„Santaka“ / Rajone lankėsi projekto „Nedelsk“ komanda

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-17 05:37

Dalinkitės:  


Projekto vadovė Jurga Blinstrubaitė, susipažinusi su pasitikrinti užsiregistravusiomis pilviškietėmis, nuramino, kad bus priimtos ir kitos, nesančios išankstiniame sąraše.

Autorės nuotr.


Rajone lankėsi projekto „Nedelsk“ komanda

Birutė NENĖNIENĖ

Tri­jo­se vie­to­vė­se

Per Lie­tu­vos mies­tus ir mies­te­lius sep­tin­tą va­sa­rą ke­liau­jan­tis pro­jek­to „Nedelsk“ ro­ži­nis au­to­bu­sė­lis praei­tą sa­vait­ga­lį bu­vo su­sto­jęs ir mū­sų ra­jo­ne. Ak­ci­jos ko­man­da – pro­jek­to va­do­vė Jur­ga Blinst­rubai­tė ir jos pa­dė­jė­ja Ra­sa Sut­kai­ty­tė bei gy­dy­to­jas on­ko­lo­gas Ana­to­li­jus De­ment­je­vas – penk­ta­die­nį prieš pie­tus priė­mė mo­te­ris Pil­viš­kiuo­se, po pie­tų – Bart­nin­kuo­se. Sek­ma­die­nį, nuo de­vin­tos va­lan­dos ry­to, tos pa­čios pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rės bei gy­dy­to­jai on­ko­lo­gai Jo­nas Žum­ba­kys ir Do­na­tas Ra­gai­šis su­ti­ko mo­te­ris ro­ži­nia­me au­to­bu­sė­ly­je prie Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro.

Pil­viš­kiuo­se dėl krū­tų vė­žio bu­vo pa­tik­rin­tos 54 įvai­raus am­žiaus mo­te­rys, Bart­nin­kuo­se – 47, Vil­ka­viš­ky­je – per šim­tą mo­te­rų. Mies­te be­veik pu­sė mo­te­rų atė­jo iš anks­to neuž­si­re­gist­ra­vu­sios. Pro­jek­to koor­di­na­to­rės dėl to ne­da­rė kliū­čių ir pa­pra­šė vi­sų kant­riai pa­lauk­ti. Jos sa­kė su­pran­tan­čios, kad ne vi­sas mo­te­ris lai­ku pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, ki­tos jų au­to­bu­sė­lį pa­ma­tė tik pra­va­žiuo­da­mos ar praei­da­mos pro ša­lį. Vil­ka­viš­ky­je vie­ta prie PSPC pa­si­rink­ta to­dėl, kad su šia įstai­ga pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai bu­vo su­da­rę su­tar­tį, iš jos ga­vo da­li­nę pa­ra­mą.

Vil­ka­viš­ky­je gy­dy­to­jai rū­pes­tin­gai dir­bo iki skel­bi­muo­se nu­ro­dy­tos aš­tuo­nio­lik­tos va­lan­dos.

Dviem ra­jo­no mo­te­rims ras­ta vė­žio požymių.Spe­cia­lis­tų ko­man­da

„Diag­no­zės mes ne­nus­ta­to­me. Toms mo­te­rims pa­tar­ta ne­del­siant kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją. Jos gaus siun­ti­mus pas spe­cia­lis­tus to­liau kon­sul­tuo­tis. Esa­me su­si­ta­rę su Kau­no ir Vil­niaus on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­ni­nė­mis, kad mū­sų pa­tik­ro­se da­ly­va­vu­sioms ir įta­ria­moms dėl su­si­rgi­mo mo­te­rims ne­rei­kė­tų lauk­ti ke­lis mė­ne­sius“, – aiš­ki­no J. Blinst­ru­bai­tė.

Pro­jek­to tal­ki­nin­kų – kva­li­fi­kuo­tų gy­dy­to­jų – ko­man­da per tuos ke­le­rius me­tus su­si­bū­rė la­bai di­de­lė. Tie pa­tys spe­cia­lis­tai dėl užim­tu­mo tie­sio­gi­nia­me dar­be ne­tu­ri ga­li­my­bės nuo­la­tos va­ži­nė­ti po ra­jo­nus.Švie­čia­mo­ji mi­si­ja

Ant au­to­bu­sė­lio šo­no nu­pieš­tas Lie­tu­vos že­mė­la­pis, pra­žy­dęs ro­ži­niais kas­pi­nė­liais. Jais pa­žy­mi­mos tos vie­to­vės, ku­rio­se ak­ci­jos da­ly­viai jau lan­kė­si anks­tes­niais me­tais.

Šie­met ke­ti­na­ma pa­siek­ti jau 700-ąją gy­ven­vie­tę. Pro­jek­to va­do­vė J. Blinst­ru­bai­tė sa­kė, kad su­si­do­mė­ji­mas jų vyk­do­ma ak­ci­ja ne­slūgs­ta. Pir­miau­sia ir svar­biau­sia pro­jek­to mi­si­ja yra švie­čia­mo­ji – kad mo­te­rys tu­rė­tų mo­ty­va­ci­ją re­gu­lia­riai tik­rin­tis dėl krū­tų vė­žio.

In­for­ma­ci­ją apie sa­vo at­vy­ki­mą pro­jek­to or­ga­ni­za­to­riai sklei­džia įvai­riais bū­dais: prieš iš­vyk­da­mi į nu­ma­ty­tas vie­tas iš­pla­ti­na pla­ka­tus su at­vy­ki­mo gra­fi­kais, pa­lai­ko ry­šį su tų vie­to­vių se­niū­ni­jo­mis ir gy­dy­mo įstai­go­mis, vi­sa in­for­ma­ci­ja iš­sa­miai skel­bia­ma in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.ne­delsk.lt, ruo­šiami pra­ne­ši­mai spau­dai.

Laik­raš­čiuo­se jie at­ski­rai rek­la­mi­nio plo­to neiš­si­per­ka – džiau­gia­si tuo, kad apie pro­jek­tą įvai­rūs lei­di­niai pa­skel­bia ge­ra­no­riš­kai.Ge­ra­no­riš­ka at­mos­fe­ra

„Mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės vie­na­me mies­te pa­bū­ti il­giau, kad pa­tik­rin­tu­me vi­sas to no­rin­čias mo­te­ris. Prii­ma­me vi­sas, ku­rios bū­na iš anks­to už­re­gist­ruo­tos, be to, dar ir tas, ku­rios atei­na neuž­si­re­gist­ra­vu­sios. Ta­čiau no­riu pa­brėž­ti, kad au­to­bu­sė­lio slenks­tį per­žen­gu­sios ir pa­tik­rin­tos mo­te­rys in­for­ma­ci­ją pa­sklei­džia šim­tams kitų“, – aiš­ki­no pro­jek­to va­do­vė.

„Ro­ži­nio kas­pi­no“ au­to­bu­sė­lis į Vil­ka­viš­kio ra­jo­ną at­vyks­ta kas­met ir vi­sa­da su­lau­kia di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo. Ak­ci­jos ren­gė­jų dė­ka iki šių me­tų su on­ko­lo­gais pa­si­kon­sul­ta­vo be­veik ke­tu­ri šim­tai mo­te­rų. Au­to­bu­sė­lis ke­lis kar­tus lan­kė­si Vil­ka­viš­ky­je, bu­vo Ky­bar­tuo­se, Vir­ba­ly­je. „Nors šiuo me­tu ne­leng­va su­telk­ti jė­gas bei pa­ra­mą da­ry­ti ge­rus dar­bus, ta­čiau su­sto­ti ne­ga­li­me. VšĮ „Az­za­ra“ ir to­liau ke­ti­na dirb­ti švie­čia­mą­jį dar­bą dėl on­ko­lo­gi­nių li­gų pro­fi­lak­ti­kos, tik dar ne­ži­no­me, ko­kio­mis for­mo­mis tai da­ry­si­me ki­tais metais“, – sa­kė pro­jek­to „Nedelsk“ va­do­vė Jur­ga Blinst­rubai­tė.Reikš­min­gi po­ky­čiai

„Ro­ži­nio kas­pi­no“ au­to­bu­sė­ly­je jau ap­si­lan­kė dau­giau kaip 50 tūks­tan­čių Lie­tu­vos mo­te­rų. Kas penk­tai iš jų bu­vo nu­sta­ty­ta gė­ry­bi­nė krū­tų li­ga. Dau­giau nei 500 ras­ta krū­ties vė­žio po­žy­mių. Pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rių su­rink­ta in­for­ma­ci­ja ro­do, kad ne­svar­bu, kiek mo­te­riai me­tų – dvi­de­šimt ar aš­tuo­nias­de­šimt, dau­gu­mai jų nė kar­to ne­bu­vo tik­rin­tos krū­tys. Krū­ties vė­žys daž­niau­siai ne­su­ke­lia skaus­mo, to­dėl itin svar­bu mo­te­rims nuo 40 me­tų am­žiaus re­gu­lia­riai tik­rin­tis krū­tis, net jei ir ne­tu­ri nu­si­skun­di­mų.

„Pro­jek­to „Nedelsk“ ėmiau­si šo­ki­ruo­ta sta­tis­ti­kos – ne tik no­rė­da­ma ją pa­keis­ti, bet ir siek­da­ma pa­sa­ky­ti mo­te­rims, kiek daug pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių rū­pes­čio sa­vo svei­ka­ta, tei­sin­gų ži­nių apie ją. Per pa­sta­ruo­sius še­še­rius me­tus anks­ty­vo­sio­se sta­di­jo­se krū­ties vė­žys bu­vo diag­no­zuo­tas 1000-iui mo­te­rų dau­giau, ly­gi­nant su anks­tes­niais še­še­riais me­tais, dvi­gu­bai išau­go I sta­di­jo­je diag­no­zuo­tų krū­ties vė­žio at­ve­jų, mir­tin­gu­mo krei­vė ne tik su­sto­jo, bet ir pra­dė­jo leistis“, – apie pro­jek­to svar­bą sa­kė jo ini­cia­to­rė Ag­nė Zuo­kie­nė.

A. Zuo­kie­nė už šią sa­vo veik­lą bu­vo no­mi­nuo­ta „Eu­ro­pos me­tų mo­ters 2008“ rin­ki­muo­se. Ta­čiau ji ak­cen­tuo­ja, jog la­biau ne­gu no­mi­na­ci­ja džiu­gi­na tai, kad Lie­tu­vo­je mo­te­rys jau ne­si­gė­di kal­bė­ti apie krū­ties vė­žį, on­ko­lo­gi­nis švie­ti­mas ska­ti­na re­gu­lia­riai tik­rin­tis svei­ka­tą, rū­pin­tis sa­vi­mi.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas