pa­sta­ruo­sius še­še­rius me­tus anks­ty­vo­sio­se sta­di­jo­se krū­ties vė­žys bu­vo diag­no­zuo­tas 1000-iui mo­te­rų dau­giau, ly­gi­nant su anks­tes­niais še­še­riais me­tais, dvi­gu­bai išau­go I sta­di­jo­je diag­no­zuo­tų krū­ties vė­žio at­ve­jų, mir­tin­gu­mo krei­vė ne tik su­sto­jo, bet ir pra­dė­jo leistis“, – apie pro­jek­to svar­bą sa­kė jo ini­cia­to­rė Ag­nė Zuo­kie­nė.

A. Zuo­kie­nė už šią sa­vo veik­lą bu­vo no­mi­nuo­ta „Eu­ro­pos me­tų mo­ters 2008“ rin­ki­muo­se. Ta­čiau ji ak­cen­tuo­ja, jog la­biau ne­gu no­mi­na­ci­ja džiu­gi­na tai, kad Lie­tu­vo­je mo­te­rys jau ne­si­gė­di kal­bė­ti apie krū­ties vė­žį, on­ko­lo­gi­nis švie­ti­mas ska­ti­na re­gu­lia­riai tik­rin­tis svei­ka­tą, rū­pin­tis sa­vi­mi.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkų laukuose žydi facelijos, dobilai, noksta grikiai
* Metusi vadovės darbą banke kraštietė iš naujo atrado save
* Rajono kolektyvai Žolinės šventėje linksmino Punsko lietuvius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas